Warunki użytkowania, wersja 2.0

Ostatnia aktualizacja: 21.08.18

Członkostwo w programie Canon Professional Services

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do członkostwa w programie Canon Professional Services („CPS”) i korzystania ze wsparcia, zgodnie z informacjami poniżej. Firma Canon może okresowo aktualizować te Warunki, nie powiadamiając użytkownika. Należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Warunkami użytkowania dostępnymi na koncie CPS online lub można zwrócić się o kopię aktualnych warunków do zespołu administratorów członkostwa w CPS.

Program CPS jest oferowany przez firmę Canon Europa N.V z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, P.O. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Holandia, zarejestrowaną w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie pod numerem 33166721.

1. Członkostwo w CPS

1.1. Członkostwo w CPS zapewnia korzyści, takie jak wyższej jakości usługi naprawcze i wypożyczenia sprzętu świadczone przez specjalistyczne centra naprawcze firmy Canon („Centra serwisowe i naprawcze Canon”) lub zakłady serwisowe autoryzowane przez firmę Canon do świadczenia usług CPS („Autoryzowani partnerzy serwisowi CPS”), dostęp do wyznaczonego centrum pomocy technicznej CPS w firmie Canon, dodatkowe informacje o produktach i usługach fotograficznych firmy Canon, wsparcie produktowe dla akredytowanych fotografów podczas ważnych wydarzeń o zasięgu globalnym, zaproszenie na wydarzenia dla członków w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki lub specjalne oferty firmy Canon.

1.2. Członkostwo w programie CPS jest dostępne w krajach uczestniczących w programie CPS dla klientów powyżej 18 roku życia, którzy chcą zarejestrować się jako członkowie CPS.

1.3. Rodzaj członkostwa może być różny w zależności od sprzętu firmy Canon będącego własnością użytkownika („Sprzęt firmy Canon”). Dostępny jest rodzaj członkostwa Red, Silver, Gold lub Platinum w zależności od zarejestrowanego Sprzętu firmy Canon. Aby rozpocząć członkostwo Red, nie trzeba zarejestrować żadnego Sprzętu firmy Canon. Objaśnienia dotyczące poziomów uczestnictwa znajdują się tutaj. Należy pamiętać, że nie wszystkie zarejestrowane produkty firmy Canon będą miały wpływ na poziom członkostwa w CPS. Również nie za wszystkie przyznawane są punkty członkowskie.

1.4. Członkostwo w CPS oferuje różny zakres usług dla członków w zależności od regionu ich zamieszkania. Rodzaj usług dostępnych w danym kraju można sprawdzić tutaj.

1.5. Po zarejestrowaniu się jako członek CPS i uzyskaniu statusu Silver, Gold lub Platinum otrzymuje się prawo do skorzystania z zestawu powitalnego, który zawiera Kartę członkowską. Można poprosić o pakiet powitalny z poziomu konta. Zostanie on wysłany na podany adres. Jeśli po otrzymaniu Karty członkowskiej zmieni się poziom uczestnictwa, nowa karta nie zostanie automatycznie wydana.

1.6. Na Karcie członkowskiej i koncie online znajduje się numer członkowski CPS, który należy podawać przy korzystaniu z usług CPS, takich jak rezerwacja naprawy lub rabat na produkty.

1.7. Członkostwo w programie CPS nie wygasa. Poziom członkostwa może się zmieniać wraz z dodawaniem lub usuwaniem zarejestrowanego sprzętu firmy Canon. Punkty członkowskie uzyskane po zarejestrowaniu sprzętu firmy Canon można stracić, gdy zarejestrowany sprzęt zostanie zastąpiony przez inny lub nie będziemy go mogli dłużej serwisować. Okres karencji wynosi 30 dni. Oznacza to, że jeśli zmniejszymy liczbę punktów za zarejestrowany produkt firmy Canon, przez 30 dni nie traci się aktualnego poziomu członkostwa. Informacja ta zostanie wyświetlona się na pulpicie po zalogowaniu się do konta CPS.


2. Jak zostać członkiem CPS

2.1. Rejestracja w programie CPS jest prosta: wystarczy zarejestrować swoje dane i produkty na stronie canon-europe.com/pro/canon-professional-services/


3. Konto członkowskie w programie CPS

3.1. Konto członkowskie należy prowadzić we własnym imieniu i zarejestrować na swój adres e-mail (którego firma Canon może używać do komunikacji i do celów identyfikacyjnych). Użytkownik będzie odpowiedzialny za rejestrację prawidłowych i dokładnych informacji dotyczących komunikacji w ramach członkostwa.

3.2. Należy sprawdzić, czy profil CPS zawiera aktualne informacje o zarejestrowanym sprzęcie i dane osobowe.


4. Członkostwo w CPS – serwis, naprawa i wypożyczenie sprzętu zastępczego

4.1. Usługi i korzyści, do których użytkownik jest uprawniony, są wymienione w panelu członkowskim i zależą od kraju i rodzaju członkostwa.

4.2. Członkowie CPS w krajach, w których nie są dostępne usługi naprawy lub wypożyczenia sprzętu zastępczego, mogą korzystać z usług przyspieszonych napraw w zależności od ich rodzaju członkostwa podczas wizyty w kraju, w którym można korzystać z usług naprawczych w ramach CPS. Każda taka naprawa zostanie wykonana według uznania jednostki usługowej i w zależności od jej możliwości. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości informujemy, że członkowie ci nie mogą obecnie otrzymać sprzętu zastępczego niezależnie od poziomu członkostwa lub wizyt w innym państwie uczestniczącym w programie.

4.3. Docelowy czas realizacji zamówienia wyszczególniony w opisie Usługi, naprawy i sprzętu zapasowego stosuje się maksymalnie do 3 produktów, które są serwisowane w dowolnym momencie dla danego członka.

4.4. Docelowe czasy realizacji nie są gwarantowane. Jednak zarówno firma Canon, jak i zakłady naprawcze upoważnione do świadczenia usług CPS, będą starać się osiągnąć wyżej wymienione czasy docelowe.

4.5. Docelowy czas realizacji jest oparty na dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w danym kraju) i rozpoczyna się w dniu roboczym po otrzymaniu produktu przez zakład naprawczy, a kończy w dniu, w którym produkt jest gotowy do opuszczenia zakładu naprawczego. Nie obejmuje to czasu transportu ani czasu spędzonego na oczekiwaniu na informacje od klienta niezbędne do zakończenia naprawy, takie jak np. brak dokumentacji lub akceptacji szacunkowych kosztów naprawy w przypadku napraw pozagwarancyjnych.

4.6. Gdy nie będzie można dotrzymać docelowego czasu realizacji, w stosownych przypadkach i w zależności od dostępności zaproponujemy wypożyczenie sprzętu zastępczego. Proces ten będzie przebiegać zgodnie ze standardowymi warunkami wypożyczenia firmy Canon (wzór znajduje się w ANEKSIE), które zostaną uznane za przyjęte w przypadku zaakceptowania lub żądania udzielenia pożyczki za pośrednictwem członkostwa CPS.

4.7. Docelowe czasy realizacji i wypożyczenie sprzętu zastępczego dotyczą tylko napraw należycie zatwierdzonych w ramach programu CPS i określonych jako takie w klauzuli 5 poniżej.

4.8. Wszystkie naprawy przewidziane w ramach tego programu podlegają ogólnym zasadom i warunkom naprawy firmy Canon oraz warunkom Autoryzowanego partnera serwisowego świadczącego takie usługi.

4.9. W przypadku napraw pozagwarancyjnych użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich stosownych kosztów związanych z serwisowaniem sprzętu, w tym (w szczególności) kosztów dostawy oraz wszelkich należnych podatków, opłat i należności, które mogą być wymagane w kraju, w którym sprzęt jest oddawany do naprawy, chyba że koszty te są pokrywane w ramach korzyści członkowskich.

4.10. Wszystkie korzyści zależą od dostępności i zmian. Mogą zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie według uznania firmy Canon. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dokonywania wyłączeń lub wyjątków od dostępności świadczeń. Mogą mieć również zastosowanie miejscowe wersje opublikowanych świadczeń członkowskich.

4.11. Osobistych korzyści nie można przenosić. Tylko zarejestrowani członkowie CPS mogą ubiegać się o świadczenia na podstawie członkostwa i to wyłącznie w odniesieniu do sprzętu w pełni zarejestrowanego i legalnie posiadanego. Użytkownik nie może ubiegać się o świadczenia dla innej osoby ani innego niezarejestrowanego lub częściowo zarejestrowanego sprzętu, ani zezwalać innym osobom na ubieganie się o świadczenia w jego imieniu. Produkt jest uznawany za w pełni zarejestrowany, jeśli podano jego nazwę, numer seryjny, kraj i datę zakupu oraz nazwę sklepu, a punkty za produkt (jeśli ma to zastosowanie) zostały zatwierdzone i dodane do sumy punktów.

4.12. Nie można ubiegać się o żadne świadczenie wsteczne, tzn. o świadczenie, do którego użytkownik był uprawniony, ale nie ubiegał się o nie w tym czasie.

4.13. Oprócz korzyści wymienionych powyżej firma Canon może udostępnić członkom CPS dodatkowe korzyści lub oferty promocyjne na podstawie statusu członkostwa i poziomu wykorzystania usług CPS, w tym (w szczególności) usługi naprawy, wypożyczenie sprzętu, promocyjne ceny przesyłek i dostaw, ankiety i oferty produktów.

4.14. UWAGA: CZŁONKOSTWO NIE DOTYCZY ANI NIE ROZSZERZA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI HANDLOWEJ FIRMY CANON DOSTARCZANEJ WRAZ Z PRODUKTEM W MOMENCIE ZAKUPU LUB USTAWOWYCH PRAW.


5. Korzystanie z usług i korzyści w ramach członkostwa w CPS

5.1. Usługi naprawcze:

5.1.1. Aby skorzystać z usługi naprawy i konserwacji dostępnej dla członków CPS, wystarczy wysłać sprzęt do lokalnego punktu serwisowego CPS, załączając wypełniony formularz naprawy i podając w nim szczegółowe informacje na temat zgłoszenia, imię i nazwisko, numer członkowski CPS i status członkostwa. Należy też umieścić naklejkę identyfikacyjną CPS (wydaną i załączoną w pakiecie powitalnym) w dobrze widocznym miejscu na opakowaniu zewnętrznym każdego wysłanego produktu. W przypadku naprawy gwarancyjnej należy dołączyć kopię dokumentacji gwarancyjnej i dowód zakupu.

5.1.2. Do celów napraw w ramach członkostwa w CPS można korzystać wyłącznie z usług firmy Canon i tych zakładów serwisowych, które zostały upoważnione przez firmę Canon do świadczenia usług w programie CPS. Pełna lista lokalnych zakładów serwisowych znajduje się tutaj.

5.2. Wypożyczenie sprzętu zastępczego:

5.2.1. Jeśli członkostwo uprawnia do wypożyczenia sprzętu zastępczego (patrz punkt 3 powyżej) w trakcie naprawy lub serwisowania sprzętu, z członkiem programu skontaktuje się lokalne Centrum serwisowe firmy Canon lub Autoryzowany partner serwisowy CPS, aby dokonać bezpośrednich ustaleń w przypadku, gdy docelowy czas naprawy nie może zostać osiągnięty.

5.2.2. Cały sprzęt wypożyczony na mocy tego przepisu jest udostępniany wyłącznie na podstawie standardowych warunków wypożyczenia firmy Canon (patrz wzór w ANEKSIE), które zostały przekazane wraz z wypożyczonym sprzętem. Te warunki uznaje się za zaakceptowane, jeśli użytkownik zaakceptuje wypożyczenie za pośrednictwem członkostwa w CPS.

5.2.3. Wypożyczony sprzęt zapasowy może zostać dostarczony na dowolny adres wymagany w krajach uczestniczących w programie CPS w drodze porozumienia z lokalnym zakładem, a na żądanie może być również udostępniony do odbioru.

5.2.4. W ciągu 5 dni od otrzymania własnego sprzętu użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu na adres wskazany przez firmę Canon lub zakład CPS, który dostarczył sprzęt zastępczy (lub w inny sposób uzgodniony pisemnie z firmą Canon).

5.2.5. Użytkownik gwarantuje zwrot sprzętu w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, uszkodzenia lub kradzież dowolnego wypożyczonego sprzętu. Firma Canon może żądać zwrotu kosztów w przypadku konieczności naprawy lub wymiany wypożyczonego sprzętu. Zaleca się rozważenie zakupu odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego wypożyczany sprzęt.

5.2.6. Firma Canon zrzeka się i wyłącza wszelkie zobowiązania z tytułu wypożyczonego sprzętu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.


6. Anulowanie członkostwa

6.1. Użytkownik jest uprawniony do anulowania członkostwa w CPS w dowolnym momencie. Może to zrobić, kontaktując się z lokalnym zespołem administratorów CPS w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail lub poprzez kontakt z działem pomocy technicznej CPS.

6.2. Członkostwo i konto w CPS może zostać wyłączone lub natychmiast zlikwidowane przez firmę Canon w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub w przypadku stwierdzenia, według wyłącznego uznania firmy Canon, że w dowolnym momencie użytkownik korzystał ze swojego członkostwa i/lub usług oferowanych na ich podstawie w niewłaściwy sposób.

6.3. Ponadto firma Canon zastrzega sobie prawo do zablokowania członkostwa według własnego uznania w przypadku podejrzenia kradzieży lub oszustwa.


7. Dane osobowe

W Zasady ochrony prywatności klientów znajdują się informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych i możliwości skorzystania z indywidualnych praw.


8. Inne postanowienia

8.1. Zapytania i skargi związane z członkostwem w CPS należy kierować do lokalnego zespołu administratorów CPS (dane dostępne są tutaj) lub poprzez kontakt z działem pomocy technicznej CPS.

8.2. Członkostwo w programie CPS ściśle podlega niniejszym Warunkom użytkowania. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce być członkiem lub nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania, powinien anulować swoje członkostwo zgodnie z punktem 7 niniejszych Warunków użytkowania.

8.3. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie, w tym, bez ograniczeń, poziomów członkostwa i korzyści, oraz może od czasu do czasu wprowadzać zmiany lub aktualizacje bez powiadomienia użytkownika, w związku z czym należy okresowo przeglądać stronę internetową CPS. Firma Canon dołoży wszelkich starań w celu poinformowania o wszelkich istotnych zmianach warunków.

8.4. Jeśli jakikolwiek warunek nie jest ściśle stosowany lub przestrzegany przez firmę Canon w dowolnym czasie, nie uniemożliwia to firmie Canon ścisłego stosowania tego warunku lub jakiegokolwiek innego przepisu w dowolnym innym czasie.

8.5. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Anglii i Walii oraz niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Aneks

Usługa wypożyczenia sprzętu firmy Canon – Warunki wypożyczenia (przykład):

Canon Europa N.V. lub jej regionalne biuro sprzedaży firmy Canon („Canon”) zgadza się na bezpłatne wypożyczenie użytkownikowi na cele opisane w Zamówieniu wypożyczenia (łącznie „Sprzęt”). Zgadzam się, że użytkowanie Sprzętu podlega następującym warunkom:

1. Sprzęt jest przeznaczony do osobistego użytku zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Nie będę wypożyczać Sprzętu osobom trzecim.

2. Przyjmuję do wiadomości, że firma Canon zastrzega sobie prawo do wycofania Sprzętu z dowolnej przyczyny w dowolnym czasie po otrzymaniu powiadomienia. Cały Sprzęt zostanie zwrócony firmie Canon z zastosowaniem dostarczonych etykiet wysyłkowych (w stosownych przypadkach) w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania mojego naprawionego produktu lub w terminie określonym w każdym Zamówieniu wypożyczenia lub wcześniej, jeśli firma Canon zażąda jego zwrotu. Brak zwrotu sprzętu do firmy Canon, gdy jest to wymagane, spowoduje wystawienie mi przez firmę Canon faktury za pełną sugerowaną przez producenta cenę katalogową za towar.

3. Zwrócę Sprzęt w wyznaczonym terminie zwrotu, w dobrym stanie technicznym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wyrażam zgodę na dołożenie wszelkich starań w celu ochrony Sprzętu przed wstrząsami, uderzeniami, wodą, piaskiem, brudem i innymi szkodliwymi substancjami, które mogą go uszkodzić. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że ponoszę wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu, gdy Sprzęt znajduje się w moim posiadaniu i aż do jego otrzymania przez firmę Canon. Zgadzam się zwrócić firmie Canon koszty wszelkich napraw lub wymiany sprzętu, które będą niezbędne z powodu nieumiejętnej obsługi, nieostrożności lub zaniedbania w trakcie wypożyczenia.

4. Zgadzam się na wykorzystanie sprzętu zgodnie z opublikowanymi instrukcjami firmy Canon. W żadnym wypadku nie będę wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych lub naprawczych sprzętu. Jeśli konieczna jest konserwacja lub naprawa sprzętu, skontaktuję się z firmą Canon, aby uzyskać dalsze instrukcje.

5. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wypożyczenie Sprzętu „w stanie, w jakim aktualnie się znajduje”. Nie obowiązują żadne gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, związane z użytkowaniem lub działaniem Sprzętu, a wszelkie takie gwarancje są wyraźnie wyłączone, łącznie z dorozumianymi gwarancjami przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności za obrażenia ciała, szkody materialne, utracony zysk lub inne bezpośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z niniejszej umowy lub użytkowania bądź niemożności użytkowania sprzętu.

6. Rozumiem, że odpowiadam za koszty zwrotu i za zorganizowanie wysyłki do firmy Canon, chyba że wcześniej firma Canon uzgodni ze mną co innego.

Rozumiem moje obowiązki dotyczące Sprzętu określone w niniejszej Umowie i osobiście gwarantuję zwrot tego Sprzętu lub zapłatę za jakąkolwiek część niezwróconą, gdy otrzymam wezwanie od firmy Canon.

Szukasz innego produktu? Pulpit dla profesjonalistów – rejestracja