POUFNOŚĆ DANYCH

Centrum poufności danych firmy Canon

Firma Canon jest czołowym na świecie innowatorem i dostawcą w zakresie rozwiązań do przetwarzania obrazu
a man looking at a tablet

Podejście firmy Canon do ochrony prywatności

Szacunek dla ludzi zawsze był niezwykle ważny dla firmy Canon. Na tej podstawie zbudowano cztery filary naszego podejścia do ochrony prywatności.

 • Pełna szacunku

  Firma Canon z zaangażowaniem chroni dane osobowe naszych klientów i pracowników. Kierujemy się filozofią Kyosei – żyjemy i pracujemy razem dla wspólnego dobra.

 • Godna zaufania

  Jako marka międzynarodowa, która cieszy się zaufaniem ludzi, firma Canon rozumie, że musimy ciągle dbać o to zaufanie, stosując solidne środki techniczne i organizacyjne.

 • Etyczna

  Ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności firmy Canon sprawiają, że robimy właściwe rzeczy w spójny sposób, z korzyścią dla osób, które powierzają nam swoje dane osobowe.

 • Integracyjna

  Zachęcamy naszych partnerów i dostawców do okazywania takiego samego poziomu szacunku, zaufania i etycznego postępowania w odniesieniu do ochrony danych i prywatności, jakiego oczekujemy od nas samych.

zdjęcie przedstawiające profesjonalistę, który pracuje na laptopie

Zasady ochrony danych

Zgodność z zasadami ochrony danych stanowi podstawowy element podejścia firmy Canon do ochrony prywatności. Zobacz, jak opieramy na tym nasz system ochrony danych.

Zobowiązanie firmy Canon do odpowiedzialności

Wykazujemy zgodność z przepisami poprzez systematyczną dokumentację, jednocześnie wspierając naszych klientów w zakresie ich własnych obowiązków dotyczących odpowiedzialności.

two work professionals looking at a document

WIADOMOŚĆ OD INSPEKTORA OCHRONY DANYCH GRUPY

„Z dumą podkreślam, że nasza wizja prywatności – Ochrona danych osobowych pracowników – w połączeniu z zaangażowaniem firmy Canon w etyczne praktyki biznesowe stanowi podstawę podejścia firmy Canon do zarządzania prywatnością. Zawsze traktujemy dane osobowe innych osób w taki sam sposób, jakiego oczekiwalibyśmy od innych w odniesieniu do naszych danych osobowych”.

Fred Oberholzer dyrektor ds. prywatności w regionie EMEA i inspektor ochrony danych Grupy
Man working on a computer in an office

Nadzór nad ochroną prywatności

Dowiedz się, w jaki sposób ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności stosowane przez firmę Canon pomagają nam w stałej ochronie danych osobowych.

Informacje o ochronie prywatności

Informacje o ochronie prywatności są dostępne w lokalnych językach we wszystkich krajach w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Zapytania, skargi i wnioski dotyczące prywatności

Twoje indywidualne wnioski, zapytania i skargi dotyczące prywatności można przesyłać do firmy Canon, korzystając z linku podanego poniżej. Ten formularz powinien być używany wyłącznie w sprawach dotyczących prywatności. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na ogólne pytania i prośby o pomoc techniczną dotyczącą produktów i usług firmy Canon.

Preferencje marketingowe

Jeśli chcesz zaktualizować preferencje marketingowe, skorzystaj z poniższej funkcji samoobsługowej.

Środki techniczne i organizacyjne

Dowiedz się więcej o środkach technicznych i organizacyjnych, które podejmujemy, aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych.

grupa ludzi zgromadzona wokół stołu
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Firma Canon jako podmiot przetwarzający dane

Dzięki naszej bogatej ofercie produktów, usług i rozwiązań możemy wspierać naszych klientów jako podmiot przetwarzający ich dane.

Zaangażowanie firmy Canon w zrównoważony rozwój i innowacje

Więcej informacji na temat działań firmy Canon w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć tutaj

a group of work professionals working in an office

Często zadawane pytania (FAQ)

Dowiedz się więcej o podejściu firmy Canon do ochrony prywatności i danych. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytanie, na które nie udzielono tutaj odpowiedzi, skontaktuj się z nami pod adresem DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

W jaki sposób osoby fizyczne mogą kontaktować się z firmą Canon w celu skorzystania z praw osób, których dane dotyczą (np. prawa dostępu, prawa do sprostowania, prawa do usunięcia danych)?

Osoby fizyczne mogą korzystać ze swoich praw, pisząc do nas na adres DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Co mogę zrobić, jeśli mam pytanie lub chcę złożyć skargę?
Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności można przesyłać na adres DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Na czym polega rola inspektora ochrony danych?
Inspektor ochrony danych dba o to, w sposób niezależny, aby organizacja stosowała przepisy chroniące dane osobowe osób fizycznych.

Kto jest inspektorem ochrony danych w firmie Canon?
W ramach firm Canon Europe Group istnieje kilku inspektorów ochrony danych (IOD). Dyrektorem ds. ochrony danych Grupy jest Fred Oberholzer, z którym można skontaktować się pod adresem DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Z innymi inspektorami ochrony danych można skontaktować się pod podanymi poniżej adresami e-mail:

Firma Canon Europe Group Kontaktowy adres e-mail
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

W jaki sposób firma Canon nadzoruje ochronę prywatności?
Inspektor ochrony danych Grupy w firmie Canon jest wspierany przez sieć inspektorów ochrony danych i ekspertów ds. ochrony danych, których role i obowiązki są jasno określone. Pomaga to zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych w całym regionie EMEA.

Grupa Canon Europe (Canon EMEA) obejmuje Europę, Bliski Wschód i Afrykę. W tym dużym regionie obowiązuje wiele różnych przepisów dotyczących ochrony prywatności. Opracowane przez firmę Canon ramy odpowiedzialności za ochronę prywatności mają zapewnić jednolity i uporządkowany sposób postępowania w odniesieniu do ochrony prywatności na wszystkich naszych rynkach oraz sprawne funkcjonowanie naszej firmy. Do ram odpowiedzialności za ochronę prywatności firmy Canon włączono wymagania Unii Europejskiej i innych europejskich, bliskowschodnich i afrykańskich przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Czy firma Canon przeprowadza ocenę ryzyka w odniesieniu do danych osobowych?
W regionie EMEA firmy Canon dobre zdefiniowano procesy nadzoru, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Procesy te obejmują:

• Oceny ryzyka związanego z ochroną prywatności

• Oceny wpływu na ochronę prywatności/oceny wpływu na ochronę danych

• Oceny ryzyka dotyczącego dostawców

• Oceny bezpieczeństwa


Czy firma Canon prowadzi dokumentację działań związanych z przetwarzaniem danych?
Firma Canon stosuje procedury mające zapewnić zgodność z wymogami ochrony prywatności, w tym prowadzenie/aktualizowanie dokumentacji działań związanych z przetwarzaniem danych oraz przeprowadzanie ocen wpływu na ochronę prywatności / ochronę danych.

Czy firma Canon stosuje formalne procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych?
Firma Canon jest bardzo zaangażowana w ochronę danych osobowych wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, dostawców i klientów. W celu wypełnienia tego zobowiązania i wymagań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych firma Canon wdrożyła „zasady zarządzania naruszeniami”. W zasadach wyjaśniono, co stanowi naruszenie bezpieczeństwa danych, oraz pierwsze czynności, które powinni podjąć pracownicy w przypadku wykrycia potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Istnieje także szereg wytycznych, które uzupełniają te zasady.

Czy pracownicy firmy Canon są przeszkoleni w zakresie ochrony prywatności?
Pracownicy i podwykonawcy firmy Canon przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie ochrony prywatności i danych. Dodatkowym obowiązkowym szkoleniem są objęte osoby odpowiedzialne za ochronę prywatności w danym obszarze biznesowym.

Czy pracownicy firmy Canon, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych i przetwarzają je, są zobowiązani do zachowania poufności?
Wszyscy pracownicy firmy Canon, w tym ci, którzy pracują z danymi osobowymi naszych pracowników, partnerów lub klientów, są związani postanowieniami dotyczącymi poufności w umowach o pracę. Znaczenie zachowania poufności jest stale utrwalane poprzez szkolenia i zwiększanie świadomości.

Czy dostawcy firmy Canon i inne podmioty zewnętrzne zachowują zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych?
Firma Canon wymaga, aby podmioty zewnętrzne, w tym dostawcy i partnerzy, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Canon, były na podstawie umowy zobowiązane do ochrony wszelkich danych osobowych otrzymanych od firmy Canon i aby nie mogły korzystać z danych osobowych w celach innych niż świadczenie usług zgodnie z instrukcjami firmy Canon. Firma Canon wdrożyła również ocenę zgodności opartą na ryzyku w kontekście dostawców posługujących się danymi firmy Canon lub klientów firmy Canon.

W jaki sposób firma Canon przestrzega ograniczeń dotyczących przesyłania danych w regionach EMEA, w których działa?
W stosownych przypadkach firma Canon stosuje odpowiednie mechanizmy transferowe, takie jak standardowe klauzule umowne. W jurysdykcjach, w których standardowe klauzule umowne nie są dostępne, firma Canon spełnia lokalne wymogi dotyczące ochrony prywatności.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji dotyczących tematów omawianych w „Centrum poufności danych firmy Canon”?
Pytania dotyczące zawartości tych stron internetowych należy kierować do inspektora danych osobowych na adres: DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Tematy pokrewne

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Canon wspiera i chroni klientów.