Warunki korzystania z Canon Club

Warunki korzystania z Canon Club

Niniejsze Warunki korzystania i wszystkie obowiązujące warunki na stronie internetowej, które się do nich odnoszą, dotyczą członkostwa użytkownika w Canon Club (obejmującego dostęp do Społeczności) i korzystania z wszelkich korzyści członkostwa Canon Club, jak określono w tym dokumencie. Niniejsze Warunki korzystania są proponowane użytkownikowi przez firmę Canon Europa N.V z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen w Holandii, zarejestrowanej w Amsterdamskiej Izbie Handlowej pod numerem 33166721, oraz przez firmy należące do jej grupy („Canon”, „my”, „nasze”, „nas”).

Wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika – klienta – którego dotyczą niniejsze Warunki korzystania, oraz wszystkie osoby działające na mocy jego upoważnienia.

Aby dołączyć do Canon Club, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, mieszkać w kraju uczestniczącymi zakupić kwalifikujący się produkt Canon, taki jak kamera wideo, aparat fotograficzny, drukarka, obiektyw, projektor, faks, kopiarka, skaner, urządzenie pamięci masowej lub lornetka, zawierający numer seryjny („Kwalifikujące się produkty”) oraz zarejestrować go w ciągu 12 miesięcy od zakupu. Spowoduje to otrzymanie przez użytkownika punktów i przejście na odpowiedni poziom. Istnieją 3 poziomy zależne od liczby zdobytych punktów. Im wyższy poziom, tym użytkownik otrzyma więcej korzyści:

i. poziom 1: Keep on exploring – od 1 do 100 punktów;
ii. poziom 2: Keep on creating – od 101 do 350 punktów;
iii. poziom 3: Keep on mastering – 351 lub więcej punktów.

Użytkownik może też zdobyć punkty, angażując się w działania naszej marki, na przykład korzystając ze Społeczności Canon Club – nowej przestrzeni dla podobnie myślących twórców pełnych pasji, w której mogą oni dokonywać nowych odkryć, poznawać innych i uczyć się – dostępnej tylko dla członków Canon Club. Prosimy zapoznać się z wytycznymi dla Społeczności, a także z niniejszymi warunkami, które regulują korzystanie z niej i których należy przestrzegać.

1. Członkostwo w Canon Club


Korzyści


1.1 Korzyści mogą się różnić w zależności od kraju uczestniczącego. Mogą one obejmować:

- ekskluzywne treści od ambasadorów;
- angażowanie się w Społeczność i uczenie się, np. za pośrednictwem Społeczności;
- ekskluzywny dostęp i oferty dla członków (w tym oferty od wybranych partnerów);
- zniżkę na usługi konserwacji i aktualizacji, świadczone przez profesjonalne centra serwisowe firmy Canon w odniesieniu do produktów zarejestrowanych w zakładce „Moje produkty” na koncie Canon;
- filmy instruktażowe i kursy prowadzone przez czołowych fotografów, filmowców i twórców.

1.2 Należy pamiętać, że numer członkowski Canon Club trzeba podawać przy okazji korzystania z jakichkolwiek korzyści, w tym przy rezerwacji wsparcia technicznego i aktualizacji oraz w przypadku ofert dla członków (jeśli dotyczy).

1.3 Usługi i korzyści, do których użytkownik jest uprawniony, są wymienione w zakładce „Korzyści i oferty” na koncie Canon użytkownika, a ich zakres zależy od kraju i poziomu członkostwa.

1.4 Wszystkie korzyści zależą od dostępności i zmian. Mogą zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie według uznania firmy Canon. Zastrzegamy sobie pełne prawo do wprowadzania wyłączeń lub wyjątków w kontekście dostępności świadczeń. Mogą mieć również zastosowanie miejscowe wersje opublikowanych świadczeń członkowskich. Aby nie było wątpliwości, informujemy, że oferty/promocje mogą być dostępne w zależności od dostępności zapasów, w związku z czym mogą zakończyć się przed datą zakończenia oferty/promocji, jeśli nie pozostały żadne zapasy.

1.5 Nie można ubiegać się o żadne świadczenie wsteczne, tzn. o świadczenie, do którego użytkownik był uprawniony, ale nie ubiegał się o nie w tym czasie.

2. Kwalifikacje do wstąpienia do Canon Club


2.1 Użytkownik musi mieć przynajmniej 18 lat i mieszkać w kraju uczestniczącym.

Konto członkowskie należy zarejestrować na swój osobisty adres e-mail (którego firma Canon może używać do komunikacji i do celów identyfikacyjnych). Użytkownik będzie odpowiedzialny za rejestrację prawidłowych i dokładnych informacji dotyczących komunikacji w ramach członkostwa.

2.2 Należy sprawdzić, czy profil Canon Club zawiera aktualne informacje o zarejestrowanym kwalifikującym się produkcie Canon i dane osobowe.

2.3 Rejestrowany produkt Canon musiał zostać kupiony w ciągu 12 miesięcy przed datą rejestracji. Zakres produktów obejmuje m.in. kamery wideo, aparaty fotograficzne, drukarki, obiektywy, projektory, faksy, kopiarki, skanery, urządzenia pamięci masowej, lornetki („Kwalifikujące się produkty”). Produkt musi mieć numer seryjny. Nie wszystkie produkty firmy Canon (w tym niektóre akcesoria, towary, papier lub atrament) można zarejestrować i nie wszystkie spowodują przeniesienie użytkownika na wyższy poziom. Można rejestrować tylko produkty Canon z numerami seryjnymi. Jeśli potrzebna jest pomoc w znalezieniu numeru seryjnego, należy kliknąć tutaj.

2.4 Poziom członkostwa w Canon Club może się zmieniać w miarę dodawania lub usuwania kwalifikujących się produktów. Liczba punktów uzyskanych za zarejestrowanie kwalifikujących się produktów może zostać zmniejszona lub produkty mogą przestać kwalifikować się do uzyskania punktów, jeśli kwalifikujący się produkt zostanie zastąpiony nowszym modelem lub jeśli Canon nie będzie w stanie go serwisować.

2.5 Korzyści są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić. Tylko zarejestrowani członkowie Canon Club mogą ubiegać się o świadczenia na podstawie członkostwa i to wyłącznie w odniesieniu do kwalifikującego się produktu w pełni zarejestrowanego i legalnie posiadanego. Użytkownik nie może ubiegać się o świadczenia dla innej osoby ani innego niezarejestrowanego lub częściowo zarejestrowanego sprzętu, ani zezwalać innym osobom na ubieganie się o świadczenia w jego imieniu. Produkt jest uznawany za w pełni zarejestrowany, jeśli wskazano jego nazwę, numer seryjny, kraj i datę zakupu oraz nazwę sklepu, a punkty za produkt (jeśli ma to zastosowanie) zostały zatwierdzone i dodane do sumy punktów.

3. Jak dołączyć do Canon Club


3.1 Prosimy odwiedzić tę stronę;
3.2 utworzyć konto Canon (jeśli użytkownik ma już konto Canon, powinien się zalogować) oraz
3.3 zarejestrować kwalifikujące się produkty.

4. Zdobywanie punktów i kwalifikowanie się na poszczególne poziomy


Użytkownik może zdobywać punkty i kwalifikować się na poszczególne poziomy poprzez:

4.1 dokonywanie zakupów i rejestrowanie dodatkowych kwalifikujących się produktów;
4.2 uzupełnianie profilu użytkownika; ponadto
4.3 musi dołączyć do Canon Club (i spełnić kryteria kwalifikacji wskazane w tym dokumencie). Użytkownik może także zarejestrować produkty Canon zakupione ponad 12 miesięcy temu, aby zdobyć kolejne punkty.

Lista ta nie jest kompletna, dlatego co jakiś czas użytkownik powinien sprawdzać tę stronę internetową i sekcję „Moje konto”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób może zdobywać punkty i czy dostępne są nowe informacje.

5. Anulowanie członkostwa


5.1 Użytkownik jest uprawniony do anulowania członkostwa w Canon Club w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa, korzystając z formularza internetowego znajdującego się tutaj. Pytania dotyczące Społeczności można zadawać w ramach Społeczności.

Społeczność Canon Club


6. Materiały i postępowanie użytkownika


6.1 Użytkownik zgadza się nie publikować żadnych postów, komentarzy, zdjęć, filmów, treści ani innych materiałów kreatywnych („Materiały”), które:
• są zniesławiające;
• są obsceniczne, obraźliwe, agresywne, nienawistne lub podburzające;
• promują dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
• ujawniają imię i nazwisko, adres, numer telefonu, telefonu komórkowego lub faksu, adres e-mail lub jakiekolwiek inne dane osobowe dowolnej osoby;
• naruszają prawa autorskie, prawa do baz danych, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej należące do jakiejkolwiek innej osoby;
• naruszają jakiekolwiek obowiązki prawne wobec osób trzecich, takie jak zobowiązania umowne lub zobowiązania do zachowania poufności;
• stanowią obrazę sądu;
• mogą powodować nękanie, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakąkolwiek inną osobę;
• zawierają stwierdzenie, które według wiedzy, przekonania lub uzasadnionych powodów użytkownika może sprawić, że osoby, dla których jest lub ma być opublikowane, mogą je zrozumieć jako bezpośrednią lub pośrednią zachętę lub inną formę nakłaniania do popełnienia, przygotowania lub podżegania do aktów terroryzmu lub innych przestępstw; lub
• zawierają reklamy lub promują usługi lub łącza do innych stron, które nie są powiązane ani połączone z firmą Canon;
• przyczyniają się do organizowania, promowania lub ułatwiania sprzedaży lub zakupu dowolnego rodzaju, w tym dowolnego artykułu, produktu, oprogramowania lub dowolnej usługi.

W takich przypadkach mamy prawo do usunięcia dowolnego Materiału.

6.2 Użytkownik nie może używać Społeczności:

• do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminujących;
• do prześladowania, nękania, zastraszania, grożenia innym osobom lub podszywania się pod inne osoby;
• do prowadzenia działań, które mogłyby spowodować wyłączenie któregokolwiek z elementów Społeczności, jego przeciążenia lub które mogłyby zakłócić ich prawidłowe działanie lub wygląd, takich jak atak typu odmowa usługi lub zakłócenie jakiejkolwiek funkcji;
• do podszywania się pod jakąkolwiek osobę, fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z dowolną osobą;
• do jakichkolwiek celów związanych ze sprzedażą lub zakupem dowolnych fizycznych lub cyfrowych produktów lub usług oraz
• do popierania, promowania i zachęcanie osób trzecich do popełniania lub pomagania w popełnianiu czynów bezprawnych lub przestępczych.

6.3 Decyzję o tym, czy Materiały użytkownika lub korzystanie z platformy Społeczności naruszają niniejsze Warunki, podejmiemy według własnego uznania. Mamy prawo do usunięcia ze Społeczności lub zablokowania dostępu do Materiałów, które naszym zdaniem naruszają niniejsze Warunki, łamią obowiązujące prawo lub naruszają prawa osób trzecich. Możemy zablokować lub usunąć konto użytkownika w przypadkach powtarzającego się naruszania praw osób trzecich, a także łamania obowiązującego prawa lub niniejszych Warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Materiały, które użytkownik utraci w wyniku wyłączenia lub anulowania jego konta przez Canon zgodnie z niniejszym punktem.

6.4 Użytkownik nie może zamieszczać żadnych zdjęć, nagrań wideo ani treści obejmujących dzieci (osoby poniżej 18 roku życia).

6.5 Przed przesłaniem zdjęcia należy zastanowić się, czy osoba na zdjęciu mogłaby w uzasadniony sposób oczekiwać zachowania jej prywatności.

6.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za zdjęcia przedstawiające możliwe do zidentyfikowania osoby, których wizerunek użytkownik opublikował bez zgody tych osób.

6.7 Jeśli otrzymamy skargę, obraz/film/treść zostaną usunięte, a dane użytkownika zostaną udostępnione osobie zgłaszającej skargę na wypadek, gdyby chciała podjąć działania sądowe.

6.8 Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich Materiałów ze Społeczności, jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że taki Materiał jest zabroniony przez niniejszy punkt, a dostęp użytkownika do Społeczności Canon zostanie bezpowrotnie unieważniony.

6.9 Użytkownik przesyła wszelkie treści na własne ryzyko. Społeczność obejmuje też dyskusje i porady wymieniane pomiędzy członkami. Canon nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników, takie jak posty lub porady. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko, a jeśli potrzebuje wsparcia lub porady ze strony Canon, powinien skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej za pośrednictwem formularza internetowego.

6.10 Materiały zamieszczane przez użytkownika nie powinny promować jego ani żadnych firm lub marek. W takich przypadkach mamy prawo do usunięcia dowolnych Materiałów.

6.11 Mamy prawo do usuwania, edytowania, powielania i kopiowania wszelkich Materiałów publikowanych w Społeczności oraz do zarządzania nimi.

7. Prawa własności


7.1 Publikując dowolną treść w Społeczności Canon Club, użytkownik oświadcza, że jej przesłanie jest dobrowolne i że jest jedynym właścicielem treści.

7.2 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 6.11, jeśli będziemy chcieli wykorzystać przesłane treści użytkownika do celów komercyjnych, poprosimy o jego zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi taką zgodę, udziela nam nieograniczonych, wolnych od tantiem, wieczystych praw do publikowania, publicznego odtwarzania takich treści lub dowolnych pomysłów w nich zawartych, lub ich części, w dowolny sposób, we wszystkich mediach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, bez ograniczeń terytorialnych lub innych i bez wypłaty wynagrodzenia dla użytkownika.

7.3 Z zastrzeżeniem powyższego punktu 7.2, zamieszczając jakiekolwiek Materiały w Społeczności, użytkownik udziela nam zgody na wykorzystanie swoich Materiałów w galerii na stronie „Klient”.

7.4 Prosimy pamiętać, że użytkownik przesyła treści i zdjęcia na własne ryzyko i potwierdza, że jak w przypadku każdego forum wszelkie treści, które zamieszcza będą dostępne publicznie i na różnych obszarach terytorialnych, a Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne kwestie wynikające z użycia jego treści lub zdjęć.

8. Pobieranie zdjęć przesłanych przez członków


Zgodnie z powyższym punktem 7.3 członkowie rozumieją, że zamieszczają treści/zdjęcia w sposób publiczny i na własne ryzyko. Prosimy jednak o niepobieranie/niewykorzystywanie zdjęć lub treści zamieszczonych przez innych użytkowników, chyba że wyrazili na to zgodę.

9. Rola moderatora


Moderator będzie zarządzał Społecznością i wszelkimi pytaniami związanymi z jej platformą („Moderator”). Moderator może usuwać dowolne zdjęcia, posty, komentarze i inne Materiały naruszające niniejsze Warunki korzystania. Czasami udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania może potrwać dłużej. Prosimy zaczekać na odpowiedź przynajmniej 48 godzin.

10. Wyzwania


10.1 W przypadku zgłoszeń do udziału w wyzwaniach przesłane materiały muszą być oryginalnie stworzone przez użytkownika i nie mogą być kopiowane z innych miejsc ani z prac innych osób.

10.2 W wyzwaniach w Społeczności mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

10.3 Należy pamiętać, że każde wyzwanie podlega odrębnemu regulaminowi.

11. Wykorzystanie danych


11.1 Informujemy, że będą wyświetlane dane dotyczące marki, modelu i ustawień aparatu fotograficznego, jeśli zostaną one wprowadzone przez użytkownika podczas przesyłania zdjęć. Prosimy upewnić się, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ wyświetlamy je jako narzędzie pomagające członkom Społeczności uczyć się i czerpać inspirację przy tworzeniu podobnych zdjęć.

11.2 Przed publikacją zdjęcia należy sprawdzić, czy zdjęcie zostało wykonane aparatem Canon (i najlepiej obiektywem Canon). Jeśli zdjęcie zostało zrobione aparatem firmy Canon, ale z obiektywem innej firmy, należy pominąć informacje o obiektywie w poście. Nie udostępnimy informacji o miejscu wykonania zdjęcia, ale użytkownik może je dodać samodzielnie.

11.3 W naszych Zasadach ochrony prywatności klientów indywidualnych znajdują się informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych i możliwości skorzystania z indywidualnych praw.

12. Pozostałe postanowienia


12.1 Użytkownik może przesyłać zapytania lub skargi dotyczące swojego członkostwa w Canon Club lub Społeczności poprzez formularz kontaktowy znajdujący się tutaj. Ogólne pytania dotyczące członkostwa w Canon Club lub w Społeczności można zadawać także w ramach Społeczności.

12.2 Członkostwo w Canon Club i korzystanie ze Społeczności podlega ściśle niniejszym Warunkom korzystania. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce być członkiem lub nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, powinien anulować swoje członkostwo zgodnie z punktem 5 niniejszych Warunków korzystania.

12.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w związku z jego członkostwem w Canon Club lub na platformie Społeczności. Jego obowiązkiem jest powiadomienie nas o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego konta.

12.4 Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, w tym poziomów członkostwa i korzyści, oraz może od czasu do czasu wprowadzać zmiany lub aktualizacje bez powiadomienia użytkownika, w związku z czym należy okresowo przeglądać stronę internetową Canon Club. Firma Canon dołoży wszelkich starań w celu poinformowania o wszelkich istotnych zmianach warunków.

12.5 Jeśli jakikolwiek warunek nie jest ściśle stosowany lub przestrzegany przez firmę Canon w dowolnym czasie, nie uniemożliwia to firmie Canon ścisłego zastosowania tego warunku lub jakiegokolwiek innego przepisu w dowolnym innym czasie.

12.6 Należy pamiętać, że o ile nie określimy inaczej, członkostwo w Canon Club nie wpływa na prawa przyznane na podstawie jakiejkolwiek gwarancji komercyjnej Canon dostarczonej z produktem w momencie zakupu. Nie wpływa też na prawa ustawowe ani ich nie rozszerza.

12.7 Członkostwo i konto w Canon Club może zostać wyłączone lub natychmiast zlikwidowane przez firmę Canon w przypadku naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub w przypadku stwierdzenia, według wyłącznego uznania firmy Canon, że w dowolnym momencie użytkownik korzystał ze swojego członkostwa lub usług oferowanych na ich podstawie w niewłaściwy sposób. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do innych powiązanych usług firmy Canon, takich jak Społeczność Canon.

12.8 Ponadto firma Canon zastrzega sobie prawo do zablokowania członkostwa według własnego uznania w przypadku podejrzenia kradzieży, oszustwa lub nieprawidłowości.

12.9 Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Anglii i Walii, a sądy angielskie mają niewyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń i spraw wynikających z nich lub z nimi związanych. Jeśli użytkownik jest konsumentem, niniejsze Warunki podlegają lokalnym przepisom prawa konsumenckiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy w kraju użytkownika. Użytkownik może uzyskać pomoc w ochronie praw konsumentów od lokalnego urzędu ochrony konsumentów.ity.

AKTUALIZACJA WARUNKÓW: 7 marca 2022 r.