MABI_Maintenance

Regulamin usług i napraw realizowanych przez Canon Factory Service Centre

Gdy klient musi wysłać produkt firmy Canon do serwisu lub naprawy, obowiązuje poniższy regulamin.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH

Niniejsze warunki świadczenia usług serwisowych i naprawczych stanowią szczegółowy regulamin świadczenia usług serwisowych lub naprawczych w kontekście produktów firmy Canon („produkty”) przez fabryczne centrum serwisowe (FSC) firmy Canon Europe N.V. na rzecz użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed wysłaniem zlecenia serwisowego lub naprawczego do FSC. Złożenie zlecenia oznacza akceptację warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych.


1. INFORMACJE O NAS

Fabryczne centrum serwisowe (FSC) firmy Canon Europa N.V. („firma Canon”, „nasza firma”) jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 33166721. Nasza siedziba mieści się przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia. Nasz numer VAT to NL005916343B01. 


2. ZLECANIE USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH FIRMIE CANON

2.1. W celu zlecenia usługi serwisowej lub naprawczej firmie Canon i zawarcia umowy z nami należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto firmowe lub konto Canon (zależnie od sytuacji), a następnie przejdź do sekcji „Pomoc”, w której można zainicjować usługę lub naprawę.
 2. Jeśli jesteś klientem bez konta Canon, wykonaj czynności opisane w sekcji „Zleć naprawę” lub „Zleć usługę” na naszej stronie pomocy technicznej.
 3. Zlecenie usługi serwisowej lub naprawczej można złożyć za pomocą formularza. Po zakończeniu procesu składania zlecenia należy kliknąć przycisk „Prześlij”. Zlecający zostanie poprowadzony przez proces składania zlecenia dzięki serii prostych instrukcji na stronie internetowej. Należy pamiętać, że zlecenie usługi serwisowej lub naprawczej nie będzie stanowić umowy dopóty, dopóki nie przetworzymy i nie zaakceptujemy wniosku. Prosimy zanotować numer i datę zlecenia, ponieważ mogą przydać się w przyszłości.
 4. Gdy produkty dotrą do naszego fabrycznego centrum serwisowego, zlecający otrzyma potwierdzenie ich odebrania przez nas.
 5. Po przetworzeniu zlecenia i ocenie produktów natychmiast zajmiemy się zleceniem (zgodnie z warunkami świadczenia usług serwisowych i naprawczych) lub, w stosownych przypadkach, skontaktujemy się ze zlecającym w celu uzyskania zgody na kontynuowanie procedury (np. w przypadku ofert określających czas i koszt).
 6. Akceptacja zlecenia i realizacja umowy zakupu usług serwisowych i naprawczych ma miejsce w momencie rozpoczęcia przez nas żądanej usługi serwisowej lub naprawczej, chyba że powiadomiliśmy zlecającego o odrzuceniu zlecenia. Warunki umowy zostaną przez nas zachowane, a zlecający otrzyma kopię wraz z potwierdzeniem zlecenia.

2.2. Zlecenie może zostać odrzucone z następujących powodów:

 1. Produkty, których dotyczą usługi serwisowe lub naprawcze, nie są już obsługiwane (np. nie są już dostępne części zamienne).
 2. Doszło do naruszenia warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych lub innych obowiązujących zasad.
 3. W przypadku zaległych należności na koncie zlecającego (jeśli dotyczy).


2.3. W przypadku otrzymania przez firmę Canon zlecenia na usługi serwisowe i naprawcze bez odpowiednich lub kompletnych informacji i braku możliwości skontaktowania się ze zlecającym przez firmę Canon oraz braku późniejszego kontaktu ze strony zlecającego i nieodebrania przez niego produktów firma Canon nie będzie mogła zwrócić produktów i zastrzega sobie prawo do ich utylizacji w ciągu trzech (3) miesięcy od ich otrzymania.


3. DOSTĘPNOŚĆ, OPIS I CENY USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH

3.1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zlecona usługa serwisowa lub naprawcza nie będzie dostępna lub jej realizacja zostanie opóźniona, powiadomimy o tym zlecającego w jak najkrótszym czasie od otrzymania zlecenia.

3.2. Realizacja usług serwisowych lub naprawczych może zostać opóźniona, jeśli są one wykonywane poza krajem zakupu produktów. Wiąże się to z potencjalnie ograniczoną dostępnością części zamiennych lub lokalnymi różnicami technicznymi między modelami.

3.3. Canon może naprawić produkty lub wymienić je bądź ich elementy na nowe lub zregenerowane części o parametrach i niezawodności równoważnych z nowymi produktami. Canon może również zastąpić produkty ich odpowiednikami, jeśli produkcja oryginalnego modelu została zakończona. Zregenerowane części lub produkty będą wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy będzie to dopuszczalne w ramach ustawowego prawa kraju, w którym realizowana jest naprawa.

3.4. Wszystkie ceny są wyświetlane w walucie lokalnej profesjonalnego centrum serwisowego. Obejmują one podatek VAT oraz opłaty związane z dostawą, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny usług serwisowych lub naprawczych mogą się zmieniać co jakiś czas, ale zmiany te nie będą miały wpływu na przyjęte już zlecenia.

3.5. W ramach naszej procedury realizacji zleceń standardowo weryfikujemy podawane w naszej witrynie ceny usług serwisowych i naprawczych, tak aby w przypadku, gdy właściwa cena usługi serwisowej lub naprawczej jest niższa od podanej przez nas ceny, zlecającemu została naliczona niższa cena.

3.6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usługi serwisowej lub naprawczej po niewłaściwej (niższej) cenie, jeśli błąd cenowy jest oczywisty i jednoznaczny i mógł zostać uznany przez zlecającego za błąd w wycenie.


4. NAPRAWY W RAMACH GWARANCJI HANDLOWEJ FIRMY CANON

4.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy dobrowolne gwarancje handlowe producenta Canon będące uzupełnieniem praw ustawowych przysługujących klientom. Niniejsze gwarancje podlegają pełnemu regulaminowi. W stosownych przypadkach odpowiednie informacje dotyczące gwarancji są dostarczane wraz z produktem lub można je znaleźć w naszym centrum gwarancji.

4.2. Naprawy gwarancyjne będą przeprowadzane wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej do potwierdzenia stanu gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji handlowej firmy Canon, które odnoszą się do danego produktu.

4.3. W przypadku otrzymania zlecenia na naprawę gwarancyjną i stwierdzenia nieważności gwarancji powiadomimy o tym fakcie zlecającego, wskazując rodzaj usterki, dostarczając dokumentację fotograficzną (w stosownych przypadkach) oraz (jeśli to możliwe) proponując naprawę po cenie ryczałtowej i/lub ofertę określającą czas i koszt. Jeśli zlecający odrzuci ofertę po cenie ryczałtowej lub ofertę określającą czas i koszt, opłata za odrzucenie nie zostanie naliczona.

4.4. W przypadku otrzymania zlecenia na naprawę gwarancyjną i stwierdzenia nieważności gwarancji z powodu oczywistych uszkodzeń w wyniku uderzenia lub niewłaściwego użycia, a zlecający odrzuci ofertę określającą czas i koszt, opłata za odrzucenie nie zostanie naliczona, jednak może zostać naliczona opłata za wysyłkę zwrotną.

4.5. W przypadku otrzymania zlecenia na naprawę gwarancyjną i niewykrycia żadnej usterki po przeprowadzeniu diagnostyki technicznej zwrócimy produkt bez naprawy, ale możemy naliczyć opłatę za wysyłkę zwrotną.

4.6. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane zgodnie ze specyfikacją producenta.


5. PRAWA USTAWOWE I GWARANCJE KONSUMENTA

W przypadku zakupu produktów w charakterze konsumenta zlecający korzysta również z praw ustawowych wynikających z prawa Unii Europejskiej (UE) i przepisów prawa krajowego dotyczących sprzedaży towarów wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją. Prawa te (w tym prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu ceny w określonych sytuacjach) mają zastosowanie do wszystkich klientów, jednak czas trwania zależy od kraju zakupu. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich nabywanych od sprzedawców towarów, a jako nabywca produktów zlecający może egzekwować te prawa, bez względu na to, czy jego towary są objęte gwarancją handlową Canon lub innymi gwarancjami handlowymi. Niniejsze warunki ani żadne inne postanowienia w żaden sposób nie naruszają praw ustawowych zlecającego. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw konsumentów, prosimy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumentów.


6. USŁUGI OBJĘTE ZRYCZAŁTOWANĄ CENĄ I PŁATNE NAPRAWY

6.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy szereg usług po cenie ryczałtowej i płatne naprawy (naprawa po cenie ryczałtowej, limit naprawy lub oferta określająca czas i koszt). Oferty te podlegają dodatkowym warunkom określonym w punktach 7, 8, 9 i 10.

6.2. Gdy otrzymamy zlecenie, usługi po cenie ryczałtowej i płatne naprawy (tylko naprawy po cenie ryczałtowej i objęte limitem naprawy) zostaną wykonane po przeprowadzeniu diagnostyki technicznej i niestwierdzeniu żadnych wykluczeń. W przypadku ofert określających czas i koszt naprawy będą przeprowadzane wyłącznie po zaakceptowaniu przez zlecającego przedstawionej mu wyceny.

6.3. Koszt wszystkich usług po cenie ryczałtowej obejmuje robociznę, dostawę standardową i podatek VAT. Koszt usług po cenie ryczałtowej nie uwzględnia części zamiennych (z wyjątkiem przypadków określonych w zakresie usługi).

6.4. Koszt wszystkich płatnych napraw (naprawa po cenie ryczałtowej, limit naprawy lub oferta określająca czas i koszt), który przedstawiono zlecającemu, obejmuje części zamienne, robociznę, standardową dostawę i podatek VAT.

6.5. W przypadku płatnych napraw (naprawa po cenie ryczałtowej, limit naprawy lub oferta określająca czas i koszt) dołożymy wszelkich starań, aby wykonać naprawę zgodnie z jej opisem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do unieważnienia umowy, jeśli później okaże się, że naprawa nie może zostać wykonana z dowolnego powodu (np. z braku części zamiennych). W razie potrzeby skontaktujemy się ze zlecającym i przedstawimy inne opcje (w stosownych przypadkach).

6.6. W przypadku otrzymania zlecenia na płatną naprawę (naprawa po cenie ryczałtowej, limit naprawy lub oferta określająca czas i koszt) i niewykrycia żadnej usterki po przeprowadzeniu diagnostyki technicznej zwrócimy produkt bez naprawy, ale możemy naliczyć opłatę za wysyłkę zwrotną.

6.7. Płatne naprawy będą wykonywane przez firmę Canon zgodnie ze specyfikacją producenta.

6.8. Robocizna i materiały użyte przez firmę Canon w ramach płatnych napraw (naprawa po cenie ryczałtowej, limit naprawy lub oferta określająca czas i koszt) są objęte gwarancją, która potwierdza, że sprzęt będzie wolny od wad w normalnych warunkach użytkowania przez sześć (6) miesięcy od daty naprawy. Nasze zobowiązania wynikające z takiej gwarancji naprawy ograniczają się do naprawy pierwotnych usterek w ramach limitu naprawy lub oferty określającej czas i koszt, jednak w przypadku napraw po cenie ryczałtowej zakres działań obejmuje też wszelkie usterki elektromechaniczne.

6.9. Gwarancja naprawy jest nieważna, jeśli jakiekolwiek naprawy zostały przeprowadzone przez nieautoryzowane centrum serwisowe lub jeśli sprzęt był niewłaściwie używany, zaniedbywany lub został uszkodzony, a także wtedy, gdy usterka ma związek z wyciekiem z akumulatora lub uszkodzeniem w wyniku kontaktu z płynem.


7. USŁUGI PO CENIE RYCZAŁTOWEJ

7.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy szeroki zakres usług serwisowych. Zakres usług serwisowych (w tym ważne informacje) można znaleźć na stronie usług serwisowych. Złożenie zlecenia na usługę serwisową oznacza zgodę zlecającego na rozpoczęcie przez nas realizacji takiej usługi bez dostarczania wyceny. Jeśli w trakcie realizacji usługi serwisowej zostanie stwierdzona usterka produktu, skontaktujemy się ze zlecającym, aby uzyskać kopię dowodu zakupu i potwierdzić aktualność gwarancji firmy Canon (jeśli nie została wcześniej dostarczona) lub – jeśli produkt nie jest już objęty gwarancją handlową firmy Canon – omówić płatne opcje naprawy (tj. naprawy po cenie ryczałtowej bądź w ramach limitu naprawy lub oferty określającej czas i koszt).

7.2. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy szeroki zakres usług uaktualniania. Zakres usług uaktualniania (w tym ważne informacje) można znaleźć na stronie usług uaktualniania. Złożenie zlecenia na usługę uaktualniania oznacza zgodę zlecającego na rozpoczęcie przez nas realizacji takiej usługi bez przekazywania wyceny. Jeśli w trakcie realizacji usługi uaktualniania zostanie stwierdzona usterka produktu, skontaktujemy się ze zlecającym, aby uzyskać kopię dowodu zakupu i potwierdzić aktualność gwarancji firmy Canon (jeśli nie została wcześniej dostarczona) lub – jeśli produkt nie jest już objęty gwarancją handlową firmy Canon – omówić płatne opcje naprawy (tj. naprawy po cenie ryczałtowej bądź w ramach limitu naprawy lub oferty określającej czas i koszt).

7.3. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy szeroki zakres usług ekspresowych. Zakres usług ekspresowych (w tym ważne informacje) można znaleźć na stronie usług ekspresowych. Złożenie zlecenia na usługę ekspresową oznacza zgodę zlecającego na rozpoczęcie przez nas realizacji takiej usługi. Zgodnie z treścią zakresu usługi, jeżeli nie będziemy w stanie dotrzymać określonego terminu, opłaty dodatkowe za te usługi nie zostaną naliczone.


8. NAPRAWA PO CENIE RYCZAŁTOWEJ

8.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy naprawy po cenie ryczałtowej (ang. Fixed Price Repair, FPR). Dotyczą one usterek, których powodem jest:

 1. Normalne zużycie
 2. Usterka podzespołów w normalnych warunkach pracy


8.2. Gdy otrzymamy zlecenie, naprawa po cenie ryczałtowej zostanie wykonana po przeprowadzeniu diagnostyki technicznej i niestwierdzeniu żadnych wykluczeń. W przypadku napraw po cenie ryczałtowej unieważnimy ofertę, jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez inne okoliczności, w tym na przykład przez:

 1. niewłaściwe użytkowanie, uszkodzenie lub defekty spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem, nadmiernym uderzeniem / wstrząsem / działaniem płynu lub uszkodzeniem przez obce substancje;
 2. nadmierne uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym napięciem wejściowym;
 3. nieodpowiednie zapakowanie produktu zwróconego do PSC;
 4. naprawy, modyfikacje, ingerencje osób zajmujących się naprawami, ale niemających autoryzacji firmy Canon.


8.3. W przypadku otrzymania zlecenia na naprawę po cenie ryczałtowej i stwierdzenia nieważności oferty FPR powiadomimy o tym fakcie zlecającego, wskazując rodzaj usterki, dostarczając dokumentację fotograficzną i (jeśli naprawa jest możliwa) przedstawiając ofertę określającą czas i koszt. W przypadku późniejszego odrzucenia oferty określającej czas i koszt nie zostanie naliczona opłata za odrzucenie, jednak może zostać naliczona opłata za wysyłkę zwrotną.

8.4. W przypadku zaoferowania przez nas naprawy po cenie ryczałtowej i odrzucenia jej przez zlecającego (lub w przypadku braku odpowiedzi po trzydziestu (30) dniach) produkt zostanie zwrócony bez naprawy i może zostać naliczona opłata za wysyłkę zwrotną.


9. LIMIT NAPRAWY

9.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon umożliwiamy określenie limitu naprawy (tj. maksymalnej opłaty za naprawę) i rezygnację z oferty określającej czas i koszt, ale obowiązuje wtedy minimalna wartość (tj. co najmniej 200,00 EUR z podatkiem VAT).

9.2. W przypadku otrzymania zlecenia z określonym limitem naprawy uznamy, że mamy upoważnienie zlecającego do rozpoczęcia naprawy i nie prześlemy wyceny. Jeśli naprawa może zostać wykonana za opłatą niższą niż określony limit naprawy, naliczona zostanie tylko niższa kwota.

9.3. W przypadku otrzymania zlecenia z określonym limitem naprawy i ustaleniu w ramach diagnostyki technicznej, że naprawa przekroczy wskazany limit, prześlemy zlecającemu ofertę określającą czas i koszt i będziemy czekać na jej zatwierdzenie. W przypadku późniejszego odrzucenia oferty określającej czas i koszt nie zostanie naliczona opłata za odrzucenie, jednak może zostać naliczona opłata za wysyłkę zwrotną.


10. OFERTA OKREŚLAJĄCA CZAS I KOSZT

10.1. W przypadku wielu produktów firmy Canon przedstawiamy ofertę określającą czas i koszt. Po złożeniu zlecenia zostanie przeprowadzona diagnostyka techniczna, a my prześlemy wycenę zawierającą przewidywane koszty naprawy produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyceny w razie potrzeby (np. w przypadku stwierdzenia dodatkowych uszkodzeń/usterek).

10.2. Przedstawiona oferta określająca czas i koszt podlega limitowi tolerancji wynoszącemu dziesięć (10) procent (%) przy obliczaniu ostatecznego kosztu naprawy. Jeśli ostateczny koszt naprawy przekroczy limit tolerancji, skontaktujemy się ze zlecającym w celu omówienia i/lub dostarczenia zaktualizowanej oferty określającej czas i koszt i poczekamy na jej zatwierdzenie.

10.3. Oferta jest ważna przez trzydzieści (30) dni od daty jej przedstawienia.

10.4. W przypadku otrzymania zlecenia opartego na ofercie określającej czas i koszt i przedstawienia oferty zlecającemu nie umożliwiamy powrotu do opcji naprawy po cenie ryczałtowej (gdyby taka opcja była dostępna w niższej cenie).

10.5. W przypadku przedstawienia przez nas oferty określającej czas i koszt i odrzucenia jej przez zlecającego zostanie naliczona opłata w wysokości 36,30 EUR (w tym podatek VAT) pokrywająca koszty poniesione przez firmę (np. w związku z diagnostyką i ponownym montażem produktów). Dołożymy wszelkich starań, aby po ponownym zmontowaniu produkty były w stanie, w jakim je dostarczono, ale nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody po stronie zlecającego, gdyby to się nie udało. Naliczona opłata za odrzucenie zostanie określona w następujący sposób:

 1. (i) Jeśli oferta określająca czas i koszt obejmuje kilka produktów (np. aparat i obiektyw), a zlecający odrzuci ją w całości, zostanie naliczona tylko jedna opłata za odrzucenie oferty (zgodnie z kwotą określoną w punkcie 10.5).
 2. (ii) Jeśli oferta określająca czas i koszt obejmuje kilka produktów (np. aparat i obiektyw), a zlecający odrzuci ją częściowo (np. zlecający odrzuci ofertę w kontekście jednego (1) produktu), nie zostanie naliczona opłata za odrzucenie oferty.
10.6. W przypadku przedstawienia przez nas oferty określającej czas i koszt i odrzucenia jej przez zlecającego (lub w przypadku braku odpowiedzi po trzydziestu (30) dniach) produkt zostanie zwrócony bez naprawy, naliczymy zlecającemu opłatę za odrzucenie (jeśli ma zastosowanie) i możemy naliczyć opłata za wysyłkę zwrotną.
 
10.7. W przypadku przedstawienia przez nas oferty określającej czas i koszt, odrzucenia jej przez zlecającego i złożenia przez niego wniosku o zezłomowanie produktów w jego imieniu zezłomujemy je i nie naliczymy opłaty za odrzucenie ani opłaty za przesyłkę zwrotną.
 

11. PŁATNOŚĆ

11.1. Po zrealizowaniu zlecenia na usługę serwisową lub naprawę powiadomimy zlecającego o konieczności dokonania płatności przed wysłaniem przez nas produktu lub przed jego odbiorem (jeśli dotyczy), chyba że zlecający ma u nas konto i uzgodniliśmy z nim inne warunki płatności na piśmie.

11.2. Akceptujemy płatności za pośrednictwem konta firmowego lub konta Canon. Klienci indywidualni (bez konta Canon) mogą uzyskać dostęp do żądania zapłaty tutaj lub zapłacić przelewem bankowym na rachunek w banku Deutsche Bank AG.

11.3. W przypadku klientów mających u nas konto płatność musi zostać dokonana w określonym terminie (np. w ciągu trzydziestu (30) dni od daty faktury), uzgodnionym na piśmie z klientem. W przypadku opóźnień w płatnościach mamy prawo nałożyć opłatę odsetkową i/lub stałą opłatę kompensacyjną za koszty windykacji zgodnie z postanowieniami umowy z klientem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zażądania odszkodowania za opóźnienie lub brak płatności.

11.4. Jeśli powiadomimy zlecającego o konieczności dokonania płatności, a ten nie dokona jej w ciągu trzech (3) miesięcy od daty powiadomienia, nabędziemy prawo do przejęcia własności umożliwiające nam sprzedaż produktów w celu zrekompensowania kosztów poniesionych w imieniu zlecającego.


12. PRAWO DO ZATRZYMANIA, POTRĄCENIA I CESJA

12.1. Egzekwowanie prawa do zatrzymania, które wynika z tego samego stosunku prawnego, ale nie z tego samego stosunku umownego z nami, jest wykluczone.

12.2. Potrącenie na rzecz zlecającego (naszego partnera kontraktowego) z tytułu roszczeń wzajemnych jest wykluczone, jeśli nie zostały one ustanowione prawnie lub nie są kwestionowane.

12.3. Roszczenia zlecającego nie mogą cedowane na strony trzecie bez pisemnej zgody firmy Canon.


13. DANE ZLECAJĄCEGO

13.1. Dane zlecającego są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności klientów lub zasady ochrony prywatności klientów biznesowych.

13.2. Dołożymy wszelkich starań, aby szczegóły zlecenia i płatności (jeśli ma to zastosowanie) były bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty zlecającego, jeśli strona trzecia, która nie została przez nas zaangażowana, uzyskuje nieautoryzowany dostęp do danych podawanych przez zlecającego podczas zlecania usług serwisowych i naprawczych za pośrednictwem witryny internetowej, o ile nie doszło do zaniedbania z naszej strony.


14. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ZLECAJĄCEGO

14.1. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów zlecającego będących w naszym posiadaniu. Jednak mimo podjęcia wszelkich starań w celu zwrócenia produktów oraz wszelkich nośników do zapisu danych i akcesoriów nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani zapłacić rekompensaty za utratę takich nośników.

14.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody lub straty powstałe podczas dostarczenia produktu do nas w celu wykonania usługi serwisowej lub naprawy ani podczas wysyłki zwrotnej do zlecającego po zrealizowaniu usługi serwisowej lub naprawy, chyba że będą one wynikiem niepodważalnego zaniedbania po naszej stronie. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia przesyłki firma kurierska jest zobowiązana do zbadania szkody lub straty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze ani za szkody lub wydatki.

14.3. Po otrzymaniu produktów odesłanych po wykonaniu usługi serwisowej lub naprawy należy sprawdzić, czy wszystkie produkty zostały zwrócone i sprawić ich stan. Niepowiadomienie nas w trybie natychmiastowym o wszelkich problemach wykrytych w produktach uznamy za potwierdzenie ich dobrego stanu technicznego.

14.4. Maksymalna straty lub szkody, za które ponosimy odpowiedzialność na mocy niniejszych warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych, są ograniczone do kosztu odtworzenia produktu transportowanego przez firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia lub utraty) oraz kwoty zapłaconej za usługę serwisową i naprawę (jeśli dotyczy), której dotyczy strata lub szkoda po stronie zlecającego.

14.5. Firma Canon w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza swojej odpowiedzialności z tytułu: (a) śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony firmy Canon; (b) oszustwa, podania fałszywych informacji i rażącego zaniedbania; (c) wszelkich naruszeń warunków wskazanych w ustawie ani w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza swojej odpowiedzialności w zakresie szerszym, niż jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Żadne z postanowień niniejszego punktu ani żadnego innego punktu niniejszych warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych nie ogranicza praw ustawowych klienta i nie wpływa negatywnie na te prawa. W celu uzyskania informacji na temat praw konsumentów należy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumentów.


15. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewywiązanie się lub wywiązanie się z opóźnieniem ze zobowiązań w ramach niniejszych warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych, jeśli powodów takiego stanu rzeczy nie można przypisać nam na mocy niniejszych warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych, innych odnośnych regulaminów lub obowiązującego prawa, w tym m.in. zdarzeń będących poza naszą kontrolą, w tym działania siły wyższej, ognia, powodzi, ciężkich warunków pogodowych, eksplozji, wojny (wypowiedzianej lub nie), aktów terroryzmu, sporów branżowych (z udziałem naszych pracowników lub nie), działań władz lokalnych lub centralnych lub innych właściwych władz, a także innych zdarzeń siły wyższej zgodnie z obowiązującym prawem.


16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1. Jeśli wystąpi między nami spór dotyczący naszej umowy ze zlecającym, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z nami pocztą e-mail (Poland@cc.canon-europe.com) i podjąć próbę rozwiązania sporu z nami. Można też napisać do nas, używając tego adresu: Canon Giessen GmbH, Factory Service Center, Canonstrasse 1, 35394, Giessen, Niemcy.

16.2. W przypadku sporu dotyczącego naszej umowy będziemy również starali się skontaktować bezpośrednio ze zlecającym w celu rozwiązania problemu. Będziemy korzystać z danych kontaktowych podanych przez zlecającego w zleceniu lub na powiązanym koncie założonym u nas.

16.3. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy mogli rozwiązać sporu, omówimy ze zlecającym skuteczny sposób niezależnego rozstrzygnięcia sporu. Nie ma to wpływu na prawa zlecającego do zgłoszenia dowolnego sporu do właściwego lokalnego organu ochrony konsumentów lub właściwego sądu.


17. AKTUALIZACJE I POPRAWKI DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH

17.1. Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować niniejsze warunki.

17.2. Obecna wersja warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych wyświetlana i dostępna w naszej witrynie internetowej w momencie zlecenia usługi serwisowej lub naprawy będzie wersją obowiązującą w przypadku umowy zawartej między obiema stronami.


18. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

18.1. Niniejsze warunki świadczenia usług serwisowych i naprawczych podlegają prawu angielskiemu. Oznacza to, że umowa na zakup usług serwisowych lub naprawczych wykonanych u nas oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią będą regulowane przez prawo angielskie. W przypadku zawierania umów z klientami indywidualnymi prawo obowiązujące w kraju zamieszkania klienta będzie prawem nadrzędnym.

18.2. Strony zgadzają się, że sądy Anglii i Walii będą miały jurysdykcję niewyłączną. Jeśli zlecający zawiera umowę jako klient indywidualny, ma prawo do wniesienia sprawy przed sądy właściwe dla jego miejsca zamieszkania, w zależności od sytuacji.


19. INNE POSTANOWIENIA

19.1. Niniejsze warunki świadczenia usług serwisowych i naprawczych stanowią pisemny regulamin zawartej z nami umowy, która dotyczy zakupu usług lub napraw. Jeśli jakikolwiek punkt lub fragment niniejszych warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałą część warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych. Pozostanie ona w pełnej mocy i będzie nadal obowiązywać w kontekście umowy między stronami.

19.2. Wszelkie umowy zawarte między stronami dotyczą tylko nas i zlecającego. Żadna strona trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

19.3. Możemy zlecić podwykonawstwo lub przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy ze zlecającym innej organizacji / na inną organizację. Jeśli wymaga tego prawo, powiadomimy zlecającego o tym fakcie, ale nie wpłynie to na jego prawa ani na nasze zobowiązania wynikające z umowy.


20. KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zlecenia usług serwisowych i naprawczych lub chęci zakupu takich usług prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres Poland@cc.canon-europe.com lub kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu +48 22 583 4307. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą.

AKTUALIZACJA REGULAMINU: 1 marca 2024 r.

Inne przydatne pozycje...

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

 • Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

 • Recykling

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

 • Konto Canon

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon