Warranty_Page_Image

Informacje o Europejskim Systemie Gwarancyjnym firmy Canon

Jeśli w produkcie firmy Canon wystąpi usterka, klienci mogą skorzystać z gwarancji EWS (European Warranty System — Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, która umożliwia bezpłatne usunięcie usterki przez ograniczony czas od daty zakupu (zgodnie z określonymi warunkami).

Gwarancja EWS obejmuje dwie różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta i zakupionego produktu. W przypadku większości produktów konsumenckich obowiązuje gwarancja na usługę realizowaną w punkcie serwisowym. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji w produkcie wystąpi usterka produkcyjna, produkt należy zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon, gdzie zostanie bezpłatnie naprawiony przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Canon. Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony klientowi.


W przypadku urządzeń laserowych i atramentowych objętych tą gwarancją (tylko w wybranych krajach) świadczona jest usługa serwisowa realizowana u klienta. Lista produktów objętych tą gwarancją znajduje się w warunkach gwarancji realizowanej u klienta (poniżej).

Jeśli produkt podlegający tej gwarancji wykaże wadę produkcyjną w okresie trwania gwarancji, usługa pomocy u klienta zostanie zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

 • Naprawa u klienta (przez technika)

 • Wymiana u klienta (przez kuriera)

Jeśli poniżej nie podano warunków gwarancji realizowanej u klienta, gwarancja realizowana u klienta nie jest dostępna w kraju klienta. W takim wypadku świadczona jest tylko usługa realizowana w punkcie serwisowym.

Pełną treść regulaminów poszczególnych rodzajów gwarancji można uzyskać po kliknięciu odpowiedniej oferty gwarancyjnej.

Warunki Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (ESG)


Canon oraz członkowie ESG udzielają gwarancji, że zakupiony produkt będzie sprawny podczas biegu niniejszej gwarancji. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy podczas biegu niniejszej gwarancji, autoryzowane serwisy firmy Canon w krajach-członkach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego dokonają bezpłatnej naprawy.

Niniejsza Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon, przeznaczonych na Europejski Obszar Gospodarczy („EEA”) oraz Szwajcarie i zakupione na tymże obszarze.

Bezpłatna naprawa gwarancyjna ESG może być uzyskana tylko w momencie zaprezentowania niniejszej karty gwarancyjnej łącznie z oryginałem faktury lub rachunku wystawionego klientowi przez sprzedawcę detalicznego, u którego produkt został zakupiony oraz gdy karta gwarancyjna zawiera (a) nazwisko klienta, (b) nazwę i adres sprzedawcy detalicznego, (c) nazwę modelu oraz, jeżeli takowy istnieje, numer seryjny zakupionego produktu i (d) datę zakupu produktu.

Canon rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli powyższe wymagania są niekompletne lub zostały usunięte albo zmienione po zakupie produktu przez klienta od sprzedawcy detalicznego. Canon zastrzega sobie prawo naprawy urządzenia, stosując części regenerowane bądź nowe, bądź wymianę urządzenia na inny, nowy lub regenerowany produkt. Canon zastrzega sobie również prawo do wymiany urządzenia na inne tego samego rodzaju, posiadające taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką. Regenerowane części zamienne lub urządzenia będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy dopuszcza tego prawa konsumenckie danego kraju, w którym stosowana jest gwarancja.

1. Okres gwarancji

Niniejsza gwarancja, na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, jest ważna przez jeden rok* od daty zakupu produktu (trzy lata dla projektorów** w tym dziewięćdziesiąt dni dla lampy), przez konsumenta.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: przez jeden rok lub na 30000 wydruków, w zaleznosci co nastąpi wcześniej.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 lata lub na 6000 godzin użytkowania, w zaleznosci co nastąpi wcześniej. / XEED 4K600STZ: 5 lata lub na 12000 godzin użytkowania, w zaleznosci co nastąpi wcześniej.

2. Uzyskanie serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny jest dostępny w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Canon.

Jakikolwiek koszt transportu produktu do oraz od centrum serwisowego Canon będzie pokryty przez klienta. Jeżeli produkt jest przewieziony do kraju niebędącego w zasięgu ESG oraz który nie akceptuje niniejszej gwarancji, produkt musi być zwrócony do kraju, w którym został zakupiony w celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego.

3. Członkowie ESG

Aby uzyskać szczegółowe informacje o gwarancji oferowanych w poszczególnych krajach należy skontaktować się z właściwym członkiem EWS.

4. Ograniczenia

Canon oraz członkowie ESG nie udzielają gwarancji w poniżej wymienionych przypadkach:
– Okresowe przeglądy, utrzymanie oraz naprawa lub wymiana części zużywających się w drodze normalnego użytkowania produktu,
– Produkty zużywające się,
– Oprogramowanie,
– Części ulegające zużyciu (np. głowice wideo, części optyczne projektora, zasobnik na zużyty tusz lub wałki prowadnic) oraz materiały eksploatacyjne i akcesoria (np. akumulatory i nośniki zapisu, w tym m.in. taśmy, płyty DVD, karty pamięci oraz przenośne dyski twarde) używane z tym produktem, nie są objęte niniejszą gwarancją,
– Usterki spowodowane zmianami dokonanymi bez zgody firmy Canon,
– Koszty poniesione przez centra serwisowe Canon w celu dostosowania produktu do wymagań bezpieczeństwa lub technicznych określonego kraju oraz jakiekolwiek inne koszty poniesione w celu dostosowania produktu do innych specyfikacji, które uległy zmianie po dostarczeniu produktu.
– Szkody wynikające z faktu, że dany produkt nie spełnia specyficznych standardów lub specyfikacji w innym kraju niż w tym, w którym został zakupiony.

Serwis gwarancyjny jest wyłączony, jeżeli szkoda lub usterka została spowodowana przez:
– Niewłaściwe użytkowanie, nadmierne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i/lub w innych odpowiednich dokumentach przeznaczonych dla użytkownika, włączając w to między innymi, niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie i nadmierne uderzenia,
– Korozję, brud, wodę oraz piasek,
– Naprawy, zmiany oraz czyszczenie przeprowadzone przez centrum serwisowe nie autoryzowane przez firmę Canon,
– Uszkodzenia spowodowane przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak papier, tusz, toner lub baterie), które nie są kompatybilne z produktem. Zgodność części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych z produktem Canon powinna być opisana na opakowaniu, i jest zapewniona przy użyciu oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, które zostały przetestowane z produktem. Radzimy sprawdzić kompatybilność przed użyciem.
– Podłączanie produktu do sprzętu nie autoryzowanego przez firmę Canon do takowych podłączeń,
– Niewłaściwe opakowanie produktu zwróconego do centrum serwisowego Canon,
– Wypadki oraz klęski żywiołowe lub jakąkolwiek inną przyczynę będącą poza kontrolą firmy Canon, włączając w to między innymi pioruny, wodę, ogień, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację.

5. Inne uwagi

Naprawa serwisowa może być opóźniona, jeżeli wykonywana jest poza krajem zakupu, ponieważ produkt nie jest jeszcze sprzedawany w danym kraju lub sprzedawany w specjalnej krajowej konfiguracji. Odpowiednio, niektóre części zamienne dla danego produktu mogą nie być w zapasie w kraju naprawy.

Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy.

Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji. W przypadku zwrotu produktu w celu przeprowadzenia serwisowej usługi gwarancyjnej prosimy o staranne jego zapakowanie, dołączenie do przesyłki dowodu zakupu, karty gwarancyjnej i instrukcji dotyczących naprawy.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie narusza praw klienta wynikających z właściwego obowiązującego krajowego prawa jak również praw klienta w stosunku do sprzedawcy detalicznego wynikających z umowy kupna-sprzedaży. W przypadku braku właściwej krajowej legislacji, niniejsza gwarancja staje się jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dla klienta i ani Canon lub jego firmy zależne oraz członkowie ESG nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za uboczne lub incydentalne szkody wynikające z naruszenia zarówno ściśle określonej jak i dorozumianej gwarancji dla niniejszego produktu.

Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyżej wymieniona gwarancja oferowana przez Canon obowiązuje tylko wtedy, gdy dopuszczają tego prawa konsumenckie danego kraju, w którym stosowana jest ta gwarancja.Powrót do początku


Gwarancja EWS realizowana u klienta

Usługi gwarancyjne realizowane u klienta (produkty laserowe i atramentowe)


Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczy.


Dziękujemy za zakup produktu biurowego Canon. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z gwarancji realizowanej u klienta, muszą być spełnione poniższe warunki. Gwarancja realizowana u klienta obowiązuje przez 1 rok od pierwotnej daty zakupu nowego produktu biurowego Canon.

Na podstawie tej gwarancji przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego Canon określonego poniżej. Do wszystkich usług świadczonych na podstawie gwarancji realizowanej u klienta mają zastosowanie zasady określone w niniejszym dokumencie. Wskazuje się również, że niniejsza gwarancja realizowana u klienta obowiązuje obok dowolnej innej gwarancji Canon, jaka została udzielona dla danego produktu, a także innych przywilejów wynikających z praw konsumenta.

Niniejsza Gwarancja realizowana u klienta dotyczy określonych produktów biurowych Canon, przeznaczonych na Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) oraz Szwajcarie i zakupione na tymże obszarze .

Canon zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produktu przez okres obowiązywania gwarancji. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji "na miejscu u klienta"produkt okaże się uszkodzony, serwis produktu zostanie przeprowadzony u klienta bezpłatnie, w jego zarejestrowanej lokalizacji, znajdującej się na określonym Terytorium (zdefiniowanym poniżej).

Z bezpłatnych świadczeń z tytułu gwarancji realizowanej u klienta można skorzystać wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu, stwierdzającego datę zakupu produktu. Canon zastrzega sobie prawo naprawy urządzenia, stosując części regenerowane bądź nowe, bądź wymianę urządzenia na inny, nowy lub regenerowany produkt. Canon zastrzega sobie również prawo do wymiany urządzenia na inne tego samego rodzaju, posiadające taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką. Regenerowane części zamienne lub urządzenia będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy dopuszcza tego prawa konsumenckie danego kraju, w którym stosowana jest gwarancja.1. Okres obowiązywania gwarancji

Okres obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta wynosi 1 rok od daty zakupu nowego produktu biurowego Canon wynikającej z dowodu zakupu.

2. Korzystanie z usług gwarancyjnych

Świadczenia z gwarancji realizowanej u klienta są dostępne po skontaktowaniu się telefonicznie z centrum Pomocy Technicznej Canon (szczegółowe dane kontaktowe kliknij tutaj).

Gwarancja realizowana u klienta zostanie przeprowadzona w dwóch opcjach:

 • Naprawa na miejscu (przez Serwisanta)*, która obejmuje wszystkie związane z tym koszty(koszty dojazdu i pracy) jak również koszty części zamiennych.
 • Wymiana na miejscu (On-site Exchange) (poprzez kuriera), która obejmuje koszt produktu zastępczego i wszystkich związanych z tym kosztów wysyłki.

Wybór jednej opcji w ramach gwarancji realizowanej u klienta zależy od modelu produktu i zostanie Pan /Pani powiadomiony/powiadomiona o tym, jak należy postępować, podczas kontaktu z Centum Pomocy Technicznej Canon.

*Świadczenie usług na podstawie gwarancji realizowanej u klienta może być dokonywane przez osoby trzecie na zlecenie Canon, przy zachowaniu należytej staranności i wykorzystaniu należytych fachowych umiejętności.


3. Ograniczenia

Canon nie udziela gwarancji na:

 • okresowe przeglądy kontrolne, konserwację i naprawy lub wymianę części, które są skutkiem normalnego zużycia w trakcie eksploatacji.
 • materiały eksploatacyjne i akcesoria (w tym również zasilacz).
 • jakiekolwiek oprogramowanie (software).
 • części ulegające zużyciu oraz materiały i akcesoria.
 • usterki wynikające ze zmian przeprowadzanych bez zgody Canon.
 • koszty poniesione przez Canon w ramach przeprowadzania jakichkolwiek adaptacji lub modyfikacji produktu niezbędnych w celu spełnienia standardów technicznych lub standardów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, jak również na jakiekolwiek inne koszty poniesione w celu dostosowywania produktu do zmian parametrów technicznych mających miejsce po dostawie produktu.
 • uszkodzenia wynikające z tego, że produkt nie spełnia określonych standardów lub specyfikacji obowiązujących w innym kraju niż ten, w którym go zakupiono.

Naprawy gwarancyjne nie są udzielane, jeśli uszkodzenia lub wady zostały spowodowane przez:

 • niezgodne z instrukcjami użytkownika lub operatora i/lub odpowiednimi dokumentami użytkownika używanie, obsługę lub korzystanie z produktu, w szczególności przez niewłaściwe przechowywanie, upuszczanie, nadmierne wstrząsy, korozję, dostanie się do produktu zanieczyszczeń, wody lub piasku;
 • naprawy, zmiany lub czyszczenie przeprowadzane w centrum serwisowym nieautoryzowanym przez Canon;
 • Uszkodzenia spowodowane przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich, jak atrament, papier, toner, baterie, akumulatory, głowice drukujące) , które nie są kompatybilne z produktem. Zgodność części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych z produktem Canon powinna być opisana na opakowaniu, i jest zapewniona przy użyciu oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, które zostały przetestowane z produktem. Radzimy sprawdzić kompatybilność przed użyciem.
 • podłączenie produktu do sprzętu niezatwierdzonego do podłączania przez Canon.
 • wypadki, klęski żywiołowe lub jakiekolwiek inne zdarzenia będące poza kontrolą Canon, w tym w szczególności przez uderzenia piorunów, wodę, pożar, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację.

Poza wyżej wymienionymi, gwarancja realizowana u klienta nie obejmuje:

 • prac, które są konieczne w związku z odłączeniem lub ponownym podłączeniem produktu, w szczególności przygotowań niezbędnych do bezpiecznego transportu, innego niż przeprowadzanego przez Canon lub w jego imieniu;
 • prac wykonywanych poza standardowymi godzinami pracy serwisu (9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), o ile nie ustalono inaczej w planie usług gwarancyjnych realizowanych u klienta;
 • Usługi i związane z nimi części zamienne lub wadliwa instalacja lub nieprawidłowe połączenie sieciowe Pana/Pani produktu, który nie został zainstalowany przy pomocy Canon.

Warunkiem świadczenia usług serwisowych realizowanych u klienta przez serwisantów/kurierów jest to, że produkt Pana/Pani znajduje się na Terytorium. Ponadto usługi u klienta mogą być realizowane jedynie w przypadku, gdy umożliwiony zostanie serwisantowi/kurierowi dostęp do produktu i zapewniona zostanie mu stosowana, żądana pomoc.

W przypadku przenoszenia produktu do innej lokalizacji w okresie obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta, istnieje obowiązek powiadomienia Canon o nowym adresie. Może Pan/Pani to zrobić wysyłając e-mail na podany adres kontaktowy e-mail "Kontaktowy adres e -mail dla Terytorium" (adresy e-mail znajdują się w danych kontaktowych gwarancja realizowanej na miejscu u klienta). Jeśli produkt zostanie przeniesiony do innego kraju, należy sprawdzić, czy kraj, do którego produkt zostanie przeniesiony, znajduje się na liście tutaj, w celu upewnienia się, że Canon oferuje usługi w ramach gwarancji realizowanej u klienta w tym kraju.

4. Pozostałe postanowienia

W przypadku naprawy/wymiany produktu poza krajem zakupu może dojść do opóźnień, jeżeli produkt nie jest jeszcze dostępny w tym kraju lub jest sprzedawany w postaci dostosowanej do wymagań obowiązujących w tym kraju. W związku z tym pewne części zamienne produktu mogą nie być dostępne w kraju, w którym ma zostać przeprowadzona naprawa. Obowiązkiem klienta jest utworzenie kopii zapasowych i zapisywanie wszelkich plików danych i programów przed przeprowadzeniem naprawy/wymiany oraz ich powtórna instalacja po przeprowadzeniu naprawy/wymiany. Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych innych roszczeń, w tym z tytułu utraty nośnika zapisu czy zapisanych danych, które nie zostały wymienione wyraźnie w niniejszej gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie narusza bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów obowiązujących w danym kraju oraz nie narusza praw konsumentów wobec sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży. W przypadku braku takiej krajowej regulacji niniejsza gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym klientowi. W tym przypadku, ani Canon, ani spółki zależne Canon nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powiązane lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych zapewnień dotyczących tego produktu. Celem uzyskania szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych krajów, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej Canon.

Klient potwierdza, że Canon nie odpowiada ani za jakiekolwiek dodatkowe prace, ani za straty, koszty lub szkody powstałe z owodu:

 1. tego, że klient korzystał, przechowywał lub obsługiwał produkt w niewłaściwy sposób, w tym nie zapewnił właściwych warunków pracy, lub nie postępował zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Canon dla produktu lub wskazówkami zawartymi w jakiejkolwiek instrukcji obsługi lub postanowieniami gwarancji realizowanej u klienta;
 2. tego, że klient nie zainstalował lub nie korzystał z plików naprawczych, bieżących aktualizacji oprogramowania lub nowych wersji, ogólnie dostępnych lub dostarczanych przez Canon lub innych stosownych dostawców;
 3. obecności wirusa (lub innych podobnych aplikacji) w systemie klienta lub z powodu wadliwego działania lub wymagań urządzeń połączonych z produktem, które mają negatywny wpływ na działanie produktu;
 4. tego, że klient lub inna osoba działająca w jego imieniu uszkodziła produkt, wprowadziła zmiany do produktu, połączyła z lub wbudowała do produktu jakiekolwiek inne elementy lub powiązany system klienta, co negatywnie wpłynęło na działanie produktu;

Gwarancja realizowana u klienta podlega prawu kraju, w którym produkt jest używany i w którym będą wykonywane usługi gwarancyjne. Wszelkie spory związane z gwarancją realizowaną u klienta podlegają wyłącznej właściwości sądów w tym kraju.Powrót do początku


W przypadku dalszych pytań dotyczących Europejskiego Systemu Gwarancyjnego należy skontaktować się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

Inne przydatne pozycje...

Feedback