Warranty_Page_Image

Informacje o Europejskim Systemie Gwarancyjnym firmy Canon

Jeśli w produkcie firmy Canon wystąpi usterka, klienci mogą skorzystać z gwarancji EWS (European Warranty System — Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, która umożliwia bezpłatne usunięcie usterki przez ograniczony czas od daty zakupu (zgodnie z określonymi warunkami).

Gwarancja EWS obejmuje dwie różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta i zakupionego produktu. W przypadku większości produktów konsumenckich obowiązuje gwarancja na usługę realizowaną w punkcie serwisowym. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji w produkcie wystąpi usterka produkcyjna, produkt należy zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon, gdzie zostanie bezpłatnie naprawiony przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Canon. Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony klientowi.


W przypadku urządzeń laserowych i atramentowych objętych tą gwarancją (tylko w wybranych krajach) świadczona jest usługa serwisowa realizowana u klienta. Lista produktów objętych tą gwarancją znajduje się w warunkach gwarancji realizowanej u klienta (poniżej).

Jeśli produkt podlegający tej gwarancji wykaże wadę produkcyjną w okresie trwania gwarancji, usługa pomocy u klienta zostanie zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

 • Naprawa u klienta (przez technika)

 • Wymiana u klienta (przez kuriera)

Jeśli poniżej nie podano warunków gwarancji realizowanej u klienta, gwarancja realizowana u klienta nie jest dostępna w kraju klienta. W takim wypadku świadczona jest tylko usługa realizowana w punkcie serwisowym.

Gwarancja EWS realizowana w punkcie serwisowym

Pełną treść regulaminów poszczególnych rodzajów gwarancji można uzyskać po kliknięciu odpowiedniej oferty gwarancyjnej.


Europejski system gwarancyjny na sprzęt do przetwarzania obrazu (EWS)


Firma Canon oraz członkowie EWS gwarantują dobry stan techniczny produktu w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, zostanie przyjęty do bezpłatnej naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Canon w jednym z krajów objętych gwarancją EWS.

Niniejsza gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (i na nim zakupionych).

Z bezpłatnej usługi EWS można skorzystać tylko za okazaniem karty gwarancyjnej wraz z oryginałem faktury/paragonu wystawionego klientowi przez sprzedawcę. Na karcie gwarancyjnej musi znajdować się: (a) imię i nazwisko nabywcy (b) nazwa i adres sprzedawcy (c) nazwa modelu i numer seryjny zakupionego produktu (d) data zakupu produktu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź zostaną zmienione po zakupie produktu przez użytkownika.

Firma Canon może naprawić produkty lub wymienić je bądź ich elementy na nowe lub naprawione części o parametrach i niezawodności równoważnych z nowymi produktami. Firma Canon może również zastąpić produkty ich odpowiednikami, jeśli produkcja oryginalnego modelu została przerwana. Naprawione części lub produkty będą wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy będzie to dopuszczalne w ramach ustawowego prawa kraju, w którym ma zastosowanie niniejsza gwarancja.

1. Okres gwarancyjny

Niniejsza gwarancja jest ważna przez jeden rok od daty zakupu przez klienta (trzy lata w przypadku projektorów i dziewięćdziesiąt dni w przypadku lamp do projektorów) zgodnie z informacjami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach.

* Seria PIXMA G: rok lub 30 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

* PIXMA G550/650: rok lub 10 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 lata lub 6000 godzin użytkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. / XEED 4K600STZ: 5 lat lub 12 000 godzin użytkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej

Usługa gwarancyjna jest dostępna w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.

Wszelkie koszty bezpiecznego transportu produktu do i z punktu serwisowego ponosi klient. Jeśli produkt zostanie przeniesiony do kraju, który nie jest objęty systemem EWS i w którym nie jest honorowana karty gwarancyjna, należy dostarczyć produkt do kraju zakupu, aby skorzystać z gwarancji.

3. EWS – członkowie:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o gwarancji w poszczególnych krajach, skontaktuj się z odpowiednim członkiem EWS.

4. Ograniczenia

Firma Canon oraz członkowie EWS nie obejmują gwarancją:
– okresowych badań sprawności urządzeń, konserwacji, naprawy ani wymiany części ze względu na normalne zużycie;
– materiałów eksploatacyjnych;
– oprogramowania;
– części, które ulegają zużyciu (np. głowic wideo, części optycznych projektora, poduszeczek wchłaniających zużyty atrament i rolek prowadzących), a także materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (np. baterii i nośników danych), w tym m.in. kaset, płyt DVD, kart pamięci i odłączanych dysków twardych używanych z tym produktem;
– uszkodzeń spowodowanych przez modyfikacje przeprowadzane bez zgody firmy Canon;
– kosztów poniesionych przez usługodawców Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji produktu niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji produktu w wyniku specyfikacji, które uległy zmianie od daty dostawy produktu;
– szkód wynikających braku zgodności produktu z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.

Naprawa gwarancyjna jest wykluczona, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
– niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem;
– naprawy, modyfikacje lub czyszczenie wykonywane w nieautoryzowanym przez firmę Canon centrum serwisowym;
– uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak atrament, papier, toner lub baterie), które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z danym produktem firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem.
– podłączanie produktu do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon;
– niewłaściwe pakowanie produktu w celu przekazania go do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Canon;
– wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja;

5. Inne

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, ponieważ produkt nie jest jeszcze sprzedawany w innym kraju lub został sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do projektora mogą nie być dostępne kraju naprawy.

Wyłączną odpowiedzialnością klienta jest tworzenie kopii zapasowych i zapisywanie plików oprogramowania oraz programów przed naprawą, aby móc przywrócić je po jej ukończeniu.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji. W przypadku zwrotu produktu do serwisu gwarancyjnego należy spakować go bardzo ostrożnie, zabezpieczyć go oraz załączyć dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną, instrukcje naprawy oraz (jeżeli ma zastosowanie) próbkę nośnika, na którym przechowywane są zdjęcia zrobione za pomocą produktu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta na mocy stosownych krajowych praw ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, które wynikają z umowy zakupu/sprzedaży. W przypadku braku jakichkolwiek obowiązujących krajowych przepisów prawa niniejsza gwarancja będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a firma Canon, jej spółki zależne i członkowie EWS w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z naruszenia jawnej lub dorozumianej gwarancji na ten produkt.
Gwarancja EWS realizowana u klienta

Usługi gwarancyjne realizowane u klienta (produkty laserowe i atramentowe)


Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczy.


Dziękujemy za zakup produktu biurowego Canon. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z gwarancji realizowanej u klienta, muszą być spełnione poniższe warunki. Gwarancja realizowana u klienta obowiązuje przez dwa lata od pierwotnej daty zakupu nowego produktu biurowego Canon.

Na podstawie tej gwarancji przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego Canon określonego poniżej. Do wszystkich usług świadczonych na podstawie gwarancji realizowanej u klienta mają zastosowanie zasady określone w niniejszym dokumencie. Wskazuje się również, że niniejsza gwarancja realizowana u klienta obowiązuje obok dowolnej innej gwarancji Canon, jaka została udzielona dla danego produktu, a także innych przywilejów wynikających z praw konsumenta.

Niniejsza Gwarancja realizowana u klienta dotyczy określonych produktów biurowych Canon, przeznaczonych na Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”),  Szwajcarię  oraz Wielką  Brytanię  i zakupione na tymże obszarze .

Canon zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produktu przez okres obowiązywania gwarancji. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji "na miejscu u klienta"produkt okaże się uszkodzony, serwis produktu zostanie przeprowadzony u klienta bezpłatnie, w jego zarejestrowanej lokalizacji, znajdującej się na określonym Terytorium (zdefiniowanym poniżej).

Z bezpłatnych świadczeń z tytułu gwarancji realizowanej u klienta można skorzystać wyłącznie za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu, stwierdzającego datę zakupu produktu. Canon zastrzega sobie prawo naprawy urządzenia, stosując części regenerowane bądź nowe, bądź wymianę urządzenia na inny, nowy lub regenerowany produkt. Canon zastrzega sobie również prawo do wymiany urządzenia na inne tego samego rodzaju, posiadające taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką. Regenerowane części zamienne lub urządzenia będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy dopuszcza tego prawa konsumenckie danego kraju, w którym stosowana jest gwarancja.1. Okres obowiązywania gwarancji

Okres obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta wynosi dwa lata od daty zakupu nowego produktu biurowego Canon wynikającej z dowodu zakupu.

2. Korzystanie z usług gwarancyjnych

Świadczenia z gwarancji realizowanej u klienta są dostępne po skontaktowaniu się telefonicznie z centrum Pomocy Technicznej Canon (szczegółowe dane kontaktowe kliknij tutaj).

Gwarancja realizowana u klienta zostanie przeprowadzona w dwóch opcjach:

 • Naprawa na miejscu (przez Serwisanta)*, która obejmuje wszystkie związane z tym koszty(koszty dojazdu i pracy) jak również koszty części zamiennych.
 • Wymiana na miejscu (On-site Exchange) (poprzez kuriera), która obejmuje koszt produktu zastępczego i wszystkich związanych z tym kosztów wysyłki.

Wybór jednej opcji w ramach gwarancji realizowanej u klienta zależy od modelu produktu i zostanie Pan /Pani powiadomiony/powiadomiona o tym, jak należy postępować, podczas kontaktu z Centum Pomocy Technicznej Canon.

*Świadczenie usług na podstawie gwarancji realizowanej u klienta może być dokonywane przez osoby trzecie na zlecenie Canon, przy zachowaniu należytej staranności i wykorzystaniu należytych fachowych umiejętności.


3. Ograniczenia

Canon nie udziela gwarancji na:

 • okresowe przeglądy kontrolne, konserwację i naprawy lub wymianę części, które są skutkiem normalnego zużycia w trakcie eksploatacji.
 • materiały eksploatacyjne i akcesoria (w tym również zasilacz).
 • jakiekolwiek oprogramowanie (software).
 • części ulegające zużyciu oraz materiały i akcesoria.
 • usterki wynikające ze zmian przeprowadzanych bez zgody Canon.
 • koszty poniesione przez Canon w ramach przeprowadzania jakichkolwiek adaptacji lub modyfikacji produktu niezbędnych w celu spełnienia standardów technicznych lub standardów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, jak również na jakiekolwiek inne koszty poniesione w celu dostosowywania produktu do zmian parametrów technicznych mających miejsce po dostawie produktu.
 • uszkodzenia wynikające z tego, że produkt nie spełnia określonych standardów lub specyfikacji obowiązujących w innym kraju niż ten, w którym go zakupiono.

Naprawy gwarancyjne nie są udzielane, jeśli uszkodzenia lub wady zostały spowodowane przez:

 • niezgodne z instrukcjami użytkownika lub operatora i/lub odpowiednimi dokumentami użytkownika używanie, obsługę lub korzystanie z produktu, w szczególności przez niewłaściwe przechowywanie, upuszczanie, nadmierne wstrząsy, korozję, dostanie się do produktu zanieczyszczeń, wody lub piasku;
 • naprawy, zmiany lub czyszczenie przeprowadzane w centrum serwisowym nieautoryzowanym przez Canon;
 • Uszkodzenia spowodowane przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich, jak atrament, papier, toner, baterie, akumulatory, głowice drukujące) , które nie są kompatybilne z produktem. Zgodność części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych z produktem Canon powinna być opisana na opakowaniu, i jest zapewniona przy użyciu oryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, które zostały przetestowane z produktem. Radzimy sprawdzić kompatybilność przed użyciem.
 • podłączenie produktu do sprzętu niezatwierdzonego do podłączania przez Canon.
 • wypadki, klęski żywiołowe lub jakiekolwiek inne zdarzenia będące poza kontrolą Canon, w tym w szczególności przez uderzenia piorunów, wodę, pożar, rozruchy społeczne oraz niewłaściwą wentylację.

Poza wyżej wymienionymi, gwarancja realizowana u klienta nie obejmuje:

 • prac, które są konieczne w związku z odłączeniem lub ponownym podłączeniem produktu, w szczególności przygotowań niezbędnych do bezpiecznego transportu, innego niż przeprowadzanego przez Canon lub w jego imieniu;
 • prac wykonywanych poza standardowymi godzinami pracy serwisu (9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), o ile nie ustalono inaczej w planie usług gwarancyjnych realizowanych u klienta;
 • Usługi i związane z nimi części zamienne lub wadliwa instalacja lub nieprawidłowe połączenie sieciowe Pana/Pani produktu, który nie został zainstalowany przy pomocy Canon.

Warunkiem świadczenia usług serwisowych realizowanych u klienta przez serwisantów/kurierów jest to, że produkt Pana/Pani znajduje się na Terytorium. Ponadto usługi u klienta mogą być realizowane jedynie w przypadku, gdy umożliwiony zostanie serwisantowi/kurierowi dostęp do produktu i zapewniona zostanie mu stosowana, żądana pomoc.

W przypadku przenoszenia produktu do innej lokalizacji w okresie obowiązywania gwarancji realizowanej u klienta, istnieje obowiązek powiadomienia Canon o nowym adresie. Może Pan/Pani to zrobić wysyłając e-mail na podany adres kontaktowy e-mail "Kontaktowy adres e -mail dla Terytorium" (adresy e-mail znajdują się w danych kontaktowych gwarancja realizowanej na miejscu u klienta). Jeśli produkt zostanie przeniesiony do innego kraju, należy sprawdzić, czy kraj, do którego produkt zostanie przeniesiony, znajduje się na liście tutaj, w celu upewnienia się, że Canon oferuje usługi w ramach gwarancji realizowanej u klienta w tym kraju.

4. Pozostałe postanowienia

W przypadku naprawy/wymiany produktu poza krajem zakupu może dojść do opóźnień, jeżeli produkt nie jest jeszcze dostępny w tym kraju lub jest sprzedawany w postaci dostosowanej do wymagań obowiązujących w tym kraju. W związku z tym pewne części zamienne produktu mogą nie być dostępne w kraju, w którym ma zostać przeprowadzona naprawa. Obowiązkiem klienta jest utworzenie kopii zapasowych i zapisywanie wszelkich plików danych i programów przed przeprowadzeniem naprawy/wymiany oraz ich powtórna instalacja po przeprowadzeniu naprawy/wymiany. Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych innych roszczeń, w tym z tytułu utraty nośnika zapisu czy zapisanych danych, które nie zostały wymienione wyraźnie w niniejszej gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja nie narusza bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów obowiązujących w danym kraju oraz nie narusza praw konsumentów wobec sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży. W przypadku braku takiej krajowej regulacji niniejsza gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym klientowi. W tym przypadku, ani Canon, ani spółki zależne Canon nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powiązane lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych zapewnień dotyczących tego produktu. Celem uzyskania szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych krajów, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej Canon.

Klient potwierdza, że Canon nie odpowiada ani za jakiekolwiek dodatkowe prace, ani za straty, koszty lub szkody powstałe z owodu:

 1. tego, że klient korzystał, przechowywał lub obsługiwał produkt w niewłaściwy sposób, w tym nie zapewnił właściwych warunków pracy, lub nie postępował zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Canon dla produktu lub wskazówkami zawartymi w jakiejkolwiek instrukcji obsługi lub postanowieniami gwarancji realizowanej u klienta;
 2. tego, że klient nie zainstalował lub nie korzystał z plików naprawczych, bieżących aktualizacji oprogramowania lub nowych wersji, ogólnie dostępnych lub dostarczanych przez Canon lub innych stosownych dostawców;
 3. obecności wirusa (lub innych podobnych aplikacji) w systemie klienta lub z powodu wadliwego działania lub wymagań urządzeń połączonych z produktem, które mają negatywny wpływ na działanie produktu;
 4. tego, że klient lub inna osoba działająca w jego imieniu uszkodziła produkt, wprowadziła zmiany do produktu, połączyła z lub wbudowała do produktu jakiekolwiek inne elementy lub powiązany system klienta, co negatywnie wpłynęło na działanie produktu;

Gwarancja realizowana u klienta podlega prawu kraju, w którym produkt jest używany i w którym będą wykonywane usługi gwarancyjne. Wszelkie spory związane z gwarancją realizowaną u klienta podlegają wyłącznej właściwości sądów w tym kraju.
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2022 r.

W przypadku dalszych pytań dotyczących Europejskiego Systemu Gwarancyjnego należy skontaktować się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

Inne przydatne pozycje...

Feedback