Aplikacja Canon Camera Connect

canon_connect

Chcesz łączyć się w inny sposób?

Po połączeniu aparatu z urządzeniem Apple lub urządzeniem z systemem Android można zdalnie fotografować i bez problemu pobierać zdjęcia, a następnie je udostępniać.

Pobierz z serwisu App Store
Uzyskaj w serwisie Google Play

Połączenie aparatu Canon ze smartfonem zapewni jeszcze większe możliwości:

  • Szybkie pobieranie obrazów, które można udostępniać
  • Zdalne sterowanie aparatem za pomocą telefonu
  • Dodawanie danych GPS do obrazów w aparacie PowerShot lub IXUS

Najczęściej zadawane pytania

Czy aplikacja działa z każdym aparatem?

Zapoznaj się z listą zgodności poniżej, aby sprawdzić, czy aplikacja działa z danym aparatem**.

Czy wszystkie funkcje są dostępne w każdym aparacie?

Nie, nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu. Zapoznaj się z listą zgodności poniżej, aby sprawdzić, która funkcja działa w danym aparacie.

Jak połączyć lustrzankę cyfrową Canon EOS z urządzeniem przenośnym?

1. Włącz aparat i wybierz przycisk menu.
2. Kliknij pozycję Settings (Ustawienia) i wybierz opcję Wi-Fi.
3. Naciśnij opcję „Enable” (Włącz). Jeśli aparat poprosi o zarejestrowanie nazwy, zrób to i pomiń 2 następne kroki.
4. Wróć do menu. 
5. Wybierz pozycję Wi-Fi Function (Funkcja Wi-Fi) i określ nazwę aparatu.
6. Wróć do menu i wybierz funkcję Wi-Fi.
7. Wybierz ikonę „Connect to Smartphone” (Połącz ze smartfonem).
8. Wybierz pozycję „Camera access point mode” (Tryb punktu dostępu aparatu).
9. Wybierz pozycję „Easy Connection” (Łatwe łączenie).
10. Przejdź w urządzeniu do menu Settings (Ustawienia), wybierz opcję Wi-Fi i wskaż nazwę sieci widoczną w aparacie.
11. Przejdź w urządzeniu inteligentnym do menu Settings (Ustawienia), wybierz opcję Wi-Fi i wskaż nazwę sieci widoczną w aparacie.
12. Gdy urządzenie połączy się z siecią aparatu, uruchom aplikację Camera Connect.
13. W aparacie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że nawiązano połączenie z urządzeniem. Jeśli aparat poprosi o sprawdzenie podłączanego urządzenia, naciśnij OK i zapisz konfigurację w pozycji SET1. Od tej chwili możesz używać aplikacji.
14. Po zakończeniu tej procedury nie trzeba będzie powtarzać poszczególnych czynności uwierzytelniania w przyszłości. W przypadku każdego kolejnego użycia funkcji Wi-Fi można użyć tych samych ustawień konfiguracji, które zostały zapisane podczas pierwotnej konfiguracji, i połączyć urządzenie inteligentne z aparatem zgodnie z procedurą przedstawioną w krokach 11 i 12.

Jak połączyć aparat Canon EOS M3, Canon PowerShot lub IXUS z urządzeniem przenośnym?

1. Włącz aparat.
2. Naciśnij w aparacie przycisk z symbolem telefonu komórkowego. Jeśli aparat nie ma tego przycisku, naciśnij ikonę Wi-Fi w trybie odtwarzania.
3. Po utworzeniu nazwy wybierz grafikę telefonu komórkowego, która pojawi się na ekranie. Aparat utworzy sieć Wi-Fi, z którą może się połączyć urządzenie.
4. Przejdź w urządzeniu do menu Ustawienia, wybierz opcję Wi-Fi i wskaż nazwę sieci widoczną w aparacie.
5. Gdy urządzenie połączy się z siecią aparatu, uruchom aplikację Camera Connect.
6. W aparacie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że nawiązano połączenie z urządzeniem.
7. Od tej chwili możesz używać aplikacji.
8. Tę procedurę wystarczy wykonać tylko raz. W przypadku każdego kolejnego naciśnięcia przycisku z ikoną telefonu komórkowego można przejść od razu do kroku 4. Z kolei naciśnięcie ikony Wi-Fi w trybie odtwarzania spowoduje przejście do menu historii połączeń. Można tam wybrać nazwę sieci widoczną w aparacie.

Jak pobrać zdjęcia z aparatu do telefonu lub tabletu?

1. Połącz urządzenie z aparatem, tak aby uruchomić aplikację Camera Connect.
2. Dotknij funkcji „Images on camera” (Obrazy w aparacie) w aplikacji. Wszystkie obrazy zapisane w aparacie pojawią się w aplikacji.
3. Dotknij ikony pobierania na dole ekranu aplikacji i wybierz obrazy, które chcesz zapisać w urządzeniu.
4. Aby zapisać pojedynczy obraz, dotknij go. Gdy pojedynczy obraz zostanie wyświetlony na całym ekranie, dotknij ikony pobierania pod obrazem.
5. Aby zapisać kilka obrazów, kliknij ikonę strzałki na dole ekranu i wybierz obrazy, które chcesz zapisać.

Co umożliwia funkcja GPS przez urządzenie przenośne?

Dzięki danym GPS ze smartfona funkcja GPS przez urządzenie przenośne dodaje do zdjęć takie informacje jak czas i miejsce wykonania zdjęcia. W efekcie w zasobach zarchiwizowanych lub przesłanych do serwisu Flickr zawsze będzie można odszukać zdjęcia wykonane w określonym miejscu. Funkcja GPS przez urządzenie przenośne jest dostępna w aparatach PowerShot i IXUS.

Jak dodać dane GPS do obrazów?

Funkcja GPS przez urządzenie przenośne jest zgodna z aparatami PowerShot i IXUS.

1. Sprawdź, czy czas ustawiony w aparacie i urządzeniu jest prawidłowy. Umożliwi to synchronizację danych GPS.
2. Uruchom aplikację Camera Connect i wybierz pozycję Location Information (Informacje o lokalizacji).
3. Wybierz pozycję Begin logging (Rozpocznij rejestrowanie).
4. Zacznij wykonywać zdjęcia urządzeniem.
5. Po wykonaniu zdjęć połącz aparat z urządzeniem.
6. Aplikacja Camera Connect automatycznie wykryje rozpoczęcie rejestrowania i zapyta, czy chcesz zsynchronizować dostępne informacje. 
7. Wybierz pozycję Location Information (Informacje o lokalizacji) w menu głównym urządzenia.
8. Wybierz pozycję Send location information (Wyślij informacje o lokalizacji) i naciśnij OK.
9. Aby wyświetlić dane GPS, wybierz zdjęcie w aparacie i kliknij przycisk DISP. Spowoduje to wyświetlenie współrzędnych lokalizacji, w której wykonano zdjęcie.
10. Aby wyłączyć dane GPS, wybierz pozycję Location Information (Informacje o lokalizacji) w głównym menu aplikacji w urządzeniu i kliknij End Logging (Zakończ rejestrowanie).

Jak zmienić ustawienia aparatu w aplikacji Camera Connect?

Aby można było zmienić ustawienia aparatu, aparat kompaktowy musi działać w jednym z trybów ręcznych – M, Av lub Tv.

1. Połącz aparat z aplikacją Camera Connect.
2. Kliknij pozycję Remote Shooting (Zdalne fotografowanie).
3. W prawym dolnym rogu urządzenia pojawi się przycisk. Dotknij go, aby uzyskać dostęp do różnych ustawień, takich jak czas naświetlania, przysłona, czułość ISO, serie zdjęć i samowyzwalacz.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, i przewijaj w lewo lub w prawo, aby zmienić wartość.

Udało się połączyć z aplikacją, ale sieć Wi-Fi jest ciągle rozłączana. Co należy zrobić?

1. Przejdź do ustawień Wi-Fi w urządzeniu i kliknij sieć, na którą przełącza się urządzenie.
2. Wybierz pozycję Forget this network (Zapomnij tę sieć).
3. Wybierz nazwę sieci widoczną w aparacie.

Jak pobrać aplikację do telefonu lub tabletu?

Aplikację Camera Connect można pobrać bezpłatnie z poziomu używanego urządzenia. Wystarczy odwiedzić sklep App Store lub Google Play i wyszukać nazwę „Canon Camera Connect”.

Używałem wcześniej aplikacji CameraWindow, ale aparat nie może połączyć się z nową aplikacją Camera Connect, mimo że jest zainstalowana?

Na liście historii połączeń w aparacie jest zapisane poprzednie połączenie między urządzeniem inteligentnym i starszą aplikacją CameraWindow. Nie można go już używać, ponieważ połączenie jest zgodne tylko ze starszą aplikacją w urządzeniu inteligentnym.

Jeśli do łączenia z urządzeniem przenośnym był używany przycisk łączenia z urządzeniem przenośnym:

1. Naciśnij przycisk Menu i znajdź kartę Settings (Ustawienia) (karta oznaczona ikoną z kluczem i młotkiem).
2. Wybierz opcję przycisku łączenia z urządzeniem przenośnym.
3. Usuń pozycję „Registered destination” (Zarejestrowane urządzenie docelowe) (używane urządzenie inteligentne).
4. Po usunięciu tej pozycji ponownie naciśnij przycisk łączenia z urządzeniem przenośnym i nawiąż połączenie z urządzeniem inteligentnym (pamiętaj, aby uruchomić nową aplikację Camera Connect w urządzeniu inteligentnym).
5. Po wykonaniu tych czynności do przycisku będzie przypisane połączenie z nową aplikacją Camera Connect i będzie można używać przycisku tak jak dotychczas. Ponadto można usunąć starszą aplikację CameraWindow, aby nie powodowała zamieszania.

Jeśli przycisk łączenia z urządzeniem przenośnym nie był używany lub aparat nie ma takiego przycisku:

1. Naciśnij pozycję Playback (Odtwarzanie) i wybierz przycisk z ikoną Wi-Fi.
2. Nawiąż nowe połączenie poprzez wybranie ikony smartfona na ekranie (nie naciskaj poprzedniego połączenia na liście historii połączeń).
3. Nawiąż połączenie z urządzeniem inteligentnym (pamiętaj, aby uruchomić nową aplikację Camera Connect w urządzeniu inteligentnym).
4. Po wykonaniu tych czynności aparat będzie pamiętał połączenie z nową aplikacją Camera Connect. Pojawi się ono jako nowa pozycja na liście historii połączeń. Ponadto można usunąć starszą aplikację CameraWindow, aby nie powodowała zamieszania.

Jak nawiązać połączenie za pomocą funkcji NFC?

Aby używać funkcji NFC, należy korzystać ze smartfona z systemem Android i obsługą funkcji NFC (system w wersji 4.0 lub nowszy). Włącz funkcję NFC w smartfonie i zbliż go do logo „N-Mark” na aparacie.

W przypadku niektórych modeli będzie konieczne wykonanie następujących czynności:

1. Włącz funkcję Wi-Fi w menu aparatu i sprawdź, czy jest włączona funkcja NFC.
2. Przejdź w urządzeniu do menu Settings (Ustawienia), wybierz opcję Wi-Fi, wskaż nazwę sieci widoczną w aparacie i dotknij polecenia „Connect” (Połącz).
3. Dotknij pozycji NFC, aby uruchomić aplikację. Połączenie zostanie nawiązane.

Mój aparat ma funkcję NFC, ale włącza ona aplikację CameraWindow. Jak mogę używać aplikacji Camera Connect?

Aplikacja Camera Connect automatycznie zastąpi znacznik przypisany do funkcji NFC.

Wystarczy połączyć aparat z aplikacją Camera Connect***, a gdy pojawi się komunikat o zastąpieniu znacznika przypisanego do funkcji NFC, należy nacisnąć OK.

*** Więcej informacji na temat łączenia aplikacji Camera Connect z urządzeniem przenośnym zawierają sekcje „Jak połączyć lustrzankę cyfrową Canon EOS z urządzeniem przenośnym?” i „Jak połączyć aparat Canon PowerShot lub IXUS z urządzeniem przenośnym?”.

W przypadku niektórych modeli będzie konieczne wykonanie następujących czynności:

1. Połącz aparat z aplikacją Camera Connect.
2. Wybierz pozycję Camera Setting (Ustawienie aparatu) w menu głównym aplikacji.
3. Kliknij pozycję Start Writing (Rozpocznij zapis).
4. Zbliż aparat do urządzenia.
5. Zastępowanie informacji zostanie zakończone.

Jak przywrócić domyślne połączenie Wi-Fi w aparacie Canon PowerShot lub IXUS?

1. Kliknij przycisk menu w aparacie.
2. Wybierz pozycję Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi).
3. Wybierz pozycję Reset Settings (Przywróć ustawienia).
4. Gdy pojawi się pytanie „Reset all Wi-Fi information?” (Przywrócić wszystkie informacje Wi-Fi?), wybierz OK.

Jak przywrócić domyślne połączenie Wi-Fi w lustrzance cyfrowej Canon?

1. Naciśnij przycisk menu w aparacie.
2. Przejdź do zielonej karty ustawień.
3. Wybierz pozycję Wi-Fi Function (Funkcja Wi-Fi).
4. Naciśnij przycisk informacji.
5. Wybierz pozycję Clear Wi-Fi settings (Kasuj nastawy Wi-Fi).
6. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Jak można przesłać opinię?

Zależy nam na poznaniu Twojej opinii o aplikacji niezależnie od tego, czy będzie dobra czy zła. Ponadto z radością wysłuchamy wszelkich sugestii dotyczących ulepszeń aplikacji.

Prześlij opinię

Przydatne informacje

Po zainstalowaniu aplikacji Camera Connect na urządzeniu inteligentnym może być konieczne nawiązanie „nowego połączenia” z aparatem w celu upewnienia się, że jest on poprawnie połączony z tym urządzeniem.


* Aplikacja Canon Camera Connect udostępnia następujące funkcje:


[Funkcje i zgodne modele]

1) Połączenie Wi-Fi z aparatem w celu przesyłania obrazów***, zdalnego fotografowania w trybie Live View i ustawiania daty i godziny

2) Dodawanie informacji o położeniu do zdjęć z aparatu

3) Połączenie Bluetooth ze zgodnymi aparatami


[Obsługiwane funkcje: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS** / G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6, EOS M5


[Obsługiwane funkcje: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (zdalne wyzwalanie migawki aparatu przez Bluetooth jest możliwe za pomocą sprzedawanego osobno pilota BR-E1)


[Obsługiwane funkcje: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Obsługiwane funkcje: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* Nie obsługuje zdalnego fotografowania w trybie Live View.
** Dodawanie informacji o położeniu do zdjęć z aparatu przez Bluetooth.
*** Rozmiar obrazów CR2 będzie optymalizowany pod kątem używanego urządzenia w zależności od używanego aparatu. Przesyłanie plików RAW CR2 w pełnej rozdzielczości jest niedostępne.


System operacyjny:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0-5.1 / 6.0 / 7.0-7.1


Wymagania systemowe dotyczące Bluetooth:

W celu obsługi połączenia Bluetooth aparat musi mieć funkcję Bluetooth, a urządzenie musi obsługiwać łączność Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej (zgodną z niskoenergetyczną technologią Bluetooth). Urządzenia z łącznością Bluetooth w wersji 4.0: iPhone 4 lub nowszy, iPad 3. generacji lub nowszy, iPod touch 5. generacji lub nowszy.


Obsługiwane typy plików:
- JPEG, MP4, MOV

  1. Nie można zapisać plików MOV zarejestrowanych aparatami EOS.
  2. Nie można zapisać plików AVCHD zarejestrowanych kamerą.

Uwaga:
- Jeśli aplikacja nie działa poprawnie, zamknij ją i spróbuj ponownie później.
- Korzystanie z GPS w tle może znacznie skrócić czas pracy akumulatora.
- W przypadku używania adaptera zaawansowanego zoomu włącz funkcję Live View.

 

Warunki korzystania