Regulamin promocji

Canon Europa N.V. Promocja na rok 2017 z okazji 20-lecia produkcji skanerów

1. PRODUKTY PROMOCYJNE, OKRES PROMOCJI I UCZESTNICY

1.1. Promocja jest dostępna tylko w przypadku zakupu dowolnego produktu, który wskazano w tej witrynie internetowej jako objęty promocją („produkty promocyjne”), na terytorium objętym promocją (szczegóły poniżej) od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. włącznie („okres promocji”).

1.2. Wszyscy uczestnicy („uczestnik”) muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (EOG) („terytorium promocji”).

1.3. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

1.4. Wszystkie produkty promocyjne muszą być nowe i muszą być oryginalnymi produktami marki Canon. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym na przykład produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą promocją. Więcej informacji na temat produktów równoległych: http://www.canon.co.uk/about_us/about_canon/parallel_products_information/.

2. TERYTORIUM PROMOCJI

Uczestnik musi posiadać produkty promocyjne w dniu zgłoszenia wniosku, ich zakupu dokonał w sklepie na terytorium promocji lub sklepie internetowym z domeną kraju znajdującego się na terytorium promocji lub adresem siedziby na tym terytorium i zarejestrował je pod adresem znajdującym się na terytorium promocji.

3. UDZIAŁ W PROMOCJI

3.1. Aby wziąć udział w promocji, podczas Okresu promocji Uczestnik musi dokonać zakupu Produktu objętego promocją na Terytorium promocji ORAZ przesłać poprawne zgłoszenie online między północą 1 września 2017 r. a północą 30 marca 2018 r.

3.2. Wnioski należy przesyłać poprzez poprawne i kompletne (z podaniem ważnego numeru seryjnego produktu z EOG) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online pod adresem https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=2&lng=en. Uczestnicy muszą zeskanować paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia (w przypadku zakupów internetowych), przesłać skan i dołączyć go do formularza zgłoszeniowego online. Po przesłaniu formularza Uczestnik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. Jeżeli uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od przetworzenia jego wniosku lub nie ma dostępu do komputera, powinien skontaktować się z naszą infolinią ds. wniosków pod numerem 0800 044 325.

3.3. Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

3.4. Canon nie przetworzy wniosków otrzymanych po zakończeniu ich przyjmowania, czyli po 30 marca 2018 r. Canon nie przetworzy wniosków, które zostaną uznane za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze zgłoszeniami, które uległy opóźnieniu lub nie dostały prawidłowo doręczone.

3.5. Uczestnicy mogą przesyłać wnioski dotyczące maksymalnie 5 produktów promocyjnych. Przysługuje im tylko jedno zgłoszenie na każdy produkt promocyjny.

3.6. Zgłoszenia firm lub osób dokonujących zakupu hurtowo (tzn. więcej niż 5 produktów promocyjnych w okresie promocji) nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej Promocji.

3.7. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami.

4. ZWROT PIENIĘDZY

4.1. Uczestnicy otrzymają zwrot pieniędzy we wskazanej wysokości za zakup produktów promocyjnych.

4.2. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia Canon zleci przelew w systemie BACS na rachunek bankowy uczestnika. Niemożliwe są żadne alternatywne ustalenia w powyższym zakresie ani przekazanie zwracanej kwoty w gotówce ani czekiem.

4.3. Canon podejmie starania, aby zlecić przelew bankowy w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.

4.4. W przypadku prawidłowego zgłoszenia dostępna jest tylko płatność w formie przelewu bankowego.

4.5. Uczestnicy otrzymają płatność w walucie kraju, w którym dokonano zakupu.

4.6. Jeśli uczestnik jest płatnikiem podatku VAT w swoim kraju i otrzyma zwrot pieniędzy, wartość podlegająca opodatkowaniu może zostać zmniejszona, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie kwoty odliczenia od podatku.

5. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest firmy Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holandia.

6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon. Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

6.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, uzupełnienia i/lub zmiany niniejszej promocji w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

6.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

7. DANE

7.1. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Przesłane do nas dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Interpay Sales Promotions Ltd, z siedzibą pod adresem IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, w celu zarządzania promocją i, o ile ma to zastosowanie, celach marketingowych, gdy uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od firmy Canon. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

7.2. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych firmy Canon: http://www.canon-europe.com/terms_and_conditions/#tcm:13-37750.

7.3. Uczestnicy, którzy nie chcą, aby ich dane kontaktowe były wykorzystywane do celów marketingowych albo umożliwienia firmie Canon przyszłego kontaktu przy realizacji podobnych akcji promocyjnych, NIE POWINNI zaznaczać odpowiedniego okienka dotyczącego wykorzystywania danych kontaktowych przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

8. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Holandii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów holenderskich.