Zimowa promocja zwrotu pieniędzy po zakupie skanerów firmy Canon

Canon Europa N.V. Regulamin promocji

1. PRODUKTY PROMOCYJNE, OKRES PROMOCJI, UCZESTNICY I TERYTORIUM PROMOCJI

1.1. Promocja jest dostępna tylko w przypadku zakupu dowolnego produktu, który wskazano w tej witrynie internetowej jako objęty promocją („produkty promocyjne”), na terytorium promocji (szczegóły poniżej) od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r. włącznie („okres promocji”).

1.2. Wszyscy uczestnicy („uczestnik”) muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (EOG) („terytorium promocji”).

1.3. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.

1.4. Wszystkie produkty promocyjne muszą być nowe i muszą być oryginalnymi produktami marki Canon. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym na przykład produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą promocją.

1.5. Produkty promocyjne muszą: (i) być własnością uczestnika w dniu zgłoszenia; (ii) być rejestrowane z podaniem adresu znajdującego się na terytorium promocji; (iii) być (w stosownych przypadkach) dostarczone i rozdystrybuowane do detalistów przez firmę należącą do grupy Canon lub przez autoryzowanych dystrybutorów na obszarze EOG; (iv) być zakupione w firmie należącej do grupy Canon, u sprzedawcy na terytorium promocji lub w sklepie internetowym mającym domenę lub siedzibę zarejestrowaną na terytorium promocji.

2. UDZIAŁ W PROMOCJI

2.1. 2.1. Aby wziąć udział w promocji, podczas Okresu promocji Uczestnik musi dokonać zakupu Produktu objętego promocją na Terytorium promocji ORAZ przesłać poprawne zgłoszenie online między godz. 00.00 1 października 2018 r. a północą 31marca 2019 r.

2.2. Wnioski należy przesyłać poprzez poprawne i kompletne (z podaniem ważnego numeru seryjnego produktu z EOG) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Uczestnicy muszą zeskanować paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia (w przypadku zakupów internetowych), przesłać skan i dołączyć go do formularza zgłoszeniowego online. Po przesłaniu formularza Uczestnik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. Jeżeli uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od przetworzenia jego wniosku lub nie ma dostępu do komputera, powinien skontaktować się z infolinią ds. wniosków pod numerem +48 22 583 4307.

2.3. Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

2.4. Canon nie przetworzy wniosków otrzymanych po zakończeniu ich przyjmowania, czyli po północy 31 marca 2019 r. Canon nie przetworzy wniosków, które zostaną uznane za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku ze zgłoszeniami, które uległy opóźnieniu lub nie dostały prawidłowo doręczone.

2.5. Uczestnicy mogą przesyłać wnioski dotyczące maksymalnie pięciu produktów promocyjnych. Przysługuje im tylko jeden zwrot pieniędzy na każdy zakupiony produkt promocyjny.

2.6. Zgłoszenia firm lub osób dokonujących zakupu hurtowo (tzn. więcej niż pięć produktów promocyjnych w okresie promocji) nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej Promocji.

2.7. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami.

3. ZWROT PIENIĘDZY

3.1. Uczestnicy otrzymają zwrot pieniędzy we wskazanej wysokości za zakup produktów promocyjnych.

3.2. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia Canon zleci przelew w systemie BACS na rachunek bankowy uczestnika. Niemożliwe są żadne alternatywne ustalenia w powyższym zakresie ani przekazanie zwracanej kwoty w gotówce ani czekiem.

3.3. Canon podejmie starania, aby zlecić przelew bankowy w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia.

3.4. W przypadku prawidłowego zgłoszenia dostępna jest tylko płatność w formie przelewu bankowego.

3.5. Jeśli uczestnik jest płatnikiem podatku VAT w swoim kraju i otrzyma zwrot pieniędzy, wartość podlegająca opodatkowaniu może zostać zmniejszona, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie kwoty odliczenia od podatku.

4. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji jest firmy Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holandia.

5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon. Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

5.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, uzupełnienia i/lub zmiany niniejszej promocji w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane przez Interpay Sales Promotions Ltd (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia) w celach zarządzania tą promocją. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

6.2. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych klientów indywidualnych i biznesowych firmy Canon: https://www.canon.pl/privacy-policy/.

7. PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Holandii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów holenderskich.

Produkty promocyjne

Skaner dokumentowy Canon imageFORMULA DR-C230
Skaner dokumentowy Canon imageFORMULA DR-C240
Skaner dokumentowy Canon imageFORMULA DR-M140
Skaner dokumentowy Canon imageFORMULA DR-M260
Skaner dokumentowy Canon imageFORMULA DR-M1060
Skaner sieciowy Canon imageFORMULA ScanFront 400