Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


 • Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym
 • Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Zjednoczone Królestwo (i tam zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę była zaoferowana wcześniej i nie jest już dostępna. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.

Regulamin

Pełną treść regulaminów poszczególnych rodzajów gwarancji można uzyskać po kliknięciu odpowiedniej oferty gwarancyjnej.

Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Firma Canon gwarantuje dobry stan techniczny projektora w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, zostanie przyjęty do bezpłatnej naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Canon w jednym z krajów objętych gwarancją.

Niniejsza gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) Szwajcarii oraz Wielkiej Brytani (i na nim zakupionych).

Z tej bezpłatnej usługi można skorzystać tylko za okazaniem oryginału faktury/paragonu wystawionego klientowi końcowemu przez sprzedawcę.

Firma Canon zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego projektora na inny równoważny projektor, który zapewnia taką samą (lub lepszą) jakość jak wadliwy produkt, i rezygnacji z naprawy.

1. Okres gwarancyjny

Niniejsza gwarancja jest ważna przez okres 3 lat lub 5 lat od daty zakupu, w zależności od projektora. Szczegółowe informacje podano poniżej. Ponadto w przypadku wybranych modeli mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące eksploatacji. Wszystkie lampy są objęte 90-dniową gwarancją. Więcej informacji znajduje się w karcie Uprawnienie.

2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej

Usługa gwarancyjna jest dostępna tylko w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.

Wszelkie koszty bezpiecznego transportu projektora do i z autoryzowanego punktu serwisowego ponosi klient końcowy. Jeśli projektor zostanie przeniesiony do kraju, który nie jest objęty programem europejskiej gwarancji na projektor, w przypadku konieczności naprawy urządzenia w ramach usługi gwarancyjnej należy je dostarczyć do punktu serwisowego w kraju zakupu.

3. Kraje objęte programem europejskiej gwarancji na projektor: programem są objęte kraje, w których można skorzystać z gwarancji realizowanej w punkcie serwisowym.

Jeśli potrzebne są dalsze informacje odnoszące się do niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z oddziałem w odpowiednim kraju objętym europejską gwarancją na projektor.

4. Ograniczenia

Niniejszą gwarancją nie są objęte:

- materiały eksploatacyjne;
- wszelkie powiązane oprogramowanie;
- części, które ulegają zużyciu (np. panel, filtr optyczny, lampy, filtry powietrza), jak również materiały eksploatacyjne i akcesoria (np. obiektywy, baterie, pilot, wsporniki itp.) używane z tym produktem;
- uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje przeprowadzane bez zatwierdzenia ze strony firmy Canon lub naprawy/modyfikacje/czyszczenie wykonywane w punkcie serwisowym nieautoryzowanym przez firmę Canon;
- kosztów poniesionych przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji projektora niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji projektora wynikających ze zmian specyfikacji, które nastąpiły po dacie dostawy produktu;
- szkód wynikających braku zgodności projektora z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.

Naprawa gwarancyjna jest wykluczona, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
- niewłaściwe lub nadmierne wykorzystanie projektora bądź jego obsługa niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym jakiekolwiek nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem;
- uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak lampy, obiektywy lub baterie), które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z danym projektorem firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem;
- podłączanie projektora do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon;
- niewłaściwe pakowanie produktu w celu przekazania go do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon;
- wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja.

Naprawy gwarancyjne objęte niniejszą gwarancją nie obejmują okresowych weryfikacji stanu urządzenia ani innych standardowych prac konserwacyjnych na projektorze.

5. Inne postanowienia

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, a produkt nie został jeszcze sprzedany w innym kraju lub został sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do projektora mogą nie być dostępne kraju naprawy.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji.

Przed przekazaniem projektora do serwisu gwarancyjnego należy starannie spakować urządzenie i ubezpieczyć je oraz załączyć dowód sprzedaży i opis usterki.


Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

 1. Załącznik Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest oferowana w wyznaczonym okresie gwarancyjnym i stanowi uzupełnienie gwarancji realizowanej w punkcie serwisowym. Obejmuje kwalifikujące się projektory XEED i LX, które zostały kupione nie później niż 30 listopada 2021 r. Modele kupione po tej dacie będą objęte wyłącznie gwarancją realizowaną w punkcie serwisowym. Dzięki tej usłudze klient końcowy może otrzymać wypożyczony projektor na okres trwania naprawy gwarancyjnej, zgodnie z konkretnymi, dodatkowymi warunkami.

 2. 2. Firma Canon oferuje usługę wypożyczenia projektora na żądanie odbiorców końcowych posiadających niniejszą gwarancję lub sprzedawców, z zastrzeżeniem standardowych warunków wypożyczenia określonych w niniejszym dokumencie. Warunki uznaje się za zaakceptowane przez klientów końcowych, którzy przyjmą wypożyczany projektor.

 3. 3. Klienci końcowi lub sprzedawcy muszą dopilnować, aby każdy wypożyczony produkt został zwrócony w takim samym stanie, w jakim został dostarczony, i są odpowiedzialni za wszelkie straty, uszkodzenia lub kradzież wypożyczonego sprzętu. Firma Canon może żądać zwrotu kosztów w przypadku konieczności naprawy lub wymiany wypożyczonego sprzętu. Klienci końcowi lub sprzedawcy powinni rozważyć skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego wypożyczany sprzęt.

 4. 4. Usługa obejmuje tylko projektory XEED i LX (w tym modele medyczne; z wyłączeniem urządzeń o niestandardowej konfiguracji). Więcej informacji znajduje się w karcie Uprawnienie. Nie można jej przenieść na żaden inny projektor ani zamienić na ekwiwalent pieniężny.

 5. 5. Oferta dotyczy jedynie produktów importowanych i sprzedawanych przez firmę Canon w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Klient może złożyć roszczenie w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia tylko w przypadku projektora kupionego w jednym z tych krajów.

 6. 6. Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 7. 7. Aby skorzystać z rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia, należy przedstawić dowód zakupu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania bezpłatnej usługi gwarancyjnej (lub wszczęcia postępowania w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia), jeśli nie zostaną dostarczone odpowiednie dokumenty lub informacje w nich zawarte będą niepełne lub nieczytelne.

 8. 8. Procedurę wykorzystania rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia może rozpocząć klient końcowy lub sprzedawca, który zainstalował dany produkt.

 9. 9. Wszystkie wnioski o skorzystanie z tej usługi muszą być inicjowane poprzez kontakt telefoniczny z lokalnym działem pomocy technicznej firmy Canon.

 10. 10. Przedstawiciel centrum pomocy technicznej firmy Canon może poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu ustalenia przyczyny usterki przed wysłaniem wypożyczonego produktu.

 11. 11. „Następnego dnia” oznacza, że (jeśli jest to możliwe) wypożyczany projektor zostanie przekazany dzień po otrzymaniu prośby o wypożyczenie, jeśli taka prośba została odebrana przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu prośby, jeśli prośba została odebrana po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny.

 12. 12. Klient końcowy lub sprzedawca musi zorganizować odbiór wadliwej jednostki od razu po otrzymaniu wypożyczonego produktu.

 13. 13. Klient końcowy lub sprzedawca jest odpowiedzialny za zwrócenie wypożyczonego projektora do firmy Canon w ciągu 5 dni od zwrotu naprawionego produktu.

 14. 14. W normalnych warunkach wszystkie koszty przesyłki pokryje firma Canon.

 15. 15. Firma Canon nie jest odpowiedzialna za demontaż i ponowną instalację ani pierwotnego projektora, ani wypożyczonej jednostki.

 16. 16. Niniejsza oferta i jej regulamin podlegają prawu Anglii i Walii i będą interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory związane z rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.