Europejska gwarancja na projektor firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują projektor firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu projektora.

Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.

Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Europejska gwarancja na projektor firmy Canon zawiera różne oferty usługowe. Oferta, która ma zastosowanie w przypadku użytkownika, zależy od jego miejsca zamieszkania oraz miejsca i daty zakupu projektora. Obowiązują następujące oferty serwisowe:


  • Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym
  • Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Projektory firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Zjednoczone Królestwo (i tam zakupione) są objęte europejską gwarancją na projektor firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy projektor okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązuje regulamin – patrz informacje poniżej). W przypadku rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące terytorium i samych projektorów. Szczegółowe informacje zawiera część dotycząca rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia dostępna poniżej.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając projektor do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.

Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na projektor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

Dodatkowa 3-letnia gwarancja na lampę była zaoferowana wcześniej i nie jest już dostępna. Dalsze informacje znajdują się na stronie promocji dotyczących projektorów.


Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Pyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku projektorów firmy Canon kupionych w Europie?

Odp.: Na ogół firma Canon zapewnia europejską gwarancję na projektor w przypadku produktów kupionych w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Proszę zapoznać się z regulaminem niniejszej gwarancji.


Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon?

Odp.: W krajach europejskich objętych programem gwarancji na projektor zazwyczaj każde opakowanie z projektorem zawiera europejską kartę gwarancyjną. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładzie:


Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na projektor?

Odp.: Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na projektor. Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na projektor, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego projektora.


Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na projektor?

Odp.: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na projektor, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego projektora. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie).


Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa europejska gwarancja na projektor firmy Canon?

Odp.: Na ogół projektory firmy Canon są oferowane z 3- lub 5-letnią gwarancję. Jednak mogą występować wyjątki. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie Uprawnienie.


Pyt.: Czy projektor firmy Canon kupiony w kraju nieuczestniczącym w programie europejskiej gwarancji na projektor nadal będzie objęty taką gwarancją, jeśli mieszkam w kraju uczestniczącym w tym programie?

Odp.: Szczegóły dotyczące konkretnych gwarancji na projektor są na ogół zawarte w opakowaniu z projektorem. Na ogół produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci końcowi będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów.


Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

Pyt.: Które z następujących modeli są objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia?

Odp.: Usługa jest oferowana w wyznaczonym okresie gwarancyjnym dla kwalifikujących się projektorów XEED i LX zakupionych nie później niż 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w karcie Uprawnienie.


Pyt.: Gdzie jest dostępna rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia?

Odp.: Usługa jest dostępna wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.


Pyt.: Kto może zainicjować usługę w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia?

Odp.: Proces może zainicjować klient końcowy lub sprzedawca – po wykryciu usterki w produkcie. Wypożyczany projektor zostanie wysłany po zdiagnozowaniu projektora, który uległ awarii (w oparciu o pełny regulamin), i zaakceptowaniu oferty związanej z wypożyczanym produktem.


Pyt.: Z kim mam się skontaktować, aby zainicjować usługę w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia?

Odp.: Klienci końcowi lub sprzedawcy powinni skontaktować się z odpowiednim działem pomocy technicznej firmy Canon. Firma Canon poprosi o wszystkie niezbędne informacje (np. szczegóły dotyczące usterki) i przeprowadzi wstępne dochodzenie na drodze do ustalenia prawdopodobnej przyczyny awarii. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, przedstawiciel drugiego szczebla działu pomocy technicznej firmy Canon skontaktuje się z klientem końcowym lub sprzedawcą. Jeśli diagnoza dotycząca usterki zostanie potwierdzona, a serwis zaleci naprawę, do wypożyczenia zostanie zaoferowany taki sam projektor (lub projektor o wyższej specyfikacji).


Pyt.: Jak długo trzeba czekać na dostawę wypożyczanego projektora?

Odp.: Jeśli jest to tylko możliwe, wypożyczany projektor zostanie przekazany dzień po otrzymaniu prośby o wypożyczenie, jeśli taka prośba została odebrana przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu prośby, jeśli prośba została odebrana po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny.


Pyt.: Gdzie zostanie dostarczony wypożyczany projektor?

Odp.: Wypożyczane projektory mogą być dostarczane do sprzedawcy lub bezpośrednio do klienta końcowego (jeśli klient końcowy ma wiedzę techniczną umożliwiającą mu przeprowadzenie prac instalacyjnych).


Pyt.: Co się dzieje po odebraniu wypożyczanego projektora?

Odp.: Po odebraniu wypożyczanego projektora sprzedawca lub klient końcowy odpowiada za przekazanie firmie Canon projektora, który uległ awarii. Przekażemy specjalne etykiety dostawcze związane z projektorem, który uległ awarii. Projektor należy umieścić w dostarczonym kartonie. Należy możliwie szybko skontaktować się z firmą dostawczą, aby zorganizować odbiór uszkodzonego projektora w jak najkrótszym czasie. W normalnych warunkach koszty przesyłki pokryje firma Canon.


Pyt.: Co się dzieje po naprawieniu projektora, który uległ awarii?

Odp.: Klient końcowy lub sprzedawca jest odpowiedzialny za zwrócenie wypożyczonego projektora firmie Canon w ciągu 5 dni od zwrotu naprawionego produktu. Przekażemy specjalne etykiety dostawcze związane z wypożyczonym projektorem. Projektor należy umieścić w dostarczonym kartonie. Należy możliwie szybko skontaktować się z firmą dostawczą, aby zorganizować odbiór wypożyczonego produktu. W normalnych warunkach koszty przesyłki pokryje firma Canon.


Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za demontaż projektora, który uległ awarii, i jego ponowne zainstalowanie po przeprowadzeniu napraw?

Pyt.: Firma Canon nie jest odpowiedzialna za demontaż i ponowną instalację pierwotnego projektora. Odpowiedzialność spoczywa na kliencie końcowym lub sprzedawcy.


Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za instalację wypożyczonego projektora i jego demontaż po zakończeniu napraw?

Odp.: Firma Canon nie jest odpowiedzialna za instalację i demontaż wypożyczanego projektora. Odpowiedzialność spoczywa na kliencie końcowym lub sprzedawcy.


Pyt.: Jakie są konsekwencje w przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczonego produktu?

Odp.: Firma Canon oferuje wypożyczane projektory klientom końcowym lub ich sprzedawcom w oparciu o standardowe warunki wypożyczania produktów firmy Canon, które klient końcowy lub sprzedawca zaakceptował, przyjmując ofertę obejmującą wypożyczany projektor w myśl postanowień rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczania. Klienci końcowi lub sprzedawcy muszą dopilnować, aby każdy wypożyczony produkt został zwrócony w takim samym stanie, w jakim został dostarczony, i są odpowiedzialni za wszelkie straty, uszkodzenia lub kradzież wypożyczonego sprzętu. Firma Canon może żądać zwrotu kosztów w przypadku konieczności naprawy lub wymiany wypożyczonego sprzętu. Klienci końcowi lub sprzedawcy powinni rozważyć skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego wypożyczany sprzęt.