Regulamin akcji promocyjnej „Canon – Zwrot gotówki”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Canon – Zwrot gotówki” (dalej: „Promocja”). Organizatorem Promocji jest Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607, o kapitale zakładowym w wysokości 14 907 500 złotych (dalej: „Canon Polska” lub „Organizator”).
2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Canon Polska.
3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 01 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (dalej: „Okres Promocji”).
4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora (dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Canon, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Canon w tym samym czasie.

§ 2. Produkty Promocyjne

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:
1.1 Obiektyw RF 16mm F2.8 STM
2.1 Obiektyw RF 50mm F1.2L USM
3.1 Obiektyw RF 50mm F1.8 STM
4.1 Obiektyw RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
5.1 Obiektyw RF 85mm F2 MACRO IS STM
6.1 Obiektyw RF 85mm F1.2L USM DS.
7.1 Obiektyw RF 85mm F1.2L USM
8.1 Obiektyw RF 100mm F2.8L MACRO IS USM
9.1 Obiektyw RF 15-35mm F2.8L IS USM
10.1 Obiektyw RF 70-200mm F4.0L IS USM
11.1 Obiektyw RF 600mm F11 IS STM
12.1 Obiektyw RF 800mm F11 IS STM
13.1 Obiektyw RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM
14.1 Obiektyw RF 100-400mm F5.6-8 IS USM
15.1 Obiektyw RF 24-105mm F4L IS USM
16.1 Obiektyw RF 28-70mm F2L USM
17.1 Obiektyw RF 24-70mm F2.8L IS USM
18.1 Aparat fotograficzny EOS R5 (w dowolnej konfiguracji)
19.1 Aparat fotograficzny EOS R6 (w dowolnej konfiguracji)
20.1 Aparat fotograficzny EOS R (w dowolnej konfiguracji)
21.1 Drukarka SELPHY Square QX10 (w dowolnej konfiguracji)
22.1 Drukarka SELPHY CP1300
23.1 PowerShot ZOOM
24.1 Kamera PowerShot PX

2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w wybranych sieciach sprzedaży. Aktualna lista partnerów znajduje się na stronie promocji www.canon.pl/cashback Lista partnerów ulega zmianie w przypadku dopisania do listy partnerów lub odpisania z niej danego partnera przez Organizatora albo zmiany nazwy partnera wpisanego na liście. W przypadku dopisania danego partnera do listy w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny z tytułu nabycia Produktu Promocyjnego przysługuje od daty umieszczenia danego partnera na liście. W przypadku odpisania przez Organizatora danego partnera z listy w czasie trwania Promocji, Rabat Promocyjny jest należny uczestnikowi, w rozumieniu § 3, jeżeli zakup Produktu Promocyjnego nastąpił kiedy partner był wpisany na listę i pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4, w tym, m.in., § 4 ust. 5. O odpisaniu danego partnera z listy Organizator poinformuje na stronie Promocji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu.

5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.

6. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za maksymalnie 1 sztukę każdego Produktu Promocyjnego. Zgłoszenie więcej niż 1 sztuki danego Produktu Promocyjnego nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Rabatu Promocyjnego za dany produkt.

7. W przypadku zakupu fabrycznie zapakowanego zestawu produktów (body+obiektyw/-y), Rabat Promocyjny można otrzymać wyłącznie za produkt główny (body), nawet jeśli obiektyw będący składnikiem zestawu jest na liście Produktów Promocyjnych.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:
1.1 każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; albo
2.1 przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
2.1 zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),
2.2 wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu/kodów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/cashback,
2.3 dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

5. Uczestnictwo w Promocji wymaga podania danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2.1. oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/cashback (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:
2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu komórkowego);
2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);
2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).
2.4. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych).

Na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wycięty z opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka lub zdjęcia kodu kreskowego na pudełku.

3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu.

4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu. Oznacza to, że Produkty Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu.

5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 01 listopada 2022 r. do 02 marca 2023 r. do godziny 00:00.

6. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji.

7. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego.

8. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

9. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Podane Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) czyli w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrażona została zgoda będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych przed ich cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

10. Administrator danych osobowych powierzy, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej w oparciu o art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji agencji Benamic Unlimited Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, wyłącznie w związku z Promocją i w celu prawidłowego jej przeprowadzenia. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.

12. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.

§ 5. Rabat promocyjny

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje zwrot części ceny nabycia Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej (dalej: „Rabat Promocyjny”).

2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:
2.1 Obiektyw RF 16mm F2.8 STM – 140 zł (sto czterdzieści złotych)
2.2 Obiektyw RF 50mm F1.2L USM – 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
2.3 Obiektyw RF 50mm F1.8 STM – 100 zł (sto złotych)
2.4 Obiektyw RF 35mm F1.8 MACRO IS STM – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych)
2.5 Obiektyw RF 85mm F2 MACRO IS STM – 280 zł (dwieście osiemdziesiątzłotych)
2.6 Obektyw RF 85mm F1.2L USM DS. – 1 150 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)
2.7 Obiektyw RF 85mm F1.2L USM – 1 150 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)
2.8 Obiektyw RF 100mm F2.8L MACRO IS USM – 600 zł (sześćset złotych)
2.9 Obiektyw RF 15-35mm F2.8L IS USM – 920 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych)
2.10 Obiektyw RF 600mm F11 IS STM – 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych)
2.11 Obiektyw RF 800mm F11 IS STM – 370 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych)
2.12 Obiektyw RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM – 1 150 złotych (tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)
2.13 Obiektyw RF 70-200 F4L IS USM – 500 zł (pięćset złotych)
2.14 Obiektyw RF 100-400mm F5.6-8 IS USM – 250zł (dwieście pięćdziesiąt złotych)
2.15 Obiektyw RF 24-105mm F4L IS USM – 450zł (czterysta pięćdziesiąt złotych)
2.16 Obiektyw RF 28-70mm F2L USM – 800zł (osiemset złotych)
2.17 Obiektyw RF 24-70mm F2.8L IS USM – 800zł (osiemset złotych)
2.18 Aparat fotograficzny EOS R6 (w dowolnej konfiguracji) - 1000 zł (tysiąc złotych)
2.19 Aparat fotograficzny EOS R5 (w dowolnej konfiguracji) – 1500 (tysiąc pięćset złotych)
2.20 Aparat fotograficzny EOS R (w dowolnej konfiguracji) - 800 zł (osiemset złotych)
2.21 Drukarka SELPHY Square QX10 (w dowolnej konfiguracji) – 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych)
2.22 Drukarka SELPHY CP 1300 (w dowolnej konfiguracji) – 100 zł (sto złotych)
2.23 PowerShot ZOOM – 200 zł (dwieście złotych)
2.24 Kamera PowerShot PX - 200 zł (dwieście złotych)

3. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika. Weryfikacja odbywa się w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.

5. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia. Weryfikacja odbywa się w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia rejestracji w promocji.

6. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

7. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Canon Polska:

http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx;

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 20 marca 2023 r.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Canon Polska oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/cashback.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 roku.