Regulamin – konkurs Canon Free Your Story

Przystąp do konkursu już teraz >

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY
1.1. Organizatorem konkursu jest Canon Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000075027, posiadająca NIP: 522-10-05-607, REGON: 010819940, kapitał zakładowy: 14 907 500,00 zł (zwana dalej „Canon”).
1.2. Wszyscy uczestnicy konkursu („Uczestnicy”) muszą być mieszkańcami Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i mieć co najmniej 18 lat w chwili zgłoszenia do konkursu. Zwycięzca może zostać zobowiązany do udokumentowania swojego wieku.
1.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Canon i jej spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie konkursu.
1.4. Wzięcie udziału w tym Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich Uczestników postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

2. KONKURS
2.1. Firma Canon organizuje niniejszy konkurs fotograficzny, w którym Uczestnicy mają szansę wygrać aparaty fotograficzne Canon wymienione w punkcie 6 niniejszego Regulaminu i możliwość udziału w praktycznych warsztatach z profesjonalistą firmy Canon („Konkurs”).
2.2. W celu wzięcia udziału w konkursie nie jest konieczny żaden zakup.
2.3. Wraz z przesłaniem materiałów do wzięcia udziału w Konkursie uznaje się, że Uczestnicy:
2.3.1 Wyrazili zgodę na wykorzystywanie przesłanych do konkursu Materiałów przez firmę Canon na stronach internetowych posiadanych przez firmę Canon (zarówno w sieci wewnętrznej, jak i globalnej), w mediach społecznościowych i na innych profilach dostępnych obecnie lub w przyszłości, między innymi na platformach TikTok, Pinterest, Twitter, Facebook oraz Instagram oraz do wykorzystania ich w powiązaniu z niniejszym Konkursem bez ograniczeń (obejmuje to również przyszłe publikacje, artykuły lub materiały dziennikarskie odnoszące się do Konkursu); oraz
2.3.2 Wezmą udział w wywiadzie i/lub komunikacie prasowym w czasie ustalonym wspólnie przez firmę Canon i Uczestnika.

3. UDZIAŁ
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, odwiedź stronę konkursu, wypełnij formularz, a następnie: (a) prześlij swoje ulubione zdjęcie lub, w stosownych przypadkach, film przedstawiający Twoją interpretację „Selfie w lustrze” i „Wymuszonej perspektywy” („Wyzwanie(-a)”) i wypełnij formularz między godziną 9:00 24 sierpnia 2020 r. czasu środkowoeuropejskiego a godziną 23:59 21 września 2020 r. czasu środkowoeuropejskiego („Czas trwania konkursu”).
3.2. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs maksymalnie 1 zdjęcie lub film („Materiały”) na Wyzwanie, ale nagrody będą ograniczone do jednej na osobę;
3.3. Niekompletne, nieważne lub niewłaściwe zgłoszenia lub zgłoszenia otrzymane po terminie zakończenia konkursu, czyli po 21 września 2020 r., nie kwalifikują się do publikacji ani otrzymania żadnej nagrody;
3.4. Wszystkie zgłoszenia muszą dotrzeć do nas w Czasie Trwania Konkursu określonym powyżej. Zgłoszenia przesłane poza Czasem Trwania Konkursu nie zostaną przyjęte do udziału w Konkursie.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU
4.1. Materiały muszą być oryginalne i stworzone przez Uczestników;
4.2. Przesłane przez Uczestników Materiały nie mogą zawierać:
a) rozpoznawalnych osób, chyba że Uczestnik może wykazać, że takie osoby wyraziły wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie ich wizerunku w Materiałach i publikację przez firmę Canon zgodnie z podpunktem 2.3 niniejszego Regulaminu; ani
b) dzieł sztuki, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie tych dzieł sztuki w Materiałach i ich publikację przez firmę Canon zgodnie z podpunktem 2.3 niniejszego Regulaminu; ani
c) znaków handlowych, logotypów czy nazwy marek, chyba że Uczestnik może wykazać, że uzyskał licencję na użycie tych logotypów lub nazw marek i ich publikację przez firmę Canon zgodnie z podpunktem 2.3 niniejszego Regulaminu; ani
d) obrazów zawierających nagość ani innych materiałów uważanych za obsceniczne, niemoralne, niestosowne pod jakimkolwiek względem lub nielegalne; ani
e) jakichkolwiek materiałów mogących naruszać prawa osób trzecich;
f) treści obraźliwych lub mogących w negatywny sposób wpłynąć na dobre imię, reputację lub wartość firmy Canon lub któregokolwiek partnera marki;
g) materiały zniesławiające, błędnie przedstawiające lub obrażające inne osoby lub firmy, w tym firmę Canon (oraz jej partnerów); lub promujące jakikolwiek program polityczny.
4.3. Uczestnik ponadto zezwala firmie Canon na kontaktowanie się w celach związanych z obsługą Konkursu lub w celu omówienia innych zastosowań Materiałów zgłoszonych do Konkursu.
4.4. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych lub niespełniających powyższych warunków.
4.5. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia niekompletne, uszkodzone lub które nie zostaną poprawnie przesłane do firmy Canon przed datą zamknięcia konkursu z jakiegokolwiek powodu (wliczając w to problemy z dowolną siecią lub komputerowymi systemami on-line, serwerami lub dostawcami usług internetowych, sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, nieudane próby przesłania zgłoszenia z powodu problemów technicznych lub nadmiernego ruchu komunikacyjnego w Internecie, na łączach telefonicznych lub na dowolnej witrynie internetowej lub z powodu dowolnej kombinacji powyższych).
4.6. Uczestnicy muszą posiadać ważne konto w serwisie Instagram.

5. ZAPEWNIENIA
Przesyłając zgłoszenie,
Uczestnicy zapewniają, że:
– zgłaszający jest wyłącznym autorem Materiałów;
– zgłaszający jest właścicielem praw do Materiałów;
– materiały ani żadne elementy w nich zawarte nie naruszają praw (w tym praw własności intelektualnej) żadnej osoby trzeciej;
– w przypadku gdy w Materiałach pojawia się osoba lub wizerunek osoby, zgłaszający uzyskał pisemną zgodę tej osoby (osób) na wykorzystanie ich wizerunków przez firmę Canon w sposób zgodny z niniejszymi warunkami; oraz
– w przypadku gdy Materiały powstały w innym kraju niż kraj zamieszkania Uczestnika, zgłaszający zastosował się do prawa obowiązującego w danym kraju, w tym do regulacji związanych z własnością intelektualną i wymogów prawa własności;
– do zgłaszającego należy zadbanie o pozyskanie właściwych zezwoleń i zgód na wykorzystanie wizerunku i o to, aby nie zostały naruszone żadne prawa autorskie.
Firma Canon zapewnia, że:
– będzie działać w zakresie praw uzyskanych na podstawie niniejszego Regulaminu;
– zgodnie z punktem 9 firma Canon zastrzega sobie prawo ponownej publikacji, prezentacji, reprodukcji lub publikacji lub udzielenia zgody na prezentację, reprodukcję lub publikację w całości lub w wersji wykadrowanej każdego zgłoszenia bez płatności na rzecz autora Materiałów.

6. NAGRODA
6.1. Łącznie zwycięzcy otrzymają:
6.1.1 wyłoniony zostanie jeden (1) zwycięzca pierwszej nagrody, który otrzyma: a) aparat Canon EOS M200, aparat Canon Zoemini S, 2x50 arkuszy papieru fotograficznego Canon ZINK™ 2x3”, kamerę Canon IVY REC;
b) warsztaty z profesjonalnym fotografem wybranym przez firmę Canon („Profesjonalista firmy Canon”); oraz
c) publikację zwycięskiej historii w kanałach medialnych firmy Canon („Nagroda”).
d) Pierwsza Nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.). Dodatkowa nagroda pieniężna będąca integralną częścią pierwszej Nagrody potrącona zostanie przez Organizatora przed wydaniem nagrody zwycięzcy i przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
6.1.2 Wybranych zostanie jedenaścioro (11) zwycięzców drugiej nagrody i otrzymają oni jedną losowo wybraną nagrodę spośród poniższych produktów:
i) Drukarkę SELPHY QX10 lub kamerę Canon Ivy Rec lub aparat Zoemini S lub aparat Zoemini C lub aparat Canon Zoemini lub drukarkę Canon CP1300 („Nagroda”).
ii) Ze względy na to, że wartość drugiej Nagrody nie przekracza wartości 2000 zł brutto, podlega ona zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska i kraju zamieszkania zwycięzcy oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie zakończenia Konkursu. Firma Canon powiadomi zwycięzców za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli zwycięzcy nie życzą sobie publikacji takich informacji, muszą poinformować o tym firmę Canon w momencie powiadomienia o wygranej.
6.3. Ponadto firma Canon będzie miała prawo tworzenia filmów i zdjęć „behind the scenes” (dokumentacji procesu) sesji warsztatowej opisanej w podpunkcie 6.1.1(b) powyżej i wykorzystania takiego filmu w całości lub w części wedle własnego uznania, ale wyłącznie w okolicznościach przewidzianych prawem.
6.4. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli nagroda będzie niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.
6.5. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcom w ciągu 30 dni od ogłoszenia zwycięzców, chyba że dostawa zostanie opóźniona w wyniku działania siły wyższej w tym klęski żywiołowej lub pandemii.
6.6. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej 7 października 2020 r. zgodnie ze zgodą wyrażoną firmie Canon.
6.7. Nagroda jest ściśle określona powyżej i jest niezbywalna bez możliwości zamiany na gotówkę, kredyt lub inną nagrodę alternatywną.
6.8. Odrzucona lub nieodebrana nagroda może zostać przyznana innym uczestnikom – według wyłącznego uznania firmy Canon.
6.9. Zwycięzca, któremu przyznana zostanie pierwsza nagroda, weźmie udział w warsztatach z Profesjonalistą firmy Canon w swoim kraju zamieszkania tam, gdzie będzie to możliwe. Jeśli będzie to konieczne, firma Canon będzie odpowiedzialna za organizację i koszty podróży do kwoty 100 EUR.
6.10. Warsztaty muszą odbyć się w październiku 2020 r. Ze względu na trwającą globalną pandemię Covid-19, jeśli warsztaty nie mogą odbyć się z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą firmy Canon, takich jak ograniczenia podróży lub wytyczne władz lokalnych, warsztaty odbędą się w środowisku online, takim jak Microsoft Teams.

7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
7.1 Konkurs będzie oceniany przez firmę Canon i niezależnych profesjonalistów z różnych dziedzin związanych z tworzeniem sztuki wizualnej.
Sędziowie będą oceniać zgłoszenia pod kątem:
Zrozumienia tematu wyzwania – jak dobrze zrozumiane zostało wyzwanie?
Kreatywności – jak bardzo zgłoszenie różni się od tego, co można często zobaczyć w mediach społecznościowych. Czy Twoje zgłoszenie jest nowe i oryginalne?
Siły oddziaływania – jakie emocje lub reakcje wywołuje zgłoszenie. Czy jest ono ciekawe, emocjonalne, zmuszające do myślenia, emocjonujące, zabawne?
Narracja – czy zgłoszenie pobudza wyobraźnię?
Styl – czy zgłoszenie jest oryginalne i pokazuje nowe podejście do tradycyjnego stylu?
7.2 Zwycięzcy zostaną wybrani między 22 a 25 września 2020 r.
7.3 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni 28 września 2020 r. W przypadku opóźnienia wyboru zwycięzcy z powodu awarii technicznej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, firma Canon przeprowadzi Konkurs, gdy tylko będzie to praktycznie możliwe do zrealizowania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie opóźnienie. Decyzja sędziów jest ostateczna i firma Canon nie będzie uznawać żadnej dyskusji ani korespondencji.
7.4 Zwycięzcy muszą potwierdzić przyjęcie Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych po otrzymaniu powiadomienia o wygraniu Konkursu od firmy Canon.

8. DANE OSOBOWE
Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Dane osobowe otrzymane od Uczestnika podlegają zasadom ochrony prywatności danych firmy Canon.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału Konkursie i do odzyskania pełnej wartości dowolnej nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień Regulaminu Konkursu.
9.2. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z Konkursem. Jednak żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.
9.3. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad Regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z Konkursem decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.
9.4. Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

10. JURYSDYKCJA
W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad Regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z Konkursem decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw ustawowych, które mogą mieć zastosowanie.