Zrównoważony rozwój — Canon i zrównoważona działalność

Celem firmy Canon jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny. Wierzymy, że nowe rozwiązania i udoskonalenia techniczne, które zastosowaliśmy w naszych rozwiązaniach do przetwarzania obrazu, powinny wzbogacić życie i pracę naszych klientów, nie szkodząc środowisku. Podstawą naszej działalności i marki jest zrównoważony rozwój ekonomiczny. Ograniczamy zapotrzebowanie na nowe surowce naturalne, starannie obserwujemy rozwój gospodarczy i zagrożenia oraz szanujemy społeczności, które od nas zależą.

Zrównoważony rozwój to element naszego sposobu prowadzenia biznesu. Oferujemy naszym klientom zrównoważone rozwiązania do przetwarzania obrazu, które pomogą im pracować bardziej wydajnie i ograniczać wpływ na środowisko. Ograniczamy wpływ naszych produktów na środowisko poprzez minimalizowanie zapotrzebowania na nowe zasoby oraz wtórne wykorzystanie i recykling materiałów. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania, obniżamy swój bieżący wpływ na środowisko i współpracujemy ze społecznościami i interesariuszami na rzecz rozwoju gospodarczego. Ponadto staramy się przewidywać zmiany w przepisach i normach oraz zachowywać zgodność z nimi, a jeśli to możliwe — wykraczać poza te wymagania.

Odpowiedzialność biznesu
Bierzemy odpowiedzialność za skutki naszych działań i postępujemy zgodnie z zasadami uczciwych praktyk rynkowych. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na trzech kluczowych obszarach: środowisku, społeczeństwie i biznesie.

Dowiedz się więcej o tych trzech obszarach:
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes

ONZPicture_UNGC logo
Canon Europe przystąpił w styczniu 2014 do „the UN Global Compact”, największej w świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się do 10 powszechnie przyjętych zasad w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Nasz udział formalizuje podejście, które już przyjęliśmy włączając pryncypia zrównoważonego rozwoju do naszej strategii, kultury i biznesu.

Zrównoważony rozwój
Nasz długofalowy plan przewiduje działanie z poziomu trzech siedzib głównych: w Europie, USA i Japonii. Ośrodki w każdym z regionów mają obejmować centra badawczo-rozwojowe i zakłady produkcyjne. Europejska siedziba główna jest rozlokowana w czterech ośrodkach. Są to: Canon Europe Limited (Londyn, Wielka Brytania), Canon Europa N.V. (Amstelveen, Holandia) oraz byłe siedziby firmy Océ w Venlo (Holandia) i Poing (Niemcy).

Nasza filozofia
Działalność naszej firmy opiera się na japońskim modelu filozofii korporacyjnej Kyosei, co można przetłumaczyć jako „wspólne życie i praca dla wspólnego dobra”. Oznacza to, że bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszych działań, szanujemy klientów, społeczności i kraje, w których działamy oraz nasze środowisko naturalne. Dowiedz się więcej o Kyosei.

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 r.

Ochrona środowiska — ograniczanie wpływu na środowisko
Ograniczamy do minimum zapotrzebowanie na nowe zasoby naturalne i zmniejszamy wpływ na środowisko od projektu konstrukcyjnego do zakończenia eksploatacji produktu, a także we wszystkich naszych działaniach. Nasze rozwiązania pomagają klientom pracować bardziej wydajnie, zmniejszając jednocześnie ich wpływ na środowisko.

W sekcji Środowisko dowiesz się więcej o stosowanych przez nas sposobach zmniejszania wpływu, jaki wywierają na środowisko nasze produkty i działania, a także o promowaniu przez nas zrównoważonej konsumpcji.

Społeczeństwo — wspieranie społeczeństwa poprzez obrazy
Wspieramy rozwój społeczeństwa, oferując możliwości i rozwiązania dotyczące przetwarzania obrazu oraz prowadząc dialog z pracownikami, społecznościami i innymi interesariuszami w każdym miejscu działania i z poszanowaniem zasad etycznych. Nasza firma dąży do tego, by przynosić korzyści społeczeństwu, podnosząc poziom życia osób, które pozostają pod wpływem naszej działalności. W sekcji Społeczeństwo można znaleźć więcej informacji o naszych kontaktach z interesariuszami.

Biznes — uczciwe i odpowiedzialne praktyki
Rozwijamy nasze przedsiębiorstwo w sposób odpowiedzialny, wspieramy rozwój gospodarczy, stosujemy uczciwe praktyki i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, regulacji i norm. Stosujemy solidne zasady i procedury, aby chronić naszych klientów i pracowników, przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju naszej działalności i realizacji celów ekonomicznych. W sekcji Biznes można znaleźć więcej informacji o tym, jak prowadzimy naszą działalność.

spacer
					image
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]