Warranty_Page_Image

Europejska gwarancja na zdalnie sterowaną kamerę PTZ firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu takiego urządzenia. Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju. Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Dostępne są następujące usługi serwisowe:

 

Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

 

Zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii (i na nim zakupione) są objęte europejską gwarancją na zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowa zdalnie sterowana kamera PTZ okaże się wadliwa w jej okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki — patrz poniżej). 

 

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając zdalnie sterowaną kamerę PTZ do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane kamery PTZ nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

 

RegulaminGwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Firma Canon gwarantuje dobry stan techniczny zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, zostanie przyjęty do bezpłatnej naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Canon w jednym z krajów objętych gwarancją.
Niniejsza gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (i na nim zakupionych).
Z tej bezpłatnej usługi można skorzystać tylko za okazaniem oryginału faktury/paragonu wystawionego klientowi końcowemu przez sprzedawcę.
Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwej zdalnie sterowanej kamery PTZ lub wadliwego kontrolera na inną równoważną zdalnie sterowaną kamerę PTZ lub inny równoważny kontroler o takiej samej jakości (lub lepszej) jak wadliwy produkt i rezygnacji z naprawy.

1. Okres gwarancyjny
Gwarancja obowiązuje przez 3 lata w przypadku kamer PTZ i przez 1 rok w przypadku kontrolerów (RC-IP100 i RC-IP1000) – jest liczona od daty zakupu potwierdzonej dowodem zakupu.

2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej
Usługa gwarancyjna jest dostępna tylko w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.
Wszelkie koszty bezpiecznego transportu zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera do i z autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon ponosi klient końcowy. Po przewiezieniu zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera do kraju, który nie jest objęty programem europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon, w przypadku konieczności naprawy produktu w ramach usługi gwarancyjnej trzeba będzie dostarczyć go do punktu serwisowego w kraju zakupu.

3. Kraje europejskie uczestniczące w programie gwarancyjnym na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon
Uczestnicy europejskiego programu gwarancyjnego na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon to kraje, w których można skorzystać z gwarancji realizowanej w punkcie serwisowym.
Jeśli potrzebne są dalsze informacje odnoszące się do tej gwarancji, należy skontaktować się z oddziałem w odpowiednim kraju objętym europejskim programem gwarancyjnym na system zdalnych kamer PTZ.

4. Ograniczenia

Niniejszą gwarancją nie są objęte:

 • materiały eksploatacyjne (bateria); 
 • wszelkie powiązane oprogramowanie; 
 • części podlegające zużyciu oraz akcesoria (np. baterie, pilot zdalnego sterowania, uchwyty) używane z tym produktem;
 • uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje przeprowadzane bez zatwierdzenia ze strony firmy Canon lub naprawy/modyfikacje/czyszczenie wykonywane w punkcie serwisowym nieautoryzowanym przez firmę Canon; 
 • koszty poniesione przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakiekolwiek inne koszty regulacji zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera wynikające ze zmian specyfikacji, które nastąpiły po dacie dostawy produktu; 
 • szkody wynikające z braku zgodności zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.
Naprawa gwarancyjna jest wykluczona, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
 • niewłaściwe użytkowanie produktu, tj. obchodzenie się z nim niezgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją użytkownika, nadmierna eksploatacja (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi), w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, nadmierne wstrząsy, korozję, zanieczyszczenia, uszkodzenie przez wodę lub piasek; 
 • uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne z tym produktem; zgodność z daną zdalnie sterowaną kamerą PTZ firmy Canon lub z kontrolerem powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, ponieważ zostały one przetestowane; zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem; 
 • podłączanie zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon; 
 • niewłaściwe pakowanie zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera w celu przekazania go do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon; 
 • wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja.

Naprawy gwarancyjne objęte niniejszą gwarancją nie obejmują okresowych weryfikacji stanu urządzenia ani innych standardowych prac konserwacyjnych na zdalnie sterowanej kamerze PTZ lub kontrolerze.

5. Inne postanowienia

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, a produkt nie został jeszcze sprzedany w innym kraju lub został sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do zdalnie sterowanej kamery PTZ lub kontrolera mogą nie być dostępne w kraju naprawy.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji.
Przekazując zdalnie sterowaną kamerę PTZ lub kontroler do serwisu gwarancyjnego, należy starannie je zapakować, ubezpieczyć przesyłkę oraz załączyć dowód sprzedaży i opis usterki.


Aktualizacja regulaminu: 1 marca 2024 r.

 

Najczęściej zadawane pytaniaPyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku zdalnie sterowanych urządzeń PTZ firmy Canon kupionych w Europie?

Odp.: Ogólnie rzecz ujmując, firma Canon oferuje Europejską gwarancję na system zdalnych kamer PTZ dla produktów zakupionych w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Proszę zapoznać się z wszystkimi warunkami niniejszej gwarancji.

Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon? 

Odp.: W krajach europejskich objętych programem gwarancji na system zdalnych kamer PTZ zazwyczaj każde opakowanie będzie zawierało europejską kartę gwarancyjną na system zdalnych kamer PTZ. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładzie:

 

Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji?

Odp.: Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ. Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia.

Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ?

Odp.: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia.

Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa europejska gwarancja na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon?

Odp.: Okres gwarancji na kamery PTZ firmy Canon wynosi 3 lata, a na kontrolery – 1 rok.

Pyt.: Czy zdalnie sterowany produkt PTZ firmy Canon kupiony w kraju nieuczestniczącym w programie europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ nadal będzie objęte taką gwarancją, jeśli mieszkam w kraju uczestniczącym w tym programie?

Odp.: Na ogół produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci końcowi będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów.

 

Dane kontaktowePoniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na system zdalnych kamer PTZ firmy Canon.

Poniżej można znaleźć dane kontaktowe dla każdego kraju.

Kraj Dane kontaktowe pomocy technicznej
Austria +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Belgia +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (niderlandzki)
Canon Belgia (francuski)
Bułgaria +359 (0)2 8079 260
Canon Bułgaria
Cypr +357 250 569 60
Canon Bułgaria
Czechy +420 296 335 619

Canon Czechy
Dania +45 70 20 55 15

Canon Dania
Estonia +372 2660 2265

Canon Estonia
Finlandia +358 (020) 366 466
(Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

Canon Finlandia
Francja +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francja
Niemcy 069 2999 3680

Canon Niemcy
Grecja +302 10 969 6422
Canon Grecja
Węgry +36 (06)1 235 53 15

Canon Węgry
Islandia +354 533 34 11

Beco
Irlandia +353 16 990 990

Canon Irlandia
Włochy +39 02 3859 2000

Canon Włochy
Łotwa 00800 2561 2566

Canon Łotwa
Litwa 00800 2561 2566

Canon Litwa
Luksemburg +352 27 302 054

Canon Luksemburg
Malta +356 279 227 39
Canon Malta
Norwegia +47 23 50 01 43

Canon Norwegia
Polska +48 22 583 4307

Canon Polska
Portugalia +351 21 424 51 90

Canon Portugalia
Rumunia 0311 305 090
Canon Rumunia
Słowacja +421 (0)250 102 612

Canon Słowacja
Słowenia +386 1888 8053
Canon Słowenia
Hiszpania +34 91 375 45 55

Canon Hiszpania
Szwecja +46 (0)8 519 923 69

Canon Szwecja
Szwajcaria +41 22 567 58 58

Canon Szwajcaria (francuski)
Canon Szwajcaria (niemiecki)
Holandia +31 (0)20 721 91 03

Canon Holandia
Wielka Brytania +48 22 430 60 77

Canon UK

Inne przydatne pozycje...

Feedback