Warranty_Page_Image

Europejska gwarancja na zdalnie sterowaną kamerę PTZ firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu takiego urządzenia. Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju. Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Dostępne są następujące usługi serwisowe:

 

Gwarancja realizowana w punkcie serwisowym

 

Zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii (i na nim zakupione) są objęte europejską gwarancją na zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowa zdalnie sterowana kamera PTZ okaże się wadliwa w jej okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki — patrz poniżej). 

 

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając zdalnie sterowaną kamerę PTZ do dowolnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon.
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane kamery PTZ nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.

 

RegulaminGwarancja realizowana w punkcie serwisowym

Firma Canon gwarantuje dobry stan techniczny zdalnie sterowanej kamery PTZ w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, zostanie przyjęty do bezpłatnej naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Canon w jednym z krajów objętych gwarancją.
Niniejsza gwarancja realizowana w punkcie serwisowym dotyczy produktów Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (i na nim zakupionych).
Z tej bezpłatnej usługi można skorzystać tylko za okazaniem oryginału faktury/paragonu wystawionego klientowi końcowemu przez sprzedawcę.
Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwej zdalnie sterowanej kamery PTZ na inną równoważną zdalnie sterowaną kamerę PTZ, która zapewnia taką samą (lub lepszą) jakość jak wadliwy produkt, i rezygnacji z naprawy.

1. Okres gwarancyjny
Gwarancja jest ważna przez 1 rok od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej
Usługa gwarancyjna jest dostępna tylko w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.
Wszelkie koszty bezpiecznego transportu zdalnie sterowanej kamery PTZ do i z autoryzowanego punktu serwisowego ponosi klient końcowy. Jeśli zdalnie sterowana kamera PTZ zostanie przeniesiona do kraju, który nie jest objęty programem europejskiej gwarancji na zdalnie sterowaną kamerę PTZ, w przypadku konieczności naprawy urządzenia w ramach usługi gwarancyjnej należy ją dostarczyć do punktu serwisowego w kraju zakupu.

3. Kraje europejskie uczestniczące w programie gwarancyjnym na zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon
Uczestnicy europejskiego programu gwarancyjnego na zdalnie sterowane kamery PTZ firmy Canon to kraje, w których można skorzystać z gwarancji realizowanej w punkcie serwisowym.
Jeśli potrzebne są dalsze informacje odnoszące się do niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z oddziałem w odpowiednim kraju objętym europejskim programem gwarancyjnym na zdalnie sterowaną kamerę PTZ.

4. Ograniczenia

Niniejszą gwarancją nie są objęte:

 • Materiały eksploatacyjne (bateria); 
 • Wszelkie powiązane oprogramowanie; 
 • Części podlegające zużyciu oraz akcesoria (np. baterie, pilot zdalnego sterowania, uchwyty) używane z tym produktem.
 • Uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje przeprowadzane bez zatwierdzenia ze strony firmy Canon lub naprawy/modyfikacje/czyszczenie wykonywane w punkcie serwisowym nieautoryzowanym przez firmę Canon; 
 • Koszty poniesione przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji zdalnie sterowanej kamery PTZ niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji zdalnie sterowanej kamery PTZ wynikających ze zmian specyfikacji, które nastąpiły po dacie dostawy produktu; 
 • Szkody wynikające z braku zgodności zdalnie sterowanej kamery PTZ z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.
Naprawa gwarancyjna jest wykluczona, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
 • Niewłaściwe użytkowanie produktu, tj. obchodzenie się z nim niezgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcją użytkownika, nadmierna eksploatacja (szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi), w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, nadmierne wstrząsy, korozję, zanieczyszczenia, uszkodzenie przez wodę lub piasek; 
 • Uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z daną zdalnie sterowaną kamerą PTZ firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych firmy Canon, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem; 
 • Podłączanie zdalnie sterowanej kamery PTZ do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon; 
 • Niewłaściwe pakowanie zdalnie sterowanej kamery PTZ w celu przekazania go do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon; 
 • Wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja.

Naprawy gwarancyjne objęte niniejszą gwarancją nie obejmują okresowych weryfikacji stanu urządzenia ani innych standardowych prac konserwacyjnych na zdalnie sterowanej kamerze PTZ.

5. Inne postanowienia

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, a produkt nie został jeszcze sprzedany w innym kraju lub został sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do zdalnie sterowanej kamery PTZ mogą nie być dostępne w kraju naprawy.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji.
Przekazując zdalnie sterowaną kamerę PTZ do serwisu gwarancyjnego, należy starannie ją zapakować, ubezpieczyć przesyłkę oraz załączyć dowód sprzedaży i opis usterki.

 

Najczęściej zadawane pytaniaPyt.: Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku zdalnie sterowanych urządzeń PTZ firmy Canon kupionych w Europie?

Odp.: Ogólnie rzecz ujmując, firma Canon oferuje Europejską gwarancję na zdalnie sterowane kamery PTZ dla produktów zakupionych w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Proszę zapoznać się z wszystkimi warunkami niniejszej gwarancji.

Pyt.: Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon?

Odp.: W krajach europejskich objętych programem gwarancji na zdalnie sterowane urządzenia PTZ zazwyczaj każde opakowanie będzie zawierało europejską kartę gwarancyjną na zdalnie sterowane urządzenia PTZ. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładzie:

 

Pyt.: Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji?

Odp.: Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania europejskiej gwarancji na urządzenia PTZ. Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane urządzenia PTZ, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia.

Pyt.: Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane urządzenie PTZ?

Odp.: Jeżeli chcesz zażądać naprawy gwarancyjnej w ramach europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane urządzenia PTZ, zawsze musisz dostarczyć firmie Canon oryginalny dowód zakupu (z pierwotną datą zakupu) danego urządzenia. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie).

Pyt.: Jak długo jest ważna standardowa europejska gwarancja na zdalnie sterowane urządzenie PTZ firmy Canon?

Odp.: Gwarancja na zdalnie sterowane produkty PTZ firmy Canon jest zazwyczaj ważna przez 1 rok.

Pyt.: Czy zdalnie sterowane urządzenie PTZ firmy Canon kupione w kraju nieuczestniczącym w programie europejskiej gwarancji na zdalnie sterowane urządzenia PTZ nadal będzie objęte taką gwarancją, jeśli mieszkam w kraju uczestniczącym w tym programie?

Odp.: Na ogół produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci końcowi będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów.

 

Dane kontaktowePoniższa tabela zawiera kraje, w których oferowana jest europejska gwarancja na urządzenia PTZ firmy Canon. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji regulaminu europejskiej gwarancji na urządzenia PTZ firmy Canon.

Poniżej można znaleźć dane kontaktowe dla każdego kraju.

Kraj Dane kontaktowe pomocy technicznej
Austria +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Belgia +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (niderlandzki)
Canon Belgia (francuski)
Bułgaria Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bułgaria
Cypr +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Czechy +420 296 335 619

Canon Czechy
Dania +45 70 20 55 15

Canon Dania
Estonia +372 630 0530

overall@overall.ee

Ogólne
Finlandia +358 (020) 366 466
(Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

Canon Finlandia
Francja +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francja
Niemcy 069 2999 3680

Canon Niemcy
Grecja Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Grecja
Węgry +36 (06)1 235 53 15

Canon Węgry
Islandia +354 533 34 11

Beco
Irlandia +353 16 990 990

Canon Irlandia
Włochy +39 02 3859 2000

Canon Włochy
Łotwa +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litwa +370 5 239 5510

Orgsis
Luksemburg +352 27 302 054

Canon Luksemburg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norwegia +47 23 50 01 43

Canon Norwegia
Polska +48 22 583 4307

Canon Polska
Portugalia +351 21 424 51 90

Canon Portugalia
Rumunia +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Rumunia
Słowacja +421 (0)250 102 612

Canon Słowacja
Słowenia (+386 1) 5461 000
3A Servis
Hiszpania +34 91 375 45 55

Canon Hiszpania
Szwecja +46 (0)8 519 923 69

Canon Szwecja
Szwajcaria +41 22 567 58 58

Canon Szwajcaria (francuski)
Canon Szwajcaria (niemiecki)
Holandia +31 (0)20 721 91 03

Canon Holandia
Wielka Brytania +44 (0)207 660 0186

Canon UK

Inne przydatne pozycje...

Feedback