Pomoc techniczna

  Feedback

  Aby pomóc Nam polepszyć naszę pomoc techniczną,prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w oparciu o swoje doświadczenie z pomocą techniczną firmy Canon.

  Chętnie wezmę udział w badaniu

  Nie, dziękuję

  Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

  Wszystkie projektory Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte 3-letnią gwarancją Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) firmy Canon. Gwarancja EWS oznacza, że jeżeli produkt będzie wymagać naprawy w ciągu pierwszych 3 lat, całkowity koszt części i robocizny zostanie pokryty przez firmę Canon. Jednak standardowa gwarancja EWS wymaga przekazania produktu do autoryzowanego punktu serwisowego na koszt klienta. Jeśli naprawa zostanie uznana za zbyt kosztowną, firma Canon może wymienić produkt na nowy model o takiej samej lub wyższej specyfikacji. Standardowa gwarancja EWS nie zapewnia żadnego dodatkowego wsparcia klientowi podczas naprawy.

  Ponadto w przypadku modeli instalacyjnych XEED i LX zakupionych na obszarze EOG i Szwajcarii będzie oferowana (jeśli jest to możliwe) 3-letnia gwarancja rozszerzona z usługą wypożyczenia projektora, która umożliwia dostarczenie „następnego dnia”* wypożyczonego projektora do klienta, którego produkt jest naprawiany. Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna wyłącznie w wybranych krajach i w przypadku wybranych modeli, które zostały wymienione poniżej. Gwarancja uprawnia klienta do otrzymania wypożyczonego projektora o takiej samej lub wyższej specyfikacji, jeśli jego produkt jest naprawiany w ciągu pierwszych 3 lat od zakupu. Klient musi okazać ważny dowód zakupu. Naprawiana jednostka zostanie zwrócona po zakończeniu naprawy – wypożyczany projektor nie jest trwałym zamiennikiem.

  *„Następnego dnia” oznacza, że (jeśli jest to możliwe) wypożyczany projektor zostanie przekazany dzień po otrzymaniu prośby o wypożyczenie, jeśli taka prośba została odebrana przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu prośby, jeśli prośba została odebrana po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny. W przypadku usługi wynajmu projektora obowiązuje pełny regulamin.

  Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia

  1. Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest oferowana w uzupełnieniu standardowej gwarancji EWS (warunki EWS pozostają niezmienione). Dzięki tej usłudze klient może otrzymać wypożyczony projektor na okres trwania naprawy gwarancyjnej, zgodnie z konkretnymi, dodatkowymi warunkami. Z usługi można skorzystać w ciągu trzech lat od daty pierwotnego zakupu.
  2. Oferta dotyczy jedynie produktów importowanych i sprzedawanych przez firmę Canon w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Klient może złożyć roszczenie w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia tylko w przypadku produktu kupionego w jednym z tych krajów.
  3. Usługa obejmuje projektory XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z i LX-MU800Z, w tym ich wersje „Medical” (medyczne). Nie można jej przenieść na żaden inny produkt ani zamienić na ekwiwalent pieniężny.
  4. Usługa jest dostępna wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. 
  5. Na terenie Estonii, Litwy i Łotwy rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna wyłącznie dla wybranych modeli projektorów zakupionych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później. 
  6. Aby skorzystać z rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia, należy przedstawić dowód zakupu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania bezpłatnej usługi gwarancyjnej (lub wszczęcia postępowania w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia), jeśli nie zostaną dostarczone odpowiednie dokumenty lub informacje w nich zawarte będą niepełne lub nieczytelne.
  7. Procedurę wykorzystania rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia może rozpocząć klient końcowy lub integrator systemu, który zainstalował dany produkt.
  8. Wszystkie wnioski o skorzystanie z tej usługi muszą być inicjowane poprzez kontakt telefoniczny z lokalnym działem pomocy technicznej firmy Canon.
  9. Przedstawiciel centrum pomocy technicznej firmy Canon może poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu ustalenia przyczyny usterki przed wysłaniem wypożyczonego produktu.
  10. „Następnego dnia” oznacza, że (jeśli jest to możliwe) wypożyczany produkt zostanie przekazany dzień po otrzymaniu prośby o wypożyczenie, jeśli taka prośba została odebrana przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu prośby, jeśli prośba została odebrana po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny.
  11. Klient lub integrator systemu musi zorganizować odbiór wadliwej jednostki od razu po otrzymaniu wypożyczonego produktu.
  12. Klient lub integrator systemu jest odpowiedzialny za zwrócenie wypożyczonego projektora firmie Canon w ciągu 5 dni od zwrotu naprawionego produktu.
  13. W normalnych warunkach wszystkie koszty przesyłki pokryje firma Canon.
  14. Firma Canon nie jest odpowiedzialna za demontaż i ponowną instalację ani pierwotnego projektora, ani wypożyczonej jednostki.
  15. Firma Canon oferuje wypożyczane projektory klientom lub ich integratorom systemów w oparciu o standardowe warunki wypożyczania produktów firmy Canon, które klient lub integrator systemów zaakceptował podczas wyrażania zgody na korzystanie z oferty obejmującej wypożyczane projektory w oparciu o rozszerzoną gwarancję na projektor z usługą wypożyczania. Klient lub integrator systemów odpowiada za każdy wypożyczony produkt i gwarantuje jego zwrot w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony, jednocześnie odpowiadając za wszelkie straty, uszkodzenia lub kradzież dowolnego wypożyczonego sprzętu. Firma Canon może żądać zwrotu kosztów w przypadku konieczności naprawy lub wymiany wypożyczonego sprzętu. Klientom i integratorom systemów zaleca się rozważenie zastosowania odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego wypożyczany sprzęt.
  16. Niniejsza oferta nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa gwarantowane przez obowiązujące ustawodawstwo danego kraju.
  17. Niniejsza oferta jest realizowana przez spółkę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia.
  18. Niniejsza oferta i jej warunki podlegają odpowiedniemu prawu kraju, w którym produkt jest użytkowany i w którym zapewnia się usługi oraz są interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory związane z rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w danym kraju.

  Rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia – często zadawane pytania


  Pyt.: Gdzie jest dostępna rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia?

  Odp.: Usługa jest dostępna wyłącznie w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. klienci z Estonii, Litwy i Łotwy mogą korzystać z rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia. W tych krajach usługa jest dostępna wyłącznie dla wybranych modeli projektorów zakupionych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później.


  Pyt.: Kto może zainicjować usługę w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia?

  Odp.: Proces może zainicjować klient lub integrator systemu po wykryciu usterki w produkcie. Wypożyczany produkt zostanie wysłany po zdiagnozowaniu produktu, który uległ awarii (w oparciu o pełny regulamin), i zaakceptowaniu oferty związanej z wypożyczanym produktem.

  Pyt.: Z kim mam się skontaktować, aby zainicjować usługę w ramach rozszerzonej gwarancji na projektor z usługą wypożyczenia?

  Odp.: Klient lub integrator systemu powinien skontaktować się z odpowiednim działem pomocy technicznej firmy Canon. Firma Canon poprosi o wszystkie niezbędne informacje (np. szczegóły dotyczące usterki) i przeprowadzi wstępne dochodzenie na drodze do ustalenia prawdopodobnej przyczyny awarii. Jeśli usterka nie zostanie usunięta, przedstawiciel drugiego szczebla działu pomocy technicznej firmy Canon skontaktuje się z klientem lub integratorem systemu. Jeśli diagnoza dotycząca usterki zostanie potwierdzona, a serwis zaleci naprawę, do wypożyczenia zostanie zaoferowany taki sam produkt (lub produkt o wyższej specyfikacji).

  Pyt.: Jak długo trzeba czekać na dostawę wypożyczanego projektora?

  Odp.: Jeśli jest to tylko możliwe, wypożyczany projektor zostanie przekazany dzień po otrzymaniu prośby o wypożyczenie, jeśli taka prośba została odebrana przed godziną 11:00, lub dwa dni po otrzymaniu prośby, jeśli prośba została odebrana po godzinie 11:00, w weekend lub w dzień świąteczny.

  Pyt.: Gdzie zostanie dostarczony wypożyczany projektor?

  Odp.: Wypożyczane projektory mogą być dostarczane do integratora systemu lub bezpośrednio do klienta (jeśli klient ma wiedzę techniczną umożliwiającą mu przeprowadzenie prac instalacyjnych).

  Pyt.: Co się dzieje po odebraniu wypożyczanego projektora?

  Odp.: Po odebraniu wypożyczanego projektora integrator systemu lub klient odpowiada za przekazanie firmie Canon projektora, który uległ awarii. Przekażemy specjalne etykiety dostawcze związane z produktem, który uległ awarii. Produkt należy umieścić w dostarczonym kartonie. Należy możliwie szybko skontaktować się z firmą dostawczą, aby zorganizować odbiór produktu, który uległ awarii. W normalnych warunkach koszty przesyłki pokryje firma Canon.

  Pyt.: Co się dzieje po naprawieniu projektora, który uległ awarii?

  Odp.: Klient lub integrator systemu jest odpowiedzialny za zwrócenie wypożyczonego projektora firmie Canon w ciągu 5 dni od zwrotu naprawionego produktu. Przekażemy specjalne etykiety dostawcze związane z wypożyczonym produktem. Produkt należy umieścić w dostarczonym kartonie. Należy możliwie szybko skontaktować się z firmą dostawczą, aby zorganizować odbiór wypożyczonego produktu. W normalnych warunkach koszty przesyłki pokryje firma Canon.

  Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za demontaż projektora, który uległ awarii, i jego ponowne zainstalowanie po przeprowadzeniu napraw?

  Pyt.: Firma Canon nie jest odpowiedzialna za demontaż i ponowną instalację pierwotnego projektora. Odpowiedzialność spoczywa na kliencie lub integratorze systemu.

  Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za instalację wypożyczonego projektora i jego demontaż po zakończeniu napraw?

  Odp.: Firma Canon nie jest odpowiedzialna za instalację i demontaż wypożyczanego projektora. Odpowiedzialność spoczywa na kliencie lub integratorze systemu.

  Pyt.: Jakie są konsekwencje w przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczonego produktu?

  Odp.: Firma Canon oferuje wypożyczane projektory klientom lub ich integratorom systemów w oparciu o standardowe warunki wypożyczania produktów firmy Canon, które klient lub integrator systemów zaakceptował podczas wyrażania zgody na korzystanie z oferty obejmującej wypożyczane projektory w oparciu o rozszerzoną gwarancję na projektor z usługą wypożyczania. Klient lub integrator systemów odpowiada za każdy wypożyczony produkt i gwarantuje jego zwrot w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony, jednocześnie odpowiadając za wszelkie straty, uszkodzenia lub kradzież dowolnego wypożyczonego sprzętu. Firma Canon może żądać zwrotu kosztów w przypadku konieczności naprawy lub wymiany wypożyczonego sprzętu. Klientom i integratorom systemów zaleca się rozważenie zastosowania odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego wypożyczany sprzęt.

  Poniższa tabela zawiera kraje, w których dostępne są rozszerzone gwarancje na projektory z usługą wypożyczenia. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji Warunków gwarancji. Poniżej można znaleźć dane kontaktowe dla każdego kraju.

  Należy pamiętać, że rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia, o ile jest ona dostępna, dotyczy tylko objętych nią produktów.

  KrajDane kontaktowe pomocy technicznej
  Austria

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Austria

  Belgia

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon Belgia (niderlandzki)
  Canon Belgia (francuski)

  Czechy

  +420 296 335 619

  Canon Czechy

  Dania

  +45 70 20 55 15

  Canon Dania

  Estonia

  +372 630 0530
  Ogólne

  Finlandia

  +358 (020) 366 466
  (Rozmowy są naliczane wg stawki 0,15 centa/min w przypadku osób dzwoniących z sieci stacjonarnej. Wysokość opłat za rozmowy zależy od operatora sieci komórkowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji).

  Canon Finlandia

  Francja

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Francja

  Niemcy

  069 2999 3680

  Canon Niemcy

  Węgry

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Węgry

  Irlandia

  +353 16 990 990

  Canon Irlandia

  Włochy

  +39 02 3859 2000

  Canon Włochy

  Łotwa

  +371 67 38 75 10
  I B Serviss

  Litwa

  +370 5 215 9966

  Orgsis

  Luksemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luksemburg

  Norwegia

  +47 23 50 01 43

  Canon Norwegia

  Polska

  +48 22 583 4307

  Canon Polska

  Portugalia

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugalia

  Słowacja

  +421 (0)250 102 612

  Canon Słowacja

  Hiszpania

  +34 91 375 45 55

  Canon Hiszpania

  Szwecja

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Szwecja

  Szwajcaria

  +41 22 567 58 58

  Canon Szwajcaria (francuski)
  Canon Szwajcaria (niemiecki)

  Holandia

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Holandia

  Wielka Brytania

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Wielka Brytania

  Opłaty za połączenia są naliczane zgodnie z lokalnymi stawkami, w zależności od bieżącego planu taryfowego operatora linii komórkowej lub stacjonarnej. Dokładne kwoty można sprawdzić u operatora.


  Kraje objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

  Następujące kraje członkowskie Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) oferują rozszerzoną gwarancję na projektor z usługą wypożyczenia:


  Austria
  Belgia
  Czechy
  Dania Estonia*
  FinlandiaFrancjaNiemcyWęgryIrlandia
  WłochyŁotwa*Litwa*LuksemburgHolandia
  NorwegiaPolskaPortugaliaSzwajcariaSłowacja
  HiszpaniaSzwecjaWielka Brytania

   
  * Na terenie Estonii, Litwy i Łotwy rozszerzona gwarancja na projektor z usługą wypożyczenia jest dostępna wyłącznie dla wybranych modeli projektorów zakupionych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub później.

  Modele objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia

  Następujące modele są objęte rozszerzoną gwarancją na projektor z usługą wypożyczenia:

  XEED


  XEED WUX400ST  
  XEED WX450ST
  XEED WUX450ST 
  XEED WUX450
  XEED WUX4000 
  XEED WX520
  XEED WUX500      
  XEED WUX5000 
  XEED SX6000 XEED WX6000
  XEED WUX6000

  XEED WUX6010

  XEED 4K500STWszystkie warianty medyczne powyższych modeli

  LX 

  LX-MU500LX-MU600Z
  LX-MU700LX-MU800Z 
  LX-MW500Wszystkie warianty medyczne powyższych modeli