Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG6450 – instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarka PIXMA, do sieci bez konieczności podawania hasła oraz zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz opcję „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA. Wystarczy wybrać opcję „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

1. Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.


2. Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.


Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home/Początek] (A) na drukarce.


Krok 2

1. Za pomocą przycisków [] (A) wybierz ikonę [WLAN ] (Sieć WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).


Krok 3

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].


Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.


Krok 4

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji:


1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go.

Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran [Connected to the access point] (Połączono z punktem dostępu), naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6450.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standard USB Connection Method

Step 1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.Step 2

1. Use the [] Buttons (A) to select the [WLAN] icon .


2. Press the left function button (B).


Step 3

1. When the screen below appears select [Wireless LAN Setup] and press [OK].


The (blue) Wi-Fi lamp (C) lights up when the wireless connection is enabled.


Step 4

The display on the printer should be as shown below -


1. Please press the [Stop/Reset ] button.

The following screen will be displayed.


2. Select [Standard setup] then press the [OK] button to start the standard setup process.

The printer will now search all available wireless networks in the immediate vicinity.

3. Use the [] buttons to select the access point, that is the name (or SSID) of your network, then press the [OK] button.


The name of your wireless network is represented here as “xxxx”


If you are unsure of the name of your wireless network, it may be on a printed label on your access point, or you can check the network your computer is connected to.

If you cannot see your network listed, then press the left function button (A) to select [Search again].


One of the screens below will be displayed on the printer, depending on which security method your access point is using.


4. Press the [OK] button to enter/edit your network password.

5. Enter the network password (WEP Key or passphrase) of your wireless network.
Character entry is case sensitive.


You can enter characters when the keyboard is displayed on the printer’s LCD. Follow the procedure below -

a. Password entry is case sensitive so press the centre function button (A) to switch between lower case, upper case and numeric characters.

b. Use the buttons (B) to select a character from the keyboard, then press the OK button to select and move to the next character.

c. Repeat steps a and b to enter more characters.


6. Once you have entered your network password, then press the left function button [Done].

7. Your network password will be displayed.
Confirm that the details you have entered are correct.
If you make a mistake, press [OK] to edit the password.


WEP


WPA/WPA2

8. Press the left function button to [End Setup].

9. When the left screen appears, press the [OK] button.This concludes the standard connection setup procedure.


Please now proceed by installing the software to make the most out of your PIXMA MG6450.

If you do not have the installation CD that came with your product, please download the manuals and software to continue.


If the wireless setup is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.


Restore Network Settings to Factory Default

If you need to reset your network settings back to factory default, for example if you change your access point, you can do so by following these instructions.


Step1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.


Step 2

1. Use the [] button (A) to navigate to the [Setup] icon.


2. Press the right function button (B).


Step 3

1. Use the [] button (A) to select [Device Settings] and press the [OK] button.


Step 4

1. Use the [] button (A) to navigate to [Reset settings] and press the [OK] button.


2. Use the [] button (A) to navigate to [LAN settings only].

3. Press the [OK] button.

4. When the [Reset setting?] screen appears, use the [] button to navigate to [Yes].


5. Press the [OK] button. [Processing….Please wait momentarily] will be displayed.

6. When complete, press the [OK] button.


The wireless network settings have been reset back to factory default settings.


Press the [Home] button to return to the home screen.

The network settings have been reset back to factory default settings.

If this process is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.

Feedback