Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) to nasze
17 kroków do lepszego życia.

Czy wiesz, że:

•    Co 5 osoba w krajach rozwijających się żyje za mniej niż 1,25$ dziennie. 
•    Co 9 osoba na świecie cierpi z powody niedożywienia, a jednocześnie ponad 2 miliardy ludzi ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Co więcej – 30% żywności na świecie jest marnowana. 
•    103 miliony młodych ludzi nie potrafi czytać ani pisać, a ponad 60% to kobiety. 
•    Ponad 80% ścieków zanieczyszczonych działalnością człowieka wprowadzana jest do rzek i mórz bez jakichkolwiek procesów oczyszczania. 
•    Z 8300 znanych nam gatunków zwierząt 8% już wyginęła, a 22% jest zagrożona wyginięciem.

Dane pokazują, że obecnie niektórzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, a dodatkowo zmieniamy świat tak, że nasze wnuki będą żyły w zupełnie innym świecie. Czy to zrównoważony rozwój?

Chcemy żyć w dobrobycie, ale jednocześnie w czystym i bezpiecznym środowisku. Czy to możliwe?

SDG zostały wypracowane w odpowiedzi na pogłębiające się nierówności ekonomiczne pomiędzy krajami. Mają budować pokojową przyszłość, zapewnić sprawiedliwość, poszanowanie godności człowieka i równych szans dla wszystkich ludzi.

Postaraj się zrozumieć globalne cele i aktywnie zaangażować w ich rozwiązywanie. 

Pamiętaj:  Małe zmiany dokonane przez miliony dają ogromny efekt.


Dodatkowe informacje i ciekawe linki znajdziesz poniżej:
•    Leonardo DiCaprio stara się odpowiedzieć na pytanie „co robimy źle?” – Before the fllood
•    Chcesz pomagać? Zostać wolontariuszem? Zajrzyj na: Ochotnicy.waw.pl
•    Londyn dzieli się jedzeniem z potrzebującymi: Fridge that fight food waste
•    Co to jest foodsharing I czym są jadłodzielnie? - Foodsharing
•    Lista jadłodzielni w Polsce: Jadłodzielnie 
•    Czym jest sprawiedliwy handel i jak kupować odpowiedzialnie? Fair Trade
•    Kto zarabia na Twojej koszulce? Cena koszulki
•    Moda, która ceni ludzką pracę i środowisko: Fashion Revolution
•    Dzieci, niewolnicy współczesnego świata: Niewolnictwo XXI wieku
•    Zasady ekologicznej jazdy samochodem: Ecodriving

Sustainable Development Goal (SDG)

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 
Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo 
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie 
Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 
Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność 
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu 
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Więcej informacji na temat SDG znajdziesz na: http://www.un.org.pl/
https://www.facebook.com/UnicPoland/