Warunki

Regulamin promocji: 3-lata gwarancji w promocji

Organizator

1. Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).

Oferta

2. W przypadku określonych poniżej wybranych produktów firmy („produkty promocyjne”) niniejsza oferta dotycząca 3-letniej gwarancji („oferta dotycząca gwarancji”) obejmuje:

o dwuletnie przedłużenie obowiązującej rocznej gwarancji komercyjnej firmy Canon – Europejski system gwarancyjny („EWS”);
o rozszerzenie usługi i dwuletnie przedłużenie obowiązującej gwarancji EWS;
o w przypadku serii PIXMA G jest to dwuletnie przedłużenie obowiązującej rocznej gwarancji Canon lub osiągnięcie liczby 30 000 stron – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
o W przypadku drukarek PIXMA G650 i G550 będzie to rozszerzenie o 2 lata lub 10 000 stron, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. Z wyłączeniem zmian zawartych w niniejszym dokumencie (przedłużenie i/lub rozszerzenie) – w przypadku usług gwarancyjnych świadczonych na mocy niniejszej oferty dotyczącej gwarancji będą obowiązywały odpowiednie warunki EWS. W przypadku sprzeczności między warunkami usług świadczonych na mocy niniejszej oferty dotyczącej gwarancji a warunkami EWS będą obowiązywać warunki oferty dotyczącej gwarancji.

 

Uczestnicy

4. Niniejsza oferta dotycząca gwarancji jest dostępna wyłącznie dla użytkowników końcowych (firm lub osób fizycznych – „uczestnicy” lub „uczestnik”). Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z oferty i nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów.

5. Uczestnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.

6. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin („regulamin”).

 

Produkty objęte ofertą

7. Wybrane produkty firmy Canon objęte niniejszą ofertą dotyczącą gwarancji („produkty objęte ofertą”) oraz stosowna oferta dotycząca gwarancji znajdują się na liście produktów objętych ofertą dostępnej w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Firma Canon będzie dodawać i usuwać produkty z listy produktów objętych ofertą, dlatego najnowsze informacje o produktach objętych ofertą dotyczącą gwarancji należy sprawdzać na stronie oferty (tutaj) i w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

Lista produktów objętych ofertą

 

Grupa produktów Urządzenie/drukarka Oferta promocyjna Promocyjna usługa gwarancyjna
PIXMA G640 Rozszerzenie Zwrot do serwisu
G540 Zwrot do serwisu
G7040 Zwrot do serwisu
G6040 Zwrot do serwisu
GM4040 Zwrot do serwisu
G4411 Zwrot do serwisu
G5040 Zwrot do serwisu
GM2040 Zwrot do serwisu
G3411 Zwrot do serwisu
G1420 Zwrot do serwisu
G2420 Zwrot do serwisu
G3420 Zwrot do serwisu
G2460 Zwrot do serwisu
G3460 Zwrot do serwisu
MAXIFY MB2150 Rozszerzenie i przedłużenie Wymiana u klienta
MB2155 Wymiana u klienta
MB2750 Wymiana u klienta
MB2755 Wymiana u klienta
GX6040 Wymiana u klienta
GX7040 Wymiana u klienta
MB5150 Rozszerzenie Wymiana u klienta
MB5155 Wymiana u klienta
MB5450 Wymiana u klienta
MB5455 Wymiana u klienta
iB4150 Wymiana u klienta
i-SENSYS LBP223dw Rozszerzenie Naprawa na miejscu
LBP226dw Naprawa na miejscu
LBP228x Naprawa na miejscu
LBP621Cw Rozszerzenie i przedłużenie Wymiana u klienta
LBP623Cdw Rozszerzenie Naprawa na miejscu
LBP663Cdw Naprawa na miejscu
LBP664Cx Naprawa na miejscu
MF443dw Naprawa na miejscu
MF445dw Naprawa na miejscu
MF446x Naprawa na miejscu
MF449x Naprawa na miejscu
MF542x Naprawa na miejscu
MF543x Naprawa na miejscu
MF641Cw Naprawa na miejscu
MF643Cdw Naprawa na miejscu
MF645Cx Naprawa na miejscu
MF742Cdw Naprawa na miejscu
MF744Cdw Naprawa na miejscu
MF746Cx Naprawa na miejscu
MF832Cdw Naprawa na miejscu
imageFORMULA P-208II Rozszerzenie Zwrot do serwisu
P215II Zwrot do serwisu
DR-F120 Zwrot do serwisu
imageRUNNER iR C1225iF Rozszerzenie Naprawa na miejscu

 

8. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez spółki należące do grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) lub Szwajcarii. Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego lub z szarej strefy) nie jest objęty niniejszą ofertą. Aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego, należy kliknąć tutaj.

9. Zgłoszenia uczestników dokonujących zakupu hurtowo (tzn. więcej niż 25 produktów objętych ofertą na uczestnika) nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej promocji.

 

Czas obowiązywania oferty

10. Ta oferta dotycząca gwarancji nie ma charakteru stałego. Produkty objęte ofertą należy zarejestrować nie później niż 30 dni od daty zakupu, którą potwierdza ważny dowód zakupu. Aby zarejestrować produkt objęte ofertą, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z instrukcją podaną w niniejszym regulaminie.

 

Kraje objęte ofertą

11. Produkty objęte ofertą należy zakupić u sprzedawców detalicznych zlokalizowanych w dowolnym z wymienionych poniżej krajów („kraje objęte ofertą”) lub w sklepie internetowym mającym domeną odnoszącą się do jednego z tych krajów bądź zarejestrowaną siedzibę w jednym z nich. Produkty objęte ofertą muszą być również zarejestrowane pod adresem znajdującym się w jednym z krajów objętych ofertą.

Kraje objęte ofertą to: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

Jak zarejestrować produkt i skorzystać z oferty dotyczącej gwarancji

12. Aby skorzystać z oferty dotyczącej gwarancji, uczestnicy powinni prawidłowo wypełnić i przesłać internetowy formularz zgłoszeniowy celu zarejestrowania produktu objętego ofertą (we wniosku należy podać prawidłowe numery seryjne produktów*) w ciągu 30 dni od zakupu takiego produktu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 30 dni od zakupu produktu objętego ofertą nie zostaną zaakceptowane przez firmę Canon. Uczestnicy będą musieli zeskanować, wysłać i załączyć do internetowego formularza wniosku ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu fiskalnego lub zamówienie internetowe i potwierdzenie płatności, w tym podatku VAT). Uwaga: dowód wysyłki nie zostanie uznany za ważny dowód zakupu.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

13. Po zatwierdzeniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jego wniosek został przyjęty, a produkt objęty ofertą został zarejestrowany. Jeśli uczestnik nie otrzyma takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 8 dni roboczych od wysłania wniosku, powinien skontaktować się z naszą infolinią ds. wniosków, pod numerem telefonu +48 22 583 43 07. Należy zachować potwierdzenie przesłane pocztą e-mail w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ono wymagane jako dowód złożenia prawidłowego zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania z usług gwarancyjnych.

14. Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia niekompletnych, nieprawidłowych lub nieuzasadnionych wniosków.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

15. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

16. Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszym regulaminem oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z oferty. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z ofertą są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

17. Produkty objęte ofertą są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty objęte ofertą w czasie obowiązywania oferty.

18. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej oferty w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wpływu takich działań na uczestników, a tym samym uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.

 

Ochrona danych osobowych

19. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane przez Interpay Sales Promotions Ltd (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia) w celach zarządzania tą ofertą. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

20. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych klientów indywidualnych i biznesowych firmy Canon: https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.

 

Jak skorzystać z usług w ramach oferty dotyczącej gwarancji

21. Jeśli zgłoszenie udziału w promocji zostanie pozytywnie zweryfikowane, a uczestnik chce skorzystać z wydłużonego okresu lub rozszerzonego zakresu usług w ramach tej oferty, powinien skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej Canon (tutaj) i mieć:

a. pełną nazwę urządzenia/model drukarki i numer seryjny*;
b. informacje o wersji zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego – jeśli ma to zastosowanie;
c. swoje dane kontaktowe, adres, pod którym znajduje się urządzenie/drukarka, oraz swój adres e-mail;
d. dowód zakupu produktu i aktywacji oferty dotyczącej gwarancji zgodnie z treścią potwierdzenia przesłanego pocztą e-mail po zarejestrowaniu gwarancji online;
e. przejrzysty opis usterki, oraz mieć możliwość wykonania wszelkich czynności diagnostycznych zgodnie z zaleceniami;
f. oprócz tego powinien stosować się do wszelkich uzasadnionych instrukcji pracowników działu pomocy, co umożliwi uczestnikowi skorzystanie z usług gwarancyjnych.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

 

Prawo i jurysdykcja

22. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza Promocja, niniejsze warunki oraz wszelkie spory z nich wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

23. W przypadku tej oferty będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.