Warunki

Regulamin promocji: 3-lata gwarancji w promocji

Promocja i organizator promocji

1. Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).

2. W przypadku określonych poniżej wybranych produktów firmy („Produkty promocyjne”) niniejsza Promocja zapewniająca 3 lata gwarancji („Gwarancja promocyjna”) obejmuje:

o dwuletnie przedłużenie obowiązującej rocznej gwarancji komercyjnej firmy Canon – Europejski system gwarancyjny („EWS”); lub

o rozszerzenie usługi i dwuletnie przedłużenie obowiązującej gwarancji EWS.

3. Z wyłączeniem zmian zawartych w niniejszym dokumencie (przedłużenie i/lub rozszerzenie) – w przypadku usług gwarancyjnych świadczonych na mocy niniejszej gwarancji promocyjnej będą obowiązywały odpowiednie warunki EWS. W przypadku sprzeczności między warunkami usług świadczonych na mocy niniejszej gwarancji promocyjnej a EWS będą obowiązywać warunki gwarancji promocyjnej.

Okres promocji

4. Oferta gwarancji promocyjnej jest teraz stała. Zakupiony produkt w ramach oferty promocyjnej musi zostać zarejestrowany nie później niż 30 dni od daty zakupu, co potwierdza ważny dowód zakupu. Aby zarejestrować produkt z tej oferty, należy wypełnić i przesłać zgłoszenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszych Warunkach.

Terytorium promocji

5. Produkty promocyjne muszą zostać nabyte i zarejestrowane pod adresem w jednym z Terytoriów promocji: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Produkty promocyjne

6. Oto zestawienie wybranych produktów firmy Canon objętych niniejszą ofertą gwarancji promocyjnej („produkty promocyjne”):

Grupa produktów  Urządzenie/drukarka Oferta promocyjna Promocyjna usługa gwarancyjna
MAXIFY
MB2150
Rozszerzenie i wydłużenie  Wymiana na miejscu 
MB2155
Wymiana na miejscu 
MB2750 Wymiana na miejscu 
MB2755
Wymiana na miejscu 
MB5150
Rozszerzenie Wymiana na miejscu 
MB5155
Wymiana na miejscu 
MB5450
Wymiana na miejscu 
MB5455
Wymiana na miejscu 
iB4150
Wymiana na miejscu 
i-SENSYS
LBP212dw
Rozszerzenie Naprawa na miejscu 
LBP214dw
Naprawa na miejscu 
LBP611Cn
Rozszerzenie i wydłużenie  Wymiana na miejscu 
LBP613Cdw
Rozszerzenie Naprawa na miejscu 
LBP621Cw
Rozszerzenie i wydłużenie  Wymiana na miejscu 
LBP623Cdw
Rozszerzenie Naprawa na miejscu 
LBP653Cdw
Naprawa na miejscu 
LBP663Cdw
Naprawa na miejscu 
LBP664Cx
Naprawa na miejscu 
MF421dw
Naprawa na miejscu 
MF426dw
Naprawa na miejscu 
MF428x
Naprawa na miejscu 
MF429x
Naprawa na miejscu 
MF522x
Naprawa na miejscu 
MF525x
Naprawa na miejscu 
MF631Cn
Naprawa na miejscu 
MF633Cdw
Naprawa na miejscu 
MF635Cx
Naprawa na miejscu 
MF641Cw
Naprawa na miejscu 
MF643Cdw
Naprawa na miejscu 
MF645Cx
Naprawa na miejscu 
MF732Cdw
Naprawa na miejscu 
MF734Cdw
Naprawa na miejscu 
MF735Cx
Naprawa na miejscu 
MF742Cdw
Naprawa na miejscu 
MF744Cdw
Naprawa na miejscu 
MF746Cx
Naprawa na miejscu 
imageFORMULA
P-208II
Rozszerzenie Zwrot do serwisu
P215II
Zwrot do serwisu
DR-F120
Zwrot do serwisu
imageRUNNER
iR C1225iF
Rozszerzenie Naprawa na miejscu 

Firma Canon może objąć niniejszą Promocją nowe modele Produktów wymienione w tej klauzuli i wprowadzone na rynek w okresie obowiązywania Promocji. Data zakończenia tej Promocji w przypadku nowo dodanych Produktów pozostanie taka sama jak przedstawiona w klauzuli 4 niniejszych Warunkach.

7. Produkty promocyjne muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez spółki należące do grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (EEA). Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą Promocją. Aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego, należy kliknąć tutaj.

8. Produkty Promocyjne należy zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu, aby móc skorzystać z niniejszej Promocji. Aby zarejestrować produkt, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z poniższą instrukcją.

9. Oferta jest dostępna tylko dla użytkowników końcowych. Zgłoszenia firm lub osób dokonujących zakupu hurtowo (tzn. więcej niż 25 Produktów Promocyjnych w Okresie Promocji) nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej Promocji.

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z Promocji i nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów.

10.Uznaje się, że wszyscy Zgłaszający zaakceptowali niniejsze Zasady i warunki oraz zobowiązali się do ich przestrzegania.

Jak zarejestrować produkt i uzyskać gwarancję promocyjną

11. Wszyscy Zgłaszający muszą mieć ukończone 18 lat. Przesyłając zgłoszenie w ramach Promocji i rejestrując swój produkt, klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i/lub nie akceptują regulaminu promocji, są proszone o nieubieganie się o przyznanie Gwarancji Promocyjnej.

12. Aby ubiegać się o przyznanie Gwarancji Promocyjnej, należy prawidłowo wypełnić i przesłać dostępny tutaj formularz zgłoszeniowy online w celu zarejestrowania swojego produktu (we wniosku należy podać prawidłowe numery seryjne produktów*) w ciągu 30 dni od zakupu produktu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 30 dni od zakupu produktu nie zostaną zaakceptowane przez firmę Canon. Zgłaszający musi zeskanować, przesłać i załączyć do formularza zgłoszeniowego online ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu albo zamówienia online i potwierdzenia płatności). Uwaga: dowód wysyłki nie zostanie uznany za ważny dowód zakupu.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

13. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Zgłaszający otrzyma e-mail z potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia i zarejestrowania produktu. Jeśli potwierdzenie e-mail nie dotrze w ciągu 8 dni roboczych od przesłania zgłoszenia albo w razie braku dostępu do komputera, należy skontaktować się z linią obsługi zgłoszeń, telefonując pod numer +48 22 583 4307. Należy zachować potwierdzenie przesłane pocztą e-mail w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ono wymagane jako dowód złożenia prawidłowego zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania z usług gwarancyjnych.

14.    Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia niekompletnych, nieprawidłowych lub bezpodstawnych zgłoszeń.

Zrzeczenia odpowiedzialności

15. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia ciała wnioskodawcy związane z realizacją niniejszej promocji. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

16. Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie prawo do wyłączenia zgłoszeń lub Zgłaszających w przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z uczestnictwem w Promocji. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

17. Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

18. Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zmiany niniejszej Promocji w dowolnym czasie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, Canon będzie dokładać starań w celu zminimalizowania ewentualnego wpływu na Zgłaszających, co mogłoby prowadzić do nieporozumień związanych z udziałem w Promocji.

Ochrona danych osobowych

19. Canon Europa N.V. Canon Europe Limited zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 4093977 z siedzibą w 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania, są administratorami danych osobowych, udostępnianych przez Zgłaszających w ramach niniejszej Promocji, w myśl obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe są kontrolowane i przetwarzane przez firmę Canon lub dowolną firmę z listy autoryzowanych przez nią stron trzecich, ściśle według niezbędnych przepisów i regulacji służących ochronie prywatności. O ile nie uzgodniono inaczej, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Canon lub autoryzowane przez nią strony trzecie wyłącznie do celów niniejszej Promocji i świadczenia usług w ramach Gwarancji Promocyjnej. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych lub kontaktu ze strony Canon w związku z kolejnymi podobnymi promocjami w przyszłości Zgłaszający NIE powinni zaznaczać pola zgody („opt-in”) podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Jak skorzystać z promocyjnych usług gwarancyjnych

20. Aby po zatwierdzeniu zgłoszenia skorzystać z wydłużonych lub rozszerzonych usług gwarancyjnych uzyskanych w ramach tej Promocji, należy skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej Canon przygotowawszy wcześniej:

    a.    pełną nazwę urządzenia/model drukarki i numer seryjny*;
    b.    informacje o wersji zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego — jeśli ma to zastosowanie;
    c.    swoje dane kontaktowe, adres, pod którym znajduje się urządzenie/drukarka, oraz swój adres e-mail;
    d.    dowód zakupu produktu i aktywacji Gwarancji Promocyjnej zgodnie z potwierdzeniem przesłanym pocztą e-mail po zarejestrowaniu gwarancji online;
    e.    przejrzysty opis usterki, oraz mieć możliwość wykonania wszelkich czynności diagnostycznych zgodnie z zaleceniami;
    f.    oprócz tego należy przestrzegać wszelkich uzasadnionych instrukcji działu pomocy, co pozwoli na przyznanie uprawnienia do usług gwarancyjnych.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.

Prawo i jurysdykcja

21. Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie będą ograniczać praw, które przysługują uczestnikowi jako konsumentowi.

22. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza Promocja, niniejsze warunki oraz wszelkie spory z nich wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

23. Konsument może być uprawniony do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego w swoim języku oraz w sądach lokalnych. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych Uczestnika, które mogą mu przysługiwać.