Zasady i warunki użytkowania

"Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Canon Europe. Korzystanie ze stron internetowych Canon, jest jednoznaczne z akceptacją następujących zasad i warunków. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad i warunków, prosimy o opuszczenie stron Canon Europe!"

1. Zgoda

2. Strona internetowa Canon

3. Informacje o plikach cookie

4. Użytkowanie

5. Oświadczenie

6. Odpowiedzialność

7. Zasady ochrony prywatności

8. Znak towarowy

9. Canon Europa N.V.

10. Prawo właściwe

11. Prawa autorskie

1. Zgoda

Canon Europa N.V. ("Canon") dostarcza tę stronę internetową ("strona internetowa Canon") na następujących warunkach i zasadach ("Zasady i warunki"). Uzyskując dostęp do jakichkolwiek stron internetowych Canon, zgadzasz się na te Zasady i warunki. Zasady i warunki mogą być aktualizowane przez Canon, poprzez publikację zmienionych Zasad i warunków, bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym doradzamy każdorazowo do zapoznania się z aktualnymi Zasadami i warunkami, podczas korzystania ze stron internetowych Canon.

  Na górę

2. Strona internetowa Canon

Na stronie internetowej Canon użytkownicy mają dostęp do informacji o określonych produktach i usługach Canon, oraz możliwość przesłania zapytania w celu uzyskania od Canon dodatkowych informacji. Strona internetowa Canon jest europejską stroną internetową, a produkty i usługi mogą się różnić w zależności od kraju. Użytkownicy powinni korzystać z linków do stron poszczególnych krajów, aby znaleźć szczegółowe informacje o dostępnych produktach i usługach.

  Na górę

3. Informacje o plikach cookie

Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

  Na górę

4. Użytkowanie

Korzystający ze stron internetowych Canon zobowiązują się nie publikować i nie wysyłać za pośrednictwem tej strony żadnych materiałów, które można rozsądnie uznać za:: (i) obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, agresywne, mogące wywoływać nienawiść rasową, dyskryminacyjne lub bluźniercze; (ii) łamiące jakiekolwiek zobowiązania poufności lub prywatności lub jakiejkolwiek tajemnicy handlowej; (iii) naruszające prawa własności jakiejkolwiek strony trzeciej, lub na które nie posiadasz niezbędnych licencji lub zgód; lub (iv) naruszające jakiekolwiek inne prawo.

Zgadzają się też nie transmitować i nie wysyłać za pośrednictwem strony żadnych materiałów, które można rozsądnie uznać za czyn lub zachęcanie do czynu, który mógłby być przestępstwem, dawać powód do odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób być sprzeczny z prawem dowolnego kraju lub innej kompetentnej władzy, lub naruszać prawa jakiejkolwiek strony trzeciej chronione w dowolnej części świata.

Canon zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych materiałów ze strony kiedy można rozsądnie podejrzewać, że materiały te są zabronione w Sekcji 4, lub w inny sposób nieodpowiednie. Niezależnie od tego, korzystający ze stron internetowych Canon zgadzają się, że Canon nie ma kontroli nad treścią strony dostarczoną przez innych użytkowników, ani nie zapewnia monitorowania strony aby zapewnić jej dokładność, poprawność czy zgodność z zasadami opisanymi w tych Zasadach i warunkach.

Nie wolno linkować do stron internetowych Canon innych stron, które są niestosowne lub niewłaściwe, jak również każdy link musi zostać usunięty na żądanie Canon.

Wszystkie materiały (włączając, ale nie ograniczając się do tekstu, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafik, obrazów, filmów, zestawów danych, oprogramowania i treści cyfrowych do pobrania) umieszczone na tej stronie internetowej ("Materiały") są własnością firmy Canon i jej dostawców, oraz są chronione przez europejskie, japońskie oraz międzynarodowe prawa autorskie.

Canon zezwala na oglądanie i pobieranie Materiałów jedynie do osobistego, niekomercyjnego użytku; zastrzegając, że nie będą one modyfikowane ani nie będą tworzone dzieła pochodne od Materiałów w żaden sposób, reprodukowane, publicznie wyświetlane, dystrybuowane, lub inaczej używane dla jakiejkolwiek publiczności lub celu komercyjnego. Jakiekolwiek użycie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej jest zabronione.

Jeśli korzystający ze stron internetowych Canon chciałby używać Materiałów poza zakresem określonym powyżej, musi uzyskać wcześniejszą zgodę odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji dla Materiałów, np. firmy Canon, jej dostawców lub innych.

W przypadku chęci bezpośredniego zacytowania jakiejkolwiek część Treści w jakimkolwiek materiale drukowanym, takim jak gazeta, prosimy o kontakt w celu uzyskania zgody pod adresem: new.media@canon-europe.com. W przypadku chęci opublikowania jakiejkolwiek części Materiałów na CD lub innym nośniku prosimy o określenie tej części Materiałów, która miałaby zostać opublikowana.

W przypadku naruszenia warunków z niniejszej sekcji 4, korzystający ze stron internetowych Canon zgadzają się zabezpieczyć firmę Canon przez wszelkimi roszczeniami, stratami lub poniesionymi szkodami z tym związanymi.

  Na górę

5. Oświadczenie

Canon niniejszym wyłącza wszystkie warunki, gwarancje, uprawnienia i inne warunki dotyczące dostarczenia lub zapewnienia dostarczenia, braku dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu jakiejkolwiek usługi w związku ze stronami internetowymi Canon lub co do dokładności, kompletności lub aktualności stron internetowych Canon jakie mogłyby być ważne w związku z Sekcją 5 między Canon a korzystającymi ze stron internetowych Canon, lub w jakikolwiek inny sposób wynikać, lub być uwzględnione w tych Zasadach i warunkach lub jakimkolwiek wspólnym kontrakcie, przepisie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób.

Korzystający ze stron internetowych Canon rozumieją i zgadzają się na używanie stron internetowych Canon na swoje własne ryzyko, oraz, że Canon nie gwarantuje, że strony internetowe Canon spełnią wymagania korzystających z nich, czy też będą bezawaryjne, wolne od błędów i bezpieczne. Zawartość lub usługi dostarczane za pośrednictwem stron internetowych Canon są "takie jakie są" oraz na zasadzie "jak dostępne", i Canon nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób, bezpośredni lub pośredni w odniesieniu do stron internetowych Canon dla udostępnionych treści lub usług oferowanych w ramach stron internetowych Canon. Firma Canon zastrzega sobie wyłączne prawo do zawieszenia lub wycofania dowolnych treści lub usług oferowanych jako część stron internetowych Canon.

  Na górę

6. Odpowiedzialność

Canon, każda inna strona (niezależnie od jej udziału w tworzeniu, produkcji, utrzymywaniu lub dostarczaniu tych stron internetowych Canon), oraz każda z firm grupy Canon oraz urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze oraz agenci którejkolwiek z nich, wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek wartość lub rodzaj straty lub szkody, która mogła wyniknąć dla korzystających z tych stron lub strony trzeciej, (włączając ale nie ograniczając się do każdej bezpośredniej, pośredniej, karnej lub poniesionej w konsekwencji straty lub szkody, lub jakiejkolwiek utraty zysku, dochodu, dobrej woli, danych, umów, użycia pieniędzy, strat lub szkód wynikających lub jakkolwiek powiązanych z utrudnieniem działalności biznesowej, niezależnie czy w wyniku deliktu (w tym bez ograniczenia zaniedbania), kontraktu czy w inny sposób w powiązaniu ze stronami internetowymi Canon, jakimikolwiek stronami połączonymi z stroną internetową Canon lub materiałami na tych stronach, włączając ale nie ograniczając się do strat lub szkód związanych z wirusami, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inną własność przy pomocy których uzyskiwany jest dostęp, używanych przeglądarek do przeglądania stron internetowych Canon lub pobierane jakiekolwiek materiały ze stron internetowych Canon lub jakichkolwiek stron połączonych ze stroną internetową Canon. Zastrzeżenie to nie ma wpływu na prawa ustawowe.

Nic w tych Zasadach i warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Canon za (i) śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniechania; (ii) oszustwa; lub (iii) innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona zgodnie z właściwym prawem.

  Na górę

7. Zasady ochrony prywatności

Dokonując rejestracji w którejkolwiek części niniejszej Witryny internetowej firmy Canon, Użytkownik zgadza się przekazać spółce Canon dokładne dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. Szczegółowe informacje na temat stosowania i przekazywania danych osobowych Użytkownika znajdują się w niniejszych ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI.
ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

  1. Informacje przekazane w ramach Witryny internetowej firmy Canon, przez nią lub w inny sposób za jej pośrednictwem zostaną użyte przez spółkę Canon, która w rozumieniu niniejszej części 7 obejmuje również spółkę Canon Europe Ltd, w celu świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej firmy Canon.
  2. Firma Canon, jednostki stowarzyszone lub przedstawiciele firmy Canon mogą używać tych informacji w celach marketingowych lub w celu informowania Użytkownika o innych produktach i usługach, którymi naszym zdaniem Użytkownik może być zainteresowany. Użytkownik może określić, czy chce otrzymywać takie informacje, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu rejestracyjnym. Jako że informacje są przekazywane za pomocą poczty e-mail, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich informacji. Dane osobowe Użytkownika mogą być powiązane z danymi przeglądarki, innymi jednostkami stowarzyszonymi firmy Canon i stronami trzecimi (takimi jak dostawcy usług hostingowych) w celach określonych powyżej i wymienionych w zasadach dotyczących plików cookie oraz w celach związanych z zarządzaniem grupą. Może to obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niektórzy z odbiorców mogą znajdować się w krajach, które nie mają takich samych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jak państwa członkowskie Unii Europejskiej. Użytkownik może mieć jednak pewność, że wdrożone zostały odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony poufności i bezpieczeństwa jego danych.
  3. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony prywatności Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonym komputerze oraz w ręcznie sporządzanych plikach i nie będą przetwarzane w innych celach niż te określone w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Serwer, którego firma Canon używa do przechowywania tych danych, jest dostępny dla wyznaczonych zewnętrznych agencji, wykonawców lub upoważnionych pracowników firmy Canon wyłącznie pod ścisłą kontrolą firmy Canon („Upoważnieni pracownicy”). Ten serwer jest ponadto połączony z Internetem za pośrednictwem zapory i z tego względu nie jest ogólnodostępny.
  4. Na komputerze Użytkownika będą instalowane małe porcje danych, nazywane plikami cookie, w celu gromadzenia danych statystycznych, w tym ścieżek nawigacyjnych, liczby odwiedzin, powracających klientów i liczby trafień na stronę. Jedynymi danymi osobowymi, które może zawierać plik cookie, są dane podane przez samego Użytkownika. Pliki cookie nie mogą odczytywać danych z dysku twardego Użytkownika. Używamy plików cookie do ustalenia przydatności informacji, które przekazujemy, i sprawdzenia, jak przyjazna użytkownikom jest nasza witryna internetowa. Firma Canon nie udostępnia danych, które gromadzi za pośrednictwem plików cookie, innym podmiotom nienależącym do Grupy Canon ani nie sprzedaje ich stronom trzecim. Jeśli Użytkownik woli nie otrzymywać plików cookie z naszej witryny internetowej, może ustawić przeglądarkę tak, aby ostrzegała go, zanim zaakceptuje pliki cookie. Użytkownik może odrzucić plik cookie, gdy przeglądarka powiadomi go o jego obecności. Użytkownik może także odmówić akceptacji plików cookie, wyłączając je w przeglądarce. Użytkownik nie musi mieć włączonych plików cookie, aby móc korzystać z każdego obszaru Witryn internetowych firmy Canon.
  5. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, poprawiania ich, aktualizowania lub usuwania poprzez użycie odpowiedniego łącza do swojego profilu bądź poprzez przesłanie prośby na adres e-mail consumer.deletions@canon-europe.com
  6. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia przez nas zamówionych przez Użytkownika usług lub przez dowolny dodatkowy okres wymagany przepisami prawa.
  7. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą zostać zmienione przez spółkę Canon. Te zmiany mogą wpłynąć na sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika. Zmienione zasady ochrony prywatności będą dostępne w Witrynie internetowej firmy Canon bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nas danych klientów znajdują się w naszych zasadach ochrony prywatności danych konsumentów.

Zasady ochrony prywatności dla Internetowego Systemu Rekrutacyjnego firmy Canon

  Na górę

8. Znak towarowy

Używanie w jakikolwiek sposób znaków towarowych i logotypów Canon lub Grupy Canon jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Canon.

  Na górę

9. Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandia
Telefon 0031 20 545 8545
Faks 0031 20 545 8222

Zarejestrowano: Numer rejestracyjny firmy: 33166721
Nr VAT: NL005916343B01

 

  Na górę

10. Prawo właściwe

Niniejsze Zasady i warunki powinny być rozpatrywane i konstruowane zgodnie z prawem brytyjskim. Spory związane z niniejszymi Zasadami i warunkami powinny być przedmiotem wyłącznej jurysdykcji brytyjskich sądów.

  Na górę

11. Prawa autorskie

Copyright © Canon Europa N.V. oraz Canon Europe Ltd 2002-2005. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, redystrybucja, republikacja lub modyfikacja jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania ze stron internetowych Canon lub związana z nią dalsza promocją jest surowo zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Canon.

Wersja 1
Data wydania: 23/02/2005

  Na górę

spacer
					image