Firma Canon uzyskuje certyfikat SBTi za wytyczenie ambitnego celu redukcji emisji CO2

Plany firmy Canon dotyczące redukcji emisji CO2 zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets SBTi za zgodne z porozumieniem paryskim, które zakłada dążenie do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury o 1,5°C.

Main logo

Canon uzyskuje certyfikat SBTi

The Canon Group Science Base Targets zostały zweryfikowane przez SBTi. Dotyczyły one w szczególności planów na rok 2030, obejmujących 42% bezwzględnej redukcji emisji CO2 dla zakresu 11 i 22  oraz 25% dla zakresu 3 (kategoria 1 i 11)3  w porównaniu z rokiem 2022.
Canon będzie nadal redukować emisję CO2 zgodnie ze swoimi krótkoterminowymi celami środowiskowymi, a także ze standardami SBTi, przyczyniając się tym samym do promowania idei dekarbonizacji wśród społeczeństwa.

Oprócz realizacji celów związanych z SBTi, Canon będzie kontynuować ograniczenie emisji CO2 we wszystkich fazach cyklu życia produktu o 3%, rok do roku. Jeśli cel ten będzie utrzymany, to do 2030 roku emisja zostanie zredukowana o około 50% w stosunku do poziomu z 2008 roku. Firma jest na dobrej drodze do realizacji tego zamiaru, odnotowując w latach 2008-2022 średnią poprawę o 4,1%. Łączna redukcja, począwszy od 2008 roku, wyniosła 43%.

W perspektywie długoterminowej, Canon jest zaangażowany w pracę w kierunku niskoemisyjnej przyszłości i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

Przeczytaj więcej o działaniach firmy Canon na rzecz zrównoważonego rozwoju tutaj.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) definiuję metodologię, która zachęca firmy do ustalania celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych w oparciu o naukę o klimacie. Jest ona zarządzana przez cztery organizacje: United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) i CDP.

  1. Zakres 1 (Scope 1) Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
  2. Zakres 2 (Scope 2) pośrednie energetyczne emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu (w praktyce emisje GHG powstają w miejscu wytworzenia tych mediów).
  3. Zakres 3 (Scope 3) Inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.