Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem końcowym („Użytkownik”) licencjonowanej aplikacji pobranej przez Użytkownika z poniższej listy i powiązanej z nią dokumentacji elektronicznej („Licencjonowana aplikacja”) a firmą Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Dostawca aplikacji”) (i/lub dostawcami zewnętrznymi, podmiotami zależnymi lub spółkami stowarzyszonymi). Pojęcie „licencjonowana aplikacja” może oznaczać i obejmować aplikacje EOS Companion lub Lens Guru i ich zaktualizowane wersje (o ile nie przedstawiono szczegółowych warunków).

Użytkownik może pobrać Licencjonowaną aplikację z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Apple Inc. („Apple”) do objętego licencją użytku za pomocą lub w ramach urządzenia przenośnego marki Apple® (takiego jak iPhone®, iPad® lub iPod®) lub innej prawnie zastrzeżonej przez firmę Apple platformy oprogramowania działającej w podręcznym urządzeniu („Urządzenie firmy Apple”) albo z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Google Inc. („Google”) do objętego licencją użytku za pomocą lub w ramach urządzenia przenośnego marki Android TM lub innej prawnie zastrzeżonej platformy oprogramowania Android działającej w podręcznym urządzeniu bezprzewodowym („Urządzenie z systemem Android”) (zbiorczo: „Urządzenie”).

ZAINSTALOWANIE LUB UŻYCIE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ LICENCJONOWANEJ APLIKACJI.  W przypadku próby pobrania plików z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Apple Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Apple i podmioty zależne od firmy Apple są zewnętrznymi beneficjentami umowy licencyjnej i że po zaakceptowaniu przez Użytkownika umowy licencyjnej firma Apple ma prawo (i uznaje się, że akceptuje to prawo) do egzekwowania umowy licencyjnej wobec Użytkownika jako beneficjenta zewnętrznego.

Licencjonowana aplikacja jest udostępniana Użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawana, wyłącznie do użytku zgodnie z niniejszą licencją, o ile odrębna umowa nie zostanie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą aplikacji. W takim przypadku użytkowanie Licencjonowanej aplikacji będzie regulować odrębna umowa pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania tej odrębnej umowy przez Użytkownika. Dostawca aplikacji zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi.

a. Zakres licencji

Niniejsza licencja na Licencjonowaną aplikację udzielana Użytkownikowi przez Dostawcę aplikacji stanowi wyłącznie nieprzekazywalną licencję na użytkowanie Licencjonowanej aplikacji w Urządzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika. Niniejsza licencja nie uprawnia Użytkownika do użytkowania Licencjonowanej aplikacji na Urządzeniu, którego Użytkownik nie posiada lub nie kontroluje, ani do rozpowszechniania lub udostępniania Licencjonowanej aplikacji w sieci, gdzie mogłaby być użytkowana przez wiele urządzeń jednocześnie. Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać dalej ani udostępniać na podstawie podlicencji Licencjonowanej aplikacji. Użytkownik nie może kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszej licencji i w Zasadach użytkowania), dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani modyfikować Licencjonowanej aplikacji oraz jej aktualizacji lub części ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych (z wyjątkiem zakresu, w jakim powyższe ograniczenie jest niedozwolone na mocy obowiązującego prawa lub w jakim mogą na to zezwalać warunki licencji elementów oprogramowania open source zawartych w Licencjonowanej aplikacji). Wszelkie próby wymienionych działań stanowią naruszenie praw Dostawcy aplikacji i jego licencjodawców. Jeśli Użytkownik naruszy powyższe ograniczenie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i obciążony kosztami odszkodowań. Warunki licencji będą obowiązywać w przypadku udostępnionych przez Dostawcę aplikacji uaktualnień zastępujących i/lub uzupełniających pierwotną Licencjonowaną aplikację, o ile do uaktualnienia nie zostanie dołączona odrębna licencja. W takim przypadku warunki takiej licencji będą nadrzędne.

b. Zgoda na wykorzystywanie danych

Użytkownik zezwala Dostawcy aplikacji na gromadzenie i wykorzystywanie danych technicznych i informacji pokrewnych, w tym danych technicznych Urządzenia, systemu i aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych Użytkownika, które są pozyskiwane okresowo, aby ułatwić dostarczanie Użytkownikowi aktualizacji oprogramowania, pomocy technicznej dotyczącej produktów oraz ewentualnych innych usług związanych z Licencjonowaną aplikacją. Dostawca aplikacji jest uprawniony do wykorzystywania wymienionych informacji — pod warunkiem zachowania formy, która nie umożliwia osobistej identyfikacji Użytkownika, i tylko przez konieczny okres — do ulepszania swoich produktów oraz do dostarczania Użytkownikowi usług lub technologii. Podczas używania Licencjonowanej aplikacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy urządzenia. Użytkownik zgadza się podać nazwę, opis lub inne dane, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji Użytkownika.

c. Wypowiedzenie

Licencja obowiązuje do momentu wypowiedzenia jej przez Użytkownika, który usunie lub odinstaluje Licencjonowaną aplikację, lub przez Dostawcę aplikacji. Prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy niniejszej licencji wygasają automatycznie bez wypowiedzenia przez Dostawcę aplikacji, jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zapisy niniejszej licencji. Z chwilą wypowiedzenia licencji Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać wszelkiego użytku Licencjonowanej aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie całości lub części Licencjonowanej aplikacji.

d. Usługi

Materiały innych podmiotów Licencjonowana aplikacja może zapewniać dostęp do serwisów i witryn internetowych Dostawcy aplikacji i innych podmiotów (zbiorczo i indywidualnie: „Usługi”). Użytkowanie Usług może wymagać dostępu do Internetu oraz podlegać dodatkowym warunkom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z usług może napotkać treści uznawane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe, które mogą, ale nie muszą, zostać oznaczone jako zawierające wulgarne określenia, oraz że wykonanie wyszukiwania lub wprowadzenie konkretnego adresu URL może spowodować automatyczne i nieumyślne wygenerowanie łączy lub odnośników do niewłaściwych materiałów. Pomimo tego Użytkownik zgadza się korzystać z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność i potwierdza, że Dostawca aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Niektóre Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały innych podmiotów („Materiały innych podmiotów”) albo łącza do witryn internetowych innych podmiotów. Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca aplikacji nie odpowiada za sprawdzanie lub ocenianie treści, ścisłości, kompletności, aktualności, ważności zgodności z prawem autorskim, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów wymienionych materiałów lub witryn internetowych innych podmiotów. Dostawca aplikacji nie udziela gwarancji i poparcia oraz nie przyjmuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób w związku z Usługami innych podmiotów, materiałami lub witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych ani z jakimikolwiek materiałami, produktami lub usługami innych podmiotów. Materiały innych podmiotów oraz łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Informacje finansowe wyświetlane w ramach Usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy uznawać ich za wskazówki dotyczące inwestycji. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie finansów. Dane lokalizacyjne dostarczane przez Usługi są przeznaczone wyłącznie do podstawowych zastosowań nawigacji i nie należy się nimi posługiwać w sytuacjach, w których potrzebne są precyzyjne informacje o położeniu ani w których błędne, nieprecyzyjne lub niekompletne dane lokalizacyjne mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała, szkodę majątkową lub szkodę dla środowiska. Ani Dostawca aplikacji, ani żaden z dostawców materiałów nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności lub aktualności informacji giełdowych lub danych lokalizacyjnych prezentowanych przez Usługi.

Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi mogą zawierać zastrzeżone treści, informacje i materiały chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi i że Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób wykraczający poza dozwolone korzystanie z Usług. Żadna część Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać Usług oraz nie tworzyć na ich podstawie prac pochodnych w żaden sposób. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usług w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym poprzez naruszenie lub obciążanie przepustowości sieci.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do prześladowania, nękania, śledzenia, zastraszania lub oczerniania innych osób ani do naruszania lub łamania ich praw w jakikolwiek sposób i potwierdza, że Dostawca aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystywanie ich przez Użytkownika ani za prześladowcze, zastraszające, oczerniające, obraźliwe lub nielegalne wiadomości lub transmisje, które może otrzymać podczas korzystania z Usług.

Ponadto Usługi innych podmiotów i Materiały innych podmiotów, do których można uzyskać dostęp, które można wyświetlić lub z którymi można się połączyć za pomocą Urządzenia, nie są dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Dostawca aplikacji nie gwarantuje, że takie Usługi i materiały innych podmiotów są odpowiednie lub dostępne do użytku w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. Decydując się na uzyskiwanie dostępu do Usług lub materiałów innych podmiotów, Użytkownik robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym lokalnych przepisów. Dostawca aplikacji i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do Usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca aplikacji w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub zablokowanie dostępu do wspomnianych Usług. Dostawca aplikacji zastrzega sobie także prawo do nałożenia ograniczeń dotyczących użytkowania lub uzyskiwania dostępu do wybranych Usług bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

e. BRAK GWARANCJI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA JEGO WŁASNE RYZYKO I ŻE PONOSI ON CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I PRACY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LICENCJONOWANA APLIKACJA I USŁUGI REALIZOWANE LUB UDOSTĘPNIANE PRZEZ LICENCJONOWANĄ APLIKACJĘ („USŁUGI”) SĄ DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ, I ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A DOSTAWCA APLIKACJI I JEGO LICENCJODAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI I USŁUG, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, PRAWA DO SPOKOJNEGO KORZYSTANIA I NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW. DOSTAWCA APLIKACJI NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI BĘDZIE NICZYM NIEZAKŁÓCONE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUGI REALIZOWANE W JEJ RAMACH SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUG BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ BEZ PRZERW LUB BŁĘDÓW ORAZ ŻE BŁĘDY W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUGACH BĘDĄ POPRAWIANE. ŻADNA INFORMACJA ANI PORADA W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ PRZEKAZANA PRZEZ DOSTAWCĘ APLIKACJI LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI. JEŚLI LICENCJONOWANA APLIKACJA LUB USŁUGI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH POTRZEBNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NA OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KLIENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencjonowana aplikacja nie została opracowana, by spełnić jego indywidualne wymagania, i wobec tego obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy możliwości i funkcje Licencjonowanej aplikacji opisane w dokumentacji odpowiadają jego wymaganiom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowana aplikacja może nie być wolna od błędów lub usterek i akceptuje, że obecność pomniejszych błędów nie będzie stanowić naruszenia niniejszej Licencji.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia niezależne od Dostawcy aplikacji, podmiotów od niego zależnych i spółek z nim stowarzyszonych mogą zakłócić, ograniczyć lub uniemożliwić użytkowanie lub dostęp do Licencjonowanej aplikacji w sposób tymczasowy lub trwały.

f. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA DOSTAWCA APLIKACJI W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY OSOBOWE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, W TYM ZA SZKODY W WYNIKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE SZKODY I STRATY BIZNESOWE POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN ZABRONIONY LUB INNE), NAWET JEŚLI DOSTAWCA APLIKACJI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Dostawcy aplikacji za wszystkie szkody względem Użytkownika (z wyjątkiem ewentualnych wymogów obowiązującego prawa w przypadku szkody osobowej) nie może przekroczyć kwoty 50 EUR (słownie: pięćdziesiąt euro). Jeśli Użytkownik uiścił opłatę za Licencjonowaną aplikację, może zwrócić się do firmy Apple lub Google, której zapłacił za pobranie i użytkowanie Licencjonowanej aplikacji, a firma Apple lub Google zwróci taką opłatę zgodnie z własnymi obowiązującymi warunkami. Firma Apple lub Google nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności w związku z użytkowaniem, nieużytkowaniem lub usterką Licencjonowanej aplikacji. Powyższe ograniczenia obowiązują, nawet jeśli wymieniony środek nie zdołał spełnić swojego zasadniczego celu.

g. Przepisy eksportowe

Użytkownik nie może użytkować ani eksportować lub reeksportować licencjonowanej aplikacji w sposób niedozwolony przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i przepisami prawa jurysdykcji, w której Licencjonowana aplikacja została pozyskana. W szczególności Licencjonowanej aplikacji nie wolno eksportować ani reeksportować (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone lub (b) do osób wymienionych na liście Specially Designated Nationals (podmioty i osoby z określonych krajów) opracowanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na listach Denied Person’s List lub Entity List (osoby i podmioty objęte zakazem) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Poprzez użytkowanie Licencjonowanej aplikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w takim kraju lub na takiej liście. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać produktów do celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym do rozwoju, projektowania lub produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Przedmioty komercyjne

Licencjonowana aplikacja i związana z nią dokumentacja stanowią „Przedmioty komercyjne” (według definicji tego pojęcia w punkcie 48 C.F.R. §2.101) składające się z „oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym” i „dokumentacji oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym” (zgodnie z użyciem tych pojęć w punkcie 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202 w zależności od przypadku. Zgodnie z punktami 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od przypadku, oprogramowanie komputerowe o charakterze komercyjnym i dokumentacja oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym są udostępniane na podstawie licencji użytkownikom końcowym w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych (a) tylko jako przedmioty komercyjne i (b) tylko z prawami przysługującymi wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym na mocy niniejszych warunków. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

I. Prawa

Niniejsza Umowa podlega postanowieniom i interpretacji prawa holenderskiego. Wszelkie spory między stronami, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy, będą rozwiązywane wyłącznie przez sąd rejonowy w Amsterdamie, w Holandii. Dostawca aplikacji zastrzega sobie jednak wyłączne prawo do odstąpienia od niniejszego zapisu i egzekucji niniejszej Umowy w oparciu o lokalne przepisy prawa i/lub prawo jurysdykcji użytkownika.

j. Informacje kontaktowe

W mało prawdopodobnym przypadku niepełnego zadowolenia z Licencjonowanej aplikacji oraz w razie pytań lub w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym oddziałem lub sprzedawcą firmy Canon.

k. Oprogramowanie typu open-source używane w licencjonowanej aplikacji

 

Licencjonowana aplikacja Photo Companion korzysta z następującego oprogramowania typu open-source:

 1. Oprogramowanie Keychain helper na system iOS/Swift jest objęte licencją MIT — Copyright (c) 2015 Marketplacer. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE.

  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 2. Oprogramowanie ObjectMapper OSS objęte licencją MIT — Copyright (c) 2014 Hearst. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE.

  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 3. Oprogramowanie Alamofire. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 4. Oprogramowanie Bond. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2015–2016 Bond


  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 5. Oprogramowanie UICollectionViewLeftAlignedLayout jest objęte licencją dostępną na stronie https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 6. Oprogramowanie RFQuiltLayout jest objęte licencją dostępną na stronie https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md.

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 7. Oprogramowanie ICSPullToRefresh OSS jest objęte licencją dostępną na stronie https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


  Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


 8. Oprogramowanie Fabric jest objęte licencją dostępną na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Na stronie można również pobrać kopię tego oprogramowania.

  Plik jest objęty licencją Apache, wer. 2.0 (dalej zwaną „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z jego treścią.


  Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków.
  Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.


 9. Oprogramowanie Tealium jest objęte umową licencyjną dostępną na stronie https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt.

  Plik jest objęty licencją Apache, wer. 2.0 (dalej zwaną „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z jego treścią.


  Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków. Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.


Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Tealium iOS Library (dalej zwanym „Oprogramowaniem”), będącym własnością i objętym licencją firmy Tealium Inc. (dalej zwanej „Tealium”). Należy uważnie przeczytać umowę licencyjną (dalej zwaną „umową”), ponieważ zawiera ona warunki określające sposób korzystania z Oprogramowania oraz dostępu do niego.


Bezpośrednia konkurencja firmy Tealium nie może korzystać z Oprogramowania, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Tealium. Co więcej, Oprogramowania nie można używać do monitorowania dostępności, wydajności czy funkcjonalności produktów ani usług firmy Tealium ani w jakichkolwiek innych celach porównawczych lub konkurencyjnych.


POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB URUCHAMIAJĄC UDOSTĘPNIONY PRZEZ TEALIUM FORMULARZ ZAMÓWIENIA ODWOŁUJĄCY SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA UMOWY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE UMOWĘ W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, MUSI POTWIERDZIĆ, ŻE MA PRAWO DO ZWIĄZANIA TEGO PODMIOTU ORAZ JEGO JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W TAKIM PRZYPADKU TERMIN „UŻYTKOWNIK” BĘDZIE ODWOŁYWAĆ SIĘ DO TEGO PODMIOTU ORAZ JEGO JEDNOSTEK ZALEŻNYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA TAKIEGO PRAWA LUB JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI UMOWY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.


Okres obowiązywania licencji na użytkowanie Oprogramowania (dalej zwany „okresem”) rozpoczyna się w chwili zaakceptowania niniejszej umowy i trwa aż do jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami sekcji „Anulowanie i rozwiązanie” podanej poniżej. W okresie obowiązywania licencji firma Tealium udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej bezpłatnej oraz ograniczonej licencji (bez prawa do udzielenia sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania w następujących celach:


opracowywanie oprogramowania oraz funkcji wykorzystywanych w połączeniu z produktami i usługami firmy Tealium,
przeprowadzanie testów kontroli jakości w celu zapewnienia zgodności pomiędzy oprogramowaniem Użytkownika a produktami i usługami Tealium oraz
przeprowadzanie testów dodatkowych w celu rozwiązywania problemów ze zgodnością pomiędzy oprogramowaniem Użytkownika a produktami i usługami Tealium.W okresie obowiązywania licencji firma Tealium udziela Użytkownik również niewyłącznej, niezbywalnej, bezpłatnej, ograniczonej i ogólnoświatowej licencji (bez prawa do udzielenia sublicencji) na sprzedaż, reprodukcję oraz dystrybucję aplikacji zawierających elementy opracowane przez Użytkownika zgodnie z niniejszą umową, bezpośrednio lub za pośrednictwem wielu poziomów dystrybucji, dla użytkowników końcowych, ale wyłącznie w ramach umowy licencyjnej użytkownika końcowego z postanowieniami, które chronią praw firmy Tealium w tym samym stopniu co niniejsza umowa.

Firma Tealium nie udziela żadnych innych praw do Oprogramowania. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w okresie obowiązywania. Firma Tealium zastrzega sobie wszelkie inne prawa nieokreślone w niniejszej umowie. W ramach niniejszej umowy firma Tealium nie udziela Użytkownikowi żadnych innych praw, w tym dorozumianych, przez estoppel ani w żaden inny sposób. Użytkownik nie może: (i) kopiować ani reprodukować Oprogramowania (z wyjątkiem uzasadnionych celów archiwalnych); (ii) modyfikować Oprogramowania ani wykonywać prac na jego podstawie; (iii) dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania (z wyjątkiem w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo) ani (iv) usuwać ani modyfikować jakichkolwiek znaków towarowych, logo, praw autorskich ani innych informacji o prawach własności, objaśnień, symboli czy etykiet umieszczonych w Oprogramowaniu. Co więcej, Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania w nielegalnych lub niedozwolonych celach.

Firma Tealium zachowa tytuł własności oraz prawa do własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania oraz prac pochodnych wykonanych na jego podstawie. „Prawa do własności intelektualnej” będą oznaczać wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe oraz inne prawa do własności, w tym intelektualnej, łącznie z prawami osobistymi. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, prawem do własności intelektualnej oraz traktatami międzynarodowymi. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Tealium będzie właścicielem wszelkich sugestii, próśb o udoskonalenie, opinii, zaleceń lub innych informacji dotyczących Oprogramowania udzielanych przez Użytkownika lub inne strony. Poza udzielonymi w ramach tej umowy licencjami na użytkowanie umowa ani jej realizacja nie przekazują Użytkownikowi jakichkolwiek praw do własności intelektualnej Tealium.

Warunki ogólne i ograniczenia
Użytkownik korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko.
Użytkownik akceptuje fakt, że firma Tealium nie będzie zobowiązana do zapewniania Użytkownikowi pomocy dotyczącej Oprogramowania ani aktualizacji lub poprawek błędów (dalej zwanych „aktualizacjami”) Oprogramowania. Jeśli firma Tealium, według własnego uznania, zdecyduje się udostępnić użytkownikowi aktualizacje, będą one uznawane jako elementy składowe Oprogramowania i będą podlegać warunkom niniejszej umowy.
Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do Oprogramowania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Tealium ani nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać i wykorzystywać żadnych elementów lub funkcji Oprogramowania.

Brak gwarancji
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, ORAZ ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI. FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE CZY WARUNKI, W TYM ZA GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO STOSOWANIA W KONKRETNYM CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA CZY NIENARUSZENIA PRAWA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ FIRMA TEALIUM NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) USŁUGA BĘDZIE SPEŁNIAĆ OKREŚLONE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (B) USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, (C) USŁUGA BĘDZIE AKTUALNA, BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, (D) EFEKTY UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA BĘDĄ KOMPLETNE, POPRAWNE I NIEZAWODNE, (E) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH CZY POZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA BĘDZIE SPEŁNIAĆ JEGO OCZEKIWANIA ANI ŻE (F) BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

Ograniczenie odpowiedzialności
UCZESTNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA TEALIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI PREWENCYJNE STRATY, W TYM M.IN. Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, RENOMY, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA LUB DANYCH BĄDŹ INNYCH STRAT O CHARAKTERZE NIEMATERIALNYM (NAWET JEŚLI FIRMA TEALIUM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT) ANI ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA; ZA KOSZTY ZAPEWNIENIA USŁUG I DÓBR ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB POZYSKANIA JAKICHKOLWIEK DÓBR, DANYCH, INFORMACJI CZY USŁUG, ODEBRANYCH WIADOMOŚCI CZY WYKONANYCH TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA; ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO LUB ZMIANĘ TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; ZA OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM; ZA USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA ANI ZA WSZELKIE INNE SPRAWY POWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.
BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE POSTANOWIENIA PRZECIWNE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TEALIUM WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM (Z DOWOLNEGO POWODU ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA) ZAWSZE BĘDZIE OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z SUM: (1) SUMY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY TEALIUM W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM INCYDENTU BĘDĄCEGO POWODEM ROSZCZENIA LUB (2) SUMY STU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (150,00 USD).

Anulowanie i rozwiązanie
Firma Tealium może według własnego uznania, w dowolnej chwili oraz z dowolnego powodu rozwiązać umowę licencyjną.
Użytkownik może według własnego uznania rozwiązać niniejszą umowę bezzwłocznie po przekazaniu pisemnego powiadomienia firmie Tealium.
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Użytkownik zaprzestanie korzystania z Oprogramowania oraz zniszczy je wraz ze wszystkimi posiadanymi kopiami. Po otrzymaniu pisemnej prośby Użytkownik potwierdzi firmie Tealium na piśmie, że postąpił zgodnie ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy.
Każda ze stron może, po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, rozwiązać niniejszą umowę w przypadku jej istotnego naruszenia przez drugą stronę, jeśli skutki tego naruszenia nie zostaną usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego zgłoszenia domniemanego naruszenia umowy przez jedną ze stron.

Inne
Niniejsza umowa podlega prawom stanu Kalifornia bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach, które mogą wymagać zastosowania prawa obowiązującego w innym kraju lub stanie. W przypadku jakichkolwiek sporów lub postępowań wynikających z niniejszej umowy lub z nią powiązanych Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji sądów stanowych hrabstwa San Diego w stanie Kalifornia oraz sądów federalnych w Południowym dystrykcie stanu Kalifornia. Zaniechanie przez firmę Tealium wypełniania lub egzekwowania jakichkolwiek praw czy postanowień niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się tych praw czy postanowień. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami. Określa ona sposób korzystania przez Użytkownika z usług oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy stronami (w tym m.in. poprzednie wersje niniejszej umowy).

Informacje/oświadczenia o prawach autorskich

Apple, iPad, iPhone i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Korzystając z aplikacji Lens Guru, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi i/lub Licencjonowana aplikacja są chronione następującymi prawami autorskimi:

1. AndroidAnnotation

Twórcą oprogramowania AndroidAnnotations jest Pierre-Yves Ricau, a sponsoruje je firma eBusinessInformations.

Więcej informacji na temat tego otwartego oprogramowania można znaleźć na stronie http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licencja MIT (MIT)

Copyright (c) <rok> <właściciele praw autorskich>

Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.