Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem końcowym („Użytkownik”) licencjonowanej aplikacji pobranej przez Użytkownika z poniższej listy i powiązanej z nią dokumentacji elektronicznej („Licencjonowana aplikacja”) a firmą Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Dostawca aplikacji”) (i/lub dostawcami zewnętrznymi, podmiotami zależnymi lub spółkami stowarzyszonymi). Licencjonowana aplikacja może oznaczać i zawierać przewodnik Canon Photo Companion oraz jego zaktualizowane wersje lub narzędzie Lens Guru (o ile nie określono inaczej).

Licencjonowaną aplikację można pobrać z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Apple Inc. („Apple”) do licencjonowanego użytku na urządzeniu przenośnym Apple ® (np. iPhone® , iPad® lub iPod®) lub na platformie oprogramowania Apple działającej na bezprzewodowym urządzeniu przenośnym (łącznie określanych „Urządzeniem Apple”) lub do licencjonowanego użytku za pośrednictwem witryny internetowej obsługiwanej przez Google Inc. („Google”) na urządzeniu przenośnym marki Android TM lub na innej platformie oprogramowania Android działającej na urządzeniach przenośnych (łącznie określanych „Urządzeniem Android”), (zwanych łącznie „Urządzeniem”).

ZAINSTALOWANIE LUB UŻYCIE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ LICENCJONOWANEJ APLIKACJI.

W przypadku próby pobrania plików z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Apple, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Apple i podmioty zależne od firmy Apple są zewnętrznymi beneficjentami umowy licencyjnej i że po zaakceptowaniu przez Użytkownika umowy licencyjnej firma Apple ma prawo (i uznaje się, że akceptuje to prawo) do egzekwowania umowy licencyjnej wobec Użytkownika jako beneficjenta zewnętrznego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać najnowszych warunków świadczenia usług firmy Apple, w wersji opublikowanej pod adresem https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. W każdej chwili dane Użytkownika będą traktowane zgodnie z Polityką prywatności firmy Apple, z którą można zapoznać się pod adresem: http://www.apple.com/legal/privacy/

W trakcie pobierania Licencjonowanej aplikacji z witryny internetowej obsługiwanej przez firmę Google Inc., Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać najnowszych warunków świadczenia usług firmy Google opisanych pod adresem https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Google Maps podlega aktualnym wówczas dodatkowym warunkom świadczenia usług Google Maps / Google Earth dostępnych pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps.html oraz Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Niektóre elementy usług Google (w tym oprogramowanie typu open source) podlegają prawom autorskim innych firm oraz innym prawom własności intelektualnej – zgodnie z tym, co określono w: (a) w aktach prawnych dotyczących Google Maps i Google Earth na stronie https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html;oraz (b) osobnych, publicznie dostępnych warunkach licencji, które Google może dostarczyć na żądanie.

Licencjonowana aplikacja jest udostępniana Użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedana, wyłącznie do użytku zgodnie z niniejszą licencją, o ile odrębna umowa nie zostanie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą aplikacji. W takim przypadku użytkowanie Licencjonowanej aplikacji będzie regulować odrębna umowa pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania tej odrębnej umowy przez Użytkownika. Dostawca aplikacji zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi.

a. Zakres licencji

Niniejsza licencja na Licencjonowaną aplikację udzielana Użytkownikowi przez Dostawcę aplikacji jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Licencjonowanej aplikacji w Urządzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika. Niniejsza licencja nie uprawnia Użytkownika do użytkowania Licencjonowanej aplikacji na Urządzeniu, którego Użytkownik nie posiada lub nie kontroluje, ani do rozpowszechniania lub udostępniania Licencjonowanej aplikacji w sieci, gdzie mogłaby być użytkowana przez wiele urządzeń jednocześnie. Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać dalej ani udostępniać na podstawie podlicencji Licencjonowanej aplikacji. Użytkownik nie może kopiować (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszej licencji i w Zasadach użytkowania), dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani modyfikować Licencjonowanej aplikacji oraz jej aktualizacji lub części ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych (z wyjątkiem zakresu, w jakim powyższe ograniczenie jest niedozwolone na mocy obowiązującego prawa lub w jakim mogą na to zezwalać warunki licencji elementów oprogramowania open source zawartych w Licencjonowanej aplikacji). Wszelkie próby wymienionych działań stanowią naruszenie praw Dostawcy aplikacji i jego licencjodawców. Jeśli Użytkownik naruszy powyższe ograniczenie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i obciążony kosztami odszkodowań. Warunki licencji będą obowiązywać w przypadku udostępnionych przez Dostawcę aplikacji uaktualnień zastępujących i/lub uzupełniających pierwotną Licencjonowaną aplikację, o ile do uaktualnienia nie zostanie dołączona odrębna licencja. W takim przypadku warunki takiej licencji będą nadrzędne.

b. Wykorzystanie danych

Firma Canon automatycznie zbiera i analizuje dane techniczne dotyczące wykorzystania urządzenia w celu ułatwienia pracy urządzenia. Więcej informacji na temat tego, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy, znajduje się w odpowiednich sekcjach Polityki prywatności klientów firmy Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do gromadzenia danych dotyczących użytkowania. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners, w rozdziale „W jaki sposób Google wykorzystuje dane w przypadku korzystania z witryn i aplikacji partnerskich".

Ponadto korzystanie przez Użytkownika z aplikacji Google Maps oznacza zgodę na otrzymywanie i gromadzenie przez firmę Google danych o użytkowniku, w tym terminów wyszukiwania, adresów IP i współrzędnych geograficznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Google i jej spółki zależne mogą wykorzystywać i przechowywać te dane w celu zapewnienia i ulepszenia produktów i usług Google zgodnie z Polityką prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Ponadto Użytkownik zgadza się na zastosowanie Warunków ochrony danych między administratorami danych dostępnych pod adresem https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. W trakcie normalnego funkcjonowania usług podstawowych Google Maps Użytkownik przekazuje bezpośrednio do firmy Google identyfikatory urządzeń oraz dane osobowe, które podlegają Polityce prywatności firmy Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

c. Wypowiedzenie

Licencja obowiązuje do momentu wypowiedzenia jej przez Użytkownika, który usunie lub odinstaluje Licencjonowaną aplikację, lub przez Dostawcę aplikacji lub przez dostawców usług. Prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy niniejszej licencji wygasają automatycznie bez wypowiedzenia przez Dostawcę aplikacji, jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zapisy niniejszej licencji. Z chwilą wypowiedzenia licencji Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać wszelkiego użytku Licencjonowanej aplikacji i zniszczyć wszystkie kopie całości lub części Licencjonowanej aplikacji.

d. Usługi

Materiały innych podmiotów Licencjonowana aplikacja może zapewniać dostęp do serwisów i witryn internetowych Dostawcy aplikacji i innych podmiotów (zbiorczo i indywidualnie: „Usługi”). Użytkowanie Usług może wymagać dostępu do Internetu oraz podlegać dodatkowym warunkom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z usług może napotkać treści uznawane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe, które mogą, ale nie muszą, zostać oznaczone jako zawierające wulgarne określenia, oraz że wykonanie wyszukiwania lub wprowadzenie konkretnego adresu URL może spowodować automatyczne i nieumyślne wygenerowanie łączy lub odnośników do niewłaściwych materiałów. Pomimo tego Użytkownik zgadza się korzystać z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność i potwierdza, że Dostawca aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Niektóre Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały innych podmiotów („Materiały innych podmiotów”) albo łącza do witryn internetowych innych podmiotów. Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca aplikacji nie odpowiada za sprawdzanie lub ocenianie treści, ścisłości, kompletności, aktualności, ważności zgodności z prawem autorskim, legalności, przyzwoitości, jakości lub innych aspektów wymienionych materiałów lub witryn internetowych innych podmiotów. Dostawca aplikacji nie udziela gwarancji i poparcia oraz nie przyjmuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób w związku z Usługami innych podmiotów, materiałami lub witrynami internetowymi podmiotów zewnętrznych ani z jakimikolwiek materiałami, produktami lub usługami innych podmiotów. Materiały innych podmiotów oraz łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Informacje finansowe wyświetlane w ramach Usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy uznawać ich za wskazówki dotyczące inwestycji. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług należy skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie finansów. Dane lokalizacyjne dostarczane przez Usługi są przeznaczone wyłącznie do podstawowych zastosowań nawigacji i nie należy się nimi posługiwać w sytuacjach, w których potrzebne są precyzyjne informacje o położeniu ani w których błędne, nieprecyzyjne lub niekompletne dane lokalizacyjne mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała, szkodę majątkową lub szkodę dla środowiska. Ani Dostawca aplikacji, ani żaden z dostawców materiałów nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności lub aktualności informacji giełdowych lub danych lokalizacyjnych prezentowanych przez Usługi.

Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi mogą zawierać zastrzeżone treści, informacje i materiały chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, i że Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób wykraczający poza dozwolone korzystanie z Usług. Żadna część Usług nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać Usług oraz nie tworzyć na ich podstawie prac pochodnych w żaden sposób. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usług w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym poprzez naruszenie lub obciążanie przepustowości sieci.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do prześladowania, nękania, śledzenia, zastraszania lub oczerniania innych osób ani do naruszania lub łamania ich praw w jakikolwiek sposób i potwierdza, że Dostawca aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystywanie ich przez Użytkownika ani za prześladowcze, zastraszające, oczerniające, obraźliwe lub nielegalne wiadomości lub transmisje, które może otrzymać podczas korzystania z Usług.

Ponadto Usługi innych podmiotów i materiały innych podmiotów, do których można uzyskać dostęp, które można wyświetlić lub z którymi można się połączyć za pomocą Urządzenia, nie są dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Dostawca aplikacji nie gwarantuje, że takie Usługi i materiały innych podmiotów są odpowiednie lub dostępne do użytku w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. Decydując się na uzyskiwanie dostępu do Usług lub materiałów innych podmiotów, Użytkownik robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązującego prawa, w tym lokalnych przepisów. Dostawca aplikacji i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do Usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca aplikacji w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub zablokowanie dostępu do wspomnianych Usług. Dostawca aplikacji zastrzega sobie także prawo do nałożenia ograniczeń dotyczących użytkowania lub uzyskiwania dostępu do wybranych Usług bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

e. BRAK GWARANCJI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA JEGO WŁASNE RYZYKO I ŻE PONOSI ON CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I PRACY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LICENCJONOWANA APLIKACJA I USŁUGI REALIZOWANE LUB UDOSTĘPNIANE PRZEZ LICENCJONOWANĄ APLIKACJĘ („USŁUGI”) SĄ DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ, I ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A DOSTAWCA APLIKACJI I JEGO LICENCJODAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI I USŁUG, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, PRAWA DO SPOKOJNEGO KORZYSTANIA I NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW. DOSTAWCA APLIKACJI NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI BĘDZIE NICZYM NIEZAKŁÓCONE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUGI REALIZOWANE W JEJ RAMACH SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUG BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ BEZ PRZERW LUB BŁĘDÓW ORAZ ŻE BŁĘDY W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUGACH BĘDĄ POPRAWIANE. ŻADNA INFORMACJA ANI PORADA W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ PRZEKAZANA PRZEZ DOSTAWCĘ APLIKACJI LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BĘDZIE STANOWIĆ GWARANCJI. JEŚLI LICENCJONOWANA APLIKACJA LUB USŁUGI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH POTRZEBNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB NA OGRANICZENIA USTAWOWYCH PRAW KLIENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowana aplikacja nie została opracowana, by spełnić jego indywidualne wymagania, i wobec tego obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy możliwości i funkcje Licencjonowanej aplikacji opisane w dokumentacji odpowiadają jego wymaganiom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowana aplikacja może nie być wolna od błędów lub usterek i akceptuje, że obecność pomniejszych błędów nie będzie stanowić naruszenia niniejszej licencji.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia niezależne od Dostawcy aplikacji, podmiotów od niego zależnych i spółek z nim stowarzyszonych mogą zakłócić, ograniczyć lub uniemożliwić użytkowanie lub dostęp do Licencjonowanej aplikacji w sposób tymczasowy lub trwały.

f. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA DOSTAWCA APLIKACJI W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY OSOBOWE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, W TYM ZA SZKODY W WYNIKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE SZKODY I STRATY BIZNESOWE POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY I PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN ZABRONIONY LUB INNE), NAWET JEŚLI DOSTAWCA APLIKACJI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Dostawcy aplikacji za wszystkie szkody względem Użytkownika (z wyjątkiem ewentualnych wymogów obowiązującego prawa w przypadku szkody osobowej) nie może przekroczyć kwoty 50 EUR (słownie: pięćdziesiąt euro). Jeśli Użytkownik uiścił opłatę za Licencjonowaną aplikację, może zwrócić się do firmy Apple lub Google, której zapłacił za pobranie i użytkowanie Licencjonowanej aplikacji, a firma Apple lub Google zwróci taką opłatę zgodnie z własnymi obowiązującymi warunkami. Firma Apple lub Google nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności w związku z użytkowaniem, nieużytkowaniem lub usterką Licencjonowanej aplikacji. Powyższe ograniczenia obowiązują, nawet jeśli wymieniony środek nie zdołał spełnić swojego zasadniczego celu.

g. Przepisy eksportowe

Użytkownik nie może użytkować ani eksportować lub reeksportować Licencjonowanej aplikacji w sposób niedozwolony przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i przepisami prawa jurysdykcji, w której Licencjonowana aplikacja została pozyskana. W szczególności Licencjonowanej aplikacji nie wolno eksportować ani reeksportować (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone lub (b) do osób wymienionych na liście Specially Designated Nationals (podmioty i osoby z określonych krajów) opracowanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na listach Denied Person’s List lub Entity List (osoby i podmioty objęte zakazem) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Poprzez użytkowanie Licencjonowanej aplikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w takim kraju lub na takiej liście. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać produktów do celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym do rozwoju, projektowania lub produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Przedmioty komercyjne

Licencjonowana aplikacja i związana z nią dokumentacja stanowią „Przedmioty komercyjne” (według definicji tego pojęcia w punkcie 48 C.F.R. §2.101) składające się z „oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym” i „dokumentacji oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym” (zgodnie z użyciem tych pojęć w punkcie 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202 w zależności od przypadku. Zgodnie z punktami 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zależności od przypadku, oprogramowanie komputerowe o charakterze komercyjnym i dokumentacja oprogramowania komputerowego o charakterze komercyjnym są udostępniane na podstawie licencji użytkownikom końcowym w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych (a) tylko jako przedmioty komercyjne i (b) tylko z prawami przysługującymi wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym na mocy niniejszych warunków. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

I. Prawa

Niniejsza Umowa podlega postanowieniom i interpretacji prawa holenderskiego. Wszelkie spory między stronami, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy, będą rozwiązywane wyłącznie przez sąd rejonowy w Amsterdamie, w Holandii. Dostawca aplikacji zastrzega sobie jednak wyłączne prawo do odstąpienia od niniejszego zapisu i egzekucji niniejszej Umowy w oparciu o lokalne przepisy prawa i/lub prawo jurysdykcji użytkownika.

j. Informacje kontaktowe

W mało prawdopodobnym przypadku niepełnego zadowolenia z Licencjonowanej aplikacji oraz w razie pytań lub w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym oddziałem lub sprzedawcą firmy Canon.

k. Oprogramowanie typu open source używane w licencjonowanej aplikacji

Przewodnik Canon Photo Companion wersja 5.0 i kolejne dostępny w systemie iOS wykorzystuje następujące oprogramowanie otwarte:Imię i nazwisko Łącza i informacje o prawach autorskich, jeśli są dostępne Opis Typ licencji
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014–2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
Biblioteka sieciowa HTTP w języku Swift Licencja MIT
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
Kopię licencji można uzyskać na stronie https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE.
Mobilna baza danych na telefony, tablety lub urządzenia ubieralne Licencja Apache 2.0
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Twórcy: Robert Payne (@robertjpayne) i inni
SnapKit to język dziedzinowy, który umożliwia korzystanie z funkcji Auto Layout na urządzeniach z systemem iOS i OS X Licencja MIT
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Program do asynchronicznego ładowania zdjęć z obsługą pamięci podręcznej w kategorii UIImageView Licencja MIT
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016-present, Max Howell; mxcl@me.com
Wprowadzanie obietnic dotyczących języków Swift i ObjC Licencja MIT
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Biblioteka kodów i narzędzie do formatowania wiersza poleceń służące do przetwarzania kodu Swift Licencja MIT
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Zestaw SDK Tealium do integracji programu do zarządzania znacznikami z aplikacjami iOS Licencja własna Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt – zgodnie z tym, co określono w sekcji „poprzednia wersja”

Warunki licencji MIT:

Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami: Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.

Warunki licencji Apache 2.0:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może zawierać funkcje kryptograficzne podlegające ograniczeniom eksportowym. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: nie znajduje się na terenie objętym sankcjami gospodarczymi przez Stany Zjednoczone („zakazane jurysdykcje”: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Syria, Krym), (ii) nie figuruje na żadnej z czarnych list rządu Stanów Zjednoczonych (w tym „List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons” i „Consolidated Sanctions List” zarządzanych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz „Denied Persons List” i „Entity List” zarządzanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych), (iii) nie należy do osoby objętej sankcjami (w co najmniej 50%) i nie jest przez taką osobę kontrolowany. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ograniczeń dotyczącymi ponownego wywozu towarów oraz regulacjami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub innej agencji rządowej Stanów Zjednoczonych, lub innych krajów. Użytkownik zobowiązuje się również do nieprzekazywania oraz nieupoważniania do przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, Oprogramowania do którejkolwiek Zakazanej jurysdykcji oraz do nienaruszania w jakikolwiek sposób takich ograniczeń i przepisów.

Licencja Apache, wer. 2.0 (dalej zwana „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z treścią Licencji. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane na podstawie Licencji w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków. Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.

Przewodnik Canon Photo Companion w wersji 5.0 i kolejnych, dostępny w systemie Android, używa następującego oprogramowania otwartego:

Imię i nazwisko Łącza i informacje o prawach autorskich, jeśli są dostępne Opis Typ licencji i kopia
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Pakiety bibliotek do obsługi systemu Android https://developer.android.com/reference/android/support/classes Używane pakiety: design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Licencja Apache 2.0
Dagger https://github.com/google/dagger Szybki wzorzec wstrzykiwania zależności dla systemu Android i środowiska Java. Licencja Apache 2.0
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Bezpieczny klient HTTP dla systemu Android i środowiska Java stworzony przez firmę Square Licencja Apache 2.0
Adapter Retrofit https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter Implementacja wzorca projektowego CallAdapter.Factory RxJava 2 dla Retrofit 2 Licencja Apache 2.0
OKHTTP https://github.com/square/okhttp Klient HTTP i HTTP/2 dla aplikacji Android i środowiska Java. Licencja Apache 2.0
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Zaawansowane narzędzie do ładowania zdjęć i buforowania plików w systemie Android Licencja Apache 2.0
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
Biblioteka AHBottomNavigation dla systemu Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Biblioteka, dzięki której można odtworzyć sposób działania paska Bottom Navigation w stylu graficznym Material Design Licencja Apache 2.0
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Wskaźnik Android ViewPager w formie kropek, z animacjami w stylu Material Design Licencja Apache 2.0
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Wydajny efekt migotania w aplikacjach na Androida stworzony przez Supercharge. Licencja Apache 2.0
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016-present, RxJava Contributors.
Biblioteka do tworzenia asynchronicznych i sterowanych zdarzeniami programów przy użyciu dostępnych sekwencji dla wirtualnej maszyny Java. Licencja Apache 2.0
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 The RxAndroid authors
Wiązanie RxJava dla systemu Android. Licencja Apache 2.0
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Język programowania Kotlin Licencja Apache 2.0
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Rejestrator z małym, rozszerzalnym interfejsem API, który uzupełnia zwykłą klasę logów systemu Android. Licencja Apache 2.0
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002-2018 JUnit. Wszelkie prawa zastrzeżone.
JUnit jest prostym oprogramowaniem do zapisu powtarzalnych testów. Licencja publiczna Eclipse - v 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Oprogramowanie testowe na Androida Dokumentacja objęta licencją dot. Apache 2.0. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie inne treści, z wyjątkiem dokumentów licencyjnych, są objęte licencją Creative Commons Attribution 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso służy do zapisywania krótkich, atrakcyjnych i niezawodnych testów interfejsu użytkownika Android Licencja Apache 2.0
Realm https://github.com/realm/realm-java
Niniejszy projekt jest zgodny z kodeksem postępowania współtwórców. Udział w projekcie zobowiązuje do przestrzegania tego kodeksu. Zgłoś niewłaściwe zachowanie na info@realm.io.
Realm to mobilna baza danych – zamiennik SQLite i ORMs Licencja Apache 2.0
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Zestaw SDK do integracji programu do zarządzania znacznikami z aplikacjami Android Licencja własna Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt – zgodnie z tym, co określono w sekcji „poprzednia wersja”
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
System powiadamiania o błędach Warunki korzystania z usługi
 
Przetwarzanie danych i warunki bezpieczeństwa

Lista zależności otwartego oprogramowania na licencji Fabric: Javascript na licencji Creative Commons; Apache; nielicencjonowane https://fabric.io/licenses/javascript oraz Android Tooling na licencji Codehaus Classwords oraz GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE dostępne pod adresem https://fabric.io/licenses/android_plugin
Licencja BSD 3-Clause

Licencja BSD 3-Clause

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez modyfikacji, są dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę wymogów oraz poniższą klauzulę ograniczenia odpowiedzialności.

2. Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę wymogów oraz poniższą klauzulę ograniczenia odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych wraz z dystrybucją.

3. Nazwiska właścicieli praw autorskich i nazwiska współtwórców nie mogą być wykorzystywane do wspierania ani promowania produktów pochodnych od tego oprogramowania bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPÓŁTWÓRCÓW W STANIE TAKIM „JAKIM JEST” I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM PRZYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WSPÓŁTWÓRCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, ZWIĄZANE Z ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZAMÓWIENIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATA UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE I NA PODSTAWIE JAKIEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, Z ZASADY RYZYKA LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) CZY Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

Apache 2.0

Plik jest objęty licencją Apache, wer. 2.0 (dalej zwaną „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z jego treścią. Kopię licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków. Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.

Licencja publiczna Eclipse - v 1.0

PROGRAM TOWARZYSZĄCY JEST DOSTARCZANY ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ ECLIPSE („UMOWA”). KAŻDE WYKORZYSTANIE, POWIELANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU STANOWI AKCEPTACJĘ NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ ODBIORCĘ.

1. DEFINICJE

„Wkład" oznacza:

a) w przypadku pierwszego twórcy, początkowy kod i dokumentacja rozpowszechniana w ramach niniejszej Umowy oraz

b) w przypadku każdego kolejnego współtwórcy:

a. zmiany w Programie i

b. uzupełnienia Programu,

w przypadku gdy takie zmiany i/lub uzupełnienia Programu pochodzą od i są rozpowszechniane przez danego Współtwórcę. Wkład „pochodzi” od Współtwórcy, jeśli on lub inny podmiot działający w jego imieniu przyczynił się do stworzenia Programu. Wkładem nie są dodatki do programu, które: (i) stanowią oddzielne moduły oprogramowania dystrybuowane w połączeniu z Programem na podstawie własnej umowy licencyjnej oraz (ii) nie są dziełami pochodnymi Programu.

„Współtwórca” oznacza każdą osobę lub podmiot zajmujący się dystrybucją Programu.

„Patenty licencjonowane” oznaczają zastrzeżenia patentowe, które mogą być przedmiotem licencji udzielonej przez Współtwórcę i których naruszenie stanowi wykorzystanie lub sprzedaż Wkładu samodzielnie lub w połączeniu z Programem.

„Program” oznacza Wkład dystrybuowany zgodnie z niniejszą Umową.

„Odbiorca” oznacza każdego, kto otrzyma program w ramach niniejszej Umowy, w tym wszystkich Współtwórców.

2. PRZYZNAWANIE PRAW

a) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, każdy Współtwórca niniejszym udziela Odbiorcy niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na reprodukcję, przygotowanie dzieł pochodnych, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, rozpowszechnianie i sublicencjonowanie Wkładu Współtwórcy, jeśli taki istnieje, oraz takich dzieł pochodnych, w postaci kodu źródłowego i kodu obiektowego.

b) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, każdy Współtwórca niniejszym przyznaje Odbiorcy niewyłączną, ogólnoświatową, nieodpłatną licencję patentową w ramach Patentów licencjonowanych na wykonywanie, wykorzystywanie, sprzedaż, oferowanie sprzedaży, import i przekazywanie w każdy inny sposób Wkładu takiego Współtwórcy, jeśli taki istnieje, w postaci kodu źródłowego i kodu obiektowego. Niniejsza licencja patentowa będzie miała zastosowanie do kombinacji Wkładu i Programu, jeśli w chwili dodania Wkładu przez Współtwórcę, takie dodanie Wkładu spowoduje, że taka kombinacja będzie objęta Patentami licencjonowanymi. Licencja patentowa nie ma zastosowania do żadnych innych kombinacji, które obejmują Wkład. Żaden sprzęt per se nie jest objęty licencją.

c) Odbiorca rozumie, że chociaż każdy ze Współtwórców udziela licencji na swój Wkład określony w niniejszym dokumencie, żaden ze Współtwórców nie zapewnia, że Program nie narusza patentu lub innych praw własności intelektualnej żadnego innego podmiotu. Każdy Współtwórca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec Odbiorcy z tytułu roszczeń wniesionych przez jakikolwiek inny podmiot w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej lub w inny sposób. Jako warunek wykonania praw i licencji udzielonych na podstawie niniejszej Umowy, każdy Odbiorca niniejszym przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie wszelkich innych niezbędnych praw własności intelektualnej, jeśli takie istnieją. Na przykład, jeśli licencja patentowa strony trzeciej jest wymagana w celu umożliwienia Odbiorcy dystrybucji Programu, to Odbiorca jest odpowiedzialny za nabycie tej licencji przed dystrybucją Programu.

d) Każdy Współtwórca oświadcza, że według jego wiedzy posiada wystarczające prawa autorskie w związku ze swoim Wkładem, jeśli taki istnieje, do przyznania licencji praw autorskich określonych w niniejszej Umowie.

3. WYMAGANIA

Współtwórca może zdecydować się na dystrybucję Programu w formie kodu obiektowego na podstawie własnej umowy licencyjnej, pod warunkiem, że:

a) jest ona zgodna z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b) umowa licencyjna:

a. skutecznie powoduje zrzeknięcie się przez wszystkich Współtwórców wszelkich gwarancji i warunków, jawnych i dorozumianych, w tym gwarancji lub warunków tytułu własności i nienaruszania praw oraz dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej i przydatności do określonego celu;

b. skutecznie wyłącza w imieniu wszystkich Współtwórców odpowiedzialność za szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze szkody, takie jak utrata zysków;

c. stwierdza, że wszelkie przepisy, które różnią się od niniejszej Umowy, są proponowane przez Współtwórcę, a nie przez jakąkolwiek inną stronę oraz

d. stwierdza, że kod źródłowy Programu jest dostępny u takiego Współtwórcy i informuje licencjobiorców, w jaki sposób można go uzyskać w rozsądny sposób na lub za pośrednictwem medium zwyczajowo używanego do wymiany oprogramowania.

Gdy Program jest udostępniony w postaci kodu źródłowego:

a) musi być udostępniony na mocy niniejszej Umowy oraz

b) kopia niniejszej Umowy musi być dołączona do każdej kopii Programu.

Współtwórcy nie mogą usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich zawartych w Programie.

Każdy Współtwórca musi sam zidentyfikować siebie jako autora swojego Wkładu, jeśli taki istnieje, w sposób, który pozwala kolejnym Odbiorcom na identyfikację autora Wkładu.

4. DYSTRYBUCJA HANDLOWA

Dystrybutorzy komercyjni oprogramowania mogą przyjąć na siebie pewną odpowiedzialność w stosunku do użytkowników końcowych, partnerów biznesowych i podobnych podmiotów. Niniejsza licencja ma na celu ułatwienie komercyjnego wykorzystania Programu, natomiast Współtwórca, który włącza Program do komercyjnej oferty produktowej, powinien to zrobić w sposób, który nie stwarza potencjalnej odpowiedzialności dla innych Współtwórców. W związku z tym, jeżeli Współtwórca włącza Program do komercyjnej oferty produktowej, taki Współtwórca („Współtwórca komercyjny”) niniejszym zgadza się chronić i zabezpieczać każdego innego Współtwórcę („Zabezpieczony Współtwórca”) przed wszelkimi stratami, szkodami i kosztami (łącznie zwanymi „Stratami”) wynikającymi z roszczeń, pozwów sądowych i innych powództw prawnych wniesionych przez stronę trzecią przeciwko Zabezpieczonemu Współtwórcy w zakresie, w jakim zostały one spowodowane przez działania lub zaniechania takiego Współtwórcy komercyjnego w związku z dystrybucją przez niego Programu w komercyjnej ofercie produktowej. Obowiązki zawarte w tej sekcji nie mają zastosowania do jakichkolwiek roszczeń lub Strat związanych z jakimikolwiek faktycznymi lub domniemanymi naruszeniami własności intelektualnej. W celu odpowiedniego zakwalifikowania Zabezpieczony Współtwórca zobowiązany jest: a) niezwłocznie powiadomić na piśmie Współtwórcę komercyjnego o takim roszczeniu i b) zezwolić Współtwórcy komercyjnemu na przeprowadzenie kontroli handlowej, a także podjąć z nim współpracę w zakresie ochrony i wszelkich związanych negocjacji ugodowych Zabezpieczony Współtwórca może uczestniczyć w każdym takim roszczeniu na własny koszt.

Przykład: współtwórca może zawrzeć Program w komercyjnej ofercie produktowej Produkt X. Współtwórca ten staje się tym samym Współtwórcą komercyjnym. W przypadku gdy Współtwórca komercyjny następnie zgłasza roszczenia lub udziela gwarancji związanych z Produktem X, to te roszczenia i gwarancje są wyłącznie odpowiedzialnością takiego Współtwórcy komercyjnego. Zgodnie z tą sekcją Współtwórca komercyjny będzie musiał chronić przed roszczeniami wobec innych Współtwórców związanych z tymi roszczeniami i gwarancjami, a jeśli w rezultacie sąd zażąda od jakiegokolwiek innego Współtwórcy zapłaty odszkodowania, Współtwórca komercyjny będzie zobowiązany do zapłaty tego odszkodowania.

5. BRAK GWARANCJI

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, PROGRAM JEST DOSTARCZANY W TAKIM STANIE, „W JAKIM JEST”, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO JAWNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW TYTUŁU, NIENARUSZANLNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Każdy Odbiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie właściwości wykorzystania i dystrybucji Programu i ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem swoich praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym, lecz nie wyłącznie, ryzyko i koszty związane z błędami w programie, zgodnością z obowiązującymi przepisami, uszkodzeniami lub utratą danych, programów lub sprzętu oraz niedostępnością lub przerwaniem operacji.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ANI ODBIORCY, ANI WSPÓŁTWÓRCY NIE MOGĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, ZWIĄZANE Z ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE UTRATY ZYSKÓW) NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, Z ZASADY RYZYKA LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) CZY WYNIKAJĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA LUB DYSTRYBUCJI PROGRAMU LUB KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK PRAW PRZYZNANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałej części postanowień niniejszej Umowy, i bez dalszych działań przez strony niniejszej umowy, takie postanowienie zostanie poprawione w minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia, że takie postanowienie jest ważne i wykonalne.

W przypadku gdy Odbiorca wszczął spór patentowy przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi (w tym skargę wzajemną lub powództwo wzajemne w pozwie sądowym), twierdząc, że sam Program (z wyłączeniem kombinacji Programu z innym oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym) narusza patent(y) Odbiorcy, wówczas prawa Odbiorcy przyznane na podstawie sekcji 2 lit. b) wygasają z dniem wniesienia takiego sporu sądowego.

Wszelkie prawa Odbiorcy wynikające z niniejszej Umowy wygasają w przypadku, gdy nie on spełnia któregokolwiek z istotnych warunków niniejszej Umowy i nie zapewni on usunięcia takiego uchybienia w rozsądnym terminie po otrzymaniu informacji o takiej niezgodności. W przypadku wygaśnięcia wszystkich praw przyznanych Odbiorcy na mocy niniejszej Umowy, Odbiorca zgodzi się zaprzestać używania i dystrybucji programu, tak szybko jak to możliwe. Jednakże zobowiązania Odbiorcy wynikające z niniejszej Umowy oraz wszelkie licencje udzielone przez Odbiorcę odnoszące się do Programu pozostają w mocy.

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie kopii niniejszej Umowy, ale w celu uniknięcia niezgodności, Umowa objęta jest prawem autorskim i może być modyfikowana tylko w następujący sposób: Administrator Umowy zastrzega sobie prawo do okresowego publikowania nowych wersji (w tym zmian) niniejszej Umowy. Nikt poza Administratorem Umowy nie ma prawa do zmiany niniejszej Umowy. Fundacja Eclipse jest wstępnym Administratorem Umowy. Fundacja Eclipse może powierzyć odpowiedzialność funkcji Administratora Umowy odpowiedniemu odrębnemu podmiotowi. Każdej nowej wersji Umowy zostanie przypisany odrębny numer. Program (w tym Wkład) może być zawsze dystrybuowany z zastrzeżeniem wersji Umowy, na podstawie której został odebrany. Ponadto, po opublikowaniu nowej wersji Umowy, Współtwórca może zdecydować o dystrybucji Programu (w tym swojego Wkładu) w nowej wersji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w sekcjach 2 lit. a) i b) powyżej, Odbiorca nie otrzymuje żadnych praw ani licencji do własności intelektualnej żadnego ze Współtwórców w ramach niniejszej Umowy, czy to jawnie, przez domniemanie, zasadę estoppel lub w inny sposób. Wszelkie prawa dotyczące Programu, które nie zostały wyraźnie udzielone na podstawie niniejszej Umowy, są zastrzeżone.

Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork i prawu własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Żadna ze stron niniejszej Umowy nie wniesie powództwa na mocy niniejszej Umowy później niż rok po zaistnieniu przyczyny powództwa. Każda ze stron zrzeka się swojego prawa do postępowania sądowego z udziałem ławy przysięgłych w każdym procesie sądowym.

Przewodnik Canon Photo Companion w wersjach wcześniejszych niż wersja 5.0 zawiera następujące oprogramowanie typu open source na następujących warunkach:

1. Oprogramowanie typu open source Keychain helper na system iOS/Swift jest objęte licencją MIT – Copyright (c) 2015 Marketplacer. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE.

Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


2. Oprogramowanie typu open source ObjectMapper objęte licencją MIT – Copyright (c) 2014 Hearst. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE.

Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


3. Oprogramowanie typu open source Alamofire. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE.

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


4. Oprogramowanie typu open source Bond. Kopię oprogramowania oraz licencję można uzyskać na stronie https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE.

Copyright (c) 2015–2016 Bond


Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


5. Oprogramowanie typu open source UICollectionViewLeftAlignedLayout jest objęte licencją dostępną na stronie https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE.

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


6. Oprogramowanie typu open source RFQuiltLayout jest objęte licencją dostępną na stronie https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md.

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


7. Oprogramowanie typu open-source ICSPullToRefresh jest objęte licencją dostępną na stronie https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE.

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:


Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.


OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.


8. Oprogramowanie typu open-source Fabric jest objęte licencją dostępną na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Na stronie można również pobrać kopię tego oprogramowania.

Plik jest objęty licencją Apache, wer. 2.0 (dalej zwaną „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z jego treścią.


Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków.
Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.


9. Oprogramowanie typu open-source Tealium jest objęte umową licencyjną dostępną na stronie https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt.

Plik jest objęty licencją Apache, wer. 2.0 (dalej zwaną „Licencją”). Z pliku można korzystać wyłącznie zgodnie z jego treścią.


Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawa lub uzgodnione na piśmie, objęte licencją oprogramowanie jest dostarczane w takim stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek jawnych lub dorozumianych gwarancji i warunków. Pozwolenia i ograniczenia dotyczące określonych języków znajdują się w licencji.


Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Tealium iOS Library (dalej zwanym „Oprogramowaniem”), będącym własnością i objętym licencją firmy Tealium Inc. (dalej zwanej „Tealium”). Należy uważnie przeczytać umowę licencyjną (dalej zwaną „umową”), ponieważ zawiera ona warunki określające sposób korzystania z Oprogramowania oraz dostępu do niego.


Bezpośrednia konkurencja firmy Tealium nie może korzystać z Oprogramowania, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Tealium. Co więcej, Oprogramowania nie można używać do monitorowania dostępności, wydajności czy funkcjonalności produktów ani usług firmy Tealium ani w jakichkolwiek innych celach porównawczych lub konkurencyjnych.


POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB URUCHAMIAJĄC UDOSTĘPNIONY PRZEZ TEALIUM FORMULARZ ZAMÓWIENIA ODWOŁUJĄCY SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA UMOWY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE UMOWĘ W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, MUSI POTWIERDZIĆ, ŻE MA PRAWO DO ZWIĄZANIA TEGO PODMIOTU ORAZ JEGO JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. W TAKIM PRZYPADKU TERMIN „UŻYTKOWNIK” BĘDZIE ODWOŁYWAĆ SIĘ DO TEGO PODMIOTU ORAZ JEGO JEDNOSTEK ZALEŻNYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE MA TAKIEGO PRAWA LUB JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI UMOWY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.


Okres obowiązywania licencji na użytkowanie Oprogramowania (dalej zwany „okresem”) rozpoczyna się w chwili zaakceptowania niniejszej umowy i trwa aż do jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami sekcji „Anulowanie i rozwiązanie” podanej poniżej. W okresie obowiązywania licencji firma Tealium udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej bezpłatnej oraz ograniczonej licencji (bez prawa do udzielenia sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania w następujących celach:


opracowywanie oprogramowania oraz funkcji wykorzystywanych w połączeniu z produktami i usługami firmy Tealium,
przeprowadzanie testów kontroli jakości w celu zapewnienia zgodności pomiędzy oprogramowaniem Użytkownika a produktami i usługami Tealium oraz
przeprowadzanie testów dodatkowych w celu rozwiązywania problemów ze zgodnością pomiędzy oprogramowaniem Użytkownika a produktami i usługami Tealium.W okresie obowiązywania licencji firma Tealium udziela Użytkownik również niewyłącznej, niezbywalnej, bezpłatnej, ograniczonej i ogólnoświatowej licencji (bez prawa do udzielenia sublicencji) na sprzedaż, reprodukcję oraz dystrybucję aplikacji zawierających elementy opracowane przez Użytkownika zgodnie z niniejszą umową, bezpośrednio lub za pośrednictwem wielu poziomów dystrybucji, dla użytkowników końcowych, ale wyłącznie w ramach umowy licencyjnej użytkownika końcowego z postanowieniami, które chronią praw firmy Tealium w tym samym stopniu co niniejsza umowa.

Firma Tealium nie udziela żadnych innych praw do Oprogramowania. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w okresie obowiązywania. Firma Tealium zastrzega sobie wszelkie inne prawa nieokreślone w niniejszej umowie. W ramach niniejszej umowy firma Tealium nie udziela Użytkownikowi żadnych innych praw, w tym dorozumianych, przez estoppel ani w żaden inny sposób. Użytkownik nie może: (i) kopiować ani reprodukować Oprogramowania (z wyjątkiem uzasadnionych celów archiwalnych); (ii) modyfikować Oprogramowania ani wykonywać prac na jego podstawie; (iii) dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania (z wyjątkiem w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo) ani (iv) usuwać ani modyfikować jakichkolwiek znaków towarowych, logo, praw autorskich ani innych informacji o prawach własności, objaśnień, symboli czy etykiet umieszczonych w Oprogramowaniu. Co więcej, Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania w nielegalnych lub niedozwolonych celach.

Firma Tealium zachowa tytuł własności oraz prawa do własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania oraz prac pochodnych wykonanych na jego podstawie. „Prawa do własności intelektualnej” będą oznaczać wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe oraz inne prawa do własności, w tym intelektualnej, łącznie z prawami osobistymi. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, prawem do własności intelektualnej oraz traktatami międzynarodowymi. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Tealium będzie właścicielem wszelkich sugestii, próśb o udoskonalenie, opinii, zaleceń lub innych informacji dotyczących Oprogramowania udzielanych przez Użytkownika lub inne strony. Poza udzielonymi w ramach tej umowy licencjami na użytkowanie umowa ani jej realizacja nie przekazują Użytkownikowi jakichkolwiek praw do własności intelektualnej Tealium.

Warunki ogólne i ograniczenia
Użytkownik korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko.
Użytkownik akceptuje fakt, że firma Tealium nie będzie zobowiązana do zapewniania Użytkownikowi pomocy dotyczącej Oprogramowania ani aktualizacji lub poprawek błędów (dalej zwanych „aktualizacjami”) Oprogramowania. Jeśli firma Tealium, według własnego uznania, zdecyduje się udostępnić użytkownikowi aktualizacje, będą one uznawane jako elementy składowe Oprogramowania i będą podlegać warunkom niniejszej umowy.
Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do Oprogramowania bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Tealium ani nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać i wykorzystywać żadnych elementów lub funkcji Oprogramowania.

Brak gwarancji
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, ORAZ ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI. FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE CZY WARUNKI, W TYM ZA GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO STOSOWANIA W KONKRETNYM CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA CZY NIENARUSZENIA PRAWA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ FIRMA TEALIUM NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) USŁUGA BĘDZIE SPEŁNIAĆ OKREŚLONE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (B) USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, (C) USŁUGA BĘDZIE AKTUALNA, BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, (D) EFEKTY UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA BĘDĄ KOMPLETNE, POPRAWNE I NIEZAWODNE, (E) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI I INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH CZY POZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA BĘDZIE SPEŁNIAĆ JEGO OCZEKIWANIA ANI ŻE (F) BŁĘDY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

Ograniczenie odpowiedzialności
UCZESTNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA TEALIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI PREWENCYJNE STRATY, W TYM M.IN. Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, RENOMY, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA LUB DANYCH BĄDŹ INNYCH STRAT O CHARAKTERZE NIEMATERIALNYM (NAWET JEŚLI FIRMA TEALIUM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT) ANI ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA; ZA KOSZTY ZAPEWNIENIA USŁUG I DÓBR ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB POZYSKANIA JAKICHKOLWIEK DÓBR, DANYCH, INFORMACJI CZY USŁUG, ODEBRANYCH WIADOMOŚCI CZY WYKONANYCH TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA; ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO LUB ZMIANĘ TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; ZA OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM; ZA USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA ANI ZA WSZELKIE INNE SPRAWY POWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM.
BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE POSTANOWIENIA PRZECIWNE ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TEALIUM WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM (Z DOWOLNEGO POWODU ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA) ZAWSZE BĘDZIE OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z SUM: (1) SUMY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY TEALIUM W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM INCYDENTU BĘDĄCEGO POWODEM ROSZCZENIA LUB (2) SUMY STU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (150,00 USD).

Anulowanie i rozwiązanie
Firma Tealium może według własnego uznania, w dowolnej chwili oraz z dowolnego powodu rozwiązać umowę licencyjną.
Użytkownik może według własnego uznania rozwiązać niniejszą umowę bezzwłocznie po przekazaniu pisemnego powiadomienia firmie Tealium.
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Użytkownik zaprzestanie korzystania z Oprogramowania oraz zniszczy je wraz ze wszystkimi posiadanymi kopiami. Po otrzymaniu pisemnej prośby Użytkownik potwierdzi firmie Tealium na piśmie, że postąpił zgodnie ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy.
Każda ze stron może, po pisemnym powiadomieniu drugiej strony, rozwiązać niniejszą umowę w przypadku jej istotnego naruszenia przez drugą stronę, jeśli skutki tego naruszenia nie zostaną usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego zgłoszenia domniemanego naruszenia umowy przez jedną ze stron.

Inne
Niniejsza umowa podlega prawom stanu Kalifornia bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach, które mogą wymagać zastosowania prawa obowiązującego w innym kraju lub stanie. W przypadku jakichkolwiek sporów lub postępowań wynikających z niniejszej umowy lub z nią powiązanych Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji sądów stanowych hrabstwa San Diego w stanie Kalifornia oraz sądów federalnych w Południowym dystrykcie stanu Kalifornia. Zaniechanie przez firmę Tealium wypełniania lub egzekwowania jakichkolwiek praw czy postanowień niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się tych praw czy postanowień. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami. Określa ona sposób korzystania przez Użytkownika z usług oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy stronami (w tym m.in. poprzednie wersje niniejszej umowy).

Informacje/oświadczenia o prawach autorskich

Apple, iPad, iPhone i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Korzystając z aplikacji Lens Guru, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi i/lub Licencjonowana aplikacja są chronione następującymi prawami autorskimi:

1. AndroidAnnotation

Twórcą oprogramowania AndroidAnnotations jest Pierre-Yves Ricau, a sponsoruje je firma eBusinessInformations.

Więcej informacji na temat tego otwartego oprogramowania można znaleźć na stronie http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licencja MIT (MIT)

Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą umieszczane we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.