Regulamin

 1. CANON I UCZESTNICY
  • 1.1. Konkurs jest organizowany przez firmę Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia („Canon”).
  • 1.2. Wszyscy uczestnicy („Uczestnicy”) muszą być mieszkańcami Polski i muszą mieć ukończone 18 lat.
  • 1.3. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy firmy Canon i jej spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję oraz w sponsorowanie.
  • 1.4. Wzięcie udziału w tym konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich uczestników postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

 2. LOSOWANIE NAGRÓD I SPOSÓB UCZESTNICTWA
  • 2.1. Bezpłatne losowanie nagród odbędzie się w siedzibie firmy Canon 29 listopad 2019 roku, a rejestracja uczestników potrwa od 28 sierpnia do 29 listopad 2019 roku.
  • 2.2. Aby wziąć udział w bezpłatnym losowaniu nagród, w którym można wygrać zestaw EOS R i zoom RF 15-35 mm F2,8, zoom RF24-70 mm F2,8 i zoom RF 70-200 mm F2,8 („Nagroda”), uczestnicy muszą podać swoje dane.
  • 2.3. Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
  • 2.4. Zgłoszenia otrzymane po ostatecznym terminie nie będą kwalifikować się do udziału w darmowym losowaniu nagród. Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji formularzy zawierających niekompletne lub nieczytelne dane.

 3. NAGRODA
  • 3.1. Spośród ważnych zgłoszeń, które otrzymamy w okresie od 28 sierpnia do 29 listopada 2019 roku, wylosujemy jednego zwycięzcę.
  • 3.2. Zwycięzca otrzyma zestaw EOS R i obiektyw zmiennoogniskowy RF 15-35 mm F2,8, obiektyw zmiennoogniskowy RF24-70 mm F2,8 i obiektyw zmiennoogniskowy RF 70-200 mm F2,8
  • 3.3. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli nagroda będzie niedostępna z przyczyn od nas niezależnych, firma Canon zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.

 4. WYBÓR
  • 4.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród ważnych zgłoszeń za pomocą generatora numerów losowych, a nazwisko wylosowanej osoby zostanie potwierdzone przez firmę Canon.
  • 4.2. Firma Canon skontaktuje się ze zwycięzcą po 29 listopada 2019 r. za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym, by uzyskać dane potrzebne do wysłania Nagrody.
  • 4.3. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni, podczas których firma Canon podejmuje próby skontaktowania się ze zwycięzcą pocztą e-mail, zwycięzca odrzuci Nagrodę lub odmówi jej przyjęcia, pierwotnie ogłoszony zwycięzca utraci prawo do Nagrody.
  • 4.4. Nagroda może zostać przyznana innym uczestnikom – według wyłącznego uznania firmy Canon.
  • 4.5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 23 grudnia 2019 r.
  • 4.6. Nagroda jest zgodna z opisem w opublikowanym regulaminie.
  • 4.7. Nagrody dla zwycięzców wyłonionych w darmowym losowaniu nagród są przyznawane przez firmę Canon w dobrej wierze. Jeśli zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie przyjąć nagrody, firma Canon musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona.

 5. DANE OSOBOWE
  • 5.1. Przesłane dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Canon i jej przedstawicieli oraz spółki należące do grupy Canon w celach związanych z obsługą bezpłatnego losowania nagród. Firma Canon jest administratorem tych danych osobowych.
  • 5.2. Firma Canon może skontaktować się z uczestnikami w celach związanych z obsługą bezpłatnego losowania nagród lub w celu omówienia innych sposobów wykorzystania informacji podanych w zgłoszeniu do udziału w losowaniu.
  • 5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Holandia, („CENV”) jest administratorem danych w zakresie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez uczestników.
  • 5.4. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG. Więcej informacji na temat ochrony danych Uczestników można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności klientów firmy Canon na stronie https://myid.canon/canonid/#/policy.

 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • 6.1. W wyjątkowych okolicznościach firma Canon może unieważnić nagrodę i/lub zmienić inne warunki promocji, o ile takie zmiany będą konieczne i obiektywnie uzasadnione.
  • 6.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału w losowaniu nagród i do odzyskania pełnej wartości dowolnej nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu bezpłatnego losowania nagród.
  • 6.3. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności firmy Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli firmy Canon.
  • 6.4. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z darmowym losowaniem nagród decyzja zarządu firmy Canon ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.
  • 6.5. Jeśli którakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny kompetentny organ za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie wyłączona z pozostałych warunków, które zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 7. PRAWO I JURYSDYKCJA
  • 7.1. W przypadku tego konkursu będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.