Dziękujemy

Firma Canon nieustannie stara się poprawiać jakość obsługi swoich klientów, których głos niezwykle sobie ceni. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli weźmie Pan/Pani udział w naszym badaniu online i opowie nam o swoich doświadczeniach w używaniu witryny pomocy technicznej firmy Canon. Wypełnienie przygotowanej ankiety zajmie 3-4 minuty.Tak, chętnie wezmę udział w badaniu Topic

Nie, dziękuję Topic

Nie wyświetlaj ponownie

PIXMA MG6150

Wyszukaj FAQ

Drukuj  Drukuj bieżące informacje

PIXMA MG6150

PIXMA MG6150

FAQ ID: 8200812200
Ostatnia modyfikacja: 17-wrz-10


FAQ: Usuwanie zbędnych sterowników MP

Rozwiązanie:


Windows

Nieużywane sterowniki MP można usunąć.
Przed usunięciem sterowników MP należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
Poniżej przedstawiono procedurę usuwania niepotrzebnych sterowników MP:

 • Jeśli dostępny jest dezinstalator

1. Uruchom dezinstalator

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 lub Windows Vista należy wybrać kolejno menu Start -> Wszystkie programy -> „Nazwa Twojego modelu” -> MP Drivers Uninstaller (Dezinstalator sterowników MP).
 • W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy wybrać kolejno menu Start -> Wszystkie programy -> „Nazwa Twojego modelu” -> MP Drivers Uninstaller (Dezinstalator sterowników MP).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe MP Drivers Uninstaller (Dezinstalator sterowników MP).

WAŻNE
Podczas instalowania, dezinstalowania lub uruchamiania oprogramowania w systemie Windows 7 lub Windows Vista może zostać wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem/ostrzeżeniem.
To okno dialogowe jest wyświetlane, kiedy do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
W przypadku zalogowania do konta administratora kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj) albo Allow (Zezwól).
Niektóre aplikacje wymagają konta administratora w celu kontynuowania. W przypadku zalogowania do standardowego konta przełącz się na konto administratora, a następnie przeprowadź operację od początku.

2. Wykonaj dezinstalację
Kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Gdy zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk Yes (Tak).
Po usunięciu wszystkich plików kliknij przycisk Complete (Gotowe).

Usuwanie sterowników MP zostanie zakończone.


WAŻNE
Dezinstalacja sterowników MP spowoduje usunięcie sterownika drukarki i skanera (ScanGear).

 • Jeśli dezinstalator nie jest dostępny

W przypadku braku dezinstalatora w menu Start systemu Windows 7 lub Windows Vista wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz drukarkę, która ma zostać usunięta

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wybierz kolejno menu Start -> Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).

Zaznacz model, który chcesz usunąć, a następnie na klawiaturze naciśnij klawisz Alt. Wybierz polecenie Remove device (Odłącz urządzenie) z menu File (Plik).
 • W systemie Windows Vista wybierz menu Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk -> Drukarki.

Zaznacz model, który chcesz usunąć, a następnie na klawiaturze naciśnij klawisz Alt. Z menu File (Plik) wybierz polecenie Delete (Usuń).

2. Usuwanie drukarki

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 7, po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie należy kliknąć przycisk Yes (Tak). Jeśli pojawi się okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk Yes (Tak).

Ikona zostanie usunięta.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista, po pojawieniu się okna dialogowego User Account Control (Kontrola konta użytkownika) należy kliknąć przycisk Continue (Kontynuuj). Gdy zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk Yes (Tak).

Ikona zostanie usunięta.

3. Zaznacz sterownik drukarki, który ma zostać usunięty

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 kliknij dowolną ikonę w obszarze [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).

Na pasku poleceń kliknij polecenie Print server properties (Drukuj właściwości serwera), a następnie kliknij kartę Drivers (Sterowniki). Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Change Driver Settings (Zmień ustawienia sterownika), kliknij go.
Jeśli pojawi się okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk Yes (Tak).
Na liście Installed printer drivers (Zainstalowane sterowniki drukarek) zaznacz sterownik, który chcesz usunąć.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista, naciśnij klawisz Alt. W menu File (Plik) wybierz polecenie Run as administrator (Uruchom jako administrator), a następnie wybierz polecenie Server Properties.... (Właściwości serwera...).

Jeśli pojawi się okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Kliknij kartę Drivers (Sterowniki). Na liście Installed printer drivers (Zainstalowane sterowniki drukarek) zaznacz sterownik, który chcesz usunąć.

4. Usuwanie sterownika drukarki
Kliknięcie przycisku Remove... (Usuń...) spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Remove Driver And Package (Usuwanie sterownika i pakietu).
Zaznacz opcję Remove driver and driver package (Usuń sterownik i pakiet sterownika), a następnie kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Yes (Tak).
Gdy w oknie dialogowym Remove Driver And Package (Usuwanie sterownika i pakietu) zakończy się gromadzenie danych, kliknij przycisk Delete (Usuń).

5. Kliknij przycisk [OK].

Usuwanie sterownika drukarki zostało zakończone.


WAŻNE
Podczas usuwania sterownika drukarki z listy Installed printer drivers (Zainstalowane sterowniki drukarek) mogą wystąpić problemy.
W takim przypadku ponownie uruchom komputer i spróbuj jeszcze raz.

Macintosh

Drukarka Canon IJ, która nie jest już używana, może być usunięta z listy drukarek. Przed usunięciem drukarki Canon IJ odłącz przewód łączący drukarkę z komputerem.
Procedura usuwania niepotrzebnej drukarki Canon IJ z listy drukarek wygląda następująco:
Aby usunąć drukarkę Canon IJ, należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
Informacje na temat użytkownika z uprawnieniami administratora można znaleźć w dokumentacji komputerów Macintosh.

 • W systemie Mac OS X v.10.6.x lub Mac OS X v.10.5.x

1. Wyświetl okno System Preferences (Preferencje systemowe) i wybierz opcję Print & Fax (Drukarka i faks)

2. Usuń drukarkę Canon IJ z listy drukarek
Na liście drukarek wybierz usuwaną drukarkę Canon IJ, a następnie kliknij „-”

3. Uruchom ponownie komputer.

 • Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X v.10.3.9

1. Uruchom program Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki)

2. Usuń drukarkę Canon IJ z listy drukarek
Na liście drukarek wybierz usuwaną drukarkę Canon IJ, a następnie kliknij Delete (Usuń).

3. Uruchom ponownie komputer


UWAGA
Nawet gdy drukarka Canon IJ została usunięta z listy drukarek, możesz ją zarejestrować automatycznie, podłączając urządzenie do komputera.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczyKliknij tutaj, aby zamknąć listę modeli, których to dotyczy

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na pytanie?