PIXMA Pro-10S – konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup. 

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA Pro-10S, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.  

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA Pro-10S. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody. 

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA Pro-10S. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.


Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi Button] na drukarce, aż biała lampka zasilania błyśnie raz, a następnie zwolnij go.
 3. Upewnij się, że przycisk Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
  Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego lampka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać. Podczas konfiguracji biała lampka zasilania również zacznie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska i biała lampka zasilania przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły.

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
 2. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel[MASTER] ResumeCancle] (Wznów/anuluj), aż biała lampka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci. 

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (czyli nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA Pro-10S.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Skorzystaj z poniższych łączy, aby wyświetlić instrukcje właściwe dla danego systemu operacyjnego.

Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Windows

 1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.
  Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer] lub [Ten komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].
  Jeśli nie masz płyt CD, które dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

 2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 1

 3. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection] (Połączenie z bezprzewodową siecią LAN) jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

  [MASTER] New Screen2

 4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że biała lampka zasilania jest włączona i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 4

 5. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
  Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list] (Konfigurowanej drukarki nie ma na liście) i kliknąć przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 5

 6. Rozpocznie się procedura instalacji i konfiguracji.

  [MASTER] Screen 6

 7. Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 7

 8. Kliknij opcję [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa).

  [MASTER] Screen 8

 9. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi Button] (A) na drukarce, aż biała lampka zasilania mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen 9

 10. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a biała lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen10

 11. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  [MASTER] Screen 11

 12. Po ustanowieniu połączenia drukarki z punktem dostępu kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 12

 13. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 13

 14. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 14

 15. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później.

  [MASTER] New Screen 15

 16. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego.

  [MASTER] Screen 16

 17. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 17

 18. Oprogramowanie jest teraz zainstalowane.

  [MASTER] Screen 18
  Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect] (Rozpoznaj ponownie), aby wyszukać drukarkę ponownie.

  W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania.

  [MASTER] Screen 19

 19. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk [Complete] (Zakończ).

  [MASTER] Screen 20

 20. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj), aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen 21

 21. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen 22

 22. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next] (Dalej). Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu — w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj).

  [MASTER] Screen 23

 23. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się). W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree] (Nie zgadzam się).

  [MASTER] Screen 24 

 24. Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.

  [MASTER] Screen 26

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows. 
Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy. 


Back to top

Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Mac

Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.

 1. Po pobraniu pliku przejdź do jego lokalizacji i kliknij go dwukrotnie. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij dwukrotnie pozycję [Setup] (Konfiguracja).
  [MASTER] Screen 27

 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Otwórz] (Otwórz). 
  [MASTER] Screen 28

 3. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 29

 4. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper] (Asystent instalacji).

  [MASTER] Screen 30

 5. Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 31

 6. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection] (Połączenie z bezprzewodową siecią LAN) jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

  [MASTER] New Screen2

 7. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że biała lampka zasilania jest włączona i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 34

 8. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
  Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list] (Konfigurowanej drukarki nie ma na liście) i kliknąć przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 35

 9. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open] (Otwórz).

  [MASTER] Screen 36

 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 7

 11. Kliknij opcję [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa).

  [MASTER] Screen 8
 12. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi Button] (A) na drukarce, aż biała lampka zasilania mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen 9

 13. Sprawdź, czy niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a biała lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen10

 14. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  [MASTER] Screen 37

 15. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow] (Zezwalaj).

  [MASTER] Screen 38

 16. Po utworzeniu połączenia z punktem dostępu kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 12

 17. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 13

 18. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 14

 19. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później.

  [MASTER] Screen 39

 20. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego.

  [MASTER] Screen 40

 21. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce utworzyć skrót do instrukcji na pulpicie, należy kliknąć przycisk [Agree] (Zgadzam się). W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Do not agree] (Nie zgadzam), aby pominąć ten krok.

  [MASTER] Screen 41

 22. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane.

  [MASTER] New Screen 42
  Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect] (Rozpoznaj ponownie), aby wyszukać drukarkę ponownie.
  W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania.

  [MASTER] New Screen 43

 23. Na ekranie narzędzia Canon IJ Network zaznacz wykrytą drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej).

  [MASTER] New Screen 44

 24. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

  [MASTER] Screen 43

 25. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki i kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

  [MASTER] New Screen 45

 26. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran.

  [MASTER] Screen 45

 27. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 46

 28. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj), aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] New Screen 46

 29. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  [MASTER] Screen 48

 30. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next] (Dalej). Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu — w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). 

  [MASTER] Screen 49

 31. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się). W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree] (Nie zgadzam się).

  [MASTER] Screen 50

 32. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia konfiguracji sieci, należy kliknąć przycisk [Execute] (Wykonaj). W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Next] (Dalej), aby pominąć ten krok.

  [MASTER] Screen 51

 33. Kliknij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć instalację.

  [MASTER] Screen 52


Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Do góry


Przywracanie fabrycznych, domyślnych ustawień sieciowych drukarki PIXMA Pro-10S

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL [MASTER] ResumeCancle] (WZNÓW/ANULUJ), aż lampka zasilania błyśnie 15 razy.
 2. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL [MASTER] ResumeCancle] (WZNÓW/ANULUJ).


Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Back to top