PIXMA MX524 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MX524 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MX524, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MX524. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MX524. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go. Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Po ukazaniu się poniższego ekranu naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX524.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

 

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

 

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button(Stop/Resetuj), aby wyświetlić poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Naciśnij przycisk [OK], aby wybrać pozycję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja).

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz nazwę (SSID) sieci bezprzewodowej i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję [Search again] (Wyszukaj ponownie), a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez sieć.

WEP WPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej. Rozróżniane są duże i małe litery.
Jeśli nie znasz hasła sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz je na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

W drukarce można wprowadzać znaki, gdy są podświetlone przyciski alfanumeryczne (A) na pulpicie operatora. Procedura została opisana poniżej.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Urządzenie obsługuje trzy tryby wprowadzania: tryb dużych liter, tryb małych liter i tryb numeryczny. Naciśnij przycisk [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10, aby przełączyć tryb wielkich liter (A), tryb małych liter (a) lub tryb cyfr (1). (Wybrany tryb wprowadzania będzie widoczny w prawej górnej części ekranu).

W razie potrzeby wprowadzenia symbolu naciśnij kilkakrotnie przycisk #, aż pojawi się wybrany symbol.
Na przykład w trybie wielkich liter jednokrotne naciśnięcie przycisku [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 spowoduje wprowadzenie znaku „A”, natomiast dwukrotne naciśnięcie przycisku [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 spowoduje wprowadzenie znaku „B” itd.

Jeśli ten sam przycisk obejmuje 2 znaki, naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnego znaku.

W razie popełnienia błędu można usunąć znak, naciskając środowy przycisk funkcyjny.

6. Po zakończeniu wprowadzania znaków naciśnij przycisk [OK].

7. Sprawdź, czy wprowadzone hasło sieciowe jest prawidłowe.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

8. Jeśli jest prawidłowe, naciśnij przycisk [OK].
W razie popełnienia błędu i konieczności poprawienia hasła naciśnij przycisk [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab arrow].

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran (1), naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13

10. Gdy zostanie wyświetlony ekran (2), naciśnij przycisk [COPY] (A), aby wrócić do ekranu kopiowania.


Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX524.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Back to top


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MX524

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

 

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) wybierz opcję [Setup] (Konfiguracja).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Naciśnij przycisk [OK] (B).

Krok 3

1. Za pomocą przycisku [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left ] (A) wybierz pozycję [Device Settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Krok 4

1. Za pomocą przycisków [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_4

Krok 5

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) wybierz pozycję [Reset LAN settings] (Zresetuj ustawienia sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Krok 6

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] wybierz pozycję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić zamiar zresetowania ustawień.

Krok 7

1. Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat [Following is completed] (Zakończono), naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć procedurę resetowania ustawień sieci LAN.

Krok 8

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij przycisk [COPY] (A), aby wrócić do ekranu kopiowania.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Teraz ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Back to top