PIXMA MG6440 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MG6440 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG6440, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG6440. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG6440. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

1. Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.

2. Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) wybierz ikonę [WLAN [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2] (Sieć WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Krok 3

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 4

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go.

Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk OK na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran [Connected to the access point] (Połączono z punktem dostępu), naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6440.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Back to top


Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Krok 2

1. Użyj przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A), aby wybrać ikonę [WLAN] (Sieć WLAN) [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2.

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Krok 3

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Krok 4

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] (Stop/Resetuj).

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A), aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

b. Użyj przycisków [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

c. Powtórz kroki a i b, aby wprowadzić więcej znaków.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Done] (Gotowe).

7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe.
Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup] (Zakończ konfigurację).

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran widoczny po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6440.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG6440

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Krok 2

1. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A), aby przejść do ikony [Setup] (Konfiguracja). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

2. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Krok 3

1. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A), aby wybrać pozycję [DeviceSettings] (Ustawienia urządzenia) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Krok 4

1. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A), aby przejść do pozycji [Reset Settings] (Resetuj ustawienia) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

2. Użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A), aby przejść do pozycji [LAN settings only] (Tylko ustawienia sieci LAN).

3. Naciśnij przycisk [OK].

4. Gdy pojawi się ekran [Reset setting?] (Zresetować ustawienie?), użyj przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up], aby przejść do opcji [Yes] (Tak).

5. Naciśnij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony ekran [Processing….Please wait momentarily] (Przetwarzanie… Proszę czekać).

6. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK].

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny), aby wrócić do ekranu głównego.

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.