PIXMA MG3240 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MG3240 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG3240, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG3240. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG3240. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Jeśli zasilanie jest włączone, wyświetlacz LED jest podświetlony w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-1

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Maintenance] (Konserwacja) (A) na drukarce przez około 5 sekund.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-2

2. Sprawdź, czy kontrolka LED miga w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-3

Krok 2

1. Naciśnij przycisk [Fit to Page] (Dopasowanie do strony) (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-4

2. Sprawdź, czy kontrolka LED miga w sposób pokazany na powyższej ilustracji, a następnie naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu w ciągu 2 minut.

Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać.

3. Po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego wskaźnik LED zaświeci się na około 3 sekundy, a następnie przejdzie w stan „1” przedstawiony na poniższej ilustracji. Upewnij się, że kontrolka Wi-Fi (niebieska) na drukarce też świeci.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-5

Jeżeli na wyświetlaczu LED zostanie wyświetlony którykolwiek spośród poniższych kodów błędów (naprzemienne miganie oznaczeń w ciągu „E”, „numer”, „numer”), naciśnij przycisk [Black] (Czarny) lub [Colour] (Kolor), aby usunąć błąd, a następnie powtórz kroki 1 i 2.

Szczegóły błędu:

Błąd E, 2, 1.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-6

Ten błąd pojawia się, jeżeli konfiguracja sieci bezprzewodowej nie została zakończona w ciągu 2 minut od naciśnięcia przycisku WPS.

  • Czy punkt dostępu jest włączony? Jeśli punkt dostępu jest już włączony, wyłącz go i włącz ponownie.

Błąd E, 2, 3.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-7

Ten błąd pojawia w przypadku wykrycia wielu punktów dostępu WPS. Odczekaj chwilę, a następnie powtórz konfigurację ustawień WPS.

Jeśli masz kilka punktów dostępu, naciśnij przycisk [WPS] tylko na jednym punkcie dostępu.

Potwierdzenie ustawień sieci

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

2. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk [Maintenance] (Konserwacja) (A), aż na wyświetlaczu LED pojawi się [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-9

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-8

4. Naciśnij przycisk [Colour] (Kolorowy) lub przycisk [Black] (Czarny).

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Link Status” (Stan połączenia) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG3240.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.

Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].
Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].

Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Maintenance] (Konserwacja) (A) na drukarce przez około 5 sekund.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

3. Sprawdź, czy kontrolka LED miga w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Użytkownicy systemu WindowsUżytkownicy systemu Mac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to przewód z symbolem[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13na złączu.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

(Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)).

5. Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). W przeciwnym razie kliknij przycisk [No] (Nie).

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-2

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

6. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-2

7. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Kliknij przycisk [Complete] (Zakończ). Kliknij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika [Canon IJ Network] i kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_20


Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG3240

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk [Maintenance] (Konserwacja) (A), aż na wyświetlaczu LED pojawi się [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Naciśnij przycisk [Colour] (Kolorowy) lub przycisk [Black] (Czarny).


Teraz ustawienia sieciowe zostały zresetowane.

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.