Regulamin korzystania z logo firmy Canon

Należy zapoznać się z niniejszym dokumentem przed uzyskaniem dostępu do logo firmy Canon, logo dowolnego produktu lub innego logo dostępnego do pobrania w tej witrynie („logo firmy Canon”). Uzyskanie dostępu do logo firmy Canon oznacza zgodę użytkownika na niniejszy regulamin. Firma Canon zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszego regulaminu poprzez opublikowanie zaktualizowanego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Zgoda
W niniejszym dokumencie zawarto warunki umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Holandia („Canon”), dotyczące korzystania z dostępnych do pobrania w niniejszej witrynie logo firmy Canon.

Zastosowanie
Firma Canon upoważnia użytkownika (osobę lub firmę), jako dziennikarza, firmę prasową lub członka prasy, do pobierania i wykorzystywania dowolnych logo firmy Canon w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w Internecie wyłącznie do celów prasowych, w tym w następujących mediach:

a) prasa drukowana (w tym okładki czasopism)
b) telewizja
c) media internetowe
d) gazety

  • W ramach dozwolonego użytkowania nie wolno zmieniać ani przekształcać logo firmy Canon w żaden sposób. Logo firmy Canon muszą zawsze być prezentowane w sposób spójny i zgodnie z udostępnionymi wytycznymi.

  • Zabronione jest wykorzystywanie logo firmy Canon w celach komercyjnych, w tym m.in. w promocjach handlowych, w materiałach punktów sprzedaży, na plakatach, na billboardach lub do innych celów handlowych.

  • Zabronione jest wykorzystywanie logo firmy Canon w sposób, który zmniejsza ich wartość, stawia firmę Canon lub podmioty od niej zależne w kompromitującym położeniu lub powoduje mylne wrażenie dotyczące relacji pomiędzy użytkownikiem, firmą użytkownika, firmą Canon i/lub grupą firm Canon. Jeżeli firma Canon według własnego uznania stwierdzi, że dowolne logo firmy Canon zostało wykorzystane w opisany sposób, użytkownik natychmiast po otrzymaniu żądania w tym przedmiocie zaprzestanie korzystania z logo firmy Canon w określony w żądaniu sposób.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z postanowieniem, że nie ma żadnych innych praw, tytułów i udziałów w logo firmy Canon niż wyraźnie zdefiniowane w niniejszym regulaminie, a wszelkie te prawa, tytuły i udziały w logo firmy Canon są wyłączną własnością firmy Canon i/lub grupy Canon. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z postanowieniem, że żaden zapis niniejszego regulaminu nie będzie interpretowany jako udzielenie lub nadanie użytkownikowi jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów w logo firmy Canon lub w prawach autorskich, znakach towarowych lub projektach przemysłowych firmy Canon lub grupy Canon z wyjątkiem ograniczonego prawa udzielonego na mocy niniejszego regulaminu. Firma Canon i firmy grupy Canon oraz kierownictwo, dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele dowolniej z nich wykluczają w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju i rozmiaru straty lub szkody użytkownika lub podmiotu trzeciego (między innymi straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, domniemane lub wynikowe, straty przychodów, zysków, renomy, danych, kontraktów, wykorzystania środków pieniężnych oraz straty i szkody) wynikające z pobrania i/lub wykorzystania, braku możliwości pobrania i/lub wykorzystania, związane z pobraniem i/lub wykorzystaniem lub spowodowane pobraniem i/lub wykorzystaniem logo firmy Canon. Niniejsze postanowienie nie ogranicza ustawowych praw użytkownika lub odpowiedzialności, odszkodowania lub zadośćuczynienia, którego nie można wyłączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypowiedzenie
Firma Canon zastrzega sobie prawo do zażądania od użytkownika natychmiastowego zaprzestania korzystania z jakichkolwiek logo firmy Canon w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub z innej dowolnej przyczyny. Po otrzymaniu takiego żądania użytkownik jest zobowiązany natychmiast zaprzestać korzystania z logo firmy Canon i natychmiast zniszczyć wszystkie nieopublikowane kopie logo firmy Canon.

Informacje ogólne
Interpretacja, obowiązywanie i realizacja niniejszego regulaminu podlega przepisom prawa Holandii. Firma Canon i użytkownik uznają niewyłączną jurysdykcję sądu w Amsterdamie.

Nieskorzystanie lub niewyegzekwowanie przez firmę Canon prawa lub postanowienia zawartego w niniejszym regulaminie nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia i w żaden sposób nie będzie wpływać na jej prawo do wyegzekwowania lub wykorzystania go w przyszłości.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne. Strony ustalają, że nie będzie to wpływać na obowiązywanie lub egzekwowalność pozostałych postanowień, które zachowają pełną ważność z wyłączeniem nieważnych lub niemożliwych do wyegzekwowania postanowień lub ich części.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym biurem PR firmy Canon.