REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI UTWORZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Spodobało nam się Twoje zdjęcie („treść”) i chcielibyśmy je umieścić w obsługiwanych przez firmę Canon kanałach mediów społecznościowych, biuletynach elektronicznych i witrynach internetowych. Jeśli zezwolisz nam na korzystanie z treści i jej prezentowanie, firma Canon będzie to robić zgodnie z poniższym regulaminem.

Wykorzystanie obrazu do celów komercyjnych
Jeśli skorzystamy z treści użytkownika w celu wykorzystania i/lub prezentowania ich przez firmę Canon Europa N.V., zarejestrowaną pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Holandia, jej spółki zależne, firmy należące do grupy i pełnomocników (łącznie „Canon”, „mylub „czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej”) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, będziemy publikować treści użytkownika i wskazywać go jako ich autora w kanałach mediów społecznościowych, elektronicznych biuletynach i/lub witrynach internetowych firmy Canon.

Sposób pozyskiwania treści użytkownika
Firma Canon będzie pobierać treści użytkownika z postów w mediach społecznościowych. Treści będą dostarczane przez platformę mediów społecznościowych w postaci zdjęcia JPEG lub filmu MP4. Treść może różnić się od tej, którą przesłano do serwisu Instagram. (Na przykład może być skompresowana lub pozbawiona osadzonych danych EXIF). Treść będzie wyświetlana tylko w obsługiwanych przez firmę Canon kanałach mediów społecznościowych, biuletynach elektronicznych i/lub witrynach internetowych.

Zachowanie przez użytkownika prawa własności do treści i udzielenie nam licencji
Użytkownik zachowuje pełną własność w kontekście treści, ale udziela nam ograniczonej licencji na korzystanie z treści i jej wyświetlanie. Firma Canon zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do decydowania o tym, czy treści użytkownika mają być wyświetlane w obsługiwanych przez firmę Canon kanałach mediów społecznościowych, biuletynach elektronicznych i/lub witrynach internetowych. Ograniczona licencja, której udziela nam użytkownik, to ogólnoświatowa, niewyłączna, nieodwołalna, wolna od opłat licencyjnych, zbywalna licencja na funkcje, użytkowanie, powielanie, dystrybucję lub wyświetlanie treści użytkownika i na tworzenie prac pochodnych na podstawie materiałów zawartych w treści. Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów umieszczanych w Internecie niezależne strony trzecie lub użytkownicy końcowi mogą tworzyć kopie treści i rozprowadzać je bez naszej wiedzy lub zgody. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki strona trzecia wykorzysta treści użytkownika.

Wskazywanie użytkownika jako autora treści
Użytkownik udziela nam również prawa do używania jego nazwy użytkownika, obrazu profilowego, pseudonimu i/lub wizerunku w związku z korzystaniem z treści. Firma Canon może wskazać użytkownika jako autora w związku z korzystaniem z treści. Możemy również udostępnić łącze do pierwotnego postu, w którym opublikowano treść, o ile post jest nadal dostępny w odpowiednim kanale mediów społecznościowych.

Oświadczenia użytkownika
Zakładamy, że treść jest oryginalną pracą i nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, tajemnicy handlowej lub jakichkolwiek praw umownych, oraz że nie zawiera ona żadnych treści, które w przypadku opublikowania okażą się fałszywe, napastliwe, oszczercze lub obsceniczne lub naruszą jakiekolwiek prawa do prywatności bądź jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje. Oznacza to, że przed wyrażeniem zgody na korzystanie z jego treści użytkownik musi upewnić się, że ma wszystkie niezbędne prawa, a także zgody wszystkich dodatkowych posiadaczy praw. Prawami takimi mogą być objęte zewnętrzne marki lub nazwy firm, osoby widoczne na obrazie lub znane budynki.

Firma Canon zakłada, że przesyłając treści, użytkownik ma wszystkie niezbędne prawa i że uzyskał zgodę w kontekście osób lub marek widocznych w takiej treści. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich i/lub roszczenia dotyczące naruszenia praw stron trzecich w związku z wykorzystaniem treści użytkownika, ich wyświetlaniem lub prezentowaniem i będzie kierować wszelkie roszczenia stron trzecich do użytkownika.

Okres obowiązywania
Okres obowiązywania niniejszej umowy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez użytkownika tego, że firma Canon może korzystać z treści użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem, a kończy się w momencie rozwiązania przez nas umowy. Wniosek o rozwiązanie umowy można złożyć na piśmie, wysyłając go na adres socialmedia@canon-europe.com.

Możliwość kontaktowania się z użytkownikiem
Firma Canon może kontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego treści, na przykład w przypadku zamiaru zaprezentowania ich w Canon Showcase. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony firmy Canon lub wyznaczonego przez nią agenta. Kontakt może nastąpić za pośrednictwem oficjalnych kanałów firmy Canon w mediach społecznościowych.

Prawo właściwe dla niniejszej umowy
Niniejszy regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory związane z wykorzystaniem i wyświetlaniem treści będą rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii.