Drukarka wielkoformatowa Canon imagePROGRAF

Warunki gwarancji na głowice drukujące
Work professional strengthening security and compliance

Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja [nazwa NSO] („Canon”) obejmuje głowicę drukującą („głowica drukująca”) drukarek Canon imagePROGRAF o szerokości 24 cali lub większej („produkt”) sprzedawanych w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Czas obowiązywania gwarancji podano poniżej.
Z niniejszej usługi gwarancyjnej może skorzystać tylko klient. Jest ona świadczona przez firmę Canon w kraju, w którym klient się znajduje, przy czym musi to być jeden z krajów EOG, Wielka Brytania lub Szwajcaria. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji głowica drukująca okaże się uszkodzona, firma Canon, zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji, bezpłatnie wymieni głowicę drukująca na głowicę takiej samej serii lub na zgodną głowicę nowszego modelu.

 • Niniejsza gwarancja jest ważna przez rok od daty zakupu głowicy drukującej – zakupionej razem z produktem lub osobno – lub do czasu, gdy w pozycji „Status Print” (Wydruk stanu) przestanie być wyświetlany numer partii ze statusem „a” (pole danych „Head Info” (Informacje o głowicy)), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  Po otrzymaniu wadliwej głowicy drukującej pracownicy firmy Canon odczytają „Status Print” (Wydruk stanu) i zapoznają się z wymaganą dokumentacją zgodnie z opisem w punkcie 2 poniżej.
  Okres gwarancyjny jakiejkolwiek wymienionej głowicy drukującej nie przedłuża okresu gwarancyjnego wadliwej głowicy drukującej. (Jeśli nie można zarządzać tą definicją w lokalnych systemach i procesach, ma zastosowanie poniższe oświadczenie: [W przypadku każdej wymienionej głowicy drukującej okres gwarancyjny rozpocznie się w momencie jej instalacji]).

 • Najpierw przygotuj drukarkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku Okres gwarancyjny 1.
  Reklamację gwarancyjną można zgłosić poprzez wysłanie

  (a) wadliwej głowicy drukującej;
  (b) kopii dowodu zakupu, na której widnieje data zakupu (produktu lub głowicy drukującej – zależnie od okoliczności) oraz
  (c) wypełnionego formularza reklamacji gwarancyjnej (dołączony do niniejszych warunków w załączniku 2) na adres widoczny na tym formularzu.

  Firma Canon może wykorzystywać autoryzowane punkty serwisowe do obsługi procedury gwarancyjnej w jej imieniu.
  Po otrzymaniu głowicy drukującej oraz wszystkich dokumentów wymienionych powyżej firma Canon sprawdzi, czy klient jest uprawniony do bezpłatnej wymiany głowicy drukującej, a jeśli będzie do niej uprawniony, firma Canon prześle klientowi zamiennik. Wszelkie koszty związane z bezpiecznym przesłaniem głowicy drukującej do firmy Canon ponosi klient, natomiast firma Canon poniesie wszelkie koszty związane z przesłaniem wymienionej głowicy drukującej do klienta przy założeniu, że klient mieszka na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w Wielkiej Brytanii lub w Szwajcarii.
  Wadliwe głowice drukujące staną się własnością firmy Canon i nie zostaną zwrócone.

 • Wymiana w ramach gwarancji nie obejmuje przypadków, w których głowica drukująca została uszkodzona w wyniku:

  • Nadużycia, zaniedbania, niewłaściwej obsługi, nieprawidłowego czyszczenia, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji głowicy drukującej bądź produktu, z którym zintegrowana jest głowica drukująca, wahań prądu elektrycznego lub wypadku.
  • Niewłaściwego użytkowania, w tym nieprzestrzegania instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji lub warunków pracy opisanych w instrukcji obsługi lub innej dokumentacji firmy Canon.
  • Korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak atrament i nośniki), jeśli ich użycie powoduje wady lub negatywnie wpływa na działanie urządzenia i głowicy drukującej.
  • Ponadto niniejsza gwarancja nie obejmuje głowic, na których oryginalne znaki identyfikacyjne lub numery seryjne zostały zamazane, usunięte lub zmienione.

 • Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta na mocy stosownych praw ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, które wynikają z umowy zakupu. W przypadku braku jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych niniejsza gwarancja będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a firma Canon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z naruszenia jawnej lub dorozumianej gwarancji na głowicę drukującą.

Weryfikacja gwarancji

Firma Canon dokłada wszelkich starań, aby klienci mogli cieszyć się najlepszą jakością wydruków dzięki programowi gwarancji na głowice drukujące wielkoformatowych imagePROGRAF.
Aby skorzystać z programu, należy wykonać poniższe czynności w celu przygotowania reklamacji gwarancyjnej w przypadku wystąpienia problemów technicznych z głowicą drukującą:
Przed złożeniem reklamacji gwarancyjnej u dostawcy lub usługodawcy należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami w podanej kolejności.

  1. Na panelu sterowania drukarki przewiń w dół i wybierz opcję „Printer Settings” (Ustawienia drukarki).

  2. Wybierz opcję „Test Print” (Wydruk testowy).

  3. Wybierz opcję „Nozzle Check” (Test dysz):

   1 Wygląd tego przykładowego panelu sterowania może odbiegać od wyglądu panelu w drukarce, ale funkcje i regulacje we wszystkich drukarkach wielkoformatowych Canon imagePROGRAF są oparte na tej samej strukturze menu. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi drukarki.

  4. Wybierz opcję „Yes” (Tak), aby uruchomić drukowanie wzoru testu dysz

   Jeśli na wydruku wzoru testu dysz są widoczne nieprawidłowości, przejdź do kroku 2.

 • Informacje na temat czyszczenia głowicy drukującej można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi dostępnej po kliknięciu tego łącza. Wybierz produkt imagePROGRAF, w którego kontekście chcesz uzyskać wskazówki (na przykład wybranie opcji „PRO” zapewni dostęp do wszystkich drukarek imagePROGRAF PRO w danej serii). Wybierz konkretny model drukarki. Podręcznik online jest gotowy do użycia:

  • Zapoznaj się z częścią „Konserwacja i materiały eksploatacyjne” i postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi głowicy drukującej.
  • Po zakończeniu cyklu czyszczenia ponownie wykonaj krok 1.

  Jeśli na wydruku wzoru testu dysz nadal widoczne są nieprawidłowości, przejdź do kroku 3.

 • W celu zmaksymalizowania wydajności głowicy drukującej i drukarki zaleca się aktualizację oprogramowania układowego drukarki do najnowszej wersji. Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej wersji poprawi wydajność drukarki.

  Aby zaktualizować oprogramowanie układowe za pomocą narzędzia „Firmware Update Tool” (Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego), skorzystaj z tego łącza.

  Wpisz nazwę drukarki w pasku wyszukiwania na stronie docelowej Centrum pobierania oprogramowania. Zobacz przykład poniżej:

  Wybierz opcję „Firmware” (Oprogramowanie układowe) i pobierz odpowiednią wersję systemu operacyjnego z najnowszą datą wydania („Release date”).

  Po pobraniu narzędzia można je zainstalować na obsługiwanym komputerze PC lub Mac. Do nawiązania połączenia z drukarką należy użyć portu USB lub sieci. Istnieją dwie metody aktualizacji drukarki za pomocą narzędzia „Firmware Update Tool” (Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego):

  • Narzędzie sprawdza bieżącą wersję oprogramowania drukarki i dostępność najnowszej wersji. Proces ten wymaga połączenia z Internetem.
  • Jeśli nie ma dostępnego połączenia z Internetem, można pobrać zarówno narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego sprzętowego („Firmware Update Tool”), jak i najnowsze oprogramowanie układowe bezpośrednio z Centrum pobierania oprogramowania, a następnie nawiązać połączenie z drukarką za pośrednictwem portu USB.

  Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem zdalnego interfejsu użytkownika drukarki, wystarczy wpisać adres IP drukarki w przeglądarce internetowej i przejść do struktury menu w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie:

 • Problemy z jakością obrazów generowanych przez głowicę drukującej są zazwyczaj związane z funkcjonowaniem dysz. Na panelu sterowania są wyświetlane wówczas kody błędów, dzięki którym można uzyskać pełne informacje na temat problemu. Drukarki wielkoformatowe Canon imagePROGRAF mają funkcję „Maintenance” (Konserwacja) w panelu sterowania, która pomaga utrzymywać wydajność głowicy drukującej i rozwiązywać niektóre problemy z głowicą drukującą.
  Więcej informacji na temat konserwacji głowicy drukującej znajduje się w internetowej instrukcji obsługi dostępnej po kliknięciu tego łącza.

  Po przejściu na stronę z internetowymi instrukcjami obsługi wybierz produkt imagePROGRAF, w odniesieniu do którego chcesz uzyskać wskazówki i uruchomić procedury kontrolne (na przykład wybranie opcji „PRO” zapewni dostęp do wszystkich drukarek imagePROGRAF PRO w danej serii). Wybierz konkretny model drukarki. Podręcznik online jest gotowy do użycia.

  • Aby dostosować głowicę drukującą w celu poprawy jakości wydruku, zapoznaj się z częścią „Regulacje pod kątem lepszej jakości wydruku” i postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części „Regulacja głowicy drukującej”.
  • Informacje dotyczące kalibracji głowicy drukującej znajdują się w sekcji „Zarządzanie kolorami”, w punkcie „Wykonywanie kalibracji kolorów”.
  • Po zakończeniu regulacji należy ponownie wydrukować plik, w przypadku którego występowały problemy z jakością.

  Jeśli na nowym wydruku nadal występują defekty związane z jakością, przejdź do kroku 5.

  1. Na panelu sterowania drukarki przewiń w dół i wybierz opcję „Printer Settings” (Ustawienia drukarki).

  2. Wybierz opcję „Test Print” (Wydruk testowy).

  3. Wybierz opcję „Status Print” (Wydruk stanu).

  4. Po wyświetleniu się monitu „Start Printing” (Rozpocznij drukowanie) wybierz opcję „Yes” (Tak).

  Z wydruku „Status Print” (Wydruk stanu) należy wynotować informacje podświetlone na żółto: model drukarki (TM-200 w tym przykładzie), numer seryjny („S/N”), wersję oprogramowania układowego („firm”) i stan informacji o głowicy, w tym literę po numerze partii – LOT NUMBER (pole danych „Head Info” (Informacje o głowicy)):

  Jeśli litera po numerze partii (LOT NUMBER) to „a”, a od daty zakupu głowicy drukującej nie minął jeszcze rok, wypełnij „Formularz reklamacji gwarancyjnej”. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, głowica drukująca nie jest już objęta gwarancją.

  • Jeśli głowica została uszkodzona przed Instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
  • Aby zoptymalizować i utrzymać wydajność głowicy drukującej, należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki i przestrzegać wskazówek producenta.
  • Zanim przystąpisz do jakiejkolwiek regulacji głowicy upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu jest aktualne. Aby sprawdzić najnowszą wersję oprogramowania układowego urządzenia, zapoznaj się z krokiem 2 powyżej.
  • Podczas wymiany głowicy drukującej należy wykonać polecenie „Replace Print Head” (Wymień głowicę drukującą) w menu panelu sterowania drukarki. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
  • Sprawdź jakość druku i zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki, aby uzyskać wskazówki dotyczące regulacji jakości druku i konserwacji wydruków.

Inne przydatne pozycje...

 • Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

 • Numer seryjny

  Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu.

 • Recykling

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon