WARUNKI UŻYTKOWANIA KONTA CANON BUSINESS ID

Warunki użytkowania („Warunki”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy firmą Canon Europa N.V. (numer rejestracji spółki: 33166721, numer VAT: NL005916343B01, adres kontaktowy: www.canon-europe.com) („Canon”) a podmiotem rejestrującym się w celu założenia Konta Business ID ( „Spółka”, „użytkownik”, „użytkownika”) oraz Konta Business dla organizacji, które regulują korzystanie z „Business ID” zdefiniowanego w Artykule 1 niniejszego dokumentu.

W przypadku zmiany Warunków firma Canon zamieści zmienione Warunki na stronie swojego portalu i powiadomi użytkownika o takiej zmianie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione Warunki, wówczas będzie mógł usunąć swoje konto Business ID.

1. Definicja Business ID

„Business ID” to konto użytkownika, które umożliwia korzystanie z różnych stron internetowych, aplikacji, platform i usług firmy Canon („Usługi”). Usługi mogą mieć swoje własne warunki użytkowania, na które użytkownik będzie musiał wyrazić odrębną zgodę.

2. Konto Business

2.1. Poprzez utworzenie Konta Business ID użytkownik oświadcza, że (i) osoba fizyczna działająca w imieniu Spółki jest upoważniona do utworzenia Konta Business w imieniu Spółki, (ii) do zaciągania zobowiązania w imieniu Spółki, (iii) Spółka dysponuje wszelkimi wymaganymi prawami, umocowaniami i uprawnieniami do zawarcia Umowy, wykonywania swoich zobowiązań w ramach tej Umowy, oraz przyznania praw i upoważnień w Umowie, oraz (iv) Spółka jest Uprawnionym podmiotem. „Uprawnione podmioty” obejmują wszystkie rodzaje przedsiębiorstw (na przykład korporacje, spółki osobowe, firmy jednoosobowe i spółdzielnie), wszystkie rodzaje podmiotów rządowych (podmioty centralne, lokalne i quasi-rządowe, instytucje publiczne, takie jak szkoła publiczna i szpital) oraz wszystkie rodzaje organizacji non-profit. Osobie fizycznej zakładającej konto w imieniu Spółki zostanie przypisana rola Superużytkownika.

2.2. Konto Business zostanie utworzone dla organizacji użytkownika. Użytkownik może upoważnić inne osoby do utworzenia Konta użytkownika powiązanego z jego Kontem Business. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego Konta Business oraz wszelkich powiązanych z nim Kont użytkowników, a także musi zapewnić, że jego użytkownicy przestrzegają Zasad dopuszczalnego użytkowania oraz niniejszej Umowy. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa haseł związanych z jego Kontem Business i Kontami użytkownika. Jeżeli w ocenie użytkownika osoba nieuprawniona ma dostęp do jego hasła, Konta Business ID lub powiązanego Konta użytkownika, musi niezwłocznie skontaktować się z nami i zmienić wszelkie hasła, których poufność została naruszona.

2.3. Podczas rejestracji użytkownik powinien podać nam pewne aktualne informacje związane z działalnością gospodarczą, w tym imię i nazwisko, stanowisko/rolę, firmę/organizację oraz adres e-mail pracownika, które muszą być dokładne, prawdziwe i aktualne. Przeprowadzimy weryfikację danych podanych do rejestracji użytkownika i udostępnimy mu hasło. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy utworzenia konta dla użytkownika z dowolnego powodu.

2.4. Firma Canon oczekuje, że użytkownik poda dokładne, aktualne i kompletne informacje, które są przez nas wymagane, w tym swój adres e-mail i hasło. Użytkownik nie może używać adresu e-mail, do którego nie posiada uprawnień i za pomocą którego firma Canon nie będzie mogła się z nim skontaktować. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w przypadku wprowadzenia błędnych informacji lub zapomnienia o ich aktualizacji.

2.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności swojego hasła. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń wobec użytkownika i każdej osoby korzystającej z jego konta. Konto należące do użytkownika jest ważne tylko w czasie, gdy jest on zatrudniony w organizacji wymienionej w pierwotnym wniosku rejestracyjnym. Użytkownik traci dostęp do swojego konta natychmiast po rozwiązaniu umowy z tą organizacją.

2.6. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nas tak szybko, jak to możliwe (i) jeśli uzyska dostęp do informacji, do których, jego zdaniem, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek, nie powinien mieć dostępu zgodnie ze swoją funkcją/rolą/firmą/organizacją i/lub (ii) jeśli dowie się, że jakakolwiek osoba w jego firmie/organizacji uzyskała dostęp do informacji, do których, jego zdaniem, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek, nie powinna mieć dostępu zgodnie ze swoją funkcją/rolą.

3. Role i zezwolenia

3.1. Zezwolenia Superużytkownika obejmują między innymi: zarządzanie informacjami o Koncie Business, tworzenie/włączanie/wyłączanie/żądanie zresetowania hasła dla Kont użytkowników, zatwierdzanie/odrzucanie wniosków i korzystanie z Uprawnień, zatwierdzanie/odrzucanie ofert, zarządzanie wszelkimi subskrypcjami oraz dostępem do usług i innych.

3.2. Dostęp do Usług/Propozycji jest przyznawany Spółce jako całości, a nie konkretnym użytkownikom, a Superużytkownikom zostanie przyznany automatycznie.

3.3. Superużytkownik może przyznawać/odbierać dostęp do usług innym użytkownikom. Dostęp ten może być taki sam lub ograniczony w stosunku do tego, jaki posiada Spółka, ale nie może być szerszy.

Zezwolenia użytkownika obejmują m.in. przeglądanie informacji o Koncie Business, składanie wniosków, wnioskowanie o skorzystanie z uprawnień.

4. Informacje o Spółce

Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji o jego organizacji, w celu weryfikacji statusu biznesowego, oraz o użytkowniku i innych użytkownikach celem uzyskania dostępu i korzystania z Konta Business. Użytkownik zadba o to, aby wszystkie przekazywane przez niego informacje były zawsze dokładne i kompletne. Możemy wykorzystywać i udostępniać podane przez użytkownika informacje (na przykład nazwę organizacji, adresy, numer VAT) innym osobom w organizacji użytkownika oraz osobom trzecim w celu potwierdzenia dokładności takich informacji oraz uprawnienia użytkownika do korzystania z Konta Business lub niektórych usług (na przykład w celu potwierdzenia posiadania przez użytkownika ważnej licencji, certyfikatu lub poświadczenia, gdy jest to wymagane).

5. Warunki płatności i limit kredytowy

Podczas zakładania Konta Business dla swojej firmy użytkownik będzie miał możliwość wyboru preferowanej metody płatności. W przypadku chęci zmiany tego ustawienia w późniejszym czasie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Canon pod adresem https://www.canon-europe.com/contact_us/

Po zatwierdzeniu Konta Business dla Spółki użytkownika może zostać ustalony Limit kredytowy, o czym użytkownik zostanie poinformowany. Limit kredytowy może zostać zmieniony w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Dane osobowe

Canon będzie używać danych osobowych użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności klientów biznesowych firmy Canon: https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Zamknięcie konta przez Canon

Canon może zamknąć konto Business ID użytkownika w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, jeśli:

(1) użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków i/lub warunków korzystania z Usługi;

(2) sąd, agencja rządowa, właściwy organ nadzoru lub inny organ urzędowy zwrócą się z takim żądaniem zgodnie z przepisami ustawy lub innych regulacji;

(3) wystąpił nieoczekiwany problem techniczny lub problem związany z bezpieczeństwem wynikający z lub związany z Business ID i/lub Usługą;

(4) firma Canon nie jest w stanie skontaktować się z użytkownikiem za pomocą zarejestrowanego adresu e-mail; lub

(5) firma Canon uzna sposób korzystania przez użytkownika z Business ID i/lub Usługi za nieodpowiedni z jakiegokolwiek powodu.

W przypadku likwidacji konta użytkownik nie będzie mógł, w całości ani w części, korzystać z konta Business ID i/lub Usługi. Firma Canon nie odpowiada wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści, które użytkownik lub strona trzecia może ponieść z powodu likwacji konta i niedostępności całości lub części konta Business ID i/lub Usługi.

8. Rezygnacja z konta przez użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować konto zgodnie z procedurą określoną przez firmę Canon.

9. Działania zabronione

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał konta Business ID do:

(1) przetwarzania jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, napastliwe, zastraszające, szkodliwe, deliktowe, zniesławiające, obraźliwe, brutalne, obsceniczne, wulgarne, naruszające prywatność innych osób, nienawistne, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym lub w inny sposób niedopuszczalne;

(2) angażowania się w jakiekolwiek działania, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje, wytyczne, zasady, zarządzenia, traktaty lub porządek publiczny;

(3) angażowania się w działania naruszające prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej;

(4) angażowania się w działania naruszające prawa do prywatności lub inne prawa ustawowe lub osobiste innej osoby;

(5) przetwarzania lubieżnych obrazów, pornografii dziecięcej, obrazów przedstawiających wykorzystywanie dzieci lub innych podobnych obrazów;

(6) przetwarzania informacji zachęcających do wojny, dyskryminacji rasowej, prześladowań religijnych, handlu ludźmi, prostytucji, przemocy, brutalności lub zażywania narkotyków;

(7) projektowania, opracowywania lub produkcji broni masowego rażenia lub angażowania się w terroryzm bądź inne działania militarne;

(8) angażowania się w jakiekolwiek działania związane z przestępstwami, takie jak utrudnianie działalności lub oszustwa;

(9) prześladowania, nękania, grożenia lub krzywdzenia innych osób;

(10) podszywania się pod inną osobę lub podmiot lub wprowadzania w błąd co do swojego powiązania z powiązaniem innej osoby lub podmiotu;

(11) przetwarzania wirusów lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów mających na celu uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie normalnego działania Business ID;

(12) naruszania bezpieczeństwa Business ID poprzez ataki hakerskie, eksplorację haseł lub inne środki;

(13) ingerowania w działanie lub zakłócania działania Business ID, jakichkolwiek serwerów lub sieci wykorzystywanych do dostarczania Business ID, lub jakichkolwiek zasad, wymogów lub regulaminów sieci wykorzystywanych do dostarczania Business ID; lub

(14) angażowania się w inne działania, które firma Canon uzna za niewłaściwe.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

BUSINESS ID ORAZ OPROGRAMOWANIE PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI BUSINESS ID SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA CANON NIE SKŁADA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA I DZIAŁANIA BUSINESS ID ORAZ OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI BUSINESS ID. KORZYSTANIE Z BUSINESS ID I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI BUSINESS ID ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY I STRATY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z KONTA BUSINESS ID I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI BUSINESS ID PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A FIRMA CANON NIE PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

FIRMA CANON, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU Z TYTUŁU GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU, ZGODNOŚCI BUSINESS ID Z OKREŚLONYMI ZASTOSOWANIAMI LUB CELAMI ORAZ NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA CANON NIE GWARANTUJE, ŻE (1) BUSINESS ID SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE (2) KORZYSTANIE Z BUSINESS ID BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE LUB BEZPIECZNE ANI ŻE (3) USTERKI W DZIAŁANIU BUSINESS ID ZOSTANĄ NAPRAWIONE. PONADTO FIRMA CANON NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOŚCI REZULTATÓW KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z BUSINESS ID.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik będzie korzystał z Business ID wyłącznie po zrozumieniu i zaakceptowaniu faktu, że ze względu na ograniczenia zabezpieczeń stosowanych w Business ID, podczas jego użytkowania nie można zagwarantować bezpieczeństwa Business ID. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za żadne z tych zagrożeń lub związane z nimi konsekwencje.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA CANON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE ORAZ SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM Z NAWIĄZKĄ, W TYM M.IN. ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB CZASU, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNE STRATY, NAWET JEŚLI FIRMA CANON ZOSTAŁA POINFORMOWANA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z BUSINESS ID, W TYM M.IN. Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z KONTA BUSINESS ID LUB REZULTATÓW KORZYSTANIA Z BUSINESS ID, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU, USTAWY CZY INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ.

12. Wyłączenia od zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

Niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za pewne szkody. W związku z tym takie wyłączenia lub ograniczenia mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, ochronę i przejęcie od spółki Canon, jej spółek zależnych, spółek stowarzyszonych i podwykonawców, odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat, kosztów, wydatków lub opłat (w tym uzasadnionych opłat adwokackich) wynikających z korzystania lub związanych z korzystaniem z Business ID przez użytkownika (lub osobę korzystającą z jego konta) lub naruszeniem Warunków przez użytkownika (lub osobę korzystającą z jego konta).

14. Modyfikacja, zawieszenie, cesja i wypowiedzenie Business ID

Firma Canon zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, przeniesienia na stronę trzecią lub zakończenia działania Business ID, jak również prawo do dodania, modyfikacji lub zakończenia działalności Usług w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w związku z modyfikacją, zawieszeniem, cesją lub zakończeniem działania Business ID.

15. Ujawnienie informacji

Firma Canon może ujawnić wszelkie informacje otrzymane przez firmę Canon za pośrednictwem Business ID, jeśli będzie tego wymagał sąd, agencja rządowa, właściwy organ nadzorczy lub inny organ państwowy właściwej jurysdykcji. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika w wyniku takiego ujawnienia.

16. Komunikacja dotycząca usług

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o usługach od firmy Canon za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17. Zrzeczenie się praw

Zaniechanie przez firmę Canon wypełniania lub egzekwowania jakichkolwiek praw czy postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw czy postanowień.

18. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, użytkownik zgadza się, że taka część będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, aby odzwierciedlić pierwotne intencje firmy Canon i użytkownika oraz że nie wpłynie to na ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych warunków lub praw, które pozostaną w pełnej mocy.

19. Postanowienia obowiązujące po rozwiązaniu umowy

Niniejsze Warunki pozostają w mocy bez względu na jakiekolwiek zakończenie korzystania z Business ID przez użytkownika.

20. Prawo właściwe i jurysdykcja

W zakresie dozwolonym przez prawo Warunki podlegają prawu Anglii i Walii, a wszelkie sprawy sądowe wynikające z
lub związane z Warunkami lub korzystaniem przez użytkownika z Business ID będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

21. Całość umowy

Niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności klientów biznesowych stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a firmą Canon w odniesieniu do Business ID.

22. Kontakt z firmą Canon

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszych Warunków użytkowania prosimy kierować do firmy Canon za pośrednictwem następującej strony internetowej Canon: https://www.canon-europe.com/contact_us/.