Sprawdź obszary, które możesz zautomatyzować korzystając z naszych rozwiązań

Obszary automatyzacji

Zamówienia, projekty, sprzedaż

 • Obsługa sklepów internetowych Web-To-Print: Integracja z dowolnym systemem do składania zamówień.
  Kartoteka kontrahentów: Ułatwione grupowanie kontrahentów (np. krajowi/zagraniczni, grupowanie pod względem generowanego obrotu, płatności itp.) dzięki systemowi cechowania.
  Import kartoteki kontrahentów: Bezproblemowe przeniesienie danych kontrahentów z obecnego systemu.
  Wprowadzanie zamówień: Moduł z kontrolą kompletności danych umożliwiający prostą rejestrację zamówień.
  Automatyczny import zamówień: Możliwość importu zamówień przez protokół API lub z plików XML z systemu Web-To-Print.
  Walidacja plików XML: Sprawdzanie poprawności i kompletności informacji.
  Powiadomienia o błędach: Informacje o błędach w plikach XML lub danych z protokołu API.
  Kartoteka towarów: Ocechowanie towarów, surowców, usług według specyfikacji organizacji.
  Personalizacja dokumentu zamówienia: Dostosowanie dokumentów zamówienia do wymagań organizacji.
  Job Ticket: Automatyczne generowanie i powiązanie Job Ticket'u z każdą pozycją zamówienia.
  Obsługa plików graficznych: Zarządzanie i śledzenie lokalizacji plików graficznych.
  Powiadomienia o zagrożeniach: Alertowanie o potencjalnych problemach, np. opóźnionych terminach wysyłki, braku pliku produkcyjnego.
  Statusowanie zamówień: Śledzenie etapów realizacji zamówienia (np. wpłynęło, potwierdzone).
  Automatyczny mailing: Informowanie o zmianach statusu zamówienia.
  Powiadomienia o brakujących informacjach: Alertowanie pracowników o niekompletnych danych w zamówieniu.
  Integracja dokumentów i informacji: Wszystkie dane są powiązane i łatwo dostępne."

 • Generowanie zleceń montażu: Możliwość generowania zleceń montażu dla podwykonawców lub własnych ekip montażowych.
  Spersonalizowany dokument zamówienia montażu: Dostosowanie dokumentu zamówienia na wykonanie usługi montażu według specyfikacji organizacji.
  Automatycznie generowany dokument zamówienia montażu: Automatyczne generowanie dokumentu zamówienia na wykonanie usługi montażu w relacji do Job Ticketów.
  Powiązanie nośnika reklamy z kalendarzem dostępności: Możliwość powiązania dostępności nośnika, np. witryny, z kalendarzem.
  Kartoteka adresów miejsca wykonania usługi: Przypisywanie adresów miejsc wykonania usług do określonych podwykonawców lub ekip montażowych.
  Zintegrowane zamówienia z adresami i podwykonawcami: Połączenie przychodzących zamówień montażu z konkretnymi adresami wykonania usługi oraz podwykonawcami.
  Integracja z mechanizmem potwierdzenia wykonania usługi: Możliwość potwierdzania wykonania usług montażu.

 • Spersonalizowany dokument faktury sprzedaży: Tworzenie spersonalizowanych dokumentów faktur sprzedaży.
  Automatyczne generowanie faktur: System automatycznie generuje faktury w relacji do zamówienia na podstawie zdefiniowanego wyzwalacza, z kontrolą wysyłki do klienta.
  Kontrola zgód na wysyłkę faktur: Monitorowanie zgód na wysyłkę faktur sprzedażowych drogą elektroniczną.
  Automatyczna wysyłka faktur: System automatycznie wysyła faktury na przypisany do kontrahenta adres e-mail.
  Kontrola płatności z wykorzystaniem importu wyciągów bankowych: Kontrola płatności oparta na automatycznym imporcie wyciągów bankowych.
  Obsługa dokumentów w wielu językach: System umożliwia obsługę dokumentów w różnych językach.
  Obsługa KSEF: Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur.
  Automatyczne generowanie dokumentów WZ: System automatycznie generuje dokumenty WZ (Wydanie Zewnętrzne).

 • Zarządzanie relacjami z klientami: Moduł służy do kreowania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientami.
  Kontrahenci: Tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta umożliwia dostęp do wszystkich danych o kliencie zgromadzonych w systemie.
  Zdarzenia i zadania: Rejestracja historii kontaktu i przyporządkowywanie zadań do kontrahenta, z możliwością wyróżniania ich na liście poprzez kolorowanie.
  Projekty: Grupowanie zadań i zdarzeń związanych z jednym kontrahentem w celu osiągnięcia określonego celu.
  Leady i transakcje: Odwzorowanie procesu sprzedażowego, obejmujące gromadzenie danych, obróbkę sygnałów sprzedażowych, a także realizację transakcji.
  Kampanie: Grupowanie projektów powiązanych z różnymi kontrahentami, mających wspólny cel.
  Zasoby: Lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, umożliwiająca rezerwacje z korelacją z kalendarzem.
  Teczki: Odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na wybrany temat.
  Moje zadania: Lista wyświetlająca zadania przypisane danemu operatorowi.
  Korespondencja seryjna: Tworzenie szablonów listów i ich wysyłka do wskazanych kontrahentów, zarówno tradycyjnie, jak i drogą elektroniczną. Korespondencja zapisywana jest jako zdarzenia związane z adresem.
  Wizytówki: Mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, służący do ewidencji kontaktów z potencjalnymi klientami. Wizytówkę można przekształcić w kartotekę kontrahenta.
  Opiekun kontrahenta: Przypisanie kontrahenta do operatora w celu podziału listy kontrahentów, np. pomiędzy przedstawicieli handlowych.
  Kreatory: Narzędzie umożliwiające wprowadzanie danych do różnych miejsc w systemie za pomocą jednego okna.
  Załączniki: Przechowywanie dokumentów związanych z kontrahentami, takich jak umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia, w różnych formatach (.pdf, .doc, .xml, .jpg, .png).

Produkcja, planowanie i kontrola kosztów

 • Grupowanie prac: Możliwość organizowania prac według różnych kryteriów, takich jak np: rodzaj nośnika, termin realizacji itp.
  Kreator grupowania prac: Narzędzie do definiowania cech pozwalających na efektywne grupowanie prac.
  Filtrowanie prac: Opcja filtrowania prac według wybranych kryteriów, np. daty dostawy, daty wysyłki, kontrahenta.

 • Kontrola statusów walidacji plików: Zarządzanie procesem manualnej walidacji plików graficznych i produkcyjnych.
  Weryfikacja dodania zwalidowanych plików: Kontrola, czy poprawione i zweryfikowane pliki zostały dodane do dokumentu Job Ticket.
  Automatyczne powiadomienia o potrzebie dostarczenia pliku graficznego: Systemowe informowanie kontrahentów o potrzebie dostarczenia plików graficznych.
  Algorytmiczna kontrola terminów walidacji i dostawy: Monitorowanie zgodności terminów wykonania walidacji z terminami dostawy produktu/zamówienia.

 • Eksport Job Ticket'u: Możliwość eksportowania Job Ticket'u do formatu XML lub udostępnienia poprzez protokół API.
  Import danych walidacyjnych: Integracja z oprogramowaniem do walidacji plików graficznych i import danych po automatycznej walidacji.
  Automatyczne powiadomienia o potrzebie dostarczenia pliku graficznego: Systemowe informowanie kontrahentów o potrzebie dostarczenia plików graficznych.
  Akceptacja automatycznie poprawionych plików graficznych: Możliwość zatwierdzenia plików graficznych poprawionych przez oprogramowanie.
  Algorytmiczna kontrola terminów walidacji i dostawy: Monitorowanie terminów wykonania walidacji w kontekście terminów dostawy produktu.
  Aktualizacja statusów walidacji: Systematyczne aktualizowanie statusów procesu walidacji.

 • Zautomatyzowana kontrola jakości i poprawa plików: Kompleksowa automatyzacja dla uzyskania najlepszej jakości wydruków.
  Narzędzia OneVision: Zaawansowane rozwiązania do identyfikacji i naprawy błędów, zarządzania kolorystyką i normalizacji plików zgodnie z normami ISO.
  Automatyczna walidacja plików graficznych (Preflight): Sprawdzanie 140 parametrów plików graficznych.
  Automatyczna poprawa plików graficznych (Prepress): Korygowanie automatycznie 138 parametrów.
  Powiadomienie o konieczności akceptacji poprawek: Automatyczne informowanie o gotowości pliku do akceptacji.
  Aktualizacja statusów walidacji: Automatyczne odświeżanie statusów, np. zaakceptowana/niezaakceptowana.
  Identyfikacja wydruków za pomocą kodów: Używanie kodów kreskowych lub QR do powiązania wydruków z Job Ticket'em i zamówieniami.
  Optymalizacja wykorzystania podłoża drukarskiego: Automatyczny nesting dla efektywnego wykorzystania podłoża.
  Automatyczne panelowanie i kafelkowanie plików: Ułatwienie procesów produkcyjnych.
  Dodawanie znaczników cięcia: Automatyczne umieszczanie znaczników w plikach produkcyjnych.
  Dodatkowe funkcjonalności: Usprawnienia takie jak dodawanie spadów, oczek itd.

 • Automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych: Tworzenie zleceń na podstawie zamówień lub Job Ticketów.
  Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi: Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez grupowanie i kolejkowanie zleceń.
  Wyszukiwanie zleceń produkcyjnych: Możliwość wyszukiwania zleceń według różnych kryteriów.
  Kartoteki technologii: Zarządzanie technologiami stosowanymi w produkcji.
  Kartoteka operacji technologicznych: Szczegółowe informacje o operacjach, czasie wykonania, zasobach, surowcach i podzleceniach.
  Kartoteka zasobów: Zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi niezbędnymi w procesie produkcyjnym.
  Personalizacja dokumentu zlecenia produkcyjnego: Dostosowanie dokumentów do specyfikacji zamówienia lub Job Ticketu.
  Definiowanie karty druku: Specyfikacja elementów drukowanych na jednej wstędze w relacji do zamówienia.
  Automatyczne generowanie zleceń druku: Automatyczne tworzenie zleceń z uwzględnieniem parametrów druku.
  Automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych: Tworzenie dokumentów zleceń w relacji do zatwierdzonych projektów technicznych przygotowywanych produktów.
  Identyfikacja wydruków: Wykorzystanie kodów indywidualnych dla poszczególnych prac i/lub kodu dla całej wstęgi.
  Automatyczne grupowanie zleceń produkcyjnych: Grupowanie według zadeklarowanych kryteriów jak data wysyłki, podłoże, technologia produkcji.
  Obsługa BOMów (Bill of Materials): Zarządzanie BOMami na podstawie kosztorysu.

 • Konfiguracja terminali rejestrujących: Ustawienie terminali do rejestrowania wykonania operacji za pomocą identyfikatorów takich jak barcode/QR, miniatura obrazu lub numer zamówienia/zlecenia.
  Rejestracja wykonania etapów produkcyjnych: Używanie terminali do potwierdzania wykonania poszczególnych etapów procesu produkcyjnego.
  Specyfikacja zlecenia produkcyjnego: Dokładne określenie etapów produkcji dla każdego zlecenia produkcyjnego.
  Terminale dla maszyn produkcyjnych: Możliwość rejestracji wykonania operacji technologicznych na poszczególnych maszynach.
  Prezentacja statusów wykonanych zadań: Wyświetlanie aktualnego statusu zadań bezpośrednio na listach zamówień i zleceń druku.
  Kontrola kompletności zlecenia druku i zamówienia: Systematyczna weryfikacja, czy wszystkie etapy zlecenia zostały wykonane.
  Bieżąca kontrola realizacji zlecenia: Stałe monitorowanie postępu w realizacji zleceń produkcyjnych.

 • Planowanie zadań produkcyjnych: Rozmieszczanie zadań produkcyjnych w harmonogramie z uwzględnieniem dostępnych maszyn i zasobów ludzkich.
  Automatyczne tworzenie harmonogramu produkcji: Opracowanie harmonogramu produkcji z uwzględnieniem czasu pracy, przygotowania, przestojów, z automatycznym rejestrowaniem czasu przestoju i dostosowywaniem harmonogramu na podstawie danych z terminali.
  Harmonogramowanie według kryteriów: Możliwość planowania produkcji zgodnie z różnymi kryteriami, takimi jak kolejka FIFO, termin wysyłki, ręczne ustawienia, lub określone algorytmy planowania.

 • Automatyczna zmiana priorytetu na podstawie ustalonych kryteriów, np. zagrożonych terminów realizacji. Możliwość ręcznej zmiany priorytetu na podstawie indywidualnie podjętych decyzji

Kompletacja, wysyłka i montaż zamówień

 • Kontrola kompletności wykonania i pakowania: Zapewnienie, że każde zamówienie jest w pełni zrealizowane i spakowane.
  Konfiguracja terminala kompletacyjnego: Ustawienie terminali na pojedynczych stanowiskach kompletacyjnych.
  Kompletacja zamówienia/zlecenia produkcyjnego: Proces skompletowania pojedynczych zamówień lub zleceń produkcyjnych.
  Obsługa miejsc odkładczych: Zarządzanie miejscami przeznaczonymi do tymczasowego przechowywania produktów gotowych do kompletacji.
  Informacje o statusach elementów zamówienia: Monitorowanie statusów poszczególnych elementów zamówienia lub zlecenia produkcyjnego.
  Kontrola kompletności kompletacji: Weryfikacja, czy wszystkie elementy zamówienia/zlecenia produkcyjnego zostały skompletowane.
  Kompletacja elementów produktu: Proces składania poszczególnych elementów produktu.
  Rozpoznawanie niekompletnych zamówień: Identyfikacja zamówień wymagających uzupełnienia i zarządzanie informacjami o brakujących elementach.
  Obsługa etykiet zamówienia: Zarządzanie etykietami informującymi o zawartości zamówienia.
  Bieżąca kontrola realizacji zamówienia: Monitorowanie postępu w realizacji zamówień/zleceń bezpośrednio z poziomu listy zamówień

 • Import list adresowych: Importuje listy adresowe (np. lokalizacje) do systemu.
  Korelacja adresów wysyłek z zamówieniami: Automatyczna korelacja adresów wysyłek z zamówieniami.
  Korelacja zdresów wysyłek z montażystami: Powiązanie adresów wysyłek z odpowiednimi montażystami.
  Generowanie etykiet spedycyjnych: Mechanizm generowania i drukowania etykiet spedycyjnych z poziomu terminala.
  Zbieranie paczek do wysyłki: Proces łączenia wszystkich paczek przygotowanych do wysyłki na jeden adres dostawy/termin dostawy w jedną przesyłkę zbiorczą.
  Automatyczne tworzenie list wysyłkowych: System automatycznie tworzy listy wysyłkowe, uwzględniając łączenie przesyłek.
  Identyfikacja elementów zamówienia w magazynie: Możliwość identyfikacji miejsca przechowywania elementów zamówienia w magazynie.
  Kontrola kompletności wysyłek: System umożliwia kontrolę kompletności wysyłek przed ich wysłaniem. System pozwala na wysyłkę jedynie kompletnych paczek.
  Obsługa etykiet informujących o zawartości paczki: Zapewnia możliwość automatycznego generowania i wydruku etykiet informujących o zawartości paczki.
  Automatyczne tworzenie list spedycyjnych i zamawianie kuriera: System automatycznie tworzy listy przesyłek do wysyłki oraz umożliwia automatyczne zamawianie kuriera.
  Automatyczna aktualizacja statusów przesyłek kurierskich: Zapewnia automatyczną aktualizację informacji o statusach przesyłek kurierskich widocznych z poziomu dowolnej listy (listy zamówień, zleceń produkcyjnych itp.)

 • Automatyczne tworzenie list lokalizacji miejsc montażu dla podwykonawców lub ekip montażowych: Automatyczne generowanie list lokalizacji miejsc montażu z dedykacją dla konkretnych podwykonawców lub ekip montażowych, wraz z mechanizmem udostępnienia zadań osobom montującym przez aplikację mobilną.
  Dodanie zdjęcia miejsca wykonania montażu: Pozwala na dodanie zdjęcia miejsca wykonania montażu przed i po wykonaniu usługi.
  Wprowadzenie dodatkowej informacji adresowej: Umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących adresu montażu, np: konieczność zapewnienia dłuższej drabiny itp.
  Automatyczne rozliczenie wykonania usługi montażu: Automatycznie rozlicza wykonanie usługi montażu poprzez mechanizm akceptacji dodanego zdjęcia.
  Zlecenie i rozliczenie dodatkowych usług podczas montażu: Oferuje możliwość zlecenia i rozliczenia dodatkowych usług wykonywanych podczas montażu.

Zarządzanie zasobami i magazynami

 • Zdefiniowanie i obsługa magazynów: Określanie i zarządzanie magazynami surowców, półproduktów, oraz wyrobów gotowych, wraz z ustanawianiem powiązań między nimi.
  Obsługa stanów magazynowych: Monitorowanie stanów magazynowych surowców, półproduktów, oraz wyrobów gotowych wraz z automatyczną obsługą dokumentów magazynowych.
  Implementacja algorytmów obliczających zapotrzebowanie: Wprowadzenie algorytmów przeliczających zapotrzebowanie na surowce.
  Rejestracja zużycia materiałów: Rejestrowanie faktycznego zużycia materiałów w procesie produkcyjnym.
  Obsługa wyceny zamówień i zleceń produkcyjnych: Zarządzanie mechanizmem wyceny zamówienia i zlecenia produkcyjnego na podstawie rzeczywistych danych, wraz z raportowaniem.
  Przygotowanie i implementacja struktury dokumentów magazynowych: Tworzenie i wdrażanie struktury oraz definicji dokumentów magazynowych.
  Automatyzacja przyjęć magazynowych: Automatyczna obsługa przyjęć magazynowych przy wykorzystaniu kolektorów danych i systemowych dokumentów zamówień do dostawców.

Kontrola jakości

 • Definicja dokumentu reklamacji wewnętrznej: Zdefiniowanie dokumentu reklamacji wewnętrznej w relacji do zamówienia odbiorcy i zlecenia produkcyjnego.
  Definicja dokumentu reklamacji zewnętrznej: Zdefiniowanie dokumentu reklamacji zewnętrznej w relacji do zamówienia odbiorcy i zlecenia produkcyjnego.
  Obsługa reklamacji: Zarządzanie reklamacjami wewnętrznymi (np. błędy produkcyjne) oraz zewnętrznymi (składanymi przez klientów).
  Tworzenie reklamacji wewnętrznej: Generowanie reklamacji wewnętrznej bezpośrednio po zauważeniu błędu z dowolnego terminala.
  Tworzenie reklamacji zewnętrznej: Umożliwianie tworzenia reklamacji zewnętrznej bezpośrednio z poziomu zamówienia odbiorcy, będącego w relacji ze zleceniem produkcyjnym.
  Automatyczna nadanie priorytetu zlecenia reklamacyjnego: Automatyczne nadanie najwyższego priorytetu dla utworzonego zlecenia reklamacyjnego.
  Uwzględnianie reklamacji w rentowności zamówienia: System uwzględnia reklamacje w procesie analizy rentowności zamówienia, co pozwala na kompleksową ocenę kosztów i korzyści związanych z danym zamówieniem.

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) to zaawansowane narzędzie, które umożliwia zarządzanie i kontrolę procesem przepływu dokumentów w organizacji w sposób zautomatyzowany i efektywny.

Korzystając z modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, organizacje mogą zwiększyć efektywność operacyjną, zredukować koszty, skrócić czas przetwarzania dokumentów oraz zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę nad dokumentacją wewnątrz firmy.

Kluczowe funkcje i korzyści związane z tym modułem
 • Umożliwia definiowanie, tworzenie i zarządzanie automatycznymi przepływami pracy/informacji dla różnych typów dokumentów w organizacji, takich jak np:
  ● Korespondencja z klientami
  ● Zapytania ofertowe
  ● Oferty
  ● Zamówienia
  ● Zlecenia produkcyjne
  ● Przyjęcia przesunięcia i wydania magazynowe
  ● Faktury zakupowe i sprzedażowe i ich korekty
  ● Dowolny zdefiniowany przez użytkownika dokument

  Automatyzuje procesy takie jak opiniowanie, akceptacja, zatwierdzanie, weryfikacja czy podpisywanie dokumentów, przyspieszając tym samym działanie firmy.

 • Przechowuje wszystkie dokumenty w jednym miejscu, co ułatwia ich wyszukiwanie, przeglądanie i zarządzanie nimi.
  Zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do informacji, dzięki różnym poziomom uprawnień użytkowników.

 • System generuje automatyczne powiadomienia i alerty dla użytkowników w przypadku nowych zadań, przeterminowanych dokumentów czy innych istotnych zdarzeń w procesie obiegu dokumentów.

 • Umożliwia przechowywanie różnych wersji tego samego dokumentu, co pomaga w śledzeniu zmian, aktualizacjach i historii edycji.

 • Wspiera procesy cyfrowego podpisywania dokumentów, co przyspiesza i upraszcza procedury zatwierdzania.
  Zmniejsza potrzebę drukowania, skanowania i ręcznego zatwierdzania dokumentów.

Moduły dodatkowe

Konektor/Integrator - Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi
Mobilność - Mobilny dostęp użytkowników do systemu poprzez aplikację na smartfonie, tablecie lub przez przeglądarkę
Pulpit kontrahenta - Mobilny dostęp kontrahentów do systemu
Autoryzacja - Zdalna akceptacja przez kontrahentów
Priorytetyzacja produkcji - Zmiana kolejności operacji na podstawie ustalonych kryteriów
Eksport faktur - Eksport faktur do zewnętrznych systemów księgowych klienta lub biura rachunkowego
Zarządzanie umowami - Kontrola zawartych umów
Analityka biznesowa (Business Intelligence) - Obserwacja i analiza danych biznesowych
Projekty
Workflow DMS - System zarządzania dokumentami

ZATRUDNIJ TECHNOLOGIĘ I ODZYSKAJ CZAS NA PRACĘ Z LUDŹMI

ZATRUDNIJ TECHNOLOGIĘ I ODZYSKAJ CZAS NA PRACĘ Z LUDŹMI

Umów się z nami na bezpłatną konsultację i opowiedz nam o swoich wyzwaniach. A my:
● Opowiemy Ci o tym, jak może przebiegać automatyzacja w Twojej firmie
● Podpowiemy rozwiązania, które warto zastosować

Taka rozmowa do niczego Cię nie zobowiązuje…

Wolisz chwycić za słuchawkę? Nie ma sprawy!
Zadzwoń do mnie pod numer +48 723 106 446 – Piotr Malicki

Polecane artykuły