Andrey-Golovanov-Sergey-Kivrin-fencing

Fotografowanie dynamicznych wydarzeń z Andreyem Golovanovem i Sergeyem Kivrinem.