Kształtowanie strategii sukcesu

Building strategies for success

Business and Innovation Scan dla branży poligraficznej, jest narzędziem do oceny działalności opracowanym przez firmę Canon, które umożliwia analizę strategii biznesowej i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb rynku. Każda analiza zaczyna się od trzy-, czterogodzinnych warsztatów, które obejmują ocenę sytuacji biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w jakim specjalizuje się dany dostawca. Rezultatem analizy jest raport zawierający propozycje kierunków strategicznego rozwoju oraz plan działań.

Frank Coolen, menedżer ds. produkcji działu poligraficznego holenderskiej firmie MTB Maastricht, opowiada: — Dzięki tej analizie mogliśmy obiektywnie spojrzeć na naszą działalność, poznać nasze mocne i słabe strony, zidentyfikować nasze szczególne walory handlowe oraz ustalić zasoby potrzebne do realizacji celów. Co ważne, analiza pokazała nam, jak możemy rozwinąć działalność przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb zarówno naszych pracowników, jak i klientów.

W 2013 r. firma Canon przeprowadziła ponad 100 analiz przy użyciu narzędzia Business and Innovation Scan dla branży poligraficznej. Od niedawna dostępna jest nowa wersja tego narzędzia, przy użyciu której wewnętrzne działy druku (printroomy) mogą analizować i modyfikować swoje strategie biznesowe.

Narzędzie Business and Innovation Scan dla printroomów pomaga wewnętrznym dostawcom usług druku lepiej zrozumieć bieżące tendencje w zakresie działań związanych z drukiem, a także możliwości realizacji bieżących i przyszłych wyzwań. Ponadto, wewnętrzne działy druku mogą lepiej wykorzystać posiadane możliwości i aktualne szanse rynkowe.

Analiza obejmuje spotkanie robocze z udziałem kierownika printroomu i konsultanta z firmy Canon. Rezultatem tego spotkania jest specjalny raport, który zawiera analizę obecnej sytuacji biznesowej firmy w zakresie kontroli kosztów, wydajności, rodzajów wydruków, marketingu i promocji, integracji biznesowej, bezpieczeństwa, ekologii itp. Końcowa część raportu zawiera propozycje udoskonaleń wraz z zalecanym ramowym planem działań. Dzięki nim centrum druku może opracować strategię z myślą o zwiększeniu efektywności prowadzonych działań.

Odbierz swój egzemplarz!

Zarejestruj się, aby otrzymać drukowany lub elektroniczny egzemplarz magazynu Think Digital.