Warranty_Page_Image

Europejska gwarancja na urządzenia z serii WG firmy Canon

To jest handlowa gwarancja oferowana przez firmę Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia („Canon”) klientom końcowym, którzy kupują urządzenie z serii WG firmy Canon na własny użytek, ale nie są konsumentami w myśl przepisów prawa obowiązujących w kraju zakupu takiego urządzenia.
Jeśli kupujący jest konsumentem, nie jest uprawniony do posługiwania się niniejszą gwarancją, ale może korzystać z ustawowych praw konsumenckich właściwych dla danego kraju.
Niniejszy regulamin i przedstawiona tu oferta podlegają prawodawstwu Anglii i Walii i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. 


Dostępne są następujące usługi serwisowe: 

• Gwarancja na miejscu

Urządzenia z serii WG firmy Canon przeznaczone na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i rynek szwajcarski oraz rynek  Wielkiej Brytani są objęte europejską gwarancją na urządzenia z serii WG firmy Canon. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt z serii WG okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki – patrz poniżej).
Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy.
Niniejsza gwarancja jest jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia. Ani firmy Canon, ani jej podmioty zależne czy inne podmioty uczestniczące w programie europejskiej gwarancji na urządzenie z serii WG nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych warunków gwarancji na ten produkt.


RegulaminGwarancja na miejscu


Firma Canon gwarantuje dobry stan techniczny urządzenia z serii WG w okresie gwarancyjnym. Jeśli sprzęt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, do lokalizacji klienta na obszarze krajów objętych gwarancją skierowany zostanie technik w celu wykonania bezpłatnej naprawy.
Niniejsza gwarancja na miejscu dotyczy urządzeń z serii WG firmy Canon przeznaczonych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) i rynek szwajcarski oraz rynek  Wielkiej Brytani.
Z tej bezpłatnej usługi można skorzystać tylko za okazaniem oryginału faktury/paragonu wystawionego klientowi końcowemu przez sprzedawcę.
Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na inny równoważny produkt, który zapewnia taką samą (lub podobną) jakość jak wadliwy produkt, i rezygnacji z naprawy. 


1. Okres gwarancyjny

Gwarancja na miejscu jest ważna przez 1 rok od daty zakupu nowego urządzenia z serii WG firmy Canon umieszczonej na dowodzie zakupu lub przez 300 000 wydruków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 


2. Korzystanie z usługi gwarancyjnej 

Serwis gwarancyjny na miejscu można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Canon drogą telefoniczną (Dane kontaktowe dotyczące gwarancji na miejscu).
Serwis gwarancyjny u klienta będzie świadczony na jeden z następujących sposobów: 

• naprawa na miejscu u klienta (wykonywana przez technika)*, z pokryciem wszystkich powiązanych kosztów robocizny (w tym związanych ze zgłoszeniem, podróżą i naprawą) oraz kosztów wszystkich części serwisowych; 

• wysyłanie użytkownikowi części do samodzielnej wymiany (za pośrednictwem firmy kurierskiej), z pokryciem kosztów odpowiednich części serwisowych i powiązanych kosztów wysyłki.

* Usługi objęte niniejszą gwarancją na miejscu mogą być wykonywane przez osoby trzecie w imieniu firmy Canon, o ile osoby te mają niezbędne umiejętności i zapewniają odpowiednią jakość. 

Usługa taka pokrywa wszystkie koszty związane z robocizną (w tym koszty połączenia, dojazdu i naprawy) oraz koszty wszystkich części serwisowych. 


3. Uczestnicy programu gwarancyjnego na urządzenia z serii WG firmy Canon

Uczestnicy programu gwarancyjnego na urządzenia z serii WG firmy Canon to kraje, w których można skorzystać z gwarancji na miejscu. 

Jeśli potrzebne są dalsze informacje odnoszące się do niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z oddziałem w odpowiednim kraju objętym europejską gwarancją na urządzenia z serii WG


4. Ograniczenia

Niniejszą gwarancją nie są objęte: 

– materiały eksploatacyjne;
– oprogramowanie;
– części, które ulegają zużyciu (np. panel, zewnętrzna osłona), jak również materiały eksploatacyjne i akcesoria (np. dodatkowe kasety na papier, zwykła podstawa itp.) używane z tym produktem;
– uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje przeprowadzane bez zgody firmy Canon;
– koszty poniesione przez usługodawców Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji produktu z serii WG niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji produktu z serii WG w wyniku specyfikacji, które uległy zmianie od daty dostawy produktu;
– szkody wynikające z braku zgodności produktu z serii WG z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu. Usługa naprawy na miejscu nie jest dostępna, jeśli powodem powstania uszkodzenia lub wad były następujące czynniki:
– niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja produktu z serii WG niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem;
– uszkodzenie spowodowane bezpośrednio przez użycie części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych (takich jak zbiorniki z atramentem lub kasety konserwacyjne), które nie są zgodne z tym produktem. Zgodność z danym urządzeniem z serii WG firmy Canon powinna być wskazana na opakowaniu, ale można ją zagwarantować tylko w przypadku używania oryginalnych części zamiennych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, ponieważ zostały one przetestowane. Zalecamy sprawdzenie zgodności przed użyciem;
– podłączanie urządzenia z serii WG do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon;
– wypadki lub katastrofy bądź przyczyny niezależne od firmy Canon, w tym m.in. uderzenia pioruna, woda, ogień, zakłócenia porządku publicznego i niewłaściwa wentylacja;
– okresowe kontrole lub inne standardowe prace konserwacja związane z urządzeniami z serii WG. Poza przytoczonymi wyżej elementami gwarancja na miejscu nie obejmuje:
– usług i powiązanych części serwisowych wymaganych z powodu nieprawidłowej instalacji lub połączenia sieciowego produktu, jeśli instalacja produktu i połączenie sieciowe nie zostały zapewnione przez firmę Canon;
– prac niezbędnych ze względu na odłączanie i ponowne podłączanie produktu z serii WG, w tym wszelkich przygotowań niezbędnych do bezpiecznego transportu, innych niż zapewnione przez nas lub w naszym imieniu;
– prac wykonywanych poza standardowymi godzinami pracy (od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt). 


Należy pamiętać, że w celu zapewnienia usługi gwarancji na miejscu wymagane jest, aby urządzenie z serii WG znajdowało się w państwie uczestniczącym w programie gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon. Usługa gwarancji na miejscu może być świadczona wyłącznie pod warunkiem udzielenia pracownikowi serwisu dostępu do Produktu i uzasadnionej pomocy, o którą poprosi, w kontekście działań serwisowych.
W przypadku przeniesienia produktu do innego kraju należy sprawdzić, czy kraj, do którego produkt został przeniesiony, uczestniczy w programie gwarancji na urządzenia z serii WG firmy Canon, aby upewnić się, że firma Canon oferuje gwarancję na miejscu w danym kraju. 


5. Inne postanowienia 

Naprawa może się opóźnić, jeśli jest wykonywana poza pierwotnym krajem zakupu, a produkt z serii WG nie jest jeszcze sprzedawany w innym kraju lub jest sprzedany w wersji przystosowanej do użytku w tym konkretnym kraju. W efekcie niektóre części zamienne do urządzenia z serii WG mogą nie być dostępne w kraju naprawy. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, w tym m.in. za utratę nośników lub danych itp., których nie określono w niniejszej gwarancji. 

Inne przydatne pozycje...

Feedback