Informacje o oprogramowaniu typu Open Source

jquery-1.4.2.min.js

Biblioteka jQuery JavaScript 1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Objęte dwiema licencjami – MIT i GPL, wersja 2.
http://jquery.org/license

Zawiera Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
Udostępnione na podstawie licencji MIT, BSD i GPL.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery UI 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Objęte dwiema licencjami – MIT (MIT-LICENSE.txt)
i GPL (GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
Licencja MIT (MIT)
Każda osoba uzyskująca kopię niniejszego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”) niniejszym otrzymuje bezpłatne zezwolenie na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczenia praw do korzystania, kopiowania, modyfikowania, scalania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania na podstawie sublicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania oraz na zezwalanie na to osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie, jednak pod następującymi warunkami: Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.

Powyższa informacja o prawach autorskich i informacja o zezwoleniu muszą zostać zawarte we wszystkich kopiach lub dużych częściach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM ZOSTAŁO WYTWORZONE, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. ANI AUTORZY, ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO LUB INNYCH PODSTAW POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB INNYMI DOTYCZĄCYMI GO KWESTIAMI.

Feedback