Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA PRO-10 – instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Niektóre punkty dostępu (często nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup. Umożliwia ona podłączanie uprawnionych urządzeń do sieci bez konieczności podawania hasła. To zdecydowanie najłatwiejszy sposób na podłączenie drukarki PIXMA. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz opcję „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, wybierz opisaną poniżej opcję „Standardowa metoda połączenia”.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
    Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.

  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.


Krok 1

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi  ] z przodu drukarki przez kilka sekund.


Krok 2

1. Upewnij się, że przycisk zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.

Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska lampka przestanie migać i będzie świecić w sposób ciągły.


Potwierdzenie ustawień sieci

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel/Wznów/Anuluj  ] , aż kontrolka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.
Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA PRO-10.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny. 


Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].
Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].


Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.


2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].Uwaga: w przypadku niektórych modeli wyposażonych także w przewodowe złącze sieciowe może pojawić się dodatkowy ekran z prośbą o wybór między połączeniem USB a połączeniem sieciowym. Jeśli pojawi się ten ekran, należy wybrać opcję [Network Connection] (Połączenie sieciowe). 3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. 
4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 


Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci).2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). 3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 4. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 6. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego.<Tylko użytkownicy systemu Windows>


Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).7. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).


Użytkownicy systemu WindowsUżytkownicy systemu MacKrok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem na złączu.


Windowsz systemem Mac(Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)).


2. Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak).


Windowsz systemem MacTylko użytkownicy komputerów Mac

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj).3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Windowsz systemem Mac4. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.


Windows


 


z systemem Mac
Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].


Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.


(Tylko użytkownicy komputerów Mac)


Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika Canon IJ Network i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ ], aż lampka zasilania błyśnie 9 razy.
  2. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ ].

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane.


Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.