Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX894 – instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Niektóre punkty dostępu (często nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup. Umożliwia ona podłączanie uprawnionych urządzeń do sieci bez konieczności podawania hasła. To zdecydowanie najłatwiejszy sposób na podłączenie drukarki PIXMA. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz opcję „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, wybierz opisaną poniżej opcję „Standardowa metoda połączenia”.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
    Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.

  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.


Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.Krok 2

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do ikony [Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN] lub [Konfiguracja sieci WLAN], i naciśnij przycisk [OK] (B).Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.


Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji:1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj go przez około 5 sekund, a następnie puść przycisk.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Po ukazaniu się poniższego ekranu naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX894.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.Krok 2

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do ikony [Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN] lub [Konfiguracja sieci WLAN], i naciśnij przycisk [OK] (B). Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego. 


Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji. 1. Naciśnij przycisk [Stop/Resetuj ].

Zostanie wyświetlony poniższy ekran. 2. Wybierz opcję [Standardowa konfiguracja].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [], aby zaznaczyć nazwę sieci bezprzewodowej (SSID), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby ustawić ją wybrać.Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer. Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A) [Search again/Wyszukaj ponownie].4. W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu. 


WEP


WPA/WPA2

5. Naciśnij przycisk [OK].

6. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło). Jeśli nie znasz hasła sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz je na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Przy wprowadzaniu hasła są rozróżniane wielkie i małe litery.


Znaki można wprowadzić, gdy na drukarce jest wyświetlona klawiatura.

Procedura została opisana poniżej. a. Naciśnięcie środkowego przycisku funkcyjnego (A) podczas wyświetlania klawiatury (pokazana powyżej) umożliwia wybór klawiatury obsługującej wymagany zestaw znaków.

Dostępne są trzy typy klawiatur (wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole). Każde naciśnięcie środkowego przycisku funkcyjnego powoduje przełączenie typu klawiatury.

b. Za pomocą przycisków [] (B) zaznacz znak na klawiaturze i naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić znak.

Wprowadzone znaki widoczne są w górnej części (C) klawiatury ekranowej.

c. Jeśli chcesz usunąć znak, naciśnij prawy przycisk funkcyjny [Usuń znak].

d. Powtórz krok a i b, aby wprowadzić pozostałe znaki.

7. Po zakończeniu wpisywania hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać pozycję [Gotowe].

8. Upewnij się, że hasło sieciowe jest prawidłowe.

Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić wprowadzone hasło. 9. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Zakończ konfigurację], aby połączyć się z siecią.

10. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij przycisk [OK], aby wrócić do ekranu menu. Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX894.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:


Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Menu] (A) na drukarce.


Krok 2

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do ikony [Setup/Konfiguracja].2. Naciśnij przycisk [OK] (B).


Krok 3

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do ikony [Device settings/Ustawienia urządzenia].2. Naciśnij przycisk [OK] (B).


Krok 4

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do pozycji [LAN settings/Ustawienia sieci LAN].2. Naciśnij przycisk [OK] (B).


Krok 5

1. Użyj przycisków [] (A), aby przejść do pozycji [Reset LAN settings/Zresetuj ustawienia sieci LAN].
2. Naciśnij przycisk [OK] (B).

3. Użyj przycisków [] (A), aby wybrać opcję [Yes/Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK] (B), aby potwierdzić chęć zresetowania ustawień. Zostanie wyświetlony ekran „Przetwarzanie… Proszę czekać”.

4. Gdy zostanie wyświetlony ekran „Zakończono.”, naciśnij przycisk [OK] (B), aby zakończyć procedurę resetowania ustawień sieci LAN.


Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Feedback