Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG2940 – instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Niektóre punkty dostępu (często nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup. Umożliwia ona podłączanie uprawnionych urządzeń do sieci bez konieczności podawania hasła. To zdecydowanie najłatwiejszy sposób na podłączenie drukarki PIXMA. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz opcję „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, wybierz opisaną poniżej opcję „Standardowa metoda połączenia”.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie raz, a następnie zwolnij go.
 3. Upewnij się, że przycisk Wi-Fi zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
  Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego lampka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać. Podczas konfiguracji zielona lampka zasilania również zacznie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska i zielona lampka zasilania przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły.Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
 2. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Cancel] (Anuluj), aż pomarańczowa kontrolka alarmu błyśnie 15 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (czyli nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG2940.


Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia (Windows)

 1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.
  Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer] lub [Ten komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.EXE].

  Jeśli nie masz płyt CD, które dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

 2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 3. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection/Połączenie z bezprzewodową siecią LAN] jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 4. Wybierz opcję [Access Point Connection (recommended)/Połączenie przez punkt dostępu (zalecane)] jako metodę połączenia z siecią LAN i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 5. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że zielona lampka zasilania jest włączona i kliknij przycisk [Next] (Dalej). 6. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
  Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list/Konfigurowanej drukarki nie ma na liście] i kliknąć przycisk [Next/Dalej]. 7. Rozpocznie się procedura instalacji i konfiguracji. 8. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. 9. Kliknij opcję [Cableless setup/Konfiguracja bezkablowa]. 10. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] (A) na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 11. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a zielona lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 12. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:  13. Po utworzeniu połączenia z punktem dostępu kliknij przycisk [Next/Dalej]. 14. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 15. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 16. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 17. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. 18. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 19. Oprogramowanie zostanie zainstalowane.  Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect/Rozpoznaj ponownie], aby wyszukać drukarkę ponownie.
  W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania. 20. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. 21. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej). 22. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 23. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next/Dalej]. Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu – w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel/Anuluj]. 24. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. 25. Jeśli został wyświetlony następujący ekran i chcesz przesłać wydruk testowy do drukarki, kliknij przycisk [Execute/Wykonaj]. Jeśli nie, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 26. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację.Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy. 


Metoda konfiguracji bezkablowej (Mac)

Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.


 1. Po pobraniu pliku przejdź do jego lokalizacji i kliknij go dwukrotnie. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij dwukrotnie pozycję [Setup/Konfiguracja].

   

 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Open/Otwórz]. 3. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 4. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper/Asystent instalacji]. 5. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. 6. Wybierz opcję [Wireless LAN Connection/Połączenie z bezprzewodową siecią LAN] jako metodę połączenia i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 7. Wybierz opcję [Access Point Connection (recommended)/Połączenie przez punkt dostępu (zalecane)] jako metodę połączenia z siecią LAN i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 8. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a zielona kontrolka alarmu świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 9. Oprogramowanie szybko przeszuka sieć w celu znalezienia podłączonych drukarek.
  Jeśli jest to pierwsza konfiguracja drukarki, nie zostanie ona znaleziona. Z tego względu należy zaznaczyć opcję [Setting printer could not be found on the list/Konfigurowanej drukarki nie ma na liście] i kliknąć przycisk [Next/Dalej]. 10. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open/Otwórz]. 11. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. 12. Kliknij opcję [Cableless setup/Konfiguracja bezkablowa].

 13. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi ] A na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu mignie 2 razy, i zwolnij go po drugim mignięciu, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 14. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a zielona lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 15. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: 16. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwalaj]. 17. Po utworzeniu połączenia z punktem dostępu kliknij przycisk [Next/Dalej]. 18. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. 19. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 20. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 21. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. 22. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce utworzyć skrót do instrukcji na pulpicie, należy kliknąć przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Do not agree/Nie zgadzam], aby pominąć ten krok. 23. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. 24. Na ekranie narzędzia Canon IJ Network zaznacz wykrytą drukarkę i kliknij przycisk [Next/Dalej]. 25. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. 26. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. 27. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran. 28. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 29. Jeśli konfigurujesz drukarkę po raz pierwszy, a pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Execute] (Wykonaj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać procedurę wyrównywania głowicy drukującej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Next] (Dalej). 30. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. 31. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next/Dalej]. Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu – w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel/Anuluj]. 32. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. 33. Jeśli zostanie wyświetlony następujący ekran, a użytkownik chce wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia konfiguracji sieci, należy kliknąć przycisk [Execute/Wykonaj]. W przeciwnym wypadku należy kliknąć przycisk [Next/Dalej], aby pominąć ten krok. 34. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby dokończyć instalację.


Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [CANCEL ] (ANULUJ), aż kontrolka alarmu błyśnie 17 razy.
 2. Zwolnij przycisk [CANCEL ] (ANULUJ).


Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Feedback