Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MX435 – instrukcja konfiguracji Wi-Fi

Niektóre punkty dostępu (często nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup. Umożliwia ona podłączanie uprawnionych urządzeń do sieci bez konieczności podawania hasła. To zdecydowanie najłatwiejszy sposób na podłączenie drukarki PIXMA. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz opcję „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, wybierz opisaną poniżej opcję „Standardowa metoda połączenia”.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
    Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia (poniżej).

  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.


Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).Krok 3

1. Wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].Krok 4

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].Niebieska lampka sieci Wi-Fi (A) świeci się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.


Krok 5

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.(Komunikat o treści: „Press WPS button about 5 sec. and press [OK] on the device” (Naciskaj przycisk WPS przez około 5 s i naciśnij przycisk [OK] w urządzeniu”))


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [WPS] punktu dostępu.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.


2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony poniższy ekran. Naciśnij przycisk [OK].W przypadku wyświetlenia kolejnego ekranu należy zapoznać się z częścią „rozwiązywanie problemów” w niniejszej instrukcji.


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX435.


Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).Krok 3

1. Wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].Krok 4

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].Krok 5

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset  ] (Stop/Resetuj), aby wyświetlić poniższy ekran.2. Gdy zostanie wyświetlony powyższy ekran, naciśnij przycisk [OK].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (zwana również identyfikatorem SSID) i naciśnij dwukrotnie przycisk [OK].

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej (SSID), być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję [Search again/Wyszukaj ponownie], a następnie naciśnij przycisk [OK].


4. Gdy pojawi się następujący ekran, użyj przycisków numerycznych urządzenia, aby wprowadzić hasło zabezpieczające sieci bezprzewodowej.Urządzenie obsługuje trzy tryby wprowadzania: tryb dużych liter, tryb małych liter i tryb numeryczny. Naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb wielkich liter (A), tryb małych liter (a) lub tryb cyfr (1). (Wyświetlane w prawej górnej części ekranu)

Na przykład w trybie wielkich liter jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „A”, natomiast dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wprowadzenie znaku „B” itd. Jeśli ten sam przycisk obejmuje 2 znaki, naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnego znaku. W razie popełnienia błędu można usunąć znak, naciskając przycisk . Po zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.


Zostanie wyświetlony poniższy ekran:


Naciśnij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.


Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX435.


Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie.


Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:


Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).Krok 3

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [LAN settings/Ustawienia sieci LAN], a następnie naciśnij przycisk [OK].Krok 4

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [Reset LAN settings/Zresetuj ustawienia sieci LAN], a następnie naciśnij przycisk [OK].Krok 5

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [Yes/Tak], a następnie naciśnij przycisk [OK].Zostanie wyświetlony poniższy ekran.Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Feedback