PIXMA MX435 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MX435 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MX435, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MX435. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MX435. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Krok 3

1. Wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

Krok 4

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Niebieska kontrolka sieci Wi-Fi (A) świeci się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 5

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_1

(Komunikat o treści: „Press WPS button about 5 sec. and press [OK] on the device” (Naciskaj przycisk WPS przez około 5 s i naciśnij przycisk [OK] w urządzeniu”))

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [WPS] punktu dostępu.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony poniższy ekran. Naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_step5_2

W przypadku wyświetlenia kolejnego ekranu należy zapoznać się z częścią „rozwiązywanie problemów” w niniejszej instrukcji.

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX435.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Krok 3

1. Wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Krok 4

1. Wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

Krok 5

1. Naciśnij przycisk [Stop/Reset [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] (Stop/Resetuj), aby wyświetlić poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_1

2. Gdy zostanie wyświetlony powyższy ekran, naciśnij przycisk [OK].

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_2

3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (zwana również identyfikatorem SSID) i naciśnij dwukrotnie przycisk [OK].

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej (SSID), być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać pozycję [Search again] (Wyszukaj ponownie), a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Gdy pojawi się następujący ekran, użyj przycisków numerycznych urządzenia, aby wprowadzić hasło zabezpieczające sieci bezprzewodowej.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_3

Urządzenie obsługuje trzy tryby wprowadzania: tryb dużych liter, tryb małych liter i tryb numeryczny. Naciśnij przycisk [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8, aby przełączyć tryb wielkich liter (:A), tryb małych liter (:a) lub tryb cyfr (:1). (Wyświetlane w prawej górnej części ekranu)

Na przykład w trybie wielkich liter jednokrotne naciśnięcie przycisku [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9 spowoduje wprowadzenie znaku „A”, natomiast dwukrotne naciśnięcie przycisku [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9 spowoduje wprowadzenie znaku „B” itd. Jeśli ten sam przycisk obejmuje 2 znaki, naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnego znaku. W razie popełnienia błędu można usunąć znak, naciskając przycisk [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10. Po zakończeniu wprowadzania hasła naciśnij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony poniższy ekran:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_step5_4

Naciśnij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MX435.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Back to top


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MX435

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (A) na drukarce.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Krok 2

1. Za pomocą klawiszy strzałek (A) wybierz pozycję [Device settings] (Ustawienia urządzenia), a następnie naciśnij przycisk [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

Krok 3

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step3_1

Krok 4

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [Reset LAN settings] (Zresetuj ustawienia sieci LAN), a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step4_1

Krok 5

1. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję [Yes] (Tak), a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5-1

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_step5_2

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.