PIXMA MG6350 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MG6350 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG6350, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG6350. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG6350. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu (router lub koncentrator) musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Jeśli urządzenie nie wyświetla ekranu pokazanego poniżej, naciśnij podświetlony przycisk [HOME] (Ekran główny) (A), aby wrócić do ekranu głównego.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Krok 2

1. Przesuń ekran w lewo, a następnie dotknij ikony [WLAN setup] (Konfiguracja sieci WLAN). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

1. Dotknij opcji [Start setup] (Rozpocznij konfigurację) na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

2. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

3. Dotknij przycisku [OK] na drukarce w ciągu 2 minut, aby nawiązać połączenie z punktem dostępu.

4. Gdy pojawi się ekran widoczny po lewej stronie poniżej, dotknij przycisku [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_5

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6350.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Jeśli urządzenie nie wyświetla ekranu pokazanego poniżej, naciśnij podświetlony przycisk [HOME] (Ekran główny) (A), aby wrócić do ekranu głównego.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Krok 2

1. Przesuń ekran w lewo, a następnie dotknij ikony [WLAN setup] (Konfiguracja sieci WLAN). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

1. Dotknij opcji [To other connection methods] (Do innych metod połączenia).

2. Dotknij opcji [Standard setup] (Standardowa konfiguracja).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Dotknij pozycji [nazwa (SSID)] sieci bezprzewodowej na liście [Select access point] (Wybierz punkt dostępu) wyświetlonej na ekranie LCD drukarki.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, dotknij opcji [Search again] (Wyszukaj ponownie).

4. W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-2

5. Dotknij ekranu [Please enter] (Wprowadź), aby umożliwić wprowadzenie hasła sieciowego.

6. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

a. Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura.
(Podczas wprowadzania hasła rozróżniana jest wielkość liter).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 : dotknięcie powoduje wybór kategorii małych liter lub cyfr i symboli.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 : dotknięcie podczas wyświetlania liter powoduje przełączenie między dużymi a małymi literami. Dotknięcie podczas wyświetlania cyfr i symboli powoduje przełączenie typu symboli.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12 : dotknięcie powoduje wprowadzenie spacji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13 : dotknięcie powoduje usunięcie znaku na pozycji kursora. Użyj [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14 lub [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15, aby ustawić kursor na wybranym znaku.

b. Dotknij znaku, który chcesz wprowadzić.

c. Powtórz kroki a. i b, aby wprowadzić pozostałe znaki.

7. Dotknij opcji [Apply] (Zastosuj), gdy skończysz.

8. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
(Rozróżniane są wielkie i małe litery).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

9. Dotknij [OK], aby wprowadzić hasło sieciowe i połączyć się z punktem dostępu. W razie popełnienia błędu i konieczności poprawienia hasła dotknij przycisku [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18], aby zacząć od nowa.

10. Gdy pojawi się ekran widoczny po lewej stronie, dotknij przycisku [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6350.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG6350

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Krok 1

1. Jeśli urządzenie nie wyświetla ekranu pokazanego poniżej, naciśnij podświetlony przycisk [HOME] (Ekran główny) (A), aby wrócić do ekranu głównego.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Krok 2

1. Przesuń ekran w prawo, aby przejść do ikony [Setup] (Konfiguracja). [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Krok 3

1. Dotknij ikony [Setup] (Konfiguracja) [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2, aby przejść do ekranu [Setup] (Konfiguracja).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Krok 4

1. Dotknij pozycji [Device settings] (Ustawienia urządzenia), aby przejść do ekranu [Device settings] (Ustawienia urządzenia).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_6

Krok 5

2. Dotknij pozycji [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_7

Krok 6

1. Dotknij pozycji [Reset LANsettings] (Zresetuj ustawienia sieci LAN).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Krok 7

1. Zostanie wyświetlony komunikat [Reset Setting?] (Zresetować ustawienia?). Dotknij opcji [Yes] (Tak), aby potwierdzić. Następnie pojawi się komunikat [Processing…..please wait momentarily] (Przetwarzanie... Proszę czekać).

Krok 8

1. Zostanie wyświetlony komunikat [Following is completed, Reset LAN Setting] (Zakończono. Zresetuj ustawienia sieci LAN). Dotknij opcji [OK], aby zakończyć procedurę resetowania ustawień sieci LAN. Nastąpi powrót do ekranu [LAN settings] (Ustawienia sieci LAN). Naciśnij naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny), aby wrócić do ekranu głównego.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.