PIXMA MG5640 – konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG5640, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG5640. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG5640. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.


Metoda połączenia WPS


Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
    Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Home Button

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Arrows] (A) wybierz ikonę [WLAN [MASTER] WLAN] (Sieć WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Wi-Fi 1

Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Wi-Fi 2

Kontrolka sieci Wi-Fi włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj go przez około 5 sekund, a następnie zwolnij.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

[MASTER] Wi-Fi 3

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.
Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego niebieska lampka sieci Wi-Fi w drukarce miga.

3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat [Connected to the access point] (Połączono z punktem dostępu), jak to pokazano poniżej, naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.

[MASTER] Wi-Fi 4

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.
Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5640.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Back to top


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

[MASTER] Home Button

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [[MASTER] Arrows] (A) wybierz ikonę [WLAN [MASTER] WLAN] (Sieć WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Wi-Fi 1

Krok 3

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Wi-Fi 2

Kontrolka sieci Wi-Fi włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Krok 4

1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij przycisk [Stop/Reset[MASTER] Stop-Reset] (Stop/Resetuj).

[MASTER] Wi-Fi 3

2. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz pozycję [Standard Setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć procedurę standardowej konfiguracji.

[MASTER] Wi-Fi 5

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [[MASTER] Arrows], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Wi-Fi 6

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie).

[MASTER] Wi-Fi 7

W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

[MASTER] Wi-Fi 8

4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.


Rozróżniane są duże i małe litery.

[MASTER] Wi-Fi 9

Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Procedura została opisana poniżej.

a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

b. Użyj przycisków [[MASTER] Arrows 2] (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

c. Powtórz kroki a. i b., aby wprowadzić więcej znaków.

[MASTER] Wi-Fi 10

6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Done] (Gotowe).

7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

[MASTER] Wi-Fi 11

8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup] (Zakończ konfigurację).

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Wi-Fi 12

Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia. 

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5640.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Back to top


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG5640

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Początek) (A) na drukarce.

[MASTER] Home Button

Krok 2

1. Użyj przycisku [[MASTER] Up Arrow] (A), aby przejść do ikony [Setup] (Ustawienia) [MASTER] Setup, a następnie naciśnij prawy przycisk funkcyjny (B).

[MASTER] Reset 1

Krok 3

Użyj przycisku [[MASTER] Right Arrow] (A), aby wybrać pozycję [Device Settings] (Ustawienia urządzenia) i naciśnij przycisk [OK].

[MASTER] Reset 2

Krok 4

1. Użyj przycisku [[MASTER] Down Arrow] (A), aby przejść do pozycji [Reset Settings] (Resetuj ustawienia) i naciśnij przycisk [OK] (A).

[MASTER] Ok Button

2. Użyj przycisku [[MASTER] Down Arrow], aby przejść do pozycji [LAN settings only] (Tylko ustawienia sieci LAN).

3. Naciśnij przycisk [OK].

4. Gdy pojawi się ekran [Reset setting?] (Zresetować ustawienie?), użyj przycisku [[MASTER] Up Arrow], aby przejść do opcji [Yes] (Tak).

5. Naciśnij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlony ekran [Processing….Please wait momentarily] (Przetwarzanie… Proszę czekać).

6. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK].

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny), aby wrócić do ekranu głównego.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Back to top