Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG5450, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG5450. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG5450. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [ ] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

1. Naciśnij przycisk [WPS] na punkcie dostępu i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, a następnie puść go.
Dokładne instrukcje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce miga.

3. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran [Connected to the access point] (Połączono z punktem dostępu), naciśnij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację.


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5450.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Naciśnij przycisk [Home] (Ekran główny) (A) na drukarce.

Krok 2

1. Za pomocą przycisków [ ] (A) wybierz ikonę [WLAN Setup] (Konfiguracja sieci WLAN).

2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B).

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Drukarka rozpocznie automatyczne wyszukiwanie punktów dostępu obsługujących funkcję WPS.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji.

1. Naciśnij przycisk [ Stop/Reset ] (Stop/Resetuj).

Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Użyj przycisków [ ], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie).

W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

WEP WPA/WPA2

4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery.

Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Procedura została opisana poniżej.

a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

b. Użyj przycisków [ ] (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

c. Powtórz kroki a. i b., aby wprowadzić więcej znaków.

6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [Done] (Gotowe).

7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.

Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup] (Zakończ konfigurację).

9. Gdy zostanie wyświetlony ekran widoczny po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5450.
Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez
wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Feedback