PIXMA MG3540 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji połączenia bezprzewodowego w drukarce PIXMA MG3540 i przywracania w niej ustawień fabrycznych.

Niektóre punkty dostępu (czasami nazywane routerami lub koncentratorami) są wyposażone w przycisk automatycznego połączenia oznaczony skrótem „WPS”, który odnosi się do funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Umożliwia to podłączanie uprawnionych urządzeń, takich jak drukarki PIXMA MG3540, do sieci bez konieczności podawania hasła i zapewnia szybką i łatwą metodę ich podłączania.

Ta metoda jest zdecydowanie najłatwiejszym sposobem podłączenia drukarki PIXMA MG3540. Jeśli punkt dostępu ma przycisk WPS, wybierz kartę „Metoda połączenia WPS” poniżej, aby uzyskać instrukcje na temat podłączania urządzeń przy użyciu tej metody.

Jeśli router nie obsługuje funkcji WPS, można skorzystać z alternatywnej instrukcji podłączania drukarki PIXMA MG3540. Wystarczy wybrać kartę „Standardowa metoda połączenia” poniżej.

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

  • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na karcie Standardowa metoda połączenia.
  • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

Krok 1

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Wifi button w górnej części drukarki, aż kontrolka alarmu mignie jeden raz.

Krok 2

Upewnij się, że kontrolka obok tego przycisku zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.

Dokładne informacje dotyczące uruchamiania funkcji WPS w punkcie dostępu znajdują się w jego instrukcji obsługi.

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) w drukarce będzie migać podczas wyszukiwania. Z kolei kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi będą migać podczas nawiązywania połączenia z punktem dostępu.

Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, kontrolki zasilania i sieci Wi-Fi przestaną migać i będą świecić w sposób ciągły.

Potwierdzenie ustawień sieci

Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

2. Włóż arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] (Wznów/anuluj), aż kontrolka alarmu [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 błyśnie 15 razy, a następnie zwolnij go.
Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.


Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG3540.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej w trybie WPS, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Użytkownicy systemu Windows powinni włożyć płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchomić program instalacyjny.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD dostarczonej z produktem lub jesteś użytkownikiem komputera Mac, możesz pobrać podręczniki i oprogramowanie poprzez wybranie urządzenia na stronie internetowej serii PIXMA.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, wpisz hasło, aby umożliwić instalację narzędzia asystenta, a następnie kliknij pozycję [Install Helper] (Asystent instalacji).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Uwaga: zostanie wyświetlony ekran z prośbą o wybranie połączenia USB lub połączenia bezprzewodowego. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

3. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5


Krok 2

1. Kliknij opcję [Connect to the network] (Podłącz do sieci).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa).

Uwaga: w przypadku użytkowników systemu Windows XP metoda instalacji bezkablowej nie jest obsługiwana. Wybierz metodę [Other setup] (Inna konfiguracja), a następnie przejdź do kroku 5.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

3. Gdy pojawi się ekran [Connection via Cableless setup] (Połączenie w trybie bezkablowym), naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] (A) na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu (B) mignie 2 razy, a następnie zwolnij przycisk po drugim mignięciu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8

4. Upewnij się, że kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska; A) miga szybko, a kontrolka zasilania (zielona) świeci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Uwaga: połączenie sieciowe zostanie tymczasowo wyłączone podczas konfiguracji.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Kliknij przycisk [Next] (Dalej).

5. Tylko użytkownicy systemu Windows XP: wybierz [Konfiguracja bezprzewodowa za pomocą kabla USB)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11


2. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz miejsce zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12


3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_13


4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_14

<Tylko użytkownicy systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_15

5. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.

Windows (nie dotyczy użytkowników systemu Windows XP)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_16

Kliknij przycisk [Complete] (Zakończ).


Na tym kończy się procedura konfiguracji bezkablowej w systemie Windows.

Użytkownik systemu Windows XP lub przypadki niewykrycia drukarki: kontynuuj instalację w trybie USB opisaną w kroku 6.


<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_17

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika [Canon IJ Network] i kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby zakończyć instalację.


Na tym kończy się procedura konfiguracji bezkablowej na komputerze Mac.

Przypadki niewykrycia drukarki: kontynuuj instalację w trybie USB opisaną w kroku 6.


Konfiguracja w trybie USB dla użytkowników systemu Windows XP i w przypadku niewykrycia połączenia sieciowego

6. Wybierz opcję [Set up network connection via USB] (Skonfiguruj połączenie sieciowe przez port USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_19

7. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_20 na złączu.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Użytkownicy komputerów Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej).


8. Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”).

Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak).

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23


9. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

<Dotyczy tylko systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Complete] (Zakończ).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.


<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran zawierający nazwę punktu dostępu, do której jest podłączony komputer (w miejscu, gdzie widnieje ciąg „xxxxxxxxxxxxx”). Kliknij przycisk [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika [Canon IJ Network] i kliknij przycisk [Add] (Dodaj).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby zakończyć instalację.

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.


Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych drukarki PIXMA MG3540

W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zresetować ustawienia sieciowe:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] (WZNÓW/ANULUJ), aż kontrolka alarmu [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 błyśnie 17 razy.

2. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] (WZNÓW/ANULUJ).

Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.