Informacje o gwarancji na kamery sieciowe firmy Canon

Wszystkie kamery sieciowe Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte gwarancją firmy Canon na kamery sieciowe. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki — patrz poniżej).

Gwarancja na kamery sieciowe firmy Canon obejmuje różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta, daty zakupu oraz samego produktu. Obowiązują następujące oferty serwisowe:

 • • Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
 • • 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy
 • • 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając produkt do dowolnego autoryzowanego sprzedawcy kamer sieciowych firmy Canon.

Bezpłatne usługi gwarancyjne można uzyskać wyłącznie po przedstawieniu oryginału faktury/rachunku/dowodu zakupu wystawionego dla końcowego użytkownika. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź ulegną zmianie po zakupie produktu przez użytkownika końcowego.

Warunki gwarancji na kamery sieciowe firmy Canon


Wszystkie kamery sieciowe Canon przeznaczone na rynek (lub na nim zakupione) w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG” – Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz w Szwajcarii są objęte gwarancją firmy Canon na kamery sieciowe. Firma Canon gwarantuje, że jeśli nowy produkt okaże się wadliwy w jego okresie gwarancyjnym, awaria zostanie usunięta bezpłatnie (obowiązują warunki).


Gwarancja na kamery sieciowe firmy Canon obejmuje różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta, daty zakupu oraz samego produktu. Obowiązują następujące oferty serwisowe:

 • Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy: jeśli produkt został zakupiony jako nowy w obrębie EOG lub w Szwajcarii PRZED 1 stycznia 2012 r., lub jeśli dane państwo nie jest uprawnione do 3-letniej gwarancji zwrotu do producenta w celu naprawy (RTB) ani 3-letniej gwarancji wymiany produktu w siedzibie klienta, obowiązuje „roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy”. „Roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy” pozwala na zwrot produktu na własny koszt w terminie 1 roku od daty zakupu (wymagany jest dowód zakupu) do autoryzowanego dostawcy usług firmy Canon. Tam, gdzie ma to zastosowanie, autoryzowany dostawca firmy Canon dokona naprawy lub wymiany produktu. Produkt zamienny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. Jeśli produkt będzie wymagał naprawy w pierwszym roku obowiązywania gwarancji, pełne koszty części, robocizny oraz zwrotu przesyłki zostaną pokryte przez firmę Canon.

 • 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy: jeśli dany produkt został zakupiony jako nowy w obrębie EOG lub w Szwajcarii PO 1 stycznia 2012 r. (lub po 1 stycznia 2016 r. w przypadku Estonii, Łotwy i Litwy), w uprawnionych krajach obowiązuje „3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy”. „3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy” jest oferowana na tych samych warunkach co powyższa gwarancja, ale obowiązuje przez 3 lata od daty zakupu (wymagany jest dowód zakupu).

 • 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta: jeśli dany produkt został zakupiony jako nowy w obrębie EOG lub w Szwajcarii PO 1 stycznia 2012 r. (lub po 1 stycznia 2016 r. w przypadku Estonii, Łotwy i Litwy), w uprawnionych krajach obowiązuje „3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta”. W ramach „3-letniej gwarancji wymiany produktu w siedzibie klienta” firma Canon zapewni użytkownikowi końcowemu produkt zamienny lub integratora systemów w momencie rozpoznania wady produktu. Produkt zamienny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. Użytkownik końcowy lub integrator systemów będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że uszkodzona kamera sieciowa zostanie zwrócona firmie Canon w chwili otrzymania produktu zamiennego. W przypadku, gdy wadliwy produkt nie zostanie zwrócony lub wada nie jest objęta gwarancją, firma Canon zastrzega sobie prawo do odzyskania od użytkownika końcowego lub integratora systemów wymienionego elementu i/lub kosztów.

Dla każdego produktu spoza obowiązujących warunków gwarancji lub jej okresu oraz w przypadku szkód lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępna jest płatna usługa naprawy. Można ją uzyskać, zwracając produkt do dowolnego autoryzowanego sprzedawcy kamer sieciowych firmy Canon.

Bezpłatne usługi gwarancyjne można uzyskać wyłącznie po przedstawieniu oryginału faktury/rachunku/dowodu zakupu wystawionego dla końcowego użytkownika. Firma Canon zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, jeśli powyższe informacje nie będą kompletne lub zostaną usunięte bądź ulegną zmianie po zakupie produktu przez użytkownika końcowego.

 1. 1. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego lub trzech lat, w zależności od daty zakupu produktu przez użytkownika końcowego, jak i lokalizacji, jak opisano powyżej. W przypadku produktów zainstalowanych w krajach, w których 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy lub 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta nie jest jeszcze dostępna, obowiązuje roczna gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy.

 2. 2. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w przypadku kamer sieciowych firmy Canon przeznaczonych na oraz zakupionych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”, czyli UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz w Szwajcarii.

 3. 3. Odpowiednia usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usług firmy Canon i powinna być wykonana w następujący sposób:
  • a. gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy: produkt powinien zostać wysłany do autoryzowanego dostawcy usług firmy Canon. Tam, gdzie ma to zastosowanie, autoryzowany dostawca firmy Canon dokona naprawy lub wymiany produktu. Produkt zamienny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. Jeśli produkt będzie wymagał naprawy w pierwszym roku obowiązywania gwarancji, pełne koszty części, robocizny oraz zwrotu przesyłki zostaną pokryte przez firmę Canon.
  • b. Gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta: wymiana produktu powinna zostać zorganizowana przez integratora systemów lub bezpośrednio poprzez lokalny dział pomocy technicznej (patrz dane kontaktowe). Tam, gdzie ma to zastosowanie, autoryzowany dostawca firmy Canon dokona wymiany produktu. Produkt zamienny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. Jeśli produkt będzie wymagał wymiany w okresie gwarancji, firma Canon poniesie pełen koszt transportu urządzenia zastępczego oraz zwrotu uszkodzonego urządzenia do autoryzowanego dostawcy usług firmy Canon.
 4. 4. W przypadku produktów zakupionych w obrębie EOG lub w Szwajcarii, 3-letnia gwarancja zwrotu do producenta w celu naprawy lub 3-letnia gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta jest obecnie dostępna w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia*, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa*, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

  * Dotyczy wyłącznie kamer sieciowych firmy Canon zakupionych po 1.1.2016

 5. 5. Wyłącznie następujące kamery sieciowe są objęte w uprawnionych krajach 3-letnią gwarancją zwrotu do producenta w celu naprawy: VB-C300; VB-C500D i VB-C500VD

 6. 6. Wyłącznie następujące kamery sieciowe są objęte w uprawnionych krajach 3-letnią gwarancją wymiany produktu w siedzibie klienta:
  • a.Seria VB-C: VB-C60 i VB-C60B
  • b.Seria VB-H: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE i VB-H761LVE
  • c.Seria VB-M: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E i VB-M741LE
  • d.Seria VB-R: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 i VB-R13VE
  • e.Seria VB-S: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F i VB-S905F
 7. 7. Gwarancja firmy Canon na kamery sieciowe (bez względu na jej rodzaj) nie obowiązuje w przypadku:
  • - okresowych badań sprawności urządzeń, konserwacji, naprawy ani wymiany części ze względu na normalne zużycie,
  • - oprogramowania,
  • - części, które ulegają zużyciu (np. części mechanicznych PTRZ w modelach VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE i VB-H610D lub silników krokowych ani pierścieni ślizgowych w modelach VB-R11VE, VB-R10VE i VB-R11), 
  • - uszkodzeń spowodowanych przez modyfikacje przeprowadzane bez zgody firmy Canon,
  • - kosztów poniesionych przez usługodawców Canon w procesie dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji produktu niezbędnych do spełnienia określonych standardów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznych obowiązujących w danym kraju, ani jakichkolwiek innych kosztów regulacji produktu w wyniku specyfikacji, które uległy zmianie od daty dostawy produktu,
  • - szkód wynikających braku zgodności produktu z określonymi standardami lub specyfikacjami obowiązującymi w kraju innym niż kraj zakupu.
 8. 8. Gwarancja firmy Canon na kamery sieciowe (bez względu na jej rodzaj) przestaje obowiązywać, gdy uszkodzenia lub wady urządzenia są spowodowane przez:
  • - niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją użytkownika i/lub odpowiednimi dokumentami, w tym, bez ograniczeń, nieprawidłowe przechowywanie, upuszczanie, poddawanie urządzenia nadmiernymi przeciążeniom, uszkodzenia spowodowane korozją, brudem, wodą lub piaskiem,
  • - naprawy, modyfikacje lub czyszczenie wykonywane w nieautoryzowanym przez firmę Canon centrum serwisowym,
  • - korzystanie z części zamiennych, oprogramowania lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne z produktem,
  • - podłączanie produktu do sprzętu, który nie został zatwierdzony przez firmę Canon,
  • - niewłaściwe pakowanie produktu w celu przekazania go do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Canon,
  • - wypadków lub katastrof bądź przyczyn niezależnych od firmy Canon, w tym, między innymi piorunów, wody, ognia, zakłóceń porządku publicznego i niewłaściwej wentylacji.
 9. 9. W przypadku, gdy obowiązuje gwarancja wymiany produktu w siedzibie klienta, a zamiana produktu został potwierdzona jako wymagana przez firmę Canon, postaramy się dostarczyć urządzenie zastępcze na „następny dzień”. „Następny dzień” oznacza, że wtedy, kiedy jest to możliwe, produkt zamienny zostanie dostarczony:
  • - następnego dnia roboczego, jeśli zapotrzebowanie na wymianę zostało potwierdzone przez firmę Canon przed godz. 11:00 czasu lokalnego (z wyjątkiem weekendów i świąt),
  • - w ciągu dwóch dni roboczych, jeśli zapotrzebowanie na wymianę zostało potwierdzone przez firmę Canon po godz. 11:00 czasu lokalnego (z wyjątkiem weekendów i świąt),
 10. 10. Firma Canon może naprawić produkty lub wymienić je bądź ich elementy na nowe lub naprawione części o parametrach i niezawodności równoważnych z nowymi produktami. Naprawione części lub produkty będą wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy będzie to dopuszczalne w ramach ustawowego prawa kraju, w którym ma zastosowanie niniejsza gwarancja.

 11. 11. Wyłączną odpowiedzialnością klienta jest tworzenie kopii zapasowych i zapisywanie plików oprogramowania oraz programów przed naprawą, aby móc przywrócić je po jej ukończeniu.

 12. 12. Firma Canon nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne roszczenia, w tym, między innymi, za utratę nośników lub danych itp., które nie zostały szczegółowo określone w niniejszej gwarancji. W przypadku zwrotu produktu do serwisu gwarancyjnego należy spakować go bardzo ostrożnie, zabezpieczyć go oraz załączyć dowód sprzedaży, instrukcje naprawy oraz (jeżeli ma zastosowanie) próbkę nośnika, na którym przechowywane są zdjęcia zrobione za pomocą produktu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta na mocy stosownych krajowych praw ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, które wynikają z umowy zakupu/sprzedaży.

 13. 13. W przypadku braku jakichkolwiek obowiązujących krajowych przepisów prawa niniejsza gwarancja będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym, a firma Canon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z naruszenia jawnej lub dorozumianej gwarancji na ten produkt.

 14. 14. Wszelkie opisane w niniejszym dokumencie gwarancje są oferowane przez firmę Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Holandia i są realizowane w jej autoryzowanych zakładach serwisowych.

 15. 15. Żadne opisane w niniejszym dokumencie postanowienia nie naruszają statutowych praw, które mają zastosowanie na mocy krajowych przepisów prawa.

Inne przydatne pozycje...

Contact Us

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Register your product

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Locate A Repair Centre

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw