CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

KONKURS 2021

ORGANIZATOR I UCZESTNICY

Organizatorem Programu jest firma Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizator”).
1. Podmiotem przetwarzającym dane jest firma Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia.
2. Wszyscy kandydaci („kandydaci”) muszą mieć ukończone 18 lat do dnia 9 czerwca 2021 r., muszą rozpocząć lub ukończyć program edukacyjny w roku akademickim 2020-2021 lub odbywać staż w agencji lub czasopiśmie w tym samym okresie. Kwalifikacja i przyjęcie do programu wymaga potwierdzenia podjęcia nauki w instytucji oświatowej lub stażu w agencji/czasopiśmie lub kopii legitymacji studenckiej.
3. W programie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i jego spółek zależnych, ich rodziny, przedstawiciele i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w ten program oraz w sponsorowanie.
4. Wzięcie udziału w konkursie Canon Students Digital Development Programme („konkurs”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez wszystkich kandydatów postanowień zawartych w tym regulaminie, o ile nie określono inaczej na piśmie.

CZYM JEST INICJATYWA CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME?

5.1. Spośród zakwalifikowanych kandydatów zostanie wybranych 250 uczestników zamieszkałych w jednym z krajów wymienionych poniżej lub wskazanych przez lokalny oddział Canon: 


• Albania 
• Algieria
• Angola
• Armenia
• Austria
• Azerbejdżan
• Bahrajn
• Białoruś
• Belgia
• Benin
• Bośnia i Hercegowina
• Botswana
• Bułgaria
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Republika Zielonego Przylądka
• Republika Środkowoafrykańska
• Czad
• Komory
• Chorwacja
• Cypr
• Czechy
• Demokratyczna Republika Konga
• Dania
• Dżibuti
• Egipt
• Gwinea Równikowa 
• Erytrea
• Estonia
• Etiopia
• Finlandia
• Francja
• Gabon
• Gruzja
• Niemcy
• Ghana
• Grecja
• Gwinea
• Gwinea Bissau
• Węgry
• Węgry
• Iran
• Irak
• Irlandia
• Izrael
• Włochy
• Wybrzeże Kości Słoniowej
• Jordania
• Kazachstan
• Kenia
• Arabia Saudyjska
• Kosowo
• Kuwejt
• Kirgistan
• Łotwa
• Liban
• Lesotho
• Liberia 
• Libia
• Litwa
• Luksemburg
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauretania 
• Mauritius
• Majotta
• Mołdawia 
• Czarnogóra 
• Maroko
• Mozambik
• Namibia
• Holandia
• Niger 
• Nigeria
• Macedonia Północna
• Norwegia
• Oman
• Polska
• Portugalia
• Katar
• Republika Konga
• Reunion
• Rumunia
• Rosja
• Rwanda
• Wyspa Świętej Heleny
• Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
• Arabia Saudyjska
• Senegal
• Serbia
• Seszele
• Sierra Leone
• Słowacja
• Słowenia
• Somalia
• Republika Południowej Afryki
• Sudan Południowy
• Hiszpania
• Sudan
• Suazi
• Szwecja
• Szwajcaria
• Syria
• Tadżykistan
• Tanzania 
• Gambia 
• Togo
• Tunezja
• Turcja
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukraina
• Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Wielka Brytania
• Uzbekistan
• Sahara Zachodnia
• Jemen
• Zambia
• Zimbabwe

5.2. Po zakończeniu przeglądu wybrane osoby zostaną „uczestnikami”, a 250 studentów zostanie przyjętych do programu Canon Students Digital Development Programme („program”). Indywidualne przeglądy portfolio prezentacji przygotowawczych przeprowadzane przez profesjonalistów z branży odbędą się zdalnie w okresie od lipca do sierpnia. W okresie od 1 do 4 września 2021 r. najważniejsze działania uczestników w cyfrowym środowisku internetowym będą obejmować:
• specjalne wykłady, prezentacje i seminaria;
• grupowe przeglądy portfolio przeprowadzane przez profesjonalistów z branży (fotografów, edytorów zdjęć, kuratorów, dziennikarzy);
• możliwości nawiązywania kontaktów z przedstawicielami branży obrazowania i mediów wyznaczonymi przez firmę Canon.

5.3. Oficjalnym i jedynym językiem program jest język angielski. Nie będą świadczone żadne usługi tłumaczeniowe. Uczestnicy muszą wykazywać odpowiednią znajomość języka angielskiego, aby uczestniczyć w Programie, a także posiadać niezbędne narzędzia i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w cyfrowych zajęciach internetowych. 

5.4. Wszyscy uczestnicy zostaną przedstawieni lokalnemu oddziałowi Canon w danym kraju.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

6. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Aby zostać wybranym do uczestnictwa w programie, kandydaci muszą przesłać swoje portfolio za pośrednictwem adresu URL (canon-europe.com/student) w okresie od 1 kwietnia do 9 czerwca 2021 r. Kandydaci muszą przesłać portfolio maksymalnie dwóch (2) historii/projektów, z których każda może obejmować maksymalnie dwadzieścia (20) należycie podpisanych zdjęć.
7. Wraz z portfolio kandydaci przesyłają dodatkową dokumentację (w formacie PDF) dotyczącą historii/projektu lub swoich studiów, obejmującą:
• życiorys;
• list motywacyjny do uczestnictwa w programie;
• w razie możliwości list polecający wystawiony przez nauczyciela/szkołę/agencję/czasopismo;
• legitymację studencką lub potwierdzenie ze szkoły/uniwersytetu (lub stażu w agencji/czasopiśmie) poświadczające pobieranie nauki w roku akademickim 2020-2021.

8. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe lub niewłaściwe oraz zgłoszenia otrzymane po terminie upływającym 9 czerwca 2021 r. o godz. 23:59 (czasu GMT) nie będą kwalifikować się do uczestnictwa w programie.
Wyłącznie kandydaci wybrani na uczestników zostaną poproszeni o dostarczenie następujących informacji w okresie od 18 do 30 czerwca 2021 r.:
• potwierdzenie uczestnictwa w programie,
• zdjęcie paszportu lub dowodu osobistego w celu weryfikacji wieku.

Jeśli uczestnik nie potwierdzi udziału lub nie dostarczy wymaganej dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2021, kwalifikacja do udziału w programie wygaśnie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

9. Wszystkie zdjęcia muszą być oryginalne i wykonane przez kandydatów.

10. Zdjęcia/zgłoszenia przesłane przez kandydatów nie mogą zawierać:

i. treści, które mogą zostać w jakikolwiek sposób uznane za nielegalne lub mogą naruszać prawa osób trzecich.

11. Kandydaci ponadto zezwalają organizatorowi oraz wyznaczonym przez niego osobom na kontaktowanie się z nimi w celach związanych z obsługą konkursu lub w celu omówienia innych zastosowań obrazów zgłoszonych do konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niekompletnych, nieczytelnych lub w inny sposób niespełniających powyższych warunków.

GWARANCJE

13. Przesyłając zgłoszenie, kandydat gwarantuje, że: 
1. Kandydat jest wyłącznym autorem zdjęć. 
2. Kandydat jest właścicielem praw do zdjęć. 
14. Organizator gwarantuje, że:
1. Będzie działać w zakresie praw uzyskanych na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Organizator może wyrazić chęć wykorzystania imienia i nazwiska uczestnika oraz wybranych zdjęć do celów reklamowych i promocyjnych firmy Canon, inicjatywy Student Digital Development Programme oraz innych inicjatyw edukacyjnych firmy Canon bez dodatkowego wynagrodzenia. W takim przypadku organizator skontaktuje się z uczestnikiem w celu uzyskania jego zgody zgodnie z punktem 11. Uczestnik nie może bezzasadnie odmówić udzielenia takiej zgody.

WYBÓR

15. Po terminie nadsyłania zgłoszeń upływającym w dniu 9 czerwca 2021 r. niezależny panel złożony z pracowników firmy Canon lub innych specjalistów z branży wybierze spośród wszystkich zgłoszeń uczestników, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w programie Canon Students Digital Development Programme 2021. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem: umiejętności dokumentacyjnych i narracyjnych, autentyczności, fabuły, życiorysu, listu motywacyjnego, listu polecającego i ogólnej jakość portfolio.

16. Kwalifikujący się uczestnicy z zakwalifikowanymi zgłoszeniami zostaną wybrani i powiadomieni o wynikach przeglądu w terminie do 30 czerwca 2021 r.

NAGRODA

17. Wybrani studenci (uczestnicy) wezmą udział w inicjatywie Canon Student Digital Development Programme i będą mogli uczestniczyć w specjalnych wykładach, otrzymywać recenzje portfolio i współpracować z profesjonalistami z branży w formacie cyfrowym online („nagroda”).

18. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska, miejscowości i kraju zamieszkania uczestników oraz do upublicznienia prezentacji nagrodzonych po terminie zakończenia programu. Jeśli uczestnik nie życzy sobie, aby takie dane zostały opublikowane, musi poinformować o tym organizatora w momencie powiadomienia o przyjęciu do programu.

19. Nagroda jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani na inne środki. Jeśli oferowana nagroda będzie niedostępna z powodu działania siły wyższej, organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu.

20. Organizator nie naruszy niniejszego regulaminu. Nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub za niezrealizowanie zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, jeżeli takie opóźnienie lub niezrealizowanie zobowiązań wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym m.in. pożaru, powodzi, embarga pandemicznego, wojny, działań wojennych (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), aktów terrorystycznych, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych, strajku, blokady lub innych zakłóceń pracy, działania siły wyższej bądź działania, zaniechania lub opóźnienia w działaniu jakiegokolwiek organu rządowego („siła wyższa”).
21. Po przyjęciu do programu wybrani uczestnicy muszą być w stanie uczestniczyć w programie Canon Students Digital Development Programme 2021 w okresie od 1 września do 4 września 2021 r. 
22. Organizator może według własnego uznania zaoferować innemu kandydatowi przyjęcie do programu w miejsce zgłoszenia odrzuconego lub niepotwierdzonego.

DANE OSOBOWE

23. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez kandydatów. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.
24. Dane osobowe otrzymane od kandydatów podlegają zasadom ochrony prywatności klientów firmy Canon: https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pl-PL.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

25. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania prawa udziału w konkursie i do odzyskania pełnej wartości nagrody, jeśli uzna, że doszło do nadużycia lub naruszenia postanowień regulaminu niniejszego konkursu.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z konkursem. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności organizatora za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony jego pracowników lub przedstawicieli.

27. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub zastosowania zasad regulaminu w jakiejkolwiek sprawie związanej z konkursem decyzja zarządu organizatora ma charakter ostateczny i nie przewiduje się żadnej korespondencji w tym zakresie.
28. Wszelkie podatki lub opłaty nałożone przez władze lokalne na uczestnika w wyniku jego udziału w programie zostaną zwrócone przez organizatora (lub jego lokalną firmę stowarzyszoną, stosownie do przypadku).

JURYSDYKCJA

29. Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Holandii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie.

Wersja I, zaktualizowana [8 marca 2021 r.]

Inne interesujące kwestie

Dowiedz się więcej o różnych zestawach i narzędziach, które mogą pomóc w przejściu z etapu studenckiego na poziom profesjonalny.