Regulamin

Regulamin oferty dotyczącej 2-letniej gwarancji

Organizator

1. Organizatorem jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia („Canon”).


Oferta

2. W przypadku określonych poniżej wybranych produktów firmy („produkty promocyjne”) niniejsza oferta dotycząca 2-letniej gwarancji („oferta dotycząca gwarancji”) obejmuje:

3. Z wyłączeniem zmian zawartych w niniejszym dokumencie – w przypadku usług gwarancyjnych świadczonych na mocy niniejszej oferty dotyczącej gwarancji będą obowiązywały odpowiednie warunki gwarancji na zdalne urządzenia PTZ. W przypadku sprzeczności między warunkami usług świadczonych na mocy niniejszej oferty dotyczącej gwarancji a warunkami gwarancji na zdalne urządzenia PTZ będą obowiązywać warunki oferty dotyczącej gwarancji.


Uczestnicy

4. Niniejsza oferta dotycząca gwarancji jest dostępna wyłącznie dla użytkowników końcowych (firm lub osób fizycznych – „uczestnicy” lub „uczestnik”). Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z oferty i nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów.

5. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i mieszkać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii.

6. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin („regulamin”).


Produkty objęte ofertą

7. Wybrane produkty firmy Canon objęte niniejszą ofertą dotyczącą gwarancji („produkty objęte ofertą”) oraz stosowna oferta dotycząca gwarancji znajdują się na liście produktów objętych ofertą dostępnej w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu. Firma Canon będzie dodawać i usuwać produkty z listy produktów objętych ofertą, dlatego najnowsze informacje o produktach objętych ofertą dotyczącą gwarancji należy sprawdzać na stronie oferty (tutaj) i w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.


8. Wszystkie produkty objęte ofertą muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone do sprzedawców przez spółki należące do grupy Canon w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego lub z szarej strefy) nie jest objęty niniejszą ofertą.


Czas obowiązywania oferty

9. Ta oferta dotycząca gwarancji nie ma charakteru stałego. Produkty objęte ofertą należy zarejestrować nie później niż 90 dni od daty zakupu, którą potwierdza ważny dowód zakupu. Aby zarejestrować produkt objęte ofertą, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z instrukcją podaną w niniejszym regulaminie.


Kraje objęte ofertą

10. Produkty objęte ofertą należy zakupić u sprzedawców detalicznych zlokalizowanych na Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii lub w Wielkiej Brytanii bądź za pośrednictwem sklepu internetowego mającego domenę odnoszącą się do jednego z tych terytoriów/krajów lub zarejestrowaną siedzibę w jednym z nich.


Jak zarejestrować produkt i skorzystać z oferty dotyczącej gwarancji

11. Aby skorzystać z oferty dotyczącej gwarancji, uczestnicy powinni prawidłowo wypełnić i przesłać internetowy formularz zgłoszeniowy celu zarejestrowania produktu objętego ofertą (we wniosku należy podać prawidłowe numery seryjne produktów*) w ciągu 90 dni od zakupu takiego produktu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 90 dni od zakupu produktu objętego ofertą nie zostaną zaakceptowane przez firmę Canon. Uczestnicy będą musieli zeskanować, wysłać i załączyć do internetowego formularza wniosku ważny dowód zakupu (np. kopię faktury z podaną wartością podatku VAT). Uwaga: dowód wysyłki nie zostanie uznany za ważny dowód zakupu.

12. Po zatwierdzeniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jego wniosek został przyjęty, a produkt objęty ofertą został zarejestrowany. Należy zachować potwierdzenie przesłane pocztą e-mail w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ono wymagane jako dowód złożenia prawidłowego zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania z usług gwarancyjnych.

13. Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia niekompletnych, nieprawidłowych lub nieuzasadnionych wniosków.


Zastrzeżenia

14. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez Uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

15. Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszym regulaminem oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z oferty. Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z ofertą są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

16. Produkty objęte ofertą są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty objęte ofertą w czasie obowiązywania oferty.

17. Firma Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia, modyfikacji i/lub zmiany zasad niniejszej oferty w dowolnym terminie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zminimalizowania wpływu takich działań na uczestników, a tym samym uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.


Ochrona danych osobowych

18. Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane przez Benamic Ltd (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia) w celach związanych z zarządzaniem tą ofertą. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

19. Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych klientów indywidualnych i biznesowych firmy Canon: https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.


Jak skorzystać z usług w ramach oferty dotyczącej gwarancji

20. Jeśli zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, a uczestnik zechce skorzystać z usług w ramach tej oferty, powinien skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej Canon (tutaj) i:

  • a. podać pełną nazwę modelu i numer seryjny urządzenia*;
  • b. potwierdź swoje dane kontaktowe;
  • c. dowód zakupu produktu i aktywacji oferty dotyczącej gwarancji zgodnie z treścią potwierdzenia przesłanego pocztą e-mail po zarejestrowaniu gwarancji online;
  • d. podać przejrzysty opis usterki oraz wykonać wszelkie czynności diagnostyczne zgodnie z zaleceniami;
  • e. oprócz tego powinien stosować się do wszelkich uzasadnionych instrukcji pracowników działu pomocy, co umożliwi uczestnikowi skorzystanie z usług gwarancyjnych.

Prawo i jurysdykcja

21. W przypadku tej oferty będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania uczestnika (będącego klientem), a uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw ustawowych uczestnika, które mogą mu przysługiwać.

ZAŁĄCZNIK 1

Lista produktów objętych ofertą


Grupa produktów

Urządzenie

Oferta promocyjna

Promocyjna usługa gwarancyjna

PTZ

CR-X500

Rozszerzenie

Zwrot do serwisu

CR-N500

Zwrot do serwisu

CR-N300

Zwrot do serwisu

RC-IP100

Zwrot do serwisu