Promocja dot. skanera z serii Canon DR-G2

Firma Canon Europa N.V. Regulamin

 1. PRODUKTY PROMOCYJNE, OKRES PROMOCJI, UCZESTNICY I TERYTORIUM PROMOCJI

  1.1. Promocja jest dostępna tylko w przypadku zakupu dowolnego produktu, który wskazano w tej witrynie internetowej jako objęty promocją („produkty promocyjne”), na terytorium promocji (szczegóły poniżej) od 15 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. włącznie („okres promocji”).

  1.2. Wszyscy uczestnicy („uczestnik”) muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (EOG) („terytorium promocji”).

  1.3. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin (niniejsze „regulamin”).

  1.4. Wszystkie produkty promocyjne muszą być nowe i muszą być oryginalnymi produktami marki Canon.  Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym na przykład produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą promocją.

  1.5. Produkty promocyjne muszą: (i) być własnością uczestnika w dniu zgłoszenia (wg opisu w pkt. 2.1); (ii) być rejestrowane z podaniem adresu znajdującego się na terytorium promocji; (iii) być (w stosownych przypadkach) dostarczone i rozdystrybuowane do detalistów przez firmę należącą do grupy Canon lub przez autoryzowanych dystrybutorów na obszarze EOG; (iv) być zakupione w firmie należącej do grupy Canon, u sprzedawcy na terytorium promocji lub w sklepie internetowym mającym domenę lub siedzibę zarejestrowaną na terytorium promocji.

 2. UDZIAŁ W PROMOCJI

  2.1. Aby wziąć udział w promocji: uczestnik musi zakupić produkt promocyjny na terytorium promocji w okresie promocyjnym – przy czym produkt promocyjny musi zostać zakupiony jako nowy produkt lub stanowić zamiennik istniejącego/aktualnego skanera A3 – ORAZ przesłać ważne zgłoszenie dotyczące tego zakupu przez Internet („zgłoszenie”) pomiędzy godziną 00:00 15 października 2019 r. a północą 30 kwietnia 2020 r. („okres zgłaszania”).

  2.2. Jeżeli uczestnik kupił produkt promocyjny jako nowe urządzenie lub nowy produkt, musi złożyć zgłoszenie na podstawie punktu 3.1 niniejszego regulaminu („zgłoszenie dot. NOWEGO produktu”).

  2.3. Jeżeli uczestnik kupił produkt promocyjny zastępujący istniejący/aktualny skaner A3, musi on złożyć zgłoszenie na podstawie punktu 3.2 niniejszego regulaminu („zgłoszenie dot. produktu zamiennego”).

  2.4. Wnioski należy przesyłać poprzez poprawne i kompletne (z podaniem ważnego numeru seryjnego produktu z EOG) wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego online. Wszyscy uczestnicy muszą zeskanować paragon, fakturę lub potwierdzenie dowodu zakupu dokonanego przez Internet („dowód zakupu”), przesłać skan i dołączyć go do zgłoszenia.

  2.5. Jeżeli uczestnik składa wniosek dot. produktu zamiennego, oprócz dowodu zakupu musi podać szczegóły wymienianego skanera, czyli numer seryjny, markę, model i zdjęcie numeru seryjnego wymienionego produktu.

  2.6. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru zgłoszenia.  Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia pocztą e-mail w ciągu 24 godzin od złożenia zgłoszenia lub nie ma dostępu do komputera, powinien skontaktować się z infolinią Canon dotyczącą zgłoszeń pod numerem [wstawić].

  2.7. Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów.  Canon nie odpowiada za niezrealizowane przez sprzedawców zamówienia na produkty promocyjne podczas okresu promocji.

  2.8. Canon nie przetworzy zgłoszeń otrzymanych po okresie zgłaszania.

  2.9. Canon nie będzie przetwarzać wniosków, które uznane zostaną za niekompletne lub nieczytelne. Canon nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnione lub złożone nieprawidłowo zgłoszenia.

  2.10. O ile nie zabraknie zapasów, nie będzie ograniczeń w kontekście liczby zgłoszeń składanych przez uczestników. Jednak w przypadku każdego zakupionego produktu promocyjnego można przesłać tylko jedno zgłoszenie.

  2.11. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami.

 3. ZGŁOSZENIA

  3.1. Jeśli uczestnik złoży zgłoszenie dot. NOWEGO produktu, otrzyma skaner płaski Canon 201 („skaner”).

  3.2. Jeśli uczestnik złoży zgłoszenie dot. produktu zamiennego, otrzyma skaner ORAZ zwrot gotówki w kwocie wskazanej w naszej witrynie internetowej w odniesieniu do poszczególnych produktów promocyjnych.

         Skaner

  3.3. Po otrzymaniu i weryfikacji odpowiedniego zgłoszenia dot. NOWEGO produktu lub odpowiedniego zgłoszenia dot. produktu zamiennego (w zależności od przypadku) Canon zorganizuje wysyłkę skanera na adres podany przez uczestnika w formularzu zgłoszenia.

        Zwrot pieniędzy

  3.4. Po otrzymaniu i weryfikacji odpowiedniego zgłoszenia dot.  produktu zamiennego Canon zleci przelew w systemie BACS na rachunek bankowy uczestnika.  Nie są możliwe żadne alternatywne rozwiązania. Nie wchodzi też w grę przekazanie gotówki bądź czeku.

  3.5. Canon podejmie starania, aby zlecić przelew bankowy w systemie BACS w ciągu 28 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia dot. produktu zamiennego.

  3.6. W przypadku każdego prawidłowego zgłoszenia dot. produktu zamiennego może nastąpić tylko jedna płatność w formie przelewu bankowego w systemie BACS.

  3.7. Jeśli uczestnik jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w swoim kraju i otrzyma zwrot pieniędzy, wartość podlegająca opodatkowaniu może zostać pomniejszona, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie kwoty odliczenia od podatku.

 4. ORGANIZATOR PROMOCJI

  Organizatorem promocji jest firmy Canon Europa N.V. z siedzibą pod adresem 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Holandia.

 5. OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

  5.1. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych strat, szkód ani uszczerbku dowolnego rodzaju, niezależnie od sposobu ich powstania, odniesionych przez uczestnika w związku z niniejszą promocją. Jednak żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

  5.2. Firma Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, uzupełnienia i/lub zmiany niniejszej promocji w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

  5.3. Canon zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, a także do żądania dodatkowych informacji i dokumentów uzupełniających.  Canon zastrzega sobie ponadto prawo do wykluczania zgłoszeń i/lub uczestników w razie podejrzewanego nadużycia w korzystaniu z promocji.  Decyzje firmy Canon podejmowane w związku z promocją są ostateczne, a Canon nie przewiduje prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

 6. OCHRONA DANYCH

  6.1. . Firma Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, jest podmiotem zarządzającym danymi osobowymi przekazywanymi przez uczestników. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane przez Interpay Sales Promotions Ltd (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia) w celach zarządzania tą promocją. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

  6.2. . Dane osobowe otrzymane od uczestników podlegają zasadom ochrony danych klientów indywidualnych i biznesowych firmy Canon: https://www.canon.pl/privacy-policy/

 7. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Holandii i będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów holenderskich.