Warunki konkursu

Niniejsze warunki („Warunki”) dotyczą relacji pomiędzy: (a) spółką Canon Europa N.V. zarejestrowaną w Amsterdamie pod numerem 33166721, z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia, i innymi spółkami z grupy Canon (łącznie „firma Canon”) a uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) związanych z konkursem Canon Photokina 2016 („Konkurs”) opisanym poniżej. Wysyłając swoje zdjęcie (zdjęcia) w celu udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie niniejsze Warunki.

1. UDZIAŁ W KONKURSIE
1.1    Niniejszy Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Rumunii, Turcji, Czech i Rosji w wieku 18 lat i starszych. Pracownicy firmy Canon i ich najbliższa rodzina, agencje firmy Canon oraz wszystkie osoby zawodowo związane z Konkursem nie mogą brać w nim udziału.
1.2    Konkurs składa się z jednej konkurencji o wyznaczonym temacie i czasie trwania („Konkurs”). Tematem Konkursu jest opowiadanie historii poprzez fotografię, a okres nadsyłania zdjęć („Okres Nadsyłania Zgłoszeń”) biegnie od daty początkowej, tj. godz. 9:00 dnia 05/09/2016 do daty końcowej („Data Końcowa”), tj. godz. 23:59 dnia 11/09/2016.
1.3    Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi „polubić” stronę Canon Photokina w serwisie Facebook i/lub obserwować @CanonPhotokina w serwisie Twitter. Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie, wysyłając do pięciu (5) zdjęć dotyczących wyznaczonego tematu albo na stronę Canon Photokina w serwisie Facebook znajdującą się pod adresem facebook.com/CanonatPhotokina (jako post ze zdjęciem na osi czasu z hasztagiem #PursuitoftheShot), albo do serwisu Twitter, umieszczając tweet ze zdjęciem skierowanym do @CanonPhotokina i zawierając #PursuitoftheShot w treści tweetowanej wiadomości (linki do zdjęć znajdujących się poza serwisem Twitter nie będą uważane za zgłoszenia konkursowe). Wszystkie zgłoszenia muszą być wysłane w wyznaczonym Okresie Nadsyłania Zgłoszeń, inaczej nie zostaną przyjęte i nie będą ważne.
1.4    Wszystkie zdjęcia wysłane w związku z Konkursem będą mogły być oglądane przez innych uczestników, a wszystkie ważne zgłoszenia mogą być prezentowane na stronie http://facebook.com/CanonatPhotokina oraz http://twitter.com/CanonPhotokina, a także na ekranach cyfrowych podczas imprez firmy Canon. Wysyłając swoje zdjęcie (zdjęcia), Uczestnik wyraźnie zgadza się na takie ich wykorzystanie.
1.5    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez serwis Facebook lub Twitter ani z nimi związany. Warunkiem udziału w Konkursie jest całkowite zrzeczenie się Uczestnika z jakichkolwiek roszczeń wobec serwisów Facebook i Twitter, jakie Uczestnik ma obecnie lub może mieć w przyszłości w związku z Konkursem lub w jego wyniku.
1.6    Firma Canon nie może być obarczona odpowiedzialnością za nieotrzymanie jakichkolwiek zgłoszeń internetowych z powodu problemów technicznych.
1.7    Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdej osoby, która, według jej wyłącznej oceny, ingerowała w procedurę składania zgłoszeń konkursowych lub naruszyła jakiekolwiek zasady Konkursu.

2. WYBÓR ZWYCIĘZCY
2.1    Komisja konkursowa złożona z minimum dwóch specjalistów z firmy Canon oraz przynajmniej jednego jurora związanego z agencją firmy Canon („Komisja Konkursowa”) wyłoni według własnego wyłącznego uznania listę pięćdziesięciu (50) prac zakwalifikowanych do finału. Prace będą oceniane pod względem techniki, kreatywności oraz oryginalnej i ciekawej interpretacji tematu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Pięćdziesiąt wyselekcjonowanych zdjęć zostanie udostępnionych Ambasadorowi firmy Canon Gali Tibbon („Ambasador”), która według własnego wyłącznego uznania wybierze spośród nich ostateczną finałową ósemkę (8), oceniając prace pod względem techniki, kreatywności oraz oryginalnej i ciekawej interpretacji tematu.
Etapy selekcji w ramach Konkursu:
(1)    Komisja Konkursowa wybierze pięćdziesiąt (50) zdjęć w ciągu 24 godzin od Daty Końcowej Okresu Nadsyłania Zgłoszeń.
(2)    Firma Canon skontaktuje się z uczestnikami, którzy wysłali ww. pięćdziesiąt prac, i poprosi ich o wysłanie na podany adres e-mail oryginalnych zdjęć z zapisanymi danymi EXIF oraz zweryfikuje, czy ich zgłoszenia są zgodne z niniejszymi Warunkami. Uczestnicy będą mieli 48 godzin na odpowiedź, aby kwalifikować się do udziału.
(3)    Z listy ww. pięćdziesięciu zdjęć Ambasador wybierze ostateczną finałową ósemkę (8).
2.2    Uczestnicy, którzy wysłali prace włączone do finałowej ósemki, zostaną finalistami („Finaliści”). Każde zdjęcie zakwalifikowane do finałów zostanie poddane edycji, aby dodać imię Finalisty w dolnym prawym rogu zdjęcia. Finaliści zostaną ogłoszeni w dwóch (2) grupach wybranych losowo – Finaliści zostaną ogłoszeni w dniach podanych poniżej („Dzień Ogłoszenia Finalistów”) w serwisach Facebook i Twitter, a każdy Finalista zostanie powiadomiony za pomocą prywatnej wiadomości w serwisie Facebook albo bezpośredniej odpowiedzi i/lub bezpośredniej wiadomości w serwisie Twitter (zależnie od tego, dokąd użytkownik przesłał zdjęcie):
(1)    I grupa Finalistów: 20/09/2016
(2)    II grupa Finalistów: 21/09/2016
2.3    W każdym Dniu Ogłoszenia Finalistów firma Canon opublikuje wszystkie cztery zdjęcia w serwisach Facebook i Twitter w jednym poście, a konkurs konsumencki będzie otwarty dla publiczności („Publiczność”) w godzinach od 10:00 do 17:00 czasu CEST („Godziny Otwarcia”). Publiczność zostanie poproszona o głosowanie w Godzinach Otwarcia na ulubione zdjęcie przez dodanie komentarza z tytułem ulubionego zdjęcia do postu w serwisie Facebook albo odpowiedź na post w serwisie Twitter z podaniem tytułu ulubionego zdjęcia. Jeden (1) finalista („Zwycięzca z Grupy Finalistów”) zostanie wybrany z każdej grupy na podstawie najwyższej liczby głosów, które będą liczone przez przynajmniej jednego specjalistę w firmie Canon.
2.4    Dnia 22/09/16 firma Canon opublikuje dwa zdjęcia nadesłane przez Zwycięzców z Grup Finalistów w serwisach Facebook i Twitter, a konkurs konsumencki będzie otwarty dla publiczności („Publiczność”) w godzinach od 10:00 do 17:00 czasu CEST („Godziny Otwarcia”). Publiczność zostanie poproszona o głosowanie w Godzinach Otwarcia na ostatecznego zwycięzcę przez dodanie komentarza z tytułem ulubionego zdjęcia do postu w serwisie Facebook albo odpowiedź na post w serwisie Twitter z podaniem tytułu ulubionego zdjęcia. Jeden (1) Zwycięzca z Grupy Finalistów zostanie wybrany jako zwycięzca („Zdobywca Głównej Nagrody”) na podstawie największej liczby głosów, które będą liczone przez przynajmniej jednego specjalistę w firmie Canon. Zdobywca Głównej Nagrody zostanie ogłoszony w serwisach Twitter i Facebook o godzinie 10:00 czasu CES w dniu 23/09/2016.

3. NAGRODA
3.1    Każdy z siedmiu (7) Finalistów, który nie zdobędzie Głównej Nagrody, otrzyma nagrodę w postaci aparatu Canon PowerShot G7 X Mark II, a jeden (1) Zdobywca Głównej Nagrody otrzyma aparat Canon EOS 5D Mark IV, wycieczkę dla dwóch osób do Granady oraz lekcję fotografii od Ambasadora podczas pobytu w Granadzie (łącznie „Nagroda”).
3.2    Wycieczka Zdobywcy Głównej Nagrody do Granady odbędzie się między 01/10/2016 a 20/12/2016, a dokładna data zostanie uzgodniona przez firmę Canon, Ambasadora i Zdobywcę Głównej Nagrody. Zdobywca Głównej Nagrody zajmie jedno miejsce i będzie mógł zabrać ze sobą jednego gościa. Lekcja fotografii, którą poprowadzi Ambasador, odbędzie się jednego dnia w Granadzie i będzie trwała od godziny 09:00 do 17:00. Wycieczka obejmuje dwa przeloty klasą ekonomiczną („Przeloty”), jeden pokój w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym w Granadzie („Hotel”) oraz transfery samochodowe między lotniskiem w Granadzie a hotelem.
3.3    Firma Canon dołoży starań, aby dostarczyć Nagrodę każdemu Finaliście i aparat Canon EOS 5D Mark IV Zdobywcy Głównej Nagrody oraz uzgodnić termin wycieczki do Granady ze Zdobywcą Głównej Nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia Zdobywcy Głównej Nagrody. Każda Nagroda zwrócona do nadawcy lub niedostarczona z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika będzie uważana za niechcianą i ulegnie przepadkowi.
3.4    Zwycięzcy muszą potwierdzić przyjęcie Nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia. Jeśli Nagroda nie zostanie przyjęta w ciągu 14 dni od powiadomienia, powróci ona do firmy Canon i może zostać przekazana innemu uczestnikowi całkowicie według uznania firmy Canon.
3.5    Nie są dostępne żadne odpowiedniki nagrody w gotówce ani w innej postaci w części lub w całości. Canon zastrzega sobie prawo do zapewnienia odpowiednika nagrody (o takiej samej lub wyższej specyfikacji oraz o równej lub wyższej wartości) w przypadku, gdyby Nagroda nie była dostępna.
3.6    Firma Canon pokryje wszystkie zobowiązania dotyczące podatków lub inne zobowiązania dotyczące Nagrody. 


4. WYMAGANIA KONKURSOWE
4.1    Uczestnik musi posiadać lub kontrolować wszystkie prawa do zdjęć nadesłanych w ramach Konkursu i musi mieć bezwzględne prawo do zgłoszenia zdjęć do Konkursu, uzyskawszy zgodę każdej innej osoby, która może mieć prawo do wysłanych zdjęć lub udział w nich.
4.2    Do zgłoszonych zdjęć musi być dostarczony oryginalny plik z danymi EXIF, kiedy zażąda tego firma Canon.
4.3    Nie wolno wysyłać zdjęć, które zawierają:
(1)    rozpoznawalne osoby, chyba że Uczestnik może wykazać, że osoby takie udzieliły wszystkich koniecznych pozwoleń na wykorzystanie obrazu danej osoby i jego publikację przez Canon zgodnie z niniejszymi Warunkami;
(2)    dzieła sztuki, chyba że Uczestnik może wykazać, że udzielono mu pozwolenia na wykorzystanie takich dzieł sztuki i ich publikację przez Canon zgodnie z niniejszymi Warunkami;
(3)    znaki logo i nazwy marek, chyba że Uczestnik może wykazać, że udzielono mu pozwolenia na wykorzystanie takich znaków logo lub nazw marek i ich publikację przez Canon zgodnie z niniejszymi Warunkami;
(4)    cokolwiek niezgodnego z prawem lub coś, co może naruszać prawa firmy Canon lub strony trzeciej;
(5)    coś, co dyskredytuje lub uwłacza wizerunkowi innej osoby albo szkodzi reputacji osobistej lub firmowej;
(6)    cokolwiek, co można uznać za obsceniczne, niemoralne lub w jakikolwiek sposób niewłaściwe albo nieprzyjemne, w tym nagość, przemoc itd.
4.4    Uczestnik może dokonać obróbki cyfrowej w celu optymalizacji obrazu, ale dodawanie lub usuwanie głównych elementów zdjęcia jest niedozwolone. Obrazy kompozytowe lub fotomontaże, złożone z więcej niż jednego oryginalnego zdjęcia, nie mogą być zgłoszone do Konkursu.
4.5    Uczestnik musi zapłacić wszystkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne płatności należne jakiejkolwiek osobie w związku ze zdjęciem nadesłanym przez Uczestnika w ramach Konkursu.
4.6    Umieszczając swoje zdjęcia na stronie Canon Photokina w serwisie Facebook i/lub Twitter oraz biorąc udział w Konkursie, Uczestnik niniejszym udziela firmie Canon oraz powiązanym z nią podmiotom, ich podlicencjobiorcom i agentom obowiązującego w całym regionie EMEA, wolnego od tantiem, przenośnego, niewyłącznego pozwolenia („Pozwolenie”) na wykorzystywanie, odtwarzanie i publikację (w całości czy też w postaci kadrowanej lub edytowanej) wysłanego zdjęcia (zdjęć) Uczestnika na potrzeby prowadzenia i promocji Konkursu lub wystawy Photokina, w formie drukowanej lub w Internecie (w tym bez ograniczeń na dowolnych stronach firmy Canon w serwisie Facebook lub Twitter):
    I.    na stronach internetowych firmy Canon, podmiotów powiązanych z firmą Canon i stron trzecich lub ich serwisach społecznościowych bez ograniczeń czasowych; oraz
    II.   na wystawie Photokina 2016.
Uczestnik niniejszym potwierdza, że ma wszystkie prawa i pozwolenia konieczne do zawarcia niniejszej umowy i udzielenia takiego pozwolenia firmie Canon, powiązanym z nią podmiotom, ich podlicencjobiorcom i agentom.
4.7    Uczestnik także zgadza się na to, aby firma Canon kontaktowała się z nim na potrzeby administrowania Konkursem lub w przypadku, gdyby firma Canon chciała omówić inne wykorzystanie zdjęcia zgłoszonego do Konkursu.
4.8    Firma Canon zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niekompletnych lub nieczytelnych albo takich, które w inny sposób nie spełniają ww. wymagań.
4.9    Uczestnik musi przestrzegać obowiązujących warunków i/lub zasad serwisów Facebook i Twitter. 


5. PRYWATNOŚĆ
5.1    Canon wykorzysta dostarczone zdjęcie i osobiste informacje dotyczące Uczestnika tylko na potrzeby administrowania Konkursem, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem i ogłoszenia Zwycięzców itd. Uczestnik niniejszym wyraźnie zgadza się na przesyłanie i przetwarzanie jego osobistych informacji w Unii Europejskiej przez firmę Canon w związku z Konkursem.
5.2    Na potrzeby Konkursu kontrolerami danych w odniesieniu do osobistych informacji Uczestnika są spółka Canon Europa N.V. zarejestrowana w Amsterdamie pod numerem 33166721 z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia, oraz spółka Canon Europe Limited zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 4093977 z siedzibą pod adresem 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania. 


6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1    Firma Canon nie będzie odpowiedzialna za niespełnienie niniejszych Warunków Konkursu w przypadku, gdy będzie to spowodowane przez nieuniknione okoliczności stanowiące siłę wyższą. Takie okoliczności będą obejmować m.in. ostre warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spór pracowniczy, terroryzm, katastrofy naturalne lub zdarzenia, które bez winy żadnej strony uniemożliwiają spełnienie lub zadowalające spełnienie Warunków.
6.2    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na zwolnienie firmy Canon z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub podstaw powództw wynikających z udziału w Konkursie albo otrzymania lub wykorzystania jakiejkolwiek Nagrody. 


7. INNE POSTANOWIENIA
7.1    Ze względu na wyjątkowe okoliczności będące poza racjonalną kontrolą firmy Canon i tylko w przypadkach, gdy ze względu na okoliczności jest to nieuniknione, firma Canon zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Konkursu lub niniejszych Warunków na dowolnym etapie, ale zawsze będzie starała się ograniczyć do minimum ich efekty dla Uczestnika w celu uniknięcia zbędnego rozczarowania.
7.2    Konkurs podlega prawu Anglii i Walii, a strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.