Regulamin Promocji

PROGRAM MOBILE OFFICE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określają zasady uczestnictwa w promocji „Program Mobile Office” (zwanej dalej „Promocją”) organizowanej przez Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02 460 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075027, NIP: 522 10 05-607, kapitał zakładowy: 14.907.500 zł (zwana dalej „Canon”).
 2. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które w okresie obowiązywania promocji dokonają zakupu produktów objętych promocją („Uczestnik”).
 3. Promocja rozpoczyna się 24 października 2013r. i kończy się z dniem 15 grudnia 2013r. lub z chwilą wyczerpania się zestawów promocyjnych wskazanych w § 3 regulaminu.
 4. Promocja dotyczy zakupu drukarek: Canon imageRUNNER ADVANCE seria C2200i, tj. C2220i, C2225i, C2230i oraz seria C5200i, tj. C5235i, C5240i, C5250i, C5255i („Produkty”).
 5. Promocja dotyczy Produktów nabytych na terenie Polski i pochodzących z dystrybucji Canon.

§ 2

 1. W okresie obowiązywania promocji, w autoryzowanych punktach partnerskich Canon oraz bezpośrednio w Canon Polska sp. z o.o. będą oferowane Produkty w zestawach promocyjnych. Lista autoryzowanych punktów partnerskich Canon na terenie Polski jest opublikowana na http://www.canonpartner.com/poland/consumer04.php.
 2. Przed dokonaniem zakupu, Uczestnik powinien upewnić się, czy w danym punkcie partnerskim są dostępne Produkty w zestawach promocyjnych.

§ 3

 1. Uczestnik, które spełnił wymagania określone w regulaminie, jest uprawniony do zakupu Produktów w następujących zestawach promocyjnych: a) w przypadku zakupu Produktu należącego do serii C2200i – zestaw promocyjny obejmuje ten Produkt, a także według wyboru Uczestnika: tablet Nexus 7 (2013) 32GB 4G LTE albo licencję na oprogramowanie Nuance „Scan to Cloud”, b) w przypadku zakupu Produktu należącego do serii C5200i – zestaw promocyjny obejmuje ten Produkt, a także tablet Nexus 7 (2013) 32GB 4G LTE oraz licencję na oprogramowanie Nuance „Scan to Cloud”.
 2. W przypadku określonym w punkcie 1 lit. a) po dokonaniu wyboru przez Uczestnika, rodzaj zestawu promocyjnego nie podlega zamianie.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, ceny zestawów promocyjnych są ustalane indywidualnie przez autoryzowane punkty partnerskie oraz Canon.

§ 4

 1. Promocja może zostać wcześniej zakończona w przypadku wyczerpania zestawów promocyjnych. W takim przypadku Canon opublikuje taką informację na stronie internetowej promocji.
 2. Canon Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zasad Promocji w trakcie jej trwania. O zmianach zasad Promocji Canon poinformuje w sposób identyczny do tego w jaki została przedstawiona informacja o organizacji Promocji.
 3. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z jakimikolwiek innymi promocjami albo cenami specjalnymi udzielonymi przez Canon lub przez autoryzowane punkty partnerskie na realizacje określonych projektów.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze warunki Promocji są dostępne na stronie internetowej promocji http://www.canon.pl/mobileworking/ oraz w siedzibie Canon.

spacer
					image
 • Canon
 • ...
 • Regulamin promocji