Konkurs 365 dni lata
Regulamin

Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany przez firmę Instagram lub z nią powiązany. Uczestnicy całkowicie zwalniają z odpowiedzialności firmę Instagram w odniesieniu do tego konkursu.

Prosimy nie brać udziału w tej promocji, jeśli nie możesz poświęcić jednego roku na podróż z dala od domu.

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) dotyczy konkursu 365 dni lata zorganizowanego w 2017 r. („Konkurs”) i opisanego poniżej.

Niniejszy Regulamin reguluje relacje między firmą Canon Europa N.V. (spółka zarejestrowana w Amsterdamie pod numerem 33166721, z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Holandia) („Canon”) a Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

Wysłanie danych osobowych na Konkurs oznacza, że Uczestnik przeczytał, rozumie i akceptuje niniejszy Regulamin.

1. KONKURS I UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.1 W niniejszym konkursie można wygrać podróż dookoła świata dla 1 (jednej) osoby, jak opisano szczegółowo w sekcji NAGRODA niniejszego Regulaminu.

1.2 W konkursie mogą brać udział wszyscy obywatele Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch („Terytoria”), mający ukończone 18 lat. Pracownicy firmy Canon i bliscy członkowie ich rodzin, agencje i osoby zawodowo powiązane z tym Konkursem, a także Mistrzowie, Ambasadorzy i Eksplorerzy firmy Canon, nie mogą brać w nim udziału. Zakup nie jest konieczny, aby wziąć udział w konkursie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieważne, jeśli jest zabronione przez prawo.

1.3 Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi: (i) przesłać swój ulubiony obraz fotograficzny rejestrujący historię lata Uczestnika („Obraz Uczestnika”) na osobistą stronę Instagram; (ii) podpisać swój obraz opisując historię lata Uczestnika maksymalnie 50 wyrazami, wliczając w to tag #LiveForTheStory, dodając @nazwę lokalnego konta Instagram firmy Canon; podczas Okresu Uczestnictwa.

1.4 Nie jest konieczny zakup, ale niezbędne jest ważne konto Instagram i dostęp do internetu.

1.5 „Okres Uczestnictwa” w Konkursie trwa od Dnia Otwarcia 09:00 (CEST) w dniu 17 maja 2017 r. do Dnia Zakończenia 23:59 (CEST) w dniu 28 czerwca 2017 r. Zgłoszenia poza Okresem Uczestnictwa nie zostaną przyjęte do udziału w Konkursie.

1.6 Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia niekompletne, uszkodzone lub których nie uda się przesłać do Canon do Daty Zakończenia z jakiegokolwiek powodu (wliczając w to problemy z witryną Instagram, dowolną siecią lub komputerowymi systemami on-line, serwerami lub dostawcami, sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, braku przesłania zgłoszenia z powodu problemów technicznych lub nadmiernego ruchu w internecie, linii telefonicznej lub dowolnej witrynie internetowej lub z powodu dowolnej kombinacji powyższych).

1.7 Jednej osobie przysługuje maksymalnie jedno zgłoszenie za pośrednictwem Instagramu w Okresie Promocji. Wszelkie inne zgłoszenia wysłane przez jedną osobę nie będą akceptowane ani oceniane i nie kwalifikują się do wygrania.

1.8 Zgłaszając swoje informacje i zgłaszając się do konkursu za pośrednictwem swojego konta Instagram, Uczestnik zgadza się na warunki korzystania z programu Instagram i dotyczące prywatności. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na takie warunki korzystania i prywatności, nie może uczestniczyć w Konkursie.

1.9 Firma Canon odrzuci wszelkie zgłoszenia, które nie spełniają wymogów zgodnie z punktem 1.4 (i) - (ii) powyżej oraz wszelkie zgłoszenia, które w uzasadnionej opinii firmy Canon: (i) zawierają treści obraźliwe lub mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek, reputację lub dobrą wolę firmy Canon lub jakiegokolwiek partnera handlowego; (ii) zawierają znaki towarowe, logo lub materiały chronione prawem autorskim, które nie są własnością Uczestnika lub zostały użyte bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich (wliczając w to znane nazwiska, nazwy firm itp.); (iii) znieważają, wprowadzają w błąd lub obrażają inne osoby lub firmy, wliczając w to, ale nie ograniczając się do firmy Canon (również partnerów); lub (iv) promuje jakikolwiek program polityczny.

1.10 W Okresie Konkursu lub w jakimkolwiek innym czasie może być wymagane od Uczestnika dostarczenie firmie Canon oryginalnego i / lub pliku danych RAW z Obrazem Uczestnika. Firma Canon skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem osobistego konta Instagram, aby poprosić o odpowiedni plik (pliki).

2. PROCES WYBIERANIA

2.1 Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez zespół niezależnych sędziów, w tym przedstawiciela Canon i Zoe Kravitz. Kryteria wyboru będą oparte na kreatywności obrazu, jakości obrazu, oryginalności obrazu i kreatywności opisu tekstowego, maksymalnie do 50 (pięćdziesięciu) słów.

2.2 Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty zakończenia konkursu za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości na swoim koncie Instagram. W przypadku opóźnienia wyboru zwycięzcy z powodu awarii technicznej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, firma Canon przeprowadzi Konkurs, gdy tylko będzie to praktycznie możliwe do zrealizowania i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie opóźnienie. Decyzja sędziów jest ostateczna i firma Canon nie będzie uznawać żadnej dyskusji ani korespondencji.

2.3 Zwycięzca musi potwierdzić przyjęcie Nagrody (zgodnie z definicją poniżej) w ciągu 5 (pięciu) dni po otrzymaniu powiadomienia o wygraniu Konkursu od Canon. Jeśli Nagroda nie zostanie w tym czasie przyjęta przez Zwycięzcę lub jeśli wybrany zwycięzca nie jest w stanie odebrać nagrody zgodnie z opisem - 365 dni podróży po całym świecie przed 31 grudnia 2018 r., firma Canon może wycofać ofertę i przydzielić nagrodę następnemu najlepszemu zgłoszeniu.

3. NAGRODA

3.1 Zwycięzca konkursu („Zwycięzca”) otrzyma nagrodę w postaci podróży dookoła świata WYŁĄCZNIE dla 1 (jednej) osoby. Podróż należy odbyć w ciągu 1 (jednego) roku, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty 33 000 EUR (trzydziestu trzech tysięcy euro) lub jej odpowiednika w walucie kraju uczestnika (obowiązuje kurs wymiany z dnia 21 lipca 2017 r.). Organizatorem podróży jest firma Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Ostateczna trasa zostanie potwierdzona przez Canon i Zwycięzcę.

3.2 Nagroda podlega ograniczeniom i warunkom Cloud Nine, i w żadnym wypadku Canon nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zwycięzcy nie zostanie przyznany lot lub nocleg z jakiegokolwiek powodu („Nagroda”).

3.3 Cała podróż musi rozpocząć się przed dniem 31 grudnia 2017 r. i musi zostać ukończona przed dniem 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem dostępności i nie obejmuje podróży w święta Bożego Narodzenia (21 grudnia - 3 stycznia 2017/2018), Wielkanocy oraz w inne święta państwowe w Wielkiej Brytanii. Wszelkie inne podróże, zakwaterowanie, jedzenie i picie oraz inne kwestie niewyszczególnione w Nagrodzie muszą zostać zorganizowane przez Zwycięzcę i jego Towarzysza (jeśli ma to zastosowanie) na własny koszt.

3.4 Nagroda w postaci podróży dookoła świata, do maksymalnej kwoty 33 000 € (trzydzieści trzy tysiące Euro) obejmuje: bilety lotnicze dookoła świata w klasie ekonomicznej w liczbie maksymalnie 7 (siedmiu) lotów, które muszą obejmować powrót do kraju zamieszkania lub pierwotnego kraju wyjazdu, 2 (dwa) noclegi w każdym z 6 wybranych miejsc, miesięczną kwotę 1500 £ (tysiąc pięćset funtów) przez 11 miesięcy (tylko podczas podróży), kompleksowe ubezpieczenie podróżne oraz wszystkie koszta manipulacyjne.

3.5 Zwycięzca jest odpowiedzialny za uzyskanie na swój koszt wszystkich wymaganych wiz, ważnych paszportów, szczepień i dostarczenie na żądanie firmy Canon wystarczających dowodów na to, że jest zdolny/zdolna do podróży. Zwycięzcy będzie zapewnione ubezpieczenie podróżne. Ubezpieczenie podróżne nie będzie obejmowało wcześniejszych warunków zdrowotnych. Obowiązkiem Zwycięzcy jest poniesienie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem ubezpieczenia z tytułu wszelkich istniejących wcześniej stanów medycznych i / lub dodatkowych kosztów, jakie mogą być wymagane, jeśli Zwycięzca jest w wieku 75 (siedemdziesięciu pięciu) lat lub więcej.

3.6 Nagroda jest ściśle niezbywalna. Nie będą dostępne żadne nagrody pieniężne ani inne nagrody zastępcze w całości ani w części, przy czym w przypadku niedostępności wskazanej nagrody z jakiegokolwiek powodu firma Canon ma prawo do przekazania równorzędnej nagrody o równych lub wyższych parametrach i/lub wartości.

3.7 Zwycięzca odpowiada za wszelkie zobowiązania dotyczące zdobytej nagrody, które mogą go dotyczyć. Zwycięzca może zostać poproszony o przedłożenie dokumentacji pisemnej, fotograficznej lub audiowizualnej związanej z Nagrodą zgodnie z wymaganiem Canon.

3.8 Zwycięzca zgadza się uczestniczyć w imprezie po wydarzeniu oraz zgadza się na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w działaniach promocyjnych, jakich może w uzasadniony sposób wymagać Canon.

3.9 Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na dokumentowanie swojej Nagrody na portalu Instagram poprzez minimum 7 (siedem) postów tygodniowo przez cały okres podróży.

4. ZOBOWIĄZANIA

4.1 Zgłaszając się do niniejszego Konkursu, Uczestnik potwierdza, że Obraz Uczestnika jest w całości własnością Uczestnika i że żaden element Obrazu nie narusza praw autorskich ani żadnych praw osób trzecich. Niniejszym Uczestnik zwalnia firmę Canon od wszelkich roszczeń i żądań powstałych w związku z użyciem przez firmę Canon Obrazu Użytkownika, w tym między innymi roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub znaku towarowego, naruszeniem praw prywatności lub upowszechniania, zniesławieniem, naruszeniem praw osobistych i wszelkich innych praw osobistych i majątkowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

4.2 Zgłaszając się do niniejszego Konkursu Uczestnik potwierdza również, że przed zgłoszeniem otrzymał pisemną zgodę od osób, które znajdują się na Obrazie Uczestnika (lub jego rodzica albo opiekuna prawnego, jeśli dana osoba jest w wieku poniżej 18 lat), celem przesłania obrazu jako część zgłoszenia do Konkursu.

5. LICENCJA

Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik niniejszym udziela Canon wieczystej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej przeniesieniu licencji na użytkowanie, edytowanie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, dostosowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie Obrazu Uczestnika, na całym świecie w dowolnych obecnie znanych mediach lub utworzonych w przyszłości w dowolnym celu. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów w celu sformalizowania licencji na żądanie i na koszt firmy Canon.

6. DANE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB jest Administratorem Danych w rozumieniu Holenderskiej Ustawy o Ochronie Danych, które mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane co pewien czas w odniesieniu do danych osobowych dostarczonych przez Uczestnika. Wszelkie dane osobowe przesłane do nas będą przetwarzane do celów niniejszego Konkursu oraz, w stosownych przypadkach, w celach marketingowych wyłącznie przez firmę Canon i jej jednostki zależne - w przypadkach, w których Uczestnik zdecydował się na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Canon. Podane dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i mogą być przenoszone na bezpieczny serwer poza EOG.

6.2 Dane osobowe zebrane od Uczestnika podlegają Polityce Prywatności Danych Osobowych Canon
http://www.canon.pl/privacy-policy/

6.3 Dane osobowe dostarczone przez Uczestnika mogą być (i) przechowywane i wykorzystywane przez przedstawicieli firmy Canon i dostawców zewnętrznych tylko w celu administrowania Konkursem; oraz (ii) imię i nazwisko Zwycięzcy i dane kontaktowe zostaną udostępnione dostawcom zewnętrznym firmy Canon (w tym Cloud Nine) tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane do realizacji lub wręczenia Nagrody i dane te zostaną niezwłocznie usunięte ze wszystkich serwerów stron trzecich po sfinalizowaniu Nagrody. Zgłaszając się do niniejszego Konkursu i wysyłając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

6.4 Jeśli Nagroda obejmuje podróże poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), wszelkie dane osobowe dostarczone przez Zwycięzcę mogą być przekazywane poza terytorium EOG wyłącznie w celu wykonania Nagrody i Zwycięzca niniejszym zgadza się na wspomniane przekazanie w tym celu.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia Regulaminu spowodowanego działaniem siły wyższej. Takie okoliczności obejmują w szczególności ekstremalne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory pracownicze, terroryzm, siłę wyższą lub zdarzenia, które wpływają na dostępność produktów wyznaczonych na nagrody lub które bez winy którejkolwiek ze stron uniemożliwiają całkowicie realizację lub satysfakcjonującą realizację niniejszej promocji.

7.2 Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia poniesione przez każdego uczestnika przystępującego do Promocji lub spowodowane przyjęciem lub uczestnictwem w jakiejkolwiek nagrodzie. Nic nie wyklucza odpowiedzialności firmy Canon za śmierć lub uszkodzenie ciała wskutek zaniedbania.

7.3 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie firmy Canon przed wszelkimi roszczeniami lub podstawami roszczeń wynikającymi z udziału w niniejszym Konkursie lub z otrzymania lub użytkowania nagrody.

7.4 Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany przez firmę Instagram lub z nią powiązany. Uczestnik rozumie, że przekazuje swoje informacje do firmy Canon, a nie Instagram, a Instagram nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek element niniejszego Konkursu.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1 W przypadku szczególnych okoliczności poza uzasadnioną kontrolą firmy Canon i wyłącznie gdy jest to nieuniknione w określonych okolicznościach, firma Canon zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Konkursu lub niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, przy czym zawsze będzie dążyć do zminimalizowania konsekwencji dla Uczestnika w celu uniknięcia nieuzasadnionego rozczarowania.

8.2 Nazwa i kraj zwycięzcy będą dostępne poprzez wysłanie e-maila na adres Canon365DOS@PromoWinners.com który będzie dostępny po 1 października 2017 r. przez 4 (cztery) tygodnie

8.3 W przypadku niniejszego Konkursu będzie obowiązywać prawo kraju zamieszkania Uczestnika (będącego konsumentem), a Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia postępowania sądowego we własnym języku i przed sądami lokalnymi. Informacji dotyczących praw przysługujących konsumentom udzielają lokalne organizacje konsumenckie. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw ustawowych Uczestnika, które mogą mu przysługiwać. Jeżeli Uczestnik nie jest konsumentem zgodnie z przepisami prawa lokalnego, względem niniejszego Konkursu będzie stosowane prawo Anglii i Walii, a strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii